Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/145

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
126

ligi 325 tuhandel ja kolm häält 243 tuhandel. Nii oli 568 tuhandel mitme-hääle mehel kokku 1,379 tuhat häält, 924 tuhandel ühe-hääle mehel aga ainult 924 tuhat.) Walimised wõetakse nimekirjade järel 41 walimise-konnas, millesse terwe maa, s. o. 9 maakonda (prowintsi) jagatakse, ette. Kohad jagatakse erakondade wahel häälte arwu järel ära. Saadikutekogu walimisi peetakse iga kahe aasta tagant, ja nimelt walitakse siis iga kord pooled saadikud. Kui kogu enneaegu laiali saadetakse, siis tuleb ta terwelt uuesti walida. Walida wõidakse iga hääleõiguslist. — Ülemkoda ehk senat walitakse 8 aastaks, ja nimelt iga nelja aasta järel pooled senatorid. Kui parlament enneaegu laiali saadetakse, siis tuleb terwe senat uuesti walida. 80 tuhande elaniku kohta tuleb 1 senator. Walimiseõigus on seesama, mis saadikutekogu liikmete walimisel, muud kui walijatelt nõutakse 25 aastase wanaduse asemel 30 aastast. 26 senatori walitakse maapäewade poolt, 2—4 igaühe poolt, maa elanikkude arwu järel. Et maapäewade walimiseõigus sedasama moodi on, nagu saadikutekogu oma, siis ei ole nende poolt walitud senatorid teist moodi. Walida wõidakse ainult seda, kes wähemalt 40 aastat wana on. Pääle selle peawad rahwa poolt otsekohese hääleandmisega walitawad jõukad inimesed olema: neil peab kas 12 tuhande frangi eest liikumata warandust olema, wõi nad peawad aastas 200 franki otsekoheseid maksusid maksma. Ka ei saa nemad palka, kuna aga igale saadikutekogu liikmele aastas 4 tuhat franki makstakse. Ka igakordne täisealine auujärjepärija on senati liige, 18—25 eluaastani on tal nõuuandew hääl, 25 eluaastast pääle aga ka otsustaw. — Paljud riigid on Belgia põhjusseadust oma põhjusseaduse tegemisel eeskujuks wõtnud, nii Hispania, Portugal, Rumenia, Bulgaria ja wiimati weel Persia.

Belgrad, Serbia päälinn, Donau ja Sau jõgede wahel; 80,000 in.; kindlus. Linnas on kuninga loss, akademia ja gümnasium. — 1440 ja 1856 a. piirasiwad B-i türklased. Ta on 1817 a. saadik Serbia päälinn.

Belial (Ebr k.), saatan, kurat.

Belisar, Ida-Roma riigi keisri Justinian’i kuulus sõjaülem, snd. 505, Illyrias, wõitles 529 wõidurikkalt perslaste wastu, häwitas 534 wandalide riigi Afrikas, wõitis 536—39 ida-gootlastelt Alam-Italia ja Roma linna ära; sõdis uuesti 544 ida-gootlaste wastu Italias, wõitis 559 bulgarlased Konstantinopoli ees. B. üle kaewati, et ta sala-mässu osaline olla, mispärast ta wangi pandi (562), kust aga pea jälle wabaks lasti. Ta suri 565. Need jutud, milles räägitakse, et ta waesena ja pimedana Konstantinopoli uulitsatel enesele ülespidamist olla kerjanud, on wälja mõeldud.

Bell, 1) Andrew (1753—1833), kirikuõpetaja, töötas esiteks Kanadas, pärastpoole Madras’is (Ida-Indias). Tema täiendas Lancasteri õpetuse-