Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/72

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 72 –

1600 meest selle raba pääl. Ainult 15 eestlast pääsiwad hingega ära. Ordowäest selle wasta langes 20 meest.

See ordomeistri wõit pani ümberpiirajad kohkuma. Ruttu tungis ordomeister edasi Tallinna poole eestlaste kallale. Harjunud sõjamehed saiwad pea sõdimisega harjumata talupoegadest wõitu. Eestlased lõiwad põgenema, 3000 meest jäi aga wõitluse wäljale maha. Ülepää olla selle „mässu“ waigistusel Eestimaal 30,000 eestlast „waiksiks“ tehtud.

Mõni päew hiljem ilmus Rootsi wägi Tallinna alla eestlastele appi. Kuid elusse jäänud eestlased oliwad ammu juba rabasse warjule põgenenud. Eestlaste ärapõgenemist kuuldes pöörasiwad rootslased kohe jälle omale maale tagasi.

Wenelasigi oliwad eestlased enestele appi palunud. Wenelased tahtsiwad hää meelega eestlasi aidata. Sõjawägi läks warsti teele, laastas Tartu piiskopi maid. Aga mässumaale ei ulatanud Wene wägi sugugi. Ju Otepääst pööras ta ümber Pihkwa poole tagasi.

Seni oli mässuwaim Saaremaalegi ulatanud. Saarlased katsusiwad õnne, ehk küll Eestimaal mäss maha surutud ja rahwapõlw weel raskemaks muutunud. Jaagupipäewa öösel 1343 kogusiwad saarlased Pöide lossi ümber kokku ja piirasiwad selle ümber. Kaheksa päewa pärast palus lossiülem luba lossist kõige sõjawäega wabalt äraminna. Ümberpiirajad lubasiwad. Waewalt awati aga lossi wärawad, kui saarlased kiwidega sakslaste kallale tungisiwad ja wiimase kui mehe äratapsiwad.

Ei jaksanud sakslased ise Saaremaal saarlasi ärawõita, jaksasiwad sakslased kaugemalt. Saare sakslased palusiwad abi. Järgmisel aastal weebruari kuus alles wõis ordomeister sõjawäega sakslastele appi minna. Saarlased oliwad seni sohu enestele linna ehitanud. Sinna linna põgenesiwad nad nüüd ordomeistri sõjaswäe eest warjule. Nagu harjakad, arwasiwad saarlasedki, et neil kaitsmiseks kuningat tarwis läheb. Nad määrasiwad enestele ühe tubli mehe Wesse (wist Wesi ehk Weske) kuningaks. See kuningas jõudis ometi uues linnas oma meestega ainult ühe päewa rüütlite wasta panna. Päewase ümberpiiramise järele wõtsiwad sakslased Eesti linna tormiga ära. Saarlasi sai Pamma metsas 9000 hinge surma, Saksa sõjawäest ainult 500. Saarlaste kuningas Wesse langes elusalt ümberpiirajate kätte. Kuningale mõisteti lühike kohus: nöör kaela!

Selle wõidu järele pidi sakslaste sõjawägi suurele maale tagasi ruttama, sest meri ähwardas lahti minna. Alles järgmisel aastal tuli weebruarikuus ordomeister uue sõjawäega Saaremaale,