Krati-raamat/Lendwa, lendawa, lindwa, lendaja

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Tont
Krati-raamat
Matthias Johann Eisen

XI.

Lendwa, lendawa, lindwa, lendaja.

Tulihända hüütakse wäga tihti ka lendwaks. Holzmayer ei tee mingisugust wahet tulihänna ja lendwa wahel, Wiedemann arwab lendwast rääkides ka, et lendwa seesama on, mis kratt. Wististi nii kaua, kui õiget wahet ei katsuta teha krati ja lendwa wahele. Ja seda wahet ei ole tänini tehtud.

Kas on aga tõesti wahe olemas? Lendwa lugusid tähele pannes leiame lendwa tegewuses ühe toimetamise, mis tulihänna tegewuses iialgi pole leida. Lendwa walmistaja saadab lendwa wälja kellegile kahju tegema. Lendwa läheb ja täidab oma tegija soowi. Iialgi pole ma seda kuulnud, et niisugune lendwa, kes wälja saadetud kurja tegema, ühtlasi ka oma peremehele oleks head teinud.

Päris lendwa ei näita minu meelest sugugi waim olewat, nagu puuk ehk tulihänd, waid palju enam ilma eluta kuuli sarnane asi. Joosep Tamm teab lendwa kohta kõneleda: „Lendwa olla liha moodi lood, kellel üks ots peenike ja ees joosta, teine ots jäme ja taga pool olla.“ Nõiduse wäel paneb lendwa tegija niisugused kuulid lendama. Lendwaid tehakse kas puu okstest ehk mõnest muust ainest.

Tawalisesti wõetakse lendwaks pihlaka okse. H. Põderi teadmise järele on lendwa kolmetahaliste otstega pihlaka okstest tehtud nool. Lendwa lendama panemiseks tuleb järgmisi sõnu lugeda:

Siit tulgu, sinna mingu,
Wääst tulgu wältas käälan.
Sakki wokti, kalli, wolli!

Nende sõnade lugemise järele kaob lendwa piost, jookseb määratud sihi pihta ja surmab selle, kelle pihta ta saadetud.

K. Kuusiku kuulmise järele walmistatud lendwa ka järgmist wiisi: wõetud üheksast piotäiest üheksat seltsi nõia rohtu, lisatud sõnaldatud soola sekka, siotud nartsu topsikese sisse, sajatatud wande sõnu sinna peale, keritud natuke willast suka lõnga sinna ümber ja saadetud lendwa siis tuulega minema. Lendwa tegija ise aga lausunud:

„Tuulispaska laena tiiwa,
Tuule ämma hõlmakesta
Kiirustage kerakesta.
Tuule kiirul tuiskamaie,
Suretawa (?) sõudemaie,
Langetawa (?) lendamaie.“

Kohe lennanud lendwa oma teed ja surmanud sedamaid selle, kellele teda saadetud.

Lendwa saadetakse kas inimeste ehk loomade nuhtluseks. Inimestele toob lendwa kas rabanduse ehk surma. Äkilised surmad arwatakse enamisti ikka lendwa tööks. M. Siipsen teab jutustada, et korra tuulekeerutus wäljal ühe naese juurde tulnud. Tuule keerutusest lennanud üks süsi naesele wasta rindu. Silmapilk langenud naene maha ja olnud surnud. Kõik lendwa töö.

Seda wiisi wõis nõid hõlpsasti oma waenlastest lahti saada, kui neile lendwa kaela saatis. Lendwa eest ei osanud keegi ennast warjata, kes lendwa tulemist ei teadnud ja lendwa ise tuli nii kiiresti, et selle eest ära ei saanud põgeneda.

Loomadele toob lendwa niisama kas haiguse ehk surma, suuremalt jaolt ometi surma. Lendwa löödud elajatel on tihti nahk seljast ära wõetud ja naha alt liha seest siis lendwa leitud, kes neile surma toonud.

Lendwal ei jookse mingisugust tulehaga järele, ainult tuule keerutuse sünnitab mõne korra lendwa. Kõige selle järele, mis ülemal kuulnud, wõime lendwat tulihännast ja puugist täiesti ära lahutada ja lendwale määratud tegewuse kätte määrata, kui ka rahwa jutud mõne korra lendwa tegewust tulihänna ja puugi tegewusega segagu. Tulihännal enesel on ju nimesid küll; mis tarwis siis weel teistelt nimesid laenata ja nendega tulihända ehtida.

Lendwa jäeb siis nii ütelda nõia nooleks, mis nõid oma ohwrile saadab kahju tegema.

Missugusel wäel nõid ehk tark lendwa ülepea walmistas, see ei kuulu enam sellesse kirjutusesse. Niisama wähä kuulub siia pikem seletus lendwa kohta. Lendwast rääkides oli nende ridade siht ainult see, kätte näidata, et lendwat tulihännast ja puugist täiesti tuleb ära lahutada ja seks mõjuwad juba wist need lühikesed tähendused. Et lendwa tulihännaga õiguse pärast kokku ei puudu, ei ole ma lendwa loomu pikemalt uurimiseks wõtnud, waid ainult seda tähele pannud, mis mulle mööda minnes paberite hulgast silma puutus. Üsna huwitaw oleks lendwa loomuga paremini tuttawaks saada, aga see piaks teises kohas sündima. Ehk häratawad need riad lugijaid rahwa elu tähelepanemist edespidise uurimise jaoks paberisse panema.