Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/10

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


sõnumitega, mis uuesti wanast ajast wälja oli uuritud ehk mis kudagi wiisi muistse aja pimeduse sisse mõnda walguse kiirt jõudis heita. Nüüd on nende seltside kirjadest kaunid kogud saanud ja nad kaswawad ikka weel. Tartu Õpetatud Eesti Selts on juba üle 50 aasta tööd teinud ja iga aasta oma kirjad (Verhandlungen ja Sitzungsberichte), Läänemere kub. ajaloo ja wana aja teaduse selts 1837. aastast saadik ja Tallina kirjanduse selts oma Beiträge 1860. aastast saadik wälja annud j. n. e. Mitte sellest üksi ei olnud küllalt, mis hulk õpetatud seltsisid omalt poolt tegiwad, waid ka erainimesed ei waadanud wagusi pealt. Seal asutati aja kirjad küll lehe küll raamatu näol, ikka wana aja uurimiseks. Kodumaa (Das Inland) ilmus terwelt 27 aastat nädalalehena 1836—63, kõik wanemad kroonikad koguti ja anti trükis selle üleüldise pealkirja all wälja: Monumenta Livoniae antiquae, kolm paksu köidet ning aeti pärast seda tööd Skriptores rerum Livonicarum nime all edasi. Professor Bunge põhjendas Liiwi, Eesti ja Kuura algkirjade raamatu (Urkundenbuch), millest nüüd 9 paksu köidet trükis on ilmunud. Palju mehi, nagu Napiersky, Schirren, Kruse, Rußwurm, Grewingk, Pabst j. n. e. on palju tööd teinud materjali kogumises ning v. Richter, v. Rutenberg, Kröger, Kienits ja weel mõni muu hakkasiwad 60 aasta ümber kogutud materjalist ajaloos raamatuid kirjutama. Üksi Richter on oma töö, mis 7 köidet suur, lõpule jõudnud wiia, kuna teised praegu weel pooleli on. Need raamatud on aga kõik Liiwimaa ajaloost Sakstele kirjutatud, milledes maa pärisrahwast ainult mööda minnes siin ja seal nimetatakse.