Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Kalla Road

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Kalla Road.

351. Kalla Waars. (Fischfarce.)

Wotta kuus loti saia leiba ühhe hauge kalla peäle, mis kaks naela wagib, leika agga se koor peält ärra, ja leota se saia leib rösa pima sees. Leika se kalla löhki, lopputa sedda hästi, harri se nahk peält ärra, ja wotta keik rood seest wälja. Hakki sedda siis nattokesse woiga hästi penikesseks, siis saab ta walgeks. Kui sul nero-raswa on, siis wotta ka sest üks kassin nael, harri agga keik soned ärra, ja hakki sedda ka katki. Segga siis se kalla, se rasw, se leotud saia leib, 4 ehk 5 munna, Muskatplomi, Piprat, sola ja Röörei kahhest munnast ühte kokko, ja touka sedda ühhe kiwwi möösri ehk raudpaja sees, et se hästi sitkeks lähhäb, ja ühtegi klimpid sees ep olle nähha. Sesinnane Waars saab siis Pastetide tarwis prugitud. Sest sünnib ka Wrikadellid ja suured Puddingid suppide sisse tehha, ja mitmesuggused muud road walmistada. Kui nero raswa ei olle, siis sünnib woid selle assemel wotta.


352. Wriseritud Wrikadellid. (Frisirte Fricadellen.)

Te kalla-Waarsist ümmargussed klimpid nago kanna munnad, ja panne neid warsi keewa wee sisse. Kui need sawad kül keenud, siis panne neid waagna peäle, agga ni arwalt, et ikke nattoke wahhet nende wahhele jääb, ja walla keik wet nende peält ärra. Kui naad külmaks sawad, siis panne neid ühhe linnase rie peäle, et keik märg nende peält wälja nörriseb. Kasta neid siis munnade sisse, mis neppo täie nisso jahhoga on wispeldud, wereta pärrast riwi leiwa sees, ja keeda neid warsi klaritud woi sees, kunni naad illusat kolläri sawad ja anna neid siis ülles murtud Salwetti peäl, ehk Petersilli lehtega, mis woi sees on prunitud.


353. Kalla-Kulii. (Couli vom Fisch.)

Somusta, sappi ja lopputa haugi- ahwena- ehk suuri särje-kallo hästi puhtaks, ja leika neid sörme lajussiks tükkiks katki. Panne siis hea tükk woid Kastrulli sisse, ja siis need kallad ühtlase hakkitud sibbula, Petersilli juurte, Porkanide, ja saia leiwa korega senna peäle. Lasse keik sedda tulle peäl koldse-pruniks sada, ripputa nattoke nisso jahho peäle, ja lasse sedda sellega nattoke läbbi keeta. Walla pärrast lihha-suppi senna jure, ehk ka nisuggust suppi, mis sees koldsed herned keiksugguste juurte ja sibbulaga ni paljo on keenud (agga mitte moosinud) et se neist ükspäinis maggo on sanud. Lasse sedda siis keeta nattokesse Passilika, Timiani, ja solaga, ja kui se poole tunni aega on keenud, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi. Seddasinnast Kulii woid prukida Soostide tarwis kallade peäl, mis solase wee sees on keedetud, ja wüllitud haugi, kalla-Pastetide ehk tuwitud kallade peäl; ja se on issiärranis nende pärrast siin ülles pandud, kes paasto ajal ei tahha lihha süa.


354. Kuida haugi-kalla peab leigatama, ja puhtaks harritama, kui sedda keedetakse. (Wie der Hecht geschnitten und gereiniget wird, wenn er soll gekocht werden.)

Kui sa haugi-kalla tahhad terwelt solase wee sees keeta, siis leika se köht illusaste löhki, wotta keik sissekonnad seest wälja, hoia agga, et se sapp ei lähhä mitte katki, sest siis saab se kalla wägga wihhaks, ehk sa kül kuigi paljo tedda pesseksid, waid leika sappi illusaste maksa küljest ärra. Leika se maggo noaga löhki, harri sedda hästi puhtaks, ja lopputa keik hopis