Päewaleht/1924/08/19/Rahwasaadik terrori ohwriks

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Rahwasaadik terrori ohvriks
Allikas: Päewaleht, 19. august 1924, nr. 222, lk. 3.
Pilt
Päevaleht 1934.svg

Rahwasaadik terrori ohwriks

Riigikogu liige iseseisew sotsialist Jaak Nanilson mahalastud.

Kallaletungimine ööpimeduses. – Neli surmatoowat kuuli. – Mõrtsuka tabamiseks kõik abinõud tarwitusele wõetud – esimest korda Eesti politseikoerad kuriteo kohal.

Nanilson ja kommunistide wahekord.

Möödaläinud laupäewal langes ettekawatsetud jälgi mõrtsukatöö ohwriks riigikogu liige sotsialistide ridadest – asunik Jaak Nanilson, kes tundmata kallaletungija poolt Abja jaama lähedal Pärnumaal rewolwriga maha lasti.

Sündmuste käik oli seniste andmete järele järgmine:

Jaak Nanilson, kes on riigikogu ja Pärnu maakonnanõukogu liige, oli möödunud laupäewal maakonnanõukogu koosolekul, kust õhtul koju ruttas. Nanilson on asunik Abja mõisas. Abja jaama oli Nanilsoni abikaasa wastu tulnud, kust nad siis üheskoos õhtul umbes kella 11 ajal jala kodu hakkasid sammuma.

Kallaletungimine Nanilsonile.

Oli juba päris pime, kui teeäärsest wõsastikust äkitselt teekäijate peale kolm rewolwripauku lasti, millest üks Nanilsoni tabas. Kuna ohwer, keda kuul surmawalt haawas, teele maha kukkus, hüppas wõsastikust tundmata meesterahwas wälja ja laskis lamawa Nanilsoni peale weel kolm pauku. Mõrtsukas kadus, enne kui surmani kohkunud abikaasa oma mehe tapjat õieti tähelegi wõis panna.

Sündmusest anti kohalikule politseile kohe teada, kes kiires korras kurjategija tabamiseks tarwilikud sammud tegi. Kohalikud elanikud käsutati kokku ja piirati kuriteokoha lähem ümbrus sisse. Kuid sellest hoolimata läks kurjategijal korda öö katte all kaduda.

Kuriteo uurimine.

Kuritegu kohapeal juurdlema sõitsid pärnust kohtu-uurija ning politseiwõimud. Kriminaalpolitsei Pärnu osakonna ülem ühes alluwate kriminaalpolitsei ametnikkudega algas uurimist erilise hoolega. Tallinnast, kuhu sündmusest kohe teatati, saadeti kohale politseiwõimud ühes wälja õpetatud politseikoertega. Loodetakse, et eriti politseikoerad, keda käesolewal juhusel esimest korda Eestis kurjategijate tabamiseks kasutatakse, palju kaasa aitawad põgenenud mõrtsuka leidmiseks.

Mispärast tapeti Nanilson?

Kuriteo iseloom näitab kohe, et siin ei saa juttugi olla mõrtsukatööst rööwimise otstarbel, waid et Nanilsoni kättemaksu ihas teelt kõrwale toimetada taheti. Kelle huwides see seisis?

Kõik kogutud andmed tõendawad, et Nanilsonil ei wõinud olla waenlasi isiklistel põhjustel. Ta oli waikne töömees, kes kuskil esile ei tunginud. Ka riigikogus ei awaldanud ta suurt tegewust.

Ainukesed, kes Nanilsoni silmaotsas sallida ei wõinud, olid kommunistid, kellele Nanilson selja pööras, astudes nii riigikohus kui ka Pärnu maakonnanõukogu iseseiswate sotsialistide hõlma.

Kommunistide häälekandjates leidus tihti ähwardusi Nanilsoni ja mõne teise isiku kohta, kes kommunistide hulgast lahkunud. Awaldati lootust, et leidub mõni „klassiteadlik tööline”, kes „äraandmise” eest kätte maksab.

Seda teadis ka Nanilson ise. Alles mõni päew enne surma on Nanilson tuttawatele rääkinud, et tema endised seltsimehed tema peale wäga wihased on ja tema alaliste ähwarduste all peab elama.

Oma tegewuses Abja tööliste tarwitajateühisuses on Nanilsonil mitu kokkupõrget olnud kohalikkude kommunistide tegelastega.

