Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/127

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
108

täiskaswanuks on saanud, lihtsalt kaherakuliseks. Igalpool, kus kaswamist (vegetationi) leida, sääl on ka b-d suurel hulgal tegewusel. Nii sünnitawad nad käärimist, mädanemist ja külgehakkawaid haigusi (näit. kolera-tõbe, tiisikust jne.).

Bakteriologia, õpetus pisielukatest (bakteriatest).

Baktria, wanal ajal kõige suurem ja rahwarikkam Ida-Irani maakond Asias, Oxos’e (nüüd Amu-Darja) jõe ääres; nüüdne Balch. Oli 10. aastasajast saadik Türgi, nüüd Afghanistani päralt.

Baku, 1) Wene kubermang Kaukasias; 34,500 rw. suur, 830,000 in. (suuremalt jaolt tatarlased). Maapind on põjapool mägine, lõunapool madal. Elanikkude pää-elutoimetused on kalapüüdmine ja naftatööstus. B. kubermangus on 6 kreisi. 2) Kubermangu linn Kaspia mere ääres, Apsheroni poolsaarel, 112,000 el. — B. on tähtjas kaubalinn; Kaspia meresõidu ja Venemaa naftatööstuse keskkoht. Nafta wabrikuid on siin nii palju, et nad iseäralise linna-osa („musta linna“) täidawad.

Bakunin, Mihail Alelsandrowitsch (1814—1876), Wene sotsialist ja anarhistide erakonna asutaja. Tema oli mõisniku poeg, õppis ohwitseriks, ei jäänud aga wäeteenistusesse kaua. 1841 läks ta wäljamaale oma haridust täiendama, sai sääl rewolutsionäridega tuttawaks ja wõttis sotsialismuse mõtted waimustusega wastu. 1849 kaitsis ta Dresdeni linna Preisi sõjawäe wastu, mis eest ta surma mõisteti. Pärast anti ta Wenemaale wälja ja pandi Peetri-Pauli kindlusesse wangi. Säält saadeti ta Siberisse, kust talle (1860) korda läks põgeneda. Mõne aja elas ta siis Londonis, kus ta Herzeni „Kolokol’ile“ kaastööd tegi. 1863 a., Poola mässu ajal, püüdis ta Leedumaal mässu käima panna, mis aga nurja läks. 1869 astus ta rahwuswahelisesse tööliste ühisusesse ja püüdis sääl Marxi wastu anarhismuse mõtteid walitsema panna. Haagi konwerents kukutas ta ettepaneku, mis iga politilise wõimu häwitamist nõudis, läbi ja heitis ta enese ühisusest wälja. Temaga lahkusiwad säält ka Italia, Hispania, Belgia ja Schweizi töölised ja asutasiwad anarhistlise ühisuse. Wiimased elu-aastad saatis see kirgline rewolutsionär ja hoolimata kihutusetöö-tegija waikist elu elades mööda. — Wenemaal leidis B. anarhismus iseäranis 70-datel aastatel poolehoidjaid. Paljud uskusiwad sel ajal, et Wene talupoegi kerge on mässule kihutada ja et selle mässu järel kommunistlise anarhismusse aeg tuleb.

Balagansk, kreisilinn Irkutski kub. Angara jõe pahemal kaldal; 1500 el.

Balahna, kreisilinn Nishni-Nowgorodi kub.; 5000 el.

Balakirew, Mili Aleksejewitsch, Wene helilooja, snd. 1830 Nishni-Nowgorodis. Oli keiserliku laulukoori juhataja Peterburis. Kirj. mitu muusikatükki klaweri jaoks. Kor-