Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/116

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
97

selle riigi ülemwõimu, kelle liikmed nad on, makswaks ja lasewad oma wälimisi asju selle keskwalitsuse kaudu ajada, talitawad aga sisemistes asjus takistamatalt oma tahtmise järel. Neil on oma parlament, kelle otsused seadused on, ilma et neile ülemwõimu kinnitust tarwis oleks. Ja neil on oma walitsus, kes selle parlamendi otsusi täidab. Keskriigi walitsusel ei ole õigust tema tegewuse järel walwata ega teda wastutusele wõtta, tema wastutab ainult ise oma parlamendi ees, ja see teeb ainult oma walijate, oma rahwa tahtmist. A-ga maad kannawad sagedasti riigi nime, nii Saksamaa üksikud riigid — nagu Baieri-Sakseni-maa jne. — Põhja-Amerika ühisuses olewad riigid, Schweizi kantonid ja Australia ühisuses olewad asumaad. A-ks nimetatakse ka omawalitsust (selfgovernment). See annab kubermangudele, kreisidele ja kogukondadele (ka kirikutele, ülikoolidele jne.) õiguse oma asju ise oma meeste waral ajada, kuna bürokratiline walitsusewiis kohalikud asjad riigiwalitsuse poolt nimetatud ametnikkude walitseda jätab. Aga kohalikud wolikogud, kes omawalitsuse põhjal rahwa poolt walitakse, wõiwad ainult riigiseaduste järel talitada, ise oma seaduseandmise õigust, nagu politilise autonomiaga maade saadikute-kogudel, ei ole neil mitte. Kohalikud määrused, mis nemad annawad, wõiwad ainult wähese tähtsusega olla ja pääle selle tulewad nad riigi poolt kinnitada. Walitud wolikogud ja ametnikud seisawad riigi ülewaatuse all. Wähem wabadel maadel astub ülewaatuse asemele sagedasti eestkostmine, nii et neil omawalitsusest enam palju järele ei jää. Selle wastu on Inglisemaal ja Põhja-Amerikas omawalitsuse asutustel palju wabadust. Ka on nende wõimupiirid sääl laialisemad kui mujal, ja nad õiendawad sääl palju asju, mis mujal riigiwalitsuse käes on.

Autoplastika (Gr. k.), rikutud kehaliikme parandamine terwe kehaosa abil, mis haige enese küljest wõetakse. Näit. rikutud nina parandatakse haige enese otsa, pale ehk õla päält wõetud nahaga.

Autópsia (Gr. k.), 1) midagi oma enese silmadega nägema; 2) haige keha ehk elundite läbiwaatamine; 3) haiguse äratundmine, ilma et haige käest haiguse üle midagi küsitakse.

Autor (Lad. k.), 1) raamatu ehk kirjatüki kirjutaja; 2) kunstitöö tegija ehk walmistaja.

Autoriteet ehk autorität (Lad. k. auctóritas), lugupidamine, lugupidamise pääl põhjenew wõi lugupidamist andew wõim, suur waimline mõju. Autoriteetideks nimetatakse teadusemehi, kelle arwamisi iseäranis auustatakse.

Autotherapia ehk autofüsiotherapia (Gr. k.) isearstimine; looduse-jõuu abil arstimine ehk rohitsemine.

Autotypia (Gr. k.), wt. zinkografia.

Auukodaniku seisus, Wenemaal