Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/163

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
140

beda hinnad langesiwad, hakkasiwad Saksa ja Amerika mõisnikud ja teised nõudma: tähtsamad maailma-riigid, kõige päält Saksamaa ja Amerika, leppigu isekeskis kokku, et hõbe nii ja nii palju kulla hinnast (arwata 116) peab maksma ja et hõberaha niisama nagu kuldraha iga summani wastu wõtta tuleb. Saksa mõisnikud arwasiwad, et hõberaha-maad, kes wilja wälja saadawad, neile oma wõistlusega palju kahju teewad ja lootsiwad selle wõistluse wastu bimetallismuselt abi. Nemad waikisiwad, kui kullasaak rohkenes ja wäljamaa wiljale kõrged tollid pääle pandi.

Binócle (Pr. k.), wäike kahetoruga kiiker (pikksilm).

Binnë (Benuë), Niger’i jõe pahem haru (Sudanis). B. jõe leidis 1851 sakslane Barth, ta hallika aga Flegel (1883) üles.

Biographia (Gr. k.), elulookirjeldus. — Biograph, elulookirjutaja.

Biologia (Gr. k.) elu õpetus.

Bionomia (Gr. k.), elu seaduste õpetus.

Biostatik (Gr. k.) keskmise elupikkuse õpetus.

Birch Pfeiffer, Charlotte (1800—1868), Saksa naisnäitleja ja näitekirjanik. Kirj. hulga näitemängusid kõlblise sihiga.

Birjutsch, kreisilinn Woroneshi kubermangns; 13,200 el.

Birkenhead (l. birkenhed), Inglise linn, Mersey jõe pahemal kaldal, Liverpool’i wastu; 112,000 el.

Birma (Barma, Burmas), Inglise maakond Taga-Indias, oli u. 100 aasta eest iseseisew, tugew ja suur riik oli. Ta langeb kahte jakku: Ülem-Birma (318,000 rkm. suur, 4,8 milj. in.) ja Alam-Birma (220,000 rkm. suur, 5,4 milj. in.). Päälinn: Mandalai. Saadused: kuld, kallid kiwid, riis, nisu, tubak, thee, suhkur, indigo. Elanikud on Mongoli tõugu ja suuremalt jaolt Buddha usku.

Birmingham (l. börminghämm), Inglise tööstuselinn Tame ja Rea jõgede ääres; 548,000 el. B-s walmistatakse iseäranis palju metall-tööstuse saadusi, nagu: masinaid, raudtee-rööpaid, püssisid jne.

Biron, krahw Ernst Johann (1690—1772), Wene keiserinna Anna Iwanowna armuosaline, oli Kuramaa mõisniku Bühren’i poeg, läks ühes Anna Iwanownaga. kui see Wene keiserinnaks sai, Mitawist Peterburisse, tõusis siin järk-järgult ikka kõrgemale ja oli warsti kõigewägewam wõimumees Wenemaal; 1737 waliti ta Anna Iwanowna soowil Kuramaa hertsogiks; nimetati 1740 alaealise keiser Iwan Antonowitschi eestkostjaks; wõeti 1741 Münichi poolt wangi ja saadeti Pelõmi (Tobolski kubermangu), kust selsamal aastal Jaroslawlisse wiidi; 1762 wabastati ta wangipõlwest; 1763 hakkas ta Kuramaad hertsogina walitsema, astus aga 1769 sellest ametist oma poja kasuks ära.

Birsk, kreisilinn Ufa kubermangus, Belaja jõe ääres; u. 9000 el.