Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus nr 014

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Määrus nr 014
Eesti NSV Ministrite Nõukogu, tõlkinud Vikitekstide kaastöölised

Eesti NSV Minisrite Nõukogu määrus 14. märtsist 1949 nr 014 oli Eesti NSV valitsuse poolt välja antud otsus nn suurtalunike ("kulakute") ja nende pereliikmete väljasaatmise kohta Baltikumis läbiviidavale deporteerimisoperatsioonile "Priboi" ("Murdlaine").

Mitteametlik tõlge[muuda]

Täiesti salajane[1]
EESTI NSV MINISTRITE NÕUKOGU

määrus nr 014

14. märtsist 1949, Tallinna linnas

"Kulakute ja nende pereliikmete väljasaatmisest Eesti NSV piiridest."


1. Saata Eesti Nõukogude Sotsialistlikust Vabariigist välja Nõukogude Liidu kaugematesse piirkondadesse igaveseks ajaks kulakute perekonnad, mis on kinnitatud Eesti NSV Töörahva Saadikute maakondade ja linnade Täitevkomiteede poolt esitatud nimekirjadele.

a/ Valga maakonnast 243 perekonda /vt lisa nr 1/;

b/ Viljandi maakonnast 750 perekonda /vt lisa nr 2/;

v/ Viru maakonnast 357 perekonda /vt lisa nr 3/;

g/ Võru maakonnast 460 perekonda /vt lisa nr 4/;

d/ Lääne maakonnast 239 perekonda /vt lisa nr 5/;

e/ Pärnu maakonnast 476 perekonda /vt lisa nr 6/;

ž/ Saare maakonnast 67 perekonda /vt lisa nr 7/;

z/ Tartu maakonnast 680 perekonda /vt lisa nr 8/;

i/ Harju maakonnast 318 perekonda /vt lisa nr 9/;

k/ Hiiu maakonnast 18 perekonda /vt lisa nr 10/;

l/ Järva maakonnast 212 perekonda /vt lisa nr 11/;

m/ Tallinna linnast 4 perekonda /vt lisa nr 12/;

2. Lubada väljasaadetavatel võtta endaga kaasa neile isiklikult kuuluvad väärisasjad, koduses majapidamises kasutatavad esemed (rõivad, toidunõud, põllumajandus-, käsitöö- ja kodune väikeinventar) ning toiduvarusid iga perekonna kohta kokku kuni 1500 kilogrammi.

Ülejäänud varandus ja kariloomad konfiskeerida.

3. Kulakute ja nende perekondade väljasaatmise läbiviimine teha ülesandeks Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumile /sm. KUMMile/

4. Konfiskeerimise läbiviimine ja väljasaadetud kulakutest ülejääva varanduse kasutamise kord, samuti teised kulakute väljasaatmisega seotud aktsioonid reguleeritakse täiendavate määrustega.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees N. Puusepp

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asjadevalitseja A. Veiderpass

trükitud kahes eksemplaris:[2]

1 – kausta

2 – ENSV RJM sm. KUMM

Originaaltekst (vene keeles)[muuda]

Сов. секретно
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановление № 014

от 14 марта 1949 года гор. Таллин.

"О ВЫСЕЛЕНИИ КУЛАКОВ И ИХ СЕМЕЙ ИЗ ПРЕДЕЛОВ ЭСТОНСКОЙ ССР."


1. Выселить из Эстонской Советской Социалистической Республики в отдаленные цеста Советского Союза на вечное поселение семьи кулаков, утверждопных Исполнительными Комитетами Уездных и Городских Советов Депутатов Трудящихся Эстонской ССР, согласно представленхых Уэздисполкоызмы списков:

а/ по Валгаскому уезду 243 семьи /см. прилож. №–1/;

б/ по Вильяндскому уезды 750 семей /см. прилож. №–2/;

в/ по Вирускому уезду 357 семей /см. прилож. №–3/;

г/ по Вырускому 460 семей /см. прилож. №–4/;

д/ по Ляянескому 239 семей /см. прилож. №–5/;

е/ по Пярнускому 476 семей /см. прилож. №–6/;

ж/ по Саарескому 67 семей /см. прилож. №–7/;

ж/ по Тартускому 680 семей /см. прилож. №–8/;

и/ по Харюскому 318 семей /см. прилож. №–9/;

к/ по Хийскому 18 семей /см. прилож. №–10/;

л/ по Ярвскому 212 семей /см. прилож. №–11/;

м/ по гор. Таллину 4 семьи /см. прилож. №–12/;

2. Разрешить выселяемым брать с собой лично им принадлежащие ценности, домашние вещи / одежну, посуду, мелкий, сельскохозяйственный, ремесленный и домашний инвентарь/ и запас продовольствия на каждую семью общим весом до 1.500 килограмм.

Остальное имущество и скот конфисковать.

3. Проведение всех мероприяткий, связаннях с выселением кулацких семей воздожить на Министерство Государственной Безопоасности Эстонской ССР / тов. КУММ/.

4. Порядок проведения конфискации и использования оставщегося высланнйих кулаков, а также другие мероприятия, связанные с выселенией кулаков, спределить дополнительным постановлением.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНОКОЙ ССР / Н. ПУУСЕП /

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР / А. ВЕЙДЕРПАС /

отп. 2. экз.

1 – в дело

2 – МГБ ЭССР тов. КУММ.

Märkused[muuda]

  • Määrus on avaldatud tuginedes Eesti Vabariigi "Autoriõiguse seaduse" (redaktsioonis 01.01.2012, RT I, 28.12.2011, 5) paragrahvile 5, mille punkt 3 kohaselt "õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele" autoriõiguste seadust ei rakendata.
  • Käesoleva õigusakti algtekst, mis oli tõlkimise aluseks, leidub teavikus "Küüditamine Eestist Venemaale: märtsiküüditamine 1949. 1. osa" (2003, ISBN 9985909631) lk 43–44 (pdf variandis lk 37–38).
  • Dokument on olemas ka Eestis Riigiarhiivis: fond R-1, nimistu 5, säilik 184, lk 28–29 (ERA.R-1.5.184, "Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrused (täiesti salajased)", piirdaatumid 18.01.1949-19.11.1949).

  1. Salatatus on eemaldatud 30.07.1988 Soidla poolt.
  2. Dokumendis on A. Veiderpassi käsikirjaline märkus, et "lisad on ainult sm. Kummi eksemplari juurde".