Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/20

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 20 –

rööwimas käinud. Eerik Werikirwe walitsuse ajal käisiwad norralased Egil ja Torulf Kuramaal rööwkäigul. Sest käigust leidub wanus kirjades huwitaw kirjeldus.

Norra kuningast Oolaw Trügwe pojast räägiwad wanad raamatud, et see noores põlwes koguni Eestimaal ja Nowgorodis asunud. Oolawi ema Estrid põgenenud 967 a wenna Sigurdi juurde Nowgorodi waenlaste wasta warju otsima. Teel langenud Estrid pojaga Eesti mererööwlite kätte wangi. Need mererööwlid wiinud Oolawi ja ta ema Eestimaale orjaks. Alles mõne aasta pärast pääsnud Oolaw ja ta ema pärisorjusest wabaks.

Eerik Wõitjast († 994) teawad wanad põhjamaa raamatud, et ta Eesti, Liiwi ja Kuramaa ära wõitnud. Hakon jälle laastanud 997 alates wiis aastat järge mööda Läänemeremaid.

Kuningas Oolaw Pühast kõneldakse, et ta 1007 Ojamaalt maksu nõudnud ja 1008 Saaremaalegi läinud maksu nõudma. Saarlased lubanud maksta. Enne maksmist tõusnud ometi tüli kuninga ja saarlaste wahel. Kuningas wõitnud saarlased ära ja sundinud nad põgenema. – Pea selle pääle tõusis sõda Daani kuninga Knuuti Suure ja Oolaw Püha wahel. Oolaw Püha põgenes Nowgorodi Jaroslawi juurde. Knuut tahtis Jaroslawile seda kätte maksta, et ta Oolawi wasta wõtnud. Knuut tuli Eestimaad laastama, sest osa Eestimaad arwati Nowgorodi walitsuse alla. Knuut heitiski Eestimaa enese alla. Aga ju Knuuti poeg Harde-Knuut pidi sõjakäikusid Eestimaale ette wõtma, et eestlasi paremini sõna kuulma panna.

Aega mööda hakkawad wanad põhjamaa raamatud ikka enam ja enam Läänemeremaade rahwaste rööwkäikudest põhjamaale kõnelema. Magnus Hea ajal (1042–1047) käisiwad kurelased ja muud Läänemeremaade rahwad Daani randu rööwimas. Nende waenlaste tagasitõrjumiseks pidi Magnus Norras elades enese asemele Daanimaale asekuninga määrama. Sedasama pidi kuningas Swen Estridi poegki tegema. Ta pani aastal 1046 norralase Hakoni riigi randu kaitsma „kurelaste ja muude Läänemeremaade rahwaste wasta.” Niisama wõitles nende rahwaste wasta Knuut Püha (1080–1086). Ju noores eas oli ta teekonna Läänemere idakallastele ette wõtnud ja Eesti mererööwlite wastu wõidelnud. Öeldakse, et ta kümme wäikest würsti ära wõitnud. Daani kuningaks saades jätkas ta sõda ja püüdis kurelastele ja muile Läänemere rahwastele seda kurja kätte maksta, mis need ennemalt daanlastele teinud. Saxo ütleb, et mererööwlid Knuuti walitsuse ajal enam ei julenud Daani randa ilmuda.