Ringkäik Tartu tööstuses

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Ringkäik Tartu tööstuses.
Allikas: Uus Eesti, 05. september 1931, lk. 11-13.

Kuna üldiselt senini on waadatud Tartu kui ülikoolilinna peale, on enam tahaplaanile nihutatud selle tööstusline osa. peab aga tähendama, et Tartu tööstus üldiselt polegi nii wäike kui arwatakse wäljaspoolt. Siin on küllaldaselt tööstusi ja wabrikuid, mis üksnes ei ole kohaliku tarwituse rahuldajateks, waid oma saadustega warustavad paljudel aladel kogu Eesti turgu ja mõningate ulatus on küündinud koguni üle riigi piiride kaugetele wälismaa turgudele.

Üldiselt olgu täheldatud, et Tartu tööstus on küllaldaselt elujõuline, et warustada kõiki L.-Eesti turge wajalikkude saadustega, kuid nagu kõikidel kesk- ja wäiketööstuse aladel, annab ka siin end walusalt tunda krediitide puudus, millisest olukorrast wäljapääsuks pole igatahes sedapuhku weel näha ühtegi wõimalust.

Õlletehas "Liwonia".

Õlletehas "Liwonia" mille omanik Hans Silbergleich, on asutatud Tartus 1896. aastal. Õlletehas kuulub Tartu suuremate tööstuste hulka, asudes, tehase erilaadse sisseseade kohaselt, täiesti selleks otstarbeks ehitatud hoonetes. Tehase sisseseades on praeguse omaniku poolt suuremalt jaolt peale ilmasõja kõik uuendatud, kuna wana sisseseade järjest suurenewa läbikäigu juures wäikseks ja raskelt juhitawaks jäänud.

Õlletehas "Liwonia" walmistab üldiselt tuntud heledat õlut "Pilseni" nime all, uudisena käesolewal suwel müügile lastud musta õlut "Müncheni" nime all ja karastawat keedetud mõdu. Suurenenud nõudmine on tehase keldrite laiendamise küsimuse tõstnud päewakorrale.

Ettewõtte edule aitab kaasa ka seismine wäljaspool õlletehaste ühingut (trusti), mis wõimaldab õlletehase "Liwoniale" õlle müüki oma ladude kaudu kõigis kodumaa linnades ja maakondades.

Teiste suuremate õlletehaste seaduste kõrwal on "Liwonia" saaduste poolehoiu tähtsamaks põhjsueks ettewõtte põhimõtteline seisukoht tarwitada õlle walmistamiseks ainult kodumaa otri, wõimaldades sellega põllumehele küllaly tähtsa osa põllusaagi müümist turu hinnast kõrgema hinnaga. Poolehoiu tõusu wiimasel ajal on märgata eriti Tartu ümbruse põllumeeste juures.

Õlletehase kõrwal töötab täiesti uute moodsate aparaatidega limonadi tehas, walmistades karastawaid jooke naturaal marjamahladest.

Iseseiswana õlletehase kõrwal töötab kohwitehas, waadates tagasi ka juba 12-aastasele tegewusele, walmistades üldiselt tuntud wiljakohwi "Terwise" nime all.

Alfred Pihuse harja- ja pintslite tööstus

asub Tartus Aleksandri t. 3. Tööstus on asutatud 1912. a. praeguse omaniku poolt, sellega wanem äri Eestis harja- ja pintslitööstuse alal, kuna warem muulased sellelaadilisi ärisid pidasid. Tööstus walmistab igasugu majapidamises tarwisminewaid: riiete-, juuste-, hamba-, tolmu- ja põrandaharju. Maaldritele igas suuruses harjastest ja jõhwidest pinsleid, Pudelite, pesu ja kööginõude pesemise harju. Meiereidele ja wabrikutele spetsiaal harju. Tööstussaadused on näitusel kõrgemate auhindade osaliseks saanud.

Peter Turmi

härrade juuksetööstus asub Tartus, Uueturu t. 24. Asutatud on ettewõte 1907. a. praeguse omaniku poolt. Kogu möödunud aja on püsinud tööstus samades ruumised. Tööstuses täidetakse kõiki töid juuksetööstuse alal. Omaniku energilisel juhtimisel on äri ajanõuetele wastawalt sisseseatud ja oma korraliku töö ja puhtuse tõttu tarwitajate keskel laialdase poolehoiu wõitnud. Töö headuse äris kindlustawad ka wilunud tööjõud.

Aleks. Kalose kiwitööstus

asub Tartus, Kalmistu t. 10 ja Liiwa t. 48a, tlf 9-75. Asutatud on tööstus praeguse omaniku poolt. Erialaks on töötusel igasuguste graniittööde tegemine. Nii walmistab tööstus graniitkiwist hauasambaid, riste, kunstilisi mälestusmärke, nimeplatesid j.t. ilustusi. Selle kõrwal teeb tööstus ka igasuguseid graniitkiwi poleerimise töid, milleks tööstusel on omakonstrueeritud poleerimise masin, mis on ainus omasarnane Tartus. Tööd walmistatakse kunstiliselt ja maitsekalt. Tööstus püstitab praegu W. Reimanni ausammast Toomemäele.

Tsemenditööstus "Betoon"

Narwa t. 115, telefon 494. Tööstus walmsitatakse katuse õõnes, korstna-, risti-, põranda-, parkettkiwe, kaewu-, raudbetoon-, silla-, kloseti- ja põllutorusid, looma jootmise automaate, weetõrsi, looma künasid, hauakääpaid, kloseti istmeid ja kaani jne. Tööstus on wäljaarnenud tsemendi-saaduste igakülgse lewitamise alal ja soowitab oma maapõue warandusi ära kasutada, sest tarwitades tsemendisaadusi, hoiame oma wähest metsa, edendame oma tööstust ja tõstame rahwa majanduslist jõukust. Tööstus on oma kestwuse ajal laialdast poolehoidu wõitnud ja walmistab soowijatele kohapeal tsementkiwe ja -torusid oma tööliste ja masinatega nii linnas kui ka maal. Töö kiire ja korralik. Hinnad soodsad. Töösturitele müüb alandatud hindadega kahekordselt põletatud telliskiwe G. Landmann, Tartus Riia ja Kastania t. nurgal. Kuhu weetakse kuulsa Laatre lossi kiwid, kus nad korralikult puhastatakse ja ehitajatele alandatud hindadega müüakse. Lühikese aja jooksul on üle 400000 kiwi müüdud ja soowijatele tasuta kohale weetud.

Melanie Kirschbaumi daamide ja härrade juuksetööstus

asub Tartus, Riia t 36. Praegune opmanik omandas äri R. Wahilt ja on juuksetööstuse sisseseadnud ajanõuete kohaselt. juuksetööstuses tehakse kõiki töid juuksetöö alalt, nagu habemeajamine, juukselõikamine, maniküür, daamide lokkimine, ripsmete wärwimine jne. Tööstuses on eeskujulik kord ja puhtus. Töö headuse kindlustawad wilunud tööjõud.