Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/149

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsuse tõendamisega on probleeme.

– 149 –

Wennad astusiwad rahwa sekka, käisiwad rahwaga käsi käes. Rahwas hakkas neid armastama ja hää meelega nende jutlust kuulama. Wennad kõnelesiwad palju lihtsamalt kui õpetajad kirikus, osates usuasju palju armsamini äraseletada. Rahwal oli ammu himu hingetoidu järele. Wennad pakkusiwad seda hingetoitu ohtrasti. Hulga kaupa tungis rahwas enamisti igal pool wendade juurde Jumala sõna kuulma. Näis, nagu oleks mõnes kohas nelipühi tuul üle maa käinud ja seisaks uus sündimine ukse ees. Urwastes paniwad wennad koguduse kangesti liikuma. Igal pool peeti palwetundisid. Ei leitud kusagil enam palujate jaoks ruumikat maja. Metsas lausa taewa all kuulutati Jumalasõna. Mõnda inimest waimustas uus õpetus nii kangesti, et uue õpetuse kuulja kodused tööd täiesti unustas. Loog jäeti maha, põld kündmata. Loowõtjad ja kündjad ruttasiwad Jumalasõna kuulma, ehk mõned koguni Herrnhudi wendade eeskujul kuulutama. Tegiwad ju wennad oma kogudustes rahwale uksed lahti koguduste korraldamisest ja ettelugemistest osa wõtta, kuna rahwas siiamaale kõigest tegelisest osawõtmisest eemale oli jäetud. Wendade käes oli rahwa südame wõti. Wolmari asutasiwad wennad seminari, kus 120 noort meest kodumaalise missioni töö jaoks õpetust saiwad.

Murdlainetele tõstsiwad wennad Saaremaa. Suurelmaal ei sallinud suur hulk õpetajaid wendade tegewust. Saaremaal sellewastu pakkus superintendent Eberhard Gutsleff wendadele kätt ja edendas igapidi nende tegewust. Kaarma kihelkonnas hakkas 1740 Upa-Jüri naese Triinuga päris ewangelistiks. Nad kiitsiwad äralepitamisest saadud armu nii wägewate sõnadega, et pühapäiwiti rahwast karja kaupa nende juurde kokku woolas. Tuli talupoegi, tuli kodanikka linnast, tuli saksugi. ne nädali pärast ei leitud kuuljatele enam kusagilt ruumi. Mindi wäljale, peeti palwetundi lausa taewa all. Gutsleff ise saatis Kuresaarest Upakülasse, pidas kokkutulnud rahwale „prohvetikiwi“ otsast jutlust. Gutsleff andis luba jutlusi pidada igaleühele, keda ta ärganud hingeks arwas. Pais oli eest, Herrnhuti wool wõis maad uputada.

Lühikese ajaga wõttis uus liikumine igal pool Saaremaal wõimust. Ei leitud sest liikumisest puutumata walda ega talu. Rahwas ei rutanud pea enam Upakülasse, sest et igal pool koosolekuid ja palwetundisid peeti. Nagu suurelmaal, awaldas Saaremaalgi uus liikumine rahwa kohta rohket mõju. Ärganud hinged põlgasiwad kõik lustid ja rõõmud ära. Pulmades lauldi ja paluti ainult. Naisterahwad heitsiwad ehted enestest ära ja käi-