Lehekülg:Pildid isamaa sündinud asjust.djvu/48

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 48 —

nis selle üle otsust teha, kes kuski peremees pidi olema. Otsus tehti nõnda, et kõik Liiwimaa piiskopi oma kõige õigustega pidi olema, Sakalas ja Ugaunias saiwad ilmlikud õigused ordo wennastele, aga kõik waimulikud Albertile mõistetud, selle tingimisega, et Sakslased Waldemarile ustawad pidiwad olema ja teda awitama Wenelaste ja paganate wasta. Ja Sakslased tõutasiwad temale ustawat abi igapidi. Waldemarile jäiwad põhjapoolsed Eesti maakonnad osaks. Lepingu kindluse tunnistuseks jäeti piiskopi wend Teodorik mõne ordo wennaga kuninga palumise pääle lossi, tõised Sakslased pöörasiwad Liiwimaale tagasi. Aga kuningas Waldemar purjetas, kui ta rutuga lossi müürid üles oli ehitanud ja omad sõamehed sisse pannud, koju Daanimaale.

Selle ühendusele Daanlaste ja Sakslaste wahel sünnitasiwad pea ka Eestlased omalt poolt ühenduse wasta. Kõik Eestimaa hakkas tormama, et Daanlasi ja Sakslasi ühtlasi Eesti pinnast suutumaks ära häwitada. Torm hakkas Saaremaal pääle Waldemari uue lossi ümberpiiramisega. Kuida ta algas ja üle kõige Eestimaa ligi kolm aastat mõllas, kuulutagu meile jälle Läti Hindriku omad sõnad.

„Oli juba piiskopi kakskümnes neljas ammeti aasta — 1222 — ja weel ei kosunud siin maal wagast rahu ..... Saarlased tuliwad kõigist küladest ja maakondadest ja piirasiwad selle lossi sisse ja saatsiwad kõigile mereääristele Eestlastele sõnumed, et nad neile appi tuleksiwad. Ja mõned neist läksiwad Warbulasse[1] ja õppisiwad sääl paterellide ehk masinate kunsti[2] tundma, mis Daanlased Warbulastele, kui

  1. Warbula oli kindel Eestlaste linn Harjumaal. Weel tänapäew on linna ase ja waremed näha Nisi kihelkonnas; rahwas nimetab kohta nüüd Jaanilinnaks. Linna ase on 200 sammu lai ja 250 sammu pitk, kiwi müür 20—30 jalga kõrge ümber. Müüril on kaks wärawat ja läheb lõunapoolsest wärawast kiwi tee wälja rabasest niidust läbi.
  2. Paterellid oliwad pisemad ehk suuremad masinad, kellega kiwa waenlase ja tema laewade pääle ehk linna wisati ehk lasti. Nad kandsiwad ligi 500