Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/77

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 77 –

ega paawsti sõna kuulda ei tahtnud, pandi ordo kirikuwande alla. Aga kui seegi midagi ei aidanud, läkitas Frommhold saadikud Rooma; sedasama tegi ordogi. Asi pandi uuesti paawstile ette. Paawst Innokens VI. andis 1360 otsuse, et Riia ülem walitsus Riia pääpiiskopi käes olgu. Ordo jäi rahulisti Riiga ja katsus asja segada ja hästi pikale ajada. Alles 1366 tehti Dantsigis kõrgemeistri nõu pääle ordo ja pääpiiskopi wahel rahu. Ordo andis ülema walitsuse pääpiiskopi kätte, pidas ordo kindluse ometi weel enesel ja nõudis sõjaajal Riia kodanikkude käest abi, kui pääpiiskopp seks luba andis.

Kui Frommhold aastal 1360 suri, sai Sigfrid v. Blomberg Riia pääpiiskopiks. See läks juba aasta pärast ordoga jälle tülisse. Endise waenu juurde tuli weel riiete riid. Ordo waimulikud mehed kandsiwad ammusest ajast walgeid riideid. Pääpiiskopil Blombergil oli nõu Riia doomkohtunikkude riideid, mis siiamaale nagu ordolgi walged oliwad, mustade wastu ümberwahetada (Augustiniordo waimulikkude meeste järele, kelle seast ka piiskopp Meinhard oli), et seega ordo ja pääpiiskopi wahel wahet teha ja kõigele maailmale näidata, et waimulik seisus ordot sugugi taga ei küsi. Kui nüüd pääpiiskopp paawst Gregór XI. lubaga 1373 tõesti doomkohtunikka muste riideid käskis kanda, pidas ordo seda teotuseks ja wõttis Riias piiskopi lossi ära. Pääpiiskopp Blomberg põgenes Awinjòngi ja suri sääl 1374. Riiete riid wältas täiesti 80 aastat (1371–1451) ja saatis mõnda werist wõitlust. Wiimaks jäi wõit ometi ordole: Riia waimulikud mehed pidiwad 1451 ordo walgeid riideid hakkama kandma.


2. Leedumaa ühendatakse 1386 Poolamaaga.

Sel ajal kui ordo ja pääpiiskopp Liiwimaal edasi tülitsesiwad, kaswis Leedu ja Poola wõimus ikka suuremaks ja ähwardas mõlematele ordo riikidele Preisi ja Liiwimaal otsa teha. Mida rohkem Poola ja Leedumaa, nõndasama Wenemaagi seespool enestele kindlat põhja paniwad, seda kardetawamaks läks ordo asi. Kõige esmalt langes raske hoop Preisimaal Saksa ordo pihta.

Kuuskümmend aastat pärast Eestimaa ostmist läks Saksa ordo asi wäga hästi. Kõrgemeistri Winrih v. Kniprode walitsuse all (1351–82) oli alaline sõda; paganate üle saadi ikka enam ja enam wõitu ja Saksa ordo seisis juba kõrgel õnne ladwal. Nüüd aga paniwad Poola ja Leedumaa ordo edasitungimise tee kinni.

Kasimir Suure järele, kellel lapsi ei olnud, sai 1370 Ungari kuningas Ludwig Suur Poolamaa kuningaks. Tema walitsuse