Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/200

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
173

latada, kuid see abielu ei kestnud kauem kui üks aasta. 1816 a. jättis B. oma kodumaa maha ja reisis Rheinimaadel, Schweizis ja Italias, läks (1823) Greeka wabadusesõtta ning langes (1824) Missolounghi juures. B. tähtsamad kirjatööd on: „The Giaur“, „The bride of Abydos“, „The corsair“, „Lara“, „The prisoner of Chillon“ (Chilloni wang), „Beppo“, „Mazeppa“, „Don Juan“, „Childe Harold“, „Marino Falieri“, „The two Foscari“ jne. B. luuletused on paljude teiste rahwaste, iseäranis Wene kirjanikkudele Puschkinile ja Lermontowile eeskujuks oluud.

Byström, Johann Niklas (1783—1848), Rootsi kujuraiuja; Sergell’i õpilane.

Byzans, (praegu Konstantinopel) linn Bosporuse ääres, megirlaste asutatud 330 p. Kr.; keiser Konstantin tõstis ta Roma riigi päälinnaks.

Byzantismus, Byzanti s. o. Konstantinopoli wiis; würstide ees roomamine.

Böhm von Bawerk, Eugen, Austria majanduse­teaduse­mees, raha-asjade tundja ja politikamees, snd. 1851, oli rahaministeriumis ametis, siis Innsbruckis professoriks ja siis mitu korda rahaministriks, wiimati Körberi ministeriumis jan. 1900 kuni dets. 1904. Nimetati 1899. a. herradekoja liikmeks. On hää asjatundja, aga wäga wanameelne.

Börne, Ludwig (1786—1837) Saksa kirjamees ja ajakirjanik, wõitles agaralt Saksa tagurlise politika wastu ja awaldas oma kirjatöödes wabameelseid mõtteid.

Börse on turg, kuhu kaupmehed määratud ajaks kokku koguwad, ilma et nad kaupa ühes wõtaksiwad. Börsel tehtakse ainult ärilepinguid, kaupa ennast ei anta sääl, nagu laadal, mitte kätte, waid see sünnib alles pärast, kas selsamal wõi paaril järgmisel päewal, wõi koguni alles mõne aja järel. Wiimast äri, aja-äri, kus kaup alles hulga aja järel ära anda tuleb, ajawad iseäranis õnnekatsujad (spekulandid). Aja jooksul wõiwad hinnad tõuseda ja langeda, ja sagedasti ei antagi tähtajal kaupa, waid õiendatakse ainult hinna wahe ära. Ostjad soowiwad hinna langemist ja müüjad tõusmist, ja mõlemad pooled tarwitawad seks, et nende soow täide läheks, sagedasti kõige halwemaid abinõuusid, nagu walejuttusid, pettust j. n. e. Rahabörsel müüdakse ja ostetakse wekslisi, pangapiletisi, protsendipaberisi j. n. e., kaubabörsel wilja, loomi, suhkurt, kohwi j. n. e. Mõned börsed (nagu Londoni, New-Yorgi, Berlini ja Hamburi) awaldawad kaubahindade kohta terwes maailmas mõju. Esimesed börsed asutati 16 aastasajal Hollandis ja Lõuna-Prantsusemaal. Londoni börse on 17. ja Berlini, Wieni ja Newyorgi börsed 18. aastasajast pärit. Praegu on igas suuremas kaubalinnas oma börse oma seaduste ja juhatusega.

Böömimaa, endine iseseisew kuningriik, nüüd Austria-Ungaria kroonimaa ehk maakond; 51,967 rkm. suur,