Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/251

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
220

kuhu D. istuma pandi, oli hobusejõhwi otsas raske mõõk riputatud. Kui D. mõõka silmas, palus ta, et teda sellest seisukohast wabastataks. Seega oli ta nii wäga kõrgekskiidetud õnne küllalt maitsta saanud. „Damoklese mõõgaga“ tähendatakse weel nüüdgi õnnelikus elus waritsewat õnnetust.

Danew, Stojan, Bulgaria adwokat, ajakirjanik ja politikamees. Snd. 1858. Stambulowi ajal istus ta kaks korda wangis. Pärast waliti ta saadikutekogu abipresidendiks ja 1897 wenesõbralise wabameelse Tsankowi erakonna juhatajaks. 1901. a. algusel sai ta Karawelowi ministeriumis wälimiste asjade ministriks ja Karawelowi lahkumise järel 1902. a. algusel pääministriks. Astus 1903. a. maikuul tagasi, et Türgimaad waigistada, kes sõja wastu walmistama oli hakanud.

Danielson-Kalmari, Johann Richard, Soome ajalooteadlane ja politikamees, snd. 1853, sai (1880) Helsingi ülikooli üleüldise ajaloo professoriks, waliti (1885) Soome Maapäewa liikmeks. Maapäewal hoidis ta wanasoomlaste poole. Praegu on ta senator.

Danilewski, 1) Nikolai (1882—1855), Wene kirjanik ja õpetlane; 2) Gregor, Wene kirjanik (1829—1890), tuttaw oma ajalooliste romanide läbi, milledest tähtsamad on: „Mirowitsch“, „Ärapõletatud Moskwa“ jne.

Dante Alighieri (aligjeeri), kõige tähtsam Italia luuletaja (1265—1321). Ta on Italia kirjakeele ja kirjanduse põhjendaja. Ta tähtsam kirjatöö: „Divina Commedia“ („Jumalik naljamäng“) on ka Eesti keelde tõlgitud.

Danton, Georges, (1759—94), üks päätegelane Prantsuse suure mässu ajal. Tema oli esimene, kes soowi awaldas, et kuninga wõimus ära kaotataks. Hukati 1794 ära.

Danzig, Saksa mere- ja kaubalinn, Weikseli jõe ääres, mitte kaugel Läänemerest; 160,000 el.

Dapsang, mägi Karakorumi mägestikus (Asias); 8620 m. kõrge. On üks kõige kõrgematest mägedest maa peal.

Dardanelli merekitsus, ühendab Marmorimerd Ägei merega. — 1841 tegi Türgi walitsus wiie suurriigiga lepingu, et üksgi wõõras sõjalaew ilma Türgimaa lubata sinna wäina ei tohi sõita. Parisi leping (1856) ja Berlini rahuleping (1878) kinnitasiwad selle lepingu. Nii ei saa Wenemaa ilma Türgi walitsuse nõuusolemiseta oma Mustamere laewastikku Wahemerde saata, ega säält Mustamerde sõjalaewu.

Darfûr (õigemini Darfor, s. o. foride maa), endine sultani-riik Afrikas, Sahara kõrbe, Kordofan’i ja Wadai wahel, u. 500.000 rkm. suur; 4 milj. in. Nüüd Egiptuse maakond.

Dargomõshski, Aleksander (1813—69), Wene helilooja. Kirj. operad „Russalka“, „Bacchus’e pidu“ jne.