Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu/Hertsog Ferdinand 1711–37

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu
Matthias Johann Eisen

6. Hertsog Ferdinand, 1711–37.

Friidrih Wilhelmi surma järele oli tema onu ja endine eestkostja Ferdinand Kettleri suguseltsis ainuke pärija. Ferdinand sai 1711 Kura hertsogiks, aga oli juba 56 aastat wana ja weel mitte abielusse heitnud. Kettleri suguseltsi otsasaamine ei olnud selle pärast enam kaugel. Et Ferdinand wennapoega Friidrih Wilhelmi weel alaealiseks pidanud – üksi Kura ülemad nõumehed oliwad printsi täisealiseks tunnistanud – ja sellejärele tema säädmisi mitte õigeks arwanud, läks ta Kuramaa seisustega tülisse, kes teda tagasi tulla lasta ei tahtnud. Ferdinand pidi wiimaks ära põgenema ja eluotsani (1737) Dantsigis elama. Et maal mitmesugused segadused walitsesiwad, palusiwad Kuramaa mõisnikud Poola kuningat, et ta ühe kommissioni asutaks, mis tülidele otsa teeks. Seesugune komission asutati 1717 Miitawisse. See andis otsuse, et walitsus hertsog Ferdinandi käest ära wõetagu ja Kuramaa ülemate nõumeeste kätte antagu. Sel kombel saiwad siis ülemad nõumehed hertsogi asemele walitsejateks. Naabririikides tuli pea küsimine, mis Kuramaast Ferdinandi surma järele pidi saama. Kui Poolamaa ka seda enesele tahtis saada, oliwad ometi Wene ja Preisimaa selle wasta.

Aastal 1726 nõudis Saksi waper grahw Moorits Poola kuninga August II. kaswandik, Kura hertsogi trooni enesele. Poolamaa oli nõus, aga Wenemaa ei lubanud. Aastal 1730 heitis 75-aastane hertsog Ferdinand Saksi-Weissenfelsi printsessiga abielusse. Kuramaale tagasi tulla ei julenud ta ometi mitte, ehk teda küll 1734 maapäewa poolt tagasi kutsuti. Ferdinand suri mai kuus 1737. Waheajal oli hertsog Friidrih Wilhelmi lesk Anna 1730 Wene troonile saanud. Anna walitsuse ajal suri Poola kuningas August aastal 1733 ja tema troonipärija pärast tõusis sõda. Wenelased läksiwad appi ja andsiwad August II. pojale August IIIle võidu. Et Wenemaa wastu tänulik olla, wõttis August III. Ernits Johann Bironi Kura hertsogiks wastu, keda keiserinna Anna lesk oli soowinud. Ka Kuramaa ülematel nõumeestel ei olnud midagi sellewastu. Biron pidi tõotama kõiki Kuramaa õigusi nõnda jätta, kudas nad enne olnud. Kuningas August III. kinnitas oma ülema walitsuse õiguse järele Bironi hertsogiametisse ja andis temale luba, Peterburgist maad walitseda, aga Kuramaa rahwast käskis ta uue hertsogi sõna kuulda. Nõnda sai 1737 Ferdinandi surmaga Kettleri suguselts otsa ja Bironi suguselts tema asemele Kura trooni pääle.