Vikitekstid:Autoriõigused

Allikas: Vikitekstid

Kõik Vikitekstides avaldatavad tekstid peavad olema kas lõppenud autoriõiguse kehtivusega; sellised, milledele autoriõigus ei kohaldu, või litsentsi "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel" (CC BY-SA) või mõne teise piisavalt vaba litsentsi all eelnevalt avaldatud.

Järgnevalt on selgitatud, millise autoriõigusliku seisundiga teoseid siin avaldada tohib ja milliseid mitte (loetelu ei ole täielik).

Autoriõigused[muuda]

Autorite, kellede surmast on möödas vähemalt 70 aastat teoseid võib siin avaldada (AutÕS § 38). Kui autor on surnud näiteks 1936. aasta jooksul, siis on 1. jaanuariks 2007 tema autoriõigused lõppenud.

Autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega, kehtib teisi autoreid üleelanud ühise autori eluajal ja 70 aastat pärast tema surma.(AutÕS § 39)

Autoriõigus teosele, mis on avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all, kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui selle tähtaja jooksul teose autor teeb üldsusele teatavaks oma kodanikunime või teose autorsuse seostamine teose loonud isikuga ei tekita enam kahtlusi, siis rakendub tavapärane autoriõiguse lõppemine autori eluiga + 70 aastat. (AutÕS § 40)

Autoriõigus kollektiivsele teosele[muuda]

Autoriõigus kollektiivsele teosele (AutÕS § 31) (1) Kollektiivseks teoseks loetakse teost, mis koosneb erinevate autorite kaastöödest, mis on ühendatud ühtseks tervikuks füüsilise või juriidilise isiku poolt tema initsiatiivil ja juhtimisel ning mis antakse välja selle füüsilise või juriidilise isiku nime või nimetuse all (teatmeteosed, teaduslik kogumik, ajaleht, ajakiri ja teised perioodilised või jätkuväljaanded jms).

(2) Autoriõigus kollektiivsele teosele kuulub isikule, kelle initsiatiivil ja juhtimisel selline teos loodi ja kelle nime või nimetuse all see välja anti, kui lepinguga pole ette nähtud teisiti.

(3) Kollektiivsesse teosesse võetud teoste (kaastööde) autoritele kuulub autoriõigus oma teosele ning nad võivad oma teoseid kasutada iseseisvalt, kui lepinguga ei ole kindlaks määratud teisiti. Kaastööde autoreid ei loeta ühisteks autoriteks.

AutÕS §41 (1) Autoriõigus kollektiivsele teosele (§ 31) ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele (§ 32) kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.

Kindlasti on Vikitekstides kasutatavad vähemalt 70 aastat tagasi ilmunud ajalehtedes/perioodikas avaldatud tekstid, mis on ilmunud anonüümsetena või toimetuse nimel.

Õigusaktid ja haldusdokumendid[muuda]

Õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele ei kohaldata autoriõiguseseadust. (AutÕS§ 5).

Rahvaloominguteosed[muuda]

Rahvaloominguteostele ei kohaldata autoriõiguseseadust (AutÕS§ 5).

Teose esmaavaldamine, autoriõigusega mittekaitstava teose teadusliku või kirjanduskriitilise väljaande avaldamine[muuda]

Autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele AutÕS § 741

(1) Isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose, on 25 aasta jooksul sellise teose esmakordsest avaldamisest või üldsusele suunamisest autori varaliste õigustega (§ 13) võrdsed õigused sellele teosele.

(2) Isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, on 30 aasta jooksul selle väljaande esmakordsest avaldamisest autori varaliste õigustega (§ 13) võrdsed õigused sellele väljaandele.

Kogumiku koostaja autoriõigused[muuda]

Isikul, kes oma loomingulise tegevuse tulemusena materjali valikul või süstematiseerimisel on loonud kogumiku (kogumiku koostajal), tekib autoriõigus sellele kogumikule. (AutÕS §34(1) )

Ühe isiku poolt kogumiku avaldamine ei piira teisi isikuid sama materjali kasutamisel iseseisva kogumiku loomiseks vastavalt käesoleva paragrahvi 1. ja 4. lõike sätetele. (AutÕS §34(1) )

Ühe isiku poolt koostatud kogumiku ümbertöötamine teiste isikute poolt võib toimuda ainult algse kogumiku koostaja autoriõigust järgides. (AutÕS §34(6) )

Vaba litsentsiga teosed[muuda]

Autorite, kelle surmast ei ole vähemalt 70 aastat möödunud, teoseid võib kasutada üksnes siis, kui autor ise (või tema õiguste pärija/pärijad) on oma teose GFDL-i või mõne sarnaseid vabadusi tagava litsentsi (näiteks CC-BY) tingimustel avaldanud. Piisavalt vabadeks loetakse need sisulitsentsid, mis vastavad vabade kultuuriteoste definitsioonile [1]. Kui teose varalised õigused ei kuulu autorile, siis on vajalik nende õiguste omaja luba.

Tõlked[muuda]

Teose tõlkijal tekib omaette autoriõigus tõlkele. Seega, et eesti keelde tõlgitud teost Vikitekstides avaldada, peab nii algse autori kui ka tõlkija surmast olema möödunud vähemalt 70 aastat.

Või vaba teose tõlge peab olema avaldatud litsentsi "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel" (CC BY-SA) või mõne teise piisavalt vaba litsentsi tingimustel.

Viited[muuda]

  1. Wikimedia Sihtasutuse otsus litsentsipoliitika kohta, 2007

Vaata ka[muuda]

Välislingid[muuda]