Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/24

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
24

tamist annab, agga püüdko nüüd ka temma sedda, kes sedda tännini mitte ei olle püüdnud. Minno rööm lähhäb se läbbi sureks, ja keige ennama head tete issi ennestelle, sest rahho ja öigus kergitab siis iggapiddi teie ello, ja teie joud ja warrandus touseb aiast aiani: Ja kui teie siis ka isse jubba ammo hingate, ellab siiski weel teie hea nimmi rahwa meles, ja römustab teid iggaweste. Liati teie, kes teie nüüd, ni hästi kui ka eddaspiddi kohto-mehheks sate töstetud! kui au wäärt teie ammet on, siis peab ka teie ello wiis au wäärt ollema, ja teie isse nisuggused, kuida teie nüüd ammeti polest, teisi peate sundima, et teie hea kombe ennast keige walla ülle welja lautaks, ja ka tedda panneks teid auustama, kes isse teid wihkab; ehk mitto pörab siis jubba se läbbi, et temma teid wottab häbbeneda.

Minno lotus on, et meie rahwa seas wist paljo nisuggused moistlikkud on, kes neid rummalaid juhhatawad,