Seadus kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940-1950-il aastail

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Seadus kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940-1950-il aastail
Allikas: Elektrooniline Riigi Teataja
Korrektuur
Valmis
Tekstile on korrektuurlugemine tehtud ning tekst järgib allika teksti. Kui tekstis on siiski vigu, siis märgi need arutelulehele.

        EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI SEADUS

            Kohtuväliste massirepressioonide kohta
           Nõukogude Eestis 1940-1950-ndail aastail

     Stalinliku vägivalla, omavoli ja seadusetuse ilminguks
Nõukogude Eestis olid rahvale korvamatut kahju ja kannatusi
toonud kohtuvälised massirepressioonid 1940-1950-ndail aastail.

     NLKP Keskkomitee otsuse alusel toimub massirepressioonide
läbi kannatanute asjade läbivaatamine kohtuliku järelevalve
korras. Eesti NSV-s on viimase aasta jooksul rehabiliteeritud
sadu kodanikke. Ent see töö toimub aeglaselt. Täiendavat
õiguslikku reguleerimist vajab kannatanutele varalise kahju
heastamise kord.

     Et leevendada tehtud ülekohut, taastada kohtuvälistes
massirepressioonides kannatanute au ja väärikus ning taotleda
neile tekitatud moraalse, füüsilise ja varalise kahju
kompenseerimist, samuti rahvale kindlustunde loomist selles, et
vägivald, omavoli ja seadusetus ei saa enam kunagi korduda,
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

     1. Mõista täielikult ja tingimusteta hukka kohtuvälised
massirepressioonid 1940-1950-ndal aastail Nõukogude Eestis ja
tunnistada need seaduse- ja inimsusevastasteks tegudeks.

     2. Rehabiliteerida ühes sellest tulenevate õiguslike
tagajärgedega kõik küüditatud. Erinõupidamise otsuste alusel
represseeritud isikud rehabiliteerida seadusandluses ettenähtud
korras.

     3. Teha ettepanek Eesti NSV Prokuratuurile vaadata läbi
avaldused ja teated Nõukogude Eestis toimepandud massimõrvade ja
muude inimsusevastaste tegude kohta ning otsustada kriminaalasja
algatamise ja süüdlaste kriminaalvastutusele võtmise küsimused.
Materjalide läbivaatamise ja uurimise tulemused avalikustada.

     4. Eesti NSV Ministrite Nõukogul:

     1) 1. märtsiks 1989 töötada välja kohtuväliste
massirepressioonide läbi kannatanutele tekitatud kahjude
heastamise kord. Ettepanekud tsiviil- ja tööseadusandluse
kohaldamise erisuste kohta rehabiliteeritute suhtes esitada
läbivaatamiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile;
     2) toetades rahva algatust, jäädvustada stalinismiohvrite
mälestus Eesti NSV-s;
     3) taastada kohtuväliselt represseeritute nimekirjad ja
määrata kindlaks rehabiliteerimisest teatamise ja avalikustamise
kord;

     4) rakendada abinõusid Nõukogude Eestis toimepandud
massirepressioone ja muid inimsusevastaseid tegusid kajastavate
dokumentide säilimise kindlustamiseks.

     5. Kiita heaks NSV Liidu seaduse "Stalinismi perioodi
kohtuvälistest massirepressioonidest" eelnõu ja esitada see NSV
Liidu konstitutsiooni paragrahv 113 alusel seadusandliku
initsiatiivi korras läbivaatamiseks NSV Liidu Ülemnõukogule.


     Eesti NSV Ülemnõukogu
     Presiidiumi esimees A. Rüütel

     Eesti NSV Ülemnõukogu
     Presiidiumi sekretär V. Vaht

     Tallinn, 7. detsembril 1988.