Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Soostid, mis lihha peäl prugitakse

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Soostid, mis lihha peäl prugitakse.

342. Kaverst Soost, mis wärske härja lihha ehk rinna tükki jures prugitakse. (Caprissauce zu frischem Ochsenfleisch oder Bruststück.)

Panne tükk woid panno sisse, ja lasse sedda koldsepruniks sada, panne üks lussika täis nisso jahho senna jure, ja kui se pruniks sanud, siis walla lihha-suppi senna peäle. Wotta siis üks peo täis ülleskuppatud Murklid, 2 kulbi täit Kaperst, 3 Ansjowissi, ja üks pissike sibbul; hakki keik sedda ühte kokko, panne sedda Soosti sisse, ja lasse keeta, kunni se saab kui üks weddel pudro.


343. Sinnapi Soost praetud Hanne peäl. (Senfsauce zu einer gebratenen Gans.)

Wotta nattoke sedda raswa, mis Hanne peält tilgub, kui sedda praetakse, ja walla punnast wina, nattoke Sukrut, nattoke wet, riw-leiba ning sola senna sisse; lasse sedda keeta, et se seggaseks saab, ja panne siis jahwatud Sinnäpid mao järrel senna jure, ja keeda sedda weel nattoke, siis on se Soost walmis.


344. Sinnäpi Soost wärske härja lihha ehk Kortlettide peäl. (Senfsauce zu einem frischen Ochsenfleisch oder Cotelettes.)

Keeda üks penikesseks hakkitud sibbul, penikesseks leigatud Petersilli lehti, riwi-leiba ja tükk woid lihha suppi sees. Lasse sedda keeta, kunni se seggaseks saab, panne agga mitte ennam Sinnapid senna jure, kui agga, et need nattoke maggo andwad, ja kui need sojaks sawad, siis wotta Soosti tulle peält ärra, ja walla sedda waagna peäle lihha alla. Need jahwatud Sinnäpid peawad wallitsetud head ollema.


345. Oliiwi Soost, mis solatse wee sees keedetakse wärske härja-talle- ehk wassika-lihha peäl. (Olivensauce, zu frischem Ochsen-Lamms- oder Kalbfleisch, in salzem Wasser gekocht.)

Keeda 4 Ansjowissi kassina weega, ja kui need hopis on ärrasullanud, siis kurna sedda wet nende peält ärra. Panne siis tükk woid ja nattoke nisso jahho panno sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, ja walla siis se kurnatud wessi senna sisse. Panne ka hea ossa hakkitud Kaperst ja Oliwid senna jure, ühhest ni paljo kui teisest, ja lasse sedda keeta. Saab siis se Soost ni kaua keenud, et ta seggaseks saab, siis woib sedda prukida Kortletti ehk ka teise lihha peäl, mis rösti peäl praetakse.


346. Kirsimarja Soost Kinki ehk härja lihha peäl. (Kirschensauce zu Schinken oder Ochsenfleisch.)

Panne nattoke woid ja jahho ühhe pissikesse kiwwipaja sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, liguta ümber, ja walla siis üks ehk 2 kulbi täit lihha suppi senna jure, lasse keeta, liguta agga hästi ümber, et se saab seggaseks, walla pärrast Kirsimarja Sahwti sisse, ja panne nattoke Sukrut senna jure, et ta maggus-happuks lähhäb. Seddasinnast Soosti woib ka wärske härja kele peäl prukida, mis solatse wee sees keedetakse.


347. Tikkelbäri marja Soost praetud kannapoja ehk härja kele peäl. (Stachelbäärensauce zu gebratenen Kücheln oder Ochsenzunge.)

Keeda happud Tikkelbäri marjad nattokesse wee- ja Sitroni korega, mis träämli wisi on leigatud, ja hööru neid Turslagi läbbi; keeda siis se Moos Sukroga mao järrel, ja te sedda tummiks 2 ehk 3 munna rebboga, agga wispelda sedda hästi, et se kokko ei lähhä. Kui sa tahhad seddasinnast Soosti härja kele peäl prukida, siis pead sa sedda keelt keetma, puhtaks harrima, löhki leikama, kerwid noaga sissetombama, ning woiga pankoki panno sees koldse-pruniks pradima. Sa woid ka monninga terwed marjad sojalt hoida, ning Soosti sisse panna, kui sa ülles annad, ja siis saab se keel senna peäle pandud.


348. Soost Hassee. (Sauce hachée.)

Hakki Sampionid ehk Riiskid, ülleskuppatud Murklid, Trühwlit, ja Museronid (Mucheron) kui neid on, sibbulad, Petersilli lehti, ja nattoke Passilika penikesseks, ja lasse sedda pissut läbbi keeta jahho, ja woiga; walla nattoke lihha suppi senna jure, ja lasse sedda keeta Loorbäri lehte, Sitroni wilokatte, ja 2 Ansjowissiga. Kui sa happo Soost Hassee tahhad sada, siis walla nattoke Ädikast ehk Sitroni Sahwti mao järrel senna jure.


349. Prae-Soost keiksugguste Lindude peäl. (Bratensauce zu allerhand Wild und Vögel.)
Panne nattoke nisso jahho ja sibbulad ehk Rokkanbolid (kui neid sallitakse) prae-panno sisse, mis prae all on seisnud, ja lasse sedda prae woiga nattoke läbbi keeta; walla siis pissut wet, ja 2 Ansjowissi senna jure, ja lasse sedda keeta, anna temmal wähhe maggo Ädikast ja Sukrust, ja liguta hästi ümber, et se seggaseks saab. Kurna siis se Soost Turslagi läbbi ühhe Soosti kausi sisse, ja anna sedda lauale.

350. Kirsimarja Soost hirwe- ehk Renntiiri prae peäl. (Kirschensauce zu Hirsch- oder Rennthierbraten.)

Wotta hea ossa sedda woid, mis praest on mahha tilkunud, lasse sedda ühhe kiwwi paja sees nattokesse nisso jahhoga läbbi keeta, walla siis nattoke wet ja ni paljo Kirsimarja Sahwti ning Sukrut senna jure, et ta sest head maggo saab; lasse sedda keeta ja liguta allati, kunni se saab seggaseks, ja anna sedda kausi sees lauale. Kui sul ep olleks Kirsimarja Sahwti, siis woid sa kuiwi Kirsimarjo wotta, ja neid sedda wisi walmistada: keeda keik se Sahwt weega nende seest wälja, ja kurna sedda pärrast, siis polle agga mitte tarwis teist wet Soosti sisse wallada. Sa woid ka Kirsimarja-lihha prukida, agga siis pead sa sedda Soosti Turslagi läbbi kurnama, kui sa sedda üllesannad.