Lehekülg:Läti Hendriku Liiwi maa kroonika ehk Aja raamat.djvu/87

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
15
Päätük XIII. 1209 aasta.

kui nende wäimees4), ja nendega suguluse läbi kõikis ühendatut, kes ka sagedaste nende wäe juhataja oli. Ja ta laskis neid üle Düüna minna ja andis neile toidu wara, niihästi kui nad Wene maale kui ka Liiwi maale läksiwad. Sellel ajal oliwad Littawid kõikide teiste ümberkaudse maade sees elawate rahwaste üle, niihästi Kristlaste kui ka paganate üle, nõnda et waewalt mõned oma külakeste sees elada julgesiwad, isiäranis Lätlased. Need jätsiwad siis omad majad tühjalt seisma ja otsisiwad ikka pimedaid pao paiku metsades; ja nõndagi ei wõinud nemad nende käest pääseda, sest nemad waritsesiwad neile igal ajal metsades järele ja wõtsiwad neid kinni, lõiwad ühed maha, wedasiwad teised omale maale wangi ja wõtsiwad neilt kõik nende oma ära. Ja Wenelased põgenesiwad läbi metsade ja külade Littawite nägude eest, ja isigi wäga wähäde eest, nagu jänesed põgenewad küttide silma eest; nii oliwad Liiwlased ja Lätlased Littawitele söögiks ja roaks, nagu lambad huntide kurkus, kui nad ilma karjatseta on5).

Siis saatis Jumal ühe hää ja ustawa karjatse ja päästis omad lambad, Liiwlased ja Lätlased, kes juba ristitut oliwad, huntide kurgust; see oli piiskop Albert. See kutsus kõigist Liiwi ja Läti maa rajadest sõawäe kokku ja läks Riiglaste ja ristisõitjatega, ja kõige oma rahwaga Düüna mööda ülesse Kokenhuusi wastu. Ja et Gerzike ikka wõrgupaelaks oli ja nagu wägew6) saatan7) kõigile selle Düüna külje pääl8) elawa rahwalle, ristitut ja ristimatta inimestele, ja et Gerzike kuningas alati wainu ja sõda Riiglaste wastu pidas ja nende rahu lepitust põlgas, siis pööris piiskop oma wäe Gerzike linna wastu.

Wenelased aga, kui nad seda sõawäge eemalt nägiwad tulema, astusiwad linna wärawas neile wastu. Ja et Sakslased sõariistadega nende pääle tormasiwad ja mõned neist maha lõiwad, ei jõudnud nemad mitte wastu panna ja põgenesiwad. Ja Sakslased tungisiwad neid tagaajades nendega wärawast sisse, aga kristlikust nimest lugupidades9), lõiwad nemad neist aga wähä mõne maha, wõtsiwad palju wangi ja lasksiwad neid mõned parem põgenemise läbi ära pääseda; naisi ja lapsi kaitsesiwad nad pärast linna ärawõtmist ja wõtsiwad neist palju wangi. Ja kuna kuningas mitme teistega laewa pääl üle Düüna põgenes, sai


4Gener on ka kälimees ja õemees.5) Eesekieli 34, 5. 10 järele.6magnum = suur.7) Nii kui 1 Tiimot. 3, 7. 6, 9. 2 Tiimot. 2, 26.8) põhjapoolse.9) Need Wenelased oliwad juba Kreeka usku ristitut; waata ka 11, 8.