Lehekülg:Pildid isamaa sündinud asjust.djvu/103

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 103 —

ümber, enne kui ta aastal 1216 suri. See on see kuulus kakstõistkümnes üleüldine kontsiilium, mis suure Innotsentsiuse ehitusele, see on: Rooma kiriku wäele ja wõimusele, auule ja hiilgusele, nagu torni otsa tegi. Kontsiilium wõttis wasta ja kiitis hääks kõik, mis Innotsentsius tahtis, ja ootaja ilm kuulis suremat jagu lausumata sõna. Selle suure kontsiiliumi pääle läks ka Liiwimaa piiskop Albert ja Eestimaa piiskop Teodorik. Aga Teodorikul oli oma Eestlastega merel suur tüli, enne kui Rooma pääsis. Kui tema parajaste üheksa suure laewaga ja ühe jau ristisõitjatega Saksamaa poole purjetamas oli, tõusis suur maru ja sündis kange müristamine ja laewad saiwad Saarema randa ajetud, nimelt Hiiumaa ja Saaremaa wahele, ühte paika, kelle nimi „Uus sadam” oli. Läti Hindrik kirjutab tülist sessinatses „Uues sadamas” nõnda:

„Kui Saarlased arwu saiwad, et nemad Riiast tuliwad, ähwardasiwad nemad neid sõaga ja saatsiwad üle kõige Saaremaa käsu wälja ja kogusiwad suure mere sõawäe kokku. Ja tõised tuliwad hobustega ja ehitasiwad mere kaldal puuwärkisid, täitsiwad neid kiwidega ja püüdsiwad sadamat, kuhu sisseminek kitsas oli, kinni sulguda, et nemad, kui sadam kinni, neid kõiki kinni wõtta ja ära tappa wõiksiwad. Sakslased läksiwad oma lootsikutega ehk pisemate laewadega maale, niitsiwad wilja põldude pääl oma mõõkadega maha ja ei teadnud midagi sõawäest, mis ligidal mere kaldal oli, ja tegiwad tõises paigas kaldal niisamati mitu päewa. Wiimati seadsiwad Saarlased salawäe wälja, wõtsiwad kaheksa meest kinni, tapsiwad mõne ära, tõised wiisiwad nemad wangi ja wõtsiwad ühe lootsiku ära. Selle läbi wäga julgeks saanud, saatsiwad nemad igale poole Eestimaale sõnumed ja lasiwad kuulutada, nemad olewat Riia piiskopi kõige tema sõawäega wangi wõtnud. Ja nemad tuliwad kõik suure sõawäega. Ja õige wara, kui parajaste päew koitma hakkas, pimetas kõik meri meile wasta, täis nende sõalaewu, ja nemad taplesiwad meiega kõige päewa otsa. Mõned neist