Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/233

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
202

wad, siis tegi ta weel tööd hääleõiguse laiendamise hääks.

Cochery (l. koshrii), Georges Charles Paul (snd. 1855), parajusmeelne Prantsuse politikamees ja rahaasjade tundja; 1896—98 parajusmeelses Meline ministeriumis rahaminister.

Cobra de Capello, prilli-madu, elutseb Indias.

Cocos, wt. kookus-palmipuu.

Hariduse sõnaraamat Cocos.png

Cocos.

Code (Pr. k., l. kood), seaduseraamat. Pääle muu kannawad seda nime Prantsuse 5 seaduseraamatut, mis Napoleoni I. ajal on tehtud (Code Napolèon). 18. aastasaja lõpuni tarwitati Lõuna-Prantsusemaal Rooma õigust, Põhja-Prantsusemaal aga enamasti kombeõigust, ühiseid seadusi ei olnud olemas. Nende tarwidust tunti elawalt ja konsulite walitsus laskis maa tähtsamad õigusteadlased otsekohe ühist era-seaduseraamatut walmistama hakata. See „Code civil“ (l. kood ssiwiil), kodanline seaduseraamat pandi selle järel, kui teda kolm korda oli parandatud, 1804 maksma. Hiljem wõtsiwad ta ka mitu muud maad (nende hulgas ka Poolamaa), osalt sunnitult, osa wabatahtlikult wastu. Eraseadusele järgnesiwad 1806—1810 kodanlise kohtupidamise kord, kaubanduseseadus, kaelakohtu pidamise kord ja karistuseseadus.

Codex (Lad. k.) wana käsikiri; seaduseraamat: C. Justinianus, Justianuse seaduseraamat; C. Theodosianus, T. seaduseraamat: c.  diplomaticus, riigi asjapaberite kogu; c. argentinus, Upsala ülikoolis olew Ulfila Gooti keelne Piibli tõlge, mille kiri hõbewärwiliste tähtedega on.

Coelibat (Lad. k., l. tsölibaat), wallaline elu, iseäranis katoliku waimulikkudel. Ristikogudustes walitseb juba algusest saadik arwamine, et „wallaline põlw“ abielust püham on. Ainult üks kord elus lubati esimestel aastasadadel pärast Kristust naist wõtta wõi mehele minna, teine abielu tunnistati patuks. Vaimulikkudele hakati juba wara „askeeset“ soowitama, kuni 1075 a. nende abielud paawsti poolt täiesti ära keeldi. Greeka kirikus jäi aga esimeste aastasadade wiis maksma. Sääl wõiwad alamad waimulikud naesega edasi elada, kelle nad enne ametisse panemist on wõtnud, peawad aga selle surma järel üksikuteks jääma. Piiskopid peawad ilma naeseta olema. — Loomuwastase abielu keelu kaotamist on sagedasti wäga elawalt nõutud, ilma et sest seni midagi wälja oleks tulnud.

Cogito ergo sum (Lad. k.), mina mõtlen, seega olen ma;