Lehekülg:Tabamata ime Wilde 1912.djvu/40

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
40

Laurits
(üles tõustes)

See on kähku tehtud. — Kuid wabanda mind silmapilguks, ma kuulen telefoni helisewat. (Paremat kätt ära)


Paula

Ka mind, Lilli, mul on Juulile juhatusi anda. (Kandelauda kaasa wõttes sealtsamast ära)


Lilli
(wõtab jälle lehed käsile, loeb närweldi siit ja sealt, silmitseb siis kauemine Leo pilti ühe lisalehe esimesel küljel, laseb lehe sülle langeda ja tõstab ristis käed pikkamisi lõua alla, kuna ta pea kaugele toolitoe wastu najatab; nõnda jääb ta laial silmil pool naeratawa igatsusega ebamäärasesse kaugusesse wahtima)

Neljas etteaste.

'Lilli. Keskuksest astub üsna pikkamisi Leo Saalep sisse ning läheneb, kätt pealael hoides ja nagu wagusa imetlemisega maha wahtides, lõdwal kõnnil Lillile, kellest ta aga, ilma tema peale waatamata, mööda sammub kuni kaugele näitelawa weerele. Saalep on 33-aastane mees, kuid näib wanemana, kõrge kaswuga, poolpika juuksega ja habemeta. Tema sügawkahwatumast näost waatawad aukuwajunud silmad roidunult-unelewa ilmega wälja, kuna tema wälispidise aeglase rahu alt wahel ilma nähtawa põhjuseta närwluse järsk-terawad nõksatused üles tikuwad. Ta kannab kaunis kulunud musta sametijakki ja kunstniku-krawatti.


Lilli
(ärgates)

Aa — sina! Aga kust sa siis tuled?