Waba Maa/1936/12/01/Kuidas seada üles riigivanema kandidaadid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Lühiandmed
Pealkiri: Kuidas seada üles riigiwanema kandidaadid.
Allikas: Waba Maa, 1. detsember 1936, nr 275, lk 3
Kuidas seada üles riigiwanema kandidaadid.
Wiktor Pätsi seisukohad Pärnumaal.

Pühapäewal kõneles Pärnumaal Rahwuskogu kandidaat Wiktor Päts, riigiwanema K. Pätsi poeg, awaldades rea uudseid seisukohti. Eriti huwitaw oli tema arwamine küsimuses, kuidas tuleks tulewikus üles seada kandidaadid riigiwanema kohale tulewase põhiseaduse alusel. Kõneleja soowitas jälgida Poolas hiljuti maksmapandud põhiseaduse eeskuju. Ka meil tuleks riigiwanema walimisel uue põhiseaduse alusel endisele riigiwanemale anda õigus esitada oma järeltulija kandidatuur. Samuti tuleks esimese ja teise koja poolt ühiselt moodustatud komisjonil, kuhu kuuluksid enam kui pooled mõlemate kodade liikmetest, esitada oma kandidaat. Ka omawalitsustel, s. t. waldade, alewite ja linnade omawalitsuste esindajate kogul peaks olema wõimalus uue põhiseaduse alusel oma riigiwanema kandidaati üles seada. Nii wõiks tulewase põhiseaduse alusel meil üles seada ainult kolm riigiwanema kandidaati. Kui lahkuw riigiwanem, mõlemate kodade ühine komisjon ja omawalitsuste esindajate kogu seawad üles ühise kandidaadi, siis jääks riigiwanema walimised üldse ära. Praegune põhiseadus, kus iga 1.000 kodanikku wõiwad üles seada oma riigiwanema kandidaadi, ei ole meie oludes otstarbekohane, sest sel korral wõib tekkida liig palju riigiwanema kandidaate ja nad ei saa hääletamisel rohkem kui ühe neljandiku wõi wiiendiku osa hääli, hääleõiguslikkude kodanikkude arwust.