Lehekülg:ENSV ÜVT 1968, 35.djvu/9

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Neil juhtudel, kui avalduse või kaebuse lahendamiseks on tarvis ette võtta spetsiaalne kontrollimine, nõuda täiendavaid materjale ja rakendada muid abinõusid, võib vastava organi juhtija või tema asetäitja vastava avalduse või kaebuse lahendamise tähtaega erandina pikendada, kuid mitte rohkem kui 15 päeva võrra, kusjuures sellest tuleb teatada avalduse või kaebuse esitanud isikule.

Sõjaväelaste ettepanekuid, avaldusi ja kaebusi, mis on seotud väeteenistuses olemisega, arutatakse ja lahendatakse vastavalt NSV Liidu relvastatud jõudude sise- ja distsiplinaarmäärustikule.

Ajalehtede ja ajakirjade toimetustelt saabuvaid kodanike ettepanekuid, avaldusi ja kaebusi, samuti nende lahendamisega seotud artikleid ja muid ajakirjanduses avaldatud materjale arutatakse käesolevas juhendis ettenähtud korras ja tähtaegade jooksul.

Märkus. Kui eri eeskirjades on mõne liigi ettepanekute, avalduste või kaebuste lahendamiseks ette nähtud lühemad tähtajad, siis tuleb rakendada neid tähtaegu.

Neist tähtaegadest kinnipidamise üle tuleb igas asutuses kehtestada pidev kontroll. Täitmise kontrolli teostamise korra määrab kindlaks asutuse juhataja.

Ettepanek, avaldus või kaebus loetakse lahendatuks ainult siis, kui lahendamise korraldus on sisuliselt (tegelikult) täidetud ja tulemus ettepaneku esitajale, avaldajale või kaebajale teatavaks tehtud.

Asutuse töötaja või töötajate grupp, kellele on tehtud ülesandeks kohapeal kontrollida ettepanekus, avalduses või kaebuses esitatud asjaolude tõepärasust ja teha küsimuse lahendamiseks vastav ettepanek, on kohustatud kontrolli tulemuste kohta koostama kirjaliku õiendi, kus on üksikasjalikult ära näidatud asjade tõeline olukord, samuti isikud, kelle seletuste põhjal kaebust selgitati, ning kontrolli teostanud ametiisikute motiveeritud seisukoht lõpliku otsuse tegemiseks.

Eriti tähtsatel juhtudel ja massiliselt saabuvate kaebuste puhul teostavad faktide kontrollimist keskusest kohale komandeeritud ametiisikud kohaliku aktiivi kaasabil või selleks moodustatud uurimiskomisjonid, kui kaebuses esitatud faktid ei sisalda seaduserikkumisi, millede uurimine ja lahendamine kuulub juurdlus-, uurimis- ja kohtuorganite kompetentsi. Nende kaebuste lahendamine peab olema asutuse juhataja isikliku kontrolli all.

Otsused kaebuste kohta tehakse küla-, alevi-, linna- ja rajooniorganites pärast kohapeal teostatud kontrollimist, vajaduse korral avaldaja isiklikku väljakutsumist ja temaga kõnelemist ning asjast huvitatud asutuste esindajate seisukohtade ärakuulamist.

Tähtsamad, põhimõttelist laadi küsimused otsustatakse aga kodaniku ja asjast huvitatud asutuste esindajate juuresolekul rajooni (linna) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee istungil, küla, alevi töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee istungil või küla, alevi töörahva saadikute nõukogu istungjärgul.

Vajaduse korral tuleb kodanike ettepanekuid, samuti ühiskondliku tähtsusega avalduste ja kaebuste läbivaatamise ja lahendamise tulemusi