Kaja/1934/03/14/Otsustavad tunnid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Kaja
(1934)
Kaja, 14. märts 1934, nr 62, lk 1.

Otsustawad tunnid.

Otsustanud astuda täie kindlusega wastu riigialuseid õõnestawale „wabs"-liikumisele, kutsus riigiwanem Konstantin Päts wabariigi walitsuse kokku erakorraliseks koosolekuks esmaspäewa pealelõunal kell weerand 5. Walistus astus kokku seisukorda harutama täies koosseisus. Ostustawast koosolekust wõttis osa ka kindralleitnant J. Laidoner, kellel juba enne oli riigiwanemaga olnud kõnelusi. Riigiwanema otsus kaitseseisukorra wäljakuulutamise ja ülemjuhataja määramise kohta leidis koosolekul üksmeelset nõusolekut ja kell 5. p. l. tehti korraldus otsuse wäljakuulutamiseks ja maksmapanemiseks telegraafi teel.

Otsekohe asus oma kohuste täitmisele kaitsewägede ülemjuhataja kindral Laidoner, kes andis wälja käsukirjad, mis meie lehes teisal toodud. Walistus aga jäi kokku jatkama nõupidamist.

Ülemjuhataja käsukirjade põhjal astuti kohe samme wabside organisatsioonide likwideerimiseks, kõigepealt muidugi Tallinnas. Politseile kutsuti abiks mõningad kaitsewäe osad ning piirati sisse wabside staap Narwa maanteel, kus arreteeriti rida juhte, toimiti põhjalik läbiotsimine ja wõeti kaasa dokumendid ning materjalid. Samal ajal toimetati linnas, läbiotsimisi teiste wabside aktiiwsemate juhtide korterites, paljud neist toimetati politseisse ülekuulamisele, osa jäeti wahi alla.

Kõik see toimus Tallinnas rahulikult ning wahejuhtumisteta. Igaks juhtumiseks Toompeale komandeeritud salk kaitsewäelasi ja kohale sõitnud kaks soomusautot osutusid täiesti üleliigseteks. Rahwa seas walitses täieline rahu ning tänawliiklemine toimus nagu tawaliselt.

Ka teistes linnades ja maal asuti kohe peale korralduse saamise wabside keskuste puistamisele ning juhtide kinniwõtmisele. Kogu aktsioon wiidi üle maa läbi rahulikult ning kindlakorraliselt.

Walitsus sai Toompeal warsti seisukorra kohta esimesi teateid. Toompeale kutsuti ka ajalehtede peatoimetajad, kelledele riigiwanem andis informatsiooni astutud sammude ning seisukorra üle, mis tingisid walitsuse möödapääsmatu waheleasutmise riigikorra kaitseks.

Walitsusliikmed olid koos hilisööni, mil olukord oli enam-wähem selgunud ja ülemjuhataja wõis teatada, et riigis walitseb rahu.