Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/131

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
112

Pfalzi wabadusewõitlusest osa. Seisis pärast agarasti wabakauplemise eest. Kui rahwuswabameelsete enamus kaitsetollide poole lõi, astus B. ühes 20 teise mehega säält wälja ja hakkas Bismareki politika wastu agarasti wõitlema.

Bambuk, neegrite maa Senegambias, 800,000 el. Päälinn: Farbana.

Bambuse pilliroog (bambusa), puu-sarnased taimed heinakaswude (graminae) sugukonnast. Nad kaswawad soojades maades (Asias, Amerikas ja Afrikas). Neid on mitu tõugu. Iseäranis tähelepanemise wäärt on India bambuse pilliroog (bambus arundinacea), mis 60—65 jalga pikaks kaswab ja harilikult käewarre jämedune on. B. pilliroost tehtakse aedasid, sööginõuusid, mööblid, wankrisid, keppisid jne. Noore bambuse pilliroo suhkrurikkast mahlast walmistatakse joowastawat jooki.

Ban (baan) ehk banus (baanus), Kroatia maawalitseja. Bani amet oli Kroatias ja teistel lõuna-slaawlaste maadel juba keskajal olemas. Ta jäi ka siis edasi, kui Kroatia oma iseseiswuse kaotas. Maa ülema ametnikuna ja sõjawäe juhatajana oli ta nagu rahwuse asemikuks ja seisis kõigi kroatlaste silmis suure auu sees. Uuemal ajal on b. ainult Ungari walitsuse-erakonna käsutäitja. 1867 a. lepingu järel nimetab Austria-Ungari keiser ban’i Ungari pääministri ettepanekul, ja wõib ta kui maawalitseja Wieniga ainult weel Budapestis asuwa Kroatia ministri kaudu kirju wahetada, kes Ungari ministeriumi liige on ja Ungari parlamendi ees wastutab. Kui Kroatia walitsuse juhataja peab b. Kroatia maapäewa ees wastutama, ja ei wõi õiguse järel maad ta tahtmist wastu walitseda, aga sagedasti ei hooli ta sest tahtmisest.

Banan ehk pisang (musa), mitmeaastane palmikujuline taim scitaminae’de sugukonnast, kaswab soojal maal (Asias). B. wili on kurgi kujuline, kobaras koos. Seda (wilja) küpsetawad soojamaa rahwad palawas tuhas ja sööwad teda kui leiba.

Hariduse sõnaraamat Banan1.png

Banan.

Mõned banani-taime tõuud annawad oma puu-rikaste lehtede läbi hääd kudumise ainet. Nõnda nimetatud Manilla kanep on Filippini saaredel kaswaw banan, mis oma kiu kõwaduse poolest kuulus on. Tema kiudest walmistatakse nöörisid ja köiesid.

Bancroft (l. bänkroft), George (1800—1891), P.-A. ajalookirjutaja ja riigimees, oli Ühisriikide saadikuks