Kokkulepe Eesti Vabariigi ja Saksa riigi vahel ilmasõja tagajärjel tekkinud nõudmiste õiendamise asjus

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kokkulepe Eesti Wabariigi ja Saksa riigi wahel
Ilmunud Riigi Teatajas nr 83/84, 1924

Kokkulepe Eesti Wabariigi ja Saksa riigi wahel.

Iuhitud soowist sõbralise kokkuleppe teel kõrwaldada lahendamata küsimusi, mis tekkinud Eesti ja Saksa wahel ilmasõja tagajärjel, iseäranis Saksa sõjawäeosade wiibimisest Eesti Wabariigi territooriumil, otsustasid mõlemad walitsused läbirääkimistesse astuda ja nimetasid selleks otstarbeks oma wolinikkudeks.

Eesti walitsus:
wälisministri härra
Aleksander Hellat'i
Saksa walitsus:
saatkonna nõuniku wälisametis
härra dr. jr. Wilhelm Crull'i

kes pärast nende heas ja tarwilises wormis leitud wolituste läbikatsumist järgmises kokku leppisid:


Artikkel 1.
Mõlemad lepinguosalised pooled seletawad, et nemad ilmasõja sündmuste tõttu, iseäranis Saksa sõjawäeosade wiibimise tõttu Eesti territooriumil 1917 ja 1918 aastatel, mingisuguseid nõudmisi teine teise wastu ei tõsta.

Artikkel 2.

See leping tuleb ratifitseerida ja astub jõusse ratifikatsiooni aktide wahetamise päewast. Ratifikatsiooni aktide wahetamine peab wõimalikult pea Berliinis sündima.

Walmistatud kahekordses algtekstis Eesti ja Saksa keeles, Tallinnas, juunikuu 23. päewal aastal ükstuhat üheksasada kakskümmendkolm.

Hellat.
Dr. W. Crull.