Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/197

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
170

3000 wenelast jne. — Bulgarlased oliwad alguses Soome sugu rahwas, kes 6. aastasajal Donau jõe äärde elama asus. Siin sulasiwad nad slaawlastega ühte ja asutasiwad Bulgaria riigi. 10. aastasajal sattusiwad nad Byzantiumi walitsuse alla, kust 12. aastasajal end wabastasiwad. 1393 a. wõitsiwad türklased nad ära. Türgi ülemwalitsuse all oliwad kuni 1878 aastani. — Riigi korraldus: Kuninga wõim on piiratud. Parlament on ühekojaline ja walitakse rahwa poolt wiieks aastaks otsekohese hääleandmisega. Hääle õigus on igal meestesoost kodanikul, kes üle 21 aasta wana on. Pääle hariliku saadikutekogu on weel suur saadikutekogu olemas, kus liikmeid kaks korda nii palju on, kui harilikus. See astub ainult iseäralistel kordadel kokku, ja nimelt kui tarwis on kuningat walida, regenti seada, maad ära lubada wõi põhjuxseadust muuta. Wiimast wõidakse ainult siis, kui 23 hariliku saadikutekogu ja 23 suure saadikutekogu liikmetest selle poolt on. Ministrid peawad kuninga ja saadikutekogu ees wastutama. Saadikutekogu wõib nemad kohtu kätte anda ja kui see nemad süüdlaseks mõistab, ei ole kuningal õigust neile armu anda. — Wiimastel aastatel on würst walitsenud, kuida ta tahtnud on. Tema on enesele ministrid walinud, ja need on enesele saadikutekogu walinud; walitsew erakond on walimistel igakord enamuse saanud. 1909 a. kuulutas würst end kuningaks.

Bulgarin, Fadei Wenediktowitsch, Wene kirjamees ja ajakirjanik, snd. 1789 Leedumaal, asutas Peterburisse ajakirja „Северная пчела“ (Põhja mesilane) ja kirjutas hulga põnewaid romanisid, näit. „Иванъ Выжигинъ“ jne.; suri 1858 Tartus.

Bull (Ingl. k., l. böll, härg), John, Inglise rahwa sõimunimi.

Bull, Ole (1810—80), Norra kuulus wiiulimängija.

Bulle (Keskaja Lad. k.), tähtjas paawsti käsk.

Bulletin (Pr. k. bülltäng, It. k. bulletino), lühikene ametlik aruanne, näit. mõne tähtsa inimese terwise, lahingu jne. kohta, ka akademia koosoleku aruanne.

Bulthaupt, Heinrich (1849—1905), Saksa luuletaja ja näitekirjanik.

Bulwer, Edward George Lytton (1805—73), baronet, Inglise roomanikirjanik. Kirj. „Pelham“, „Eugen Aram“, „Ernst Maltravers“, „Pompeji wiimased päewad“, „Kola di Rienzi“ jne.

Bund, üleüldine Juudi tööliste ühisus Leedu-, Poola- ja Wenemaal. Asutati 1897 a. Astus järgmisel aastal Wenemaa sotsialdemokratlisesse tööliste erakonda, selle tingimisega, et ta neis asjus, mis Juudi proletariadi kohta käiwad, iseseisaw on. Lõi temast aga 1903 a. lahku, sellepärast et Wene erakond teda täiesti iseseiswaks ei tunnistanud ja temaga kui üheõiguslisega ühendusesse (fö-