Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/174

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
151

raguay’d, wõeti (1821) Paraguay diktatori poolt wangi, kust alles 1829 a. wabastati.

Bon sens (Pr. k., l. bongsáng), loomulik waimuterawus.

Bon ton (Pr. k. l. bong ton), peenike elukomme.

Bonze, Buddha preester Hiinas wõi Jaapanis.

Booth (l. booss) William, kuulus päästewäe asutaja ja päämees, snd. 1829. a. Nottinghamis, hakkas 1850 metodistide õpetajaks, tegi suure agarusega kristlikku misjonitööd ja seadis oma abilistest wiimaks 1878 hingede päästmiseks iseäralise wäe, kes pääle muu waestele inimestele öömaja, tööd j. n. e. muretseb. „Kindral“ Booth on waimustatud kõne- ja suur töömees ja oskab kümneid tuhandeid inimesi ühises tegewuses ülihästi juhatada.

Bopp, Franz (1791—1867), wõrdlewa keeleteaduse põhjendaja, õppis Parisis ja Londonis Sanskriti keelt, nimetati (1821) Idamaade kirjanduse ja üleüldise keeleteaduse professoriks Berlini ülikooli. Tema tähtsamad kirjatööd on: Kritische Grammatik des Sanskritsprache“ (arwustuseline Sanskriti keeleõpetus), „Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslawischen, Gothischen und Deutschen“ (Sanskriti, Zendi, Armenia, Greeka, Ladina, Leedu, Wana-Slaawi, Gooti, ja Saksa keelte wõrdlew keeleõpetus).

Bor, kemialine algollus, metalloid, mida wabalt looduses mitte ei leita, waid borhapu soolana natriumi, lubja, magnesia jne. ühenduses; tarwitatakse boraksi, kunstliste kallis-kiwide, waaba ehk glasuri jne walmistamiseks.

Bora, winge kirde tuul, puhub Alpi mägestikus.

Bora, Katharina v. (1499 kuni 1552), Lutherus’e abikaasa, oli 1515 a. saadik nunn Nimbschen’i kloostris, põgenes säält 1523 kaheksa teise seltsilasega ära.

Borássus flabelliforrnis, lehwik-, wiina- ehk Palmyra- palmipuu, kaswab 8—22 m. kõrgeks, leitakse Arabias, Guineas, Ida-Indias. Tema noori idusid tarwitatakse keeduwiljaks; mahlast walmistatakse palmiwiina (toddy); puusisust ehk üdist saadakse sago’d.

Boraks, borhapu natrium, saadakse Californiast, Newadast jne. tarwitatakse tinutamise, waaba ehk email’i walmistamise, pesu pesemise jne. juures.

Borbeck, linn Preisi Rheinimaal, Esseni maapiirkonnas; 56,500. el.; kiwisüsikaewandused; rauatööstus.

Bordeaux (l. bordoo), Prantsuse linn Garonne jõe ääres; 258,000 el. B. on teine merekauba linn Prantsusemaal. Linnas on pääpiiskopi elukoht, börse, ülikool, akademia, awalik raamatukogu, 2 seminari, taimeaed jne. B. on ka kuulus oma marja-wiinade poolest.

Bordeaux wiinad, Gironde de-