Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/202

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
175

Bürokrat, ametnik, kes ülemuse käskusid karwa päält täidab, kes asjata kirjutuste ja wormide täitmist nõuab, kes ainult teenib, et teenida, kes iseseiswalt ei mõtle ja kel ettewõtmisewaim puudub, kes ülemusele meeldida püüab ja kõigi teiste wastu kõrk on.

Bürokratia tähendab 1) büroo (kantselei) ehk ametnikkude walitsust ja 2) ametnikkude klassi. Täielik ametnikkude walitsus — rahwa- ja omawalitsuse wastand — on isewalitsuse maadel olemas. Rahwawalitsuse maadel on wõim rahwa enese käes ja ametnikud peawad sääl tema enamuse tahtmist tegema. Osalt walib rahwas nemad ise, osalt laseb ta neid oma asemikkude poolt nimetada, aga ikka seisawad nad tema ülewaatuse all ja tema poolt walitud saadikutekogu wõib iga ametniku lahtilaskmist nõuda. Isewalitsusemaadel nimetatakse ametnikud osalt isewalitseja enese, osalt tema all olewate kõrgemate ametnikkude poolt, ja nad peawad sääl isewalitseja ja tema ümber olewate suurte wõimumeeste tahtmist tegema. Et need aga igale poole nägema ei ulata ja rahwal wähematgi ütlemist ei ole, siis jääb neile alati wõimalust omas ringkonnas isewalitsejat mängida. Aga bürokratide walitsusest wõidakse ka piiratud wõimuga würstiriigides ja isegi wabariikides kõneleda. Sääl, kus parlamendil õigus on ametnikkude tegewuse järele walwata, ilma et ta nende lahtilaskmist wõib nõuda, nagu Saksamaal, ei hooli nad rahwa tahtmisest palju. Ja sääl, kus kogukondade ja kubermangude omawalitsuste wõim wäikene on, nagu Prantsusemaal, sünnib suurelt osalt ka riigiwalitsuse poolt nimetatud ametnikkude tahtmine, kui need ametnikud ka ühes kõigi oma ülematega riigiparlamendi all seisawad. Kõige wähem bürokratiat on sääl, kus iga kogukond ennast täiesti ise walitseb, nagu Schweizis, Inglisemaal, Australias ja Põhja-Amerikas. Bürokratline walitsusewiis takistab rahwast edenemast. Kui kõiki asju ainult kirjutusetoast juhitakse ja rahwa tarwitusi ei täideta, osalt selle pärast, et neid ei tunta, osalt selle pärast, et neist ei hoolita ja wäikse kildkonna kasud suure hulga kasudest tähtsamateks loetakse; kui anderikkad mehed, kes rahwa keskel elawad ja tema juhatajateks nagu sündinud on, waikima ja awalikust elust eemale hoidma sunnitakse, kui ametnikka ülemuse käskusid masinate wiisi täita lastakse, kui nende ülekohust ja kelmust awalikuks teha ei lubata ja neid rahwa wastu hoolimata olla ja tema isetegewust lämmatada kästakse — siis hoitakse rahwas ta eduteel kinni, tehtakse ta riigile wõõraks ja kihutatakse ta walitsuse wastu üles. Bürokratline walitsusewiis toob sagedasti ametnikkude tapmisi, korratusi ja mässusid.