Pärnu maakonnanõukogu wiimase koosoleku eel wõidi kohapeal märgata erilist elawust kommunistide ringkondis. Mitmed silmapaistwad kommunistide juhid on kogunud selleks ajaks Pärnu, kus on olnud omawahelisi sala-läbirääkimisi ja telefonikõnesid. Arwatawasti walmistati siis ette terroristlikku wäljaastumist poliitilise wastase isiku wastu.

Mis iseseiswad sotsialistid J. Nanilsonist kõnelewad.

Alatuma mõrtsukatöö ohwriks langenud J. Nanilsonist kõnelewad tema partei sõbrad iseseiswad sotsialistid, kui tagasihoidlikust ja kohusetruust mehest, kellest ümbruskonna töölised lugu pidasid. Esimese riigikogu walimistel kandideeris ta iseseiswate sotsialistide nimekirjas. Pärast, kui sarnases erakonnas lõhe tekkis, läks Nanilson kommunistide poole, missuguse sammuga aga ta ise pärast sugugi rahul ei olnud ja sel põhjusel tagasi iseseiswate sotsialistide erakonda astus.

Nanilson langes kommunistide terrori ohwriks?

Iseseiswate sotsialistide erakonna tuntud liikmed rõhutawad kategooriliselt, et Nanilson kommunistide terrori ohwriks langes. Muid isiklikke wihamehi ei teata temal olewat, küll on aga kommunistid oma lehes ja suusõnaliselt teda mitmel korral ähwardanud. Et wiimasel ajal kommunistid kättemaksu ja wägiwallatarwitamise ideid on propageerinud, siis pole seal midagi imestada, kui isikuid leidub, kes teerööwlina rahulikkude elanikkude elu kallale kipuwad.

Nagu toimetuse töö lõpul wastawatelt wõimudelt kuuleme, ei ole senised uurimised weel jaatawaid tagajärgi annud. Praegu wiibiwad kohal kriminaal-, kaitse- ja wälispolitsei wõimud ja prokuratuuri esitajad. Juurdlust jatkatakse raugematu energiaga.

*

Kes on kommunistid ja mida nad tahawad, see on igale inimesele juba ammu selge olnud. Üks liik inimesi on aga meil olemas, kes meelega sellest aru ei taha saada, kes kirjeldawad kommuniste kui wagaseid tallekesi, kes kellegile paha ei taha ega tee, kes on aatelised inimesed, kes wõitlewad ainult aateliste abinõudega ja kelle wastu peab samasuguseid abinõusid tarwitama.

Iga kord, kui riik sunnitud on enesekaitseks kommunistide wastu seaduslikke surweabinõusid tarwitama, algawad need herrad oma Jeeremialaulu ülekohtust, mis kommunistidele tehtawat. Nemad ei awaldawat ennast ju tegelikult…

Nagu saatuse walusa pilkena tundub nüüd, et esimene kommunistide ohwer langes nende tulisemate kaitsjate ridadest.

Meie riigi ajaloos on see esimene terroristline akt ja kas ta wiimaseks jääb, oleneb ainult sellest, kuidas riikliselt mõtlejad ollused tema peale reageeriwad. Kas tahetakse ka edaspidi wabadust mängida, wõi lastakse ka wabaduse enesekaitse tungil ellu tõusta?

Kui senini silmad meelega kinni suruti tõsiasjade ees, siis ei tohi rahwasaadik Nanilsoni werise surnukeha juures enam senist kahepaikset mängu jatkata.

Sündinud weritöö ei nõua kättemaksmist, waid kohustab abinõusid otsima järgnewate weritööde ärahoidmiseks. Kommunistide janditamisele tuleb lõpp teha. Ja seda tuleb teha otsekohe. On selge, et senised platoonilised surweabinõukesed kurjategijate wastu riigi ja kodanikkude julgeolekut ei kindlusta.

wägiwald kutsub esile wägiwalla ja kui riik ei taha kodusõja lahtipuhkemist, kus kodanikud oma algatusel oma elu, wara ja ka riigi kaitseks jõuga wälja astuwad, siis tuleb seadusandlisel teel kodanikkude julgeolekut kindlustada, et werewalamist ära hoida. Esimeseks sammuks sel alal peab olema kommunistlise erakonna likwideerimine tema awalikkes ja warjatud awaldustes.

Riigikogu on koos. Rahwaesitajate ülesanne on riigi julgeoleku walwel olla.