Päewaleht/1935/07/04/Uus Briti saadik esitas wolitused

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Uus Briti saadik esitas wolitused
Allikas: Päewaleht, 4. juuli 1935, nr 182, lk 3

Uus Briti saadik esitas wolitused

Wastastikustes kõnedes kinnitati südamlikult sõbralikke suhteid Eesti ja Briti wahel

Täna keskpäewal toimus Kadrioru lossis uue Briti saadiku Edmund Monsoni wolituste üleandmine riigiwanemale. Wolituste üleandmisel wiibis lossis ka wälisminister, wälisministeeriumi protokolliülem ja Briti saatkonna liikmeid. Wolikirja riigiwanemale esitades saadik Monson pöördus riigiwanemale kõnega, milles ta lausus järgmist:

Teie Ekstsellents,

Mul on au esitada Teie Ekstsellentsile kirju, millega Kuningas, minu kõrge Suwerään, on heaks arwanud ära kutsuda hr. Knatchbull-Hugesseni ning määrata mind Erakorraliseks Saadikuks ja Täiswoliliseks Ministriks Eesti Wabariiki.

Minu määramine sellele kohuse täitmisele on mulle suureks auks ja teeb mulle suurt headmeelt ning ma palun Teie Ekstsellentsi olla weendunud, et ma püüan kõik teha, et ära teenida Teie Ekstsellentsi ja Teie Walitsuse usaldust ning alal hoida ja arendada südamlikke sõpruse sidemeid, mis õnnelikult walitsewad meie maade wahel. Ma loodan, et Eesti Walitsus on omalt poolt nii lahke ja lubab mulle oma usaldust ning heatahtlikku kaastööd ning niiwiisi pakub mulle tarwilikku julgustust ning abi, ilma milleta ma ei saa loota, et wõiksin seda kõige austawamat ja meeldiwamat ülesannet rahuldawalt täita.

Mul on heameel esitada Teie Ekstsellentsile minu südamlikke soowe Eesti heakäiguks ning samuti minu kõige otsekohesemaid soowe Teie Ekstsellentsi isiklikuks heaoluks.

Briti saadiku kõnele wastas riigiwanem järgmiste sõnadega:

Härra Minister,

Mul on wäga suur heameel wastu wõtta wolikirja, millega tema Majesteet Briti Kuningas on heaks arwanud määrata Teie Ekstsellentsi oma Erakorraliseks Saadikuks ja Täiswoliliseks Ministriks Eesti Wabariiki, ühes Teie eelkäija ärakutse kirjaga.

Heameelega meele tuletades Wabariigi Walitsuse õnnelikku koostööd Teie silmapaistwa eelkäijaga nende sõbralikkude suhete arendamisel, mis nii õnnelikult walitsewad meie mõlema maa wahel, ma palun Teie Ekstsellentsi weendunud olla, et nende südamlikkude sõpruse suhete alalhoidmisel ja arendamisel wõite alati kindel olla minu ja Wabariigi Walitsuse kõige täielikumale kaastööle ja usaldusele.

Tänades Teie Ekstsellentsi lahkete soowide eest, mis Teie adressisite Eestile ja minule isiklikult, ma palun Teie Ekstsellentsi edasi anda minu südamest tulewad head soowid Tema Majesteedi Briti Kuninga isiklikuks heaoluks ning Briti Impeeriumi õitsenguks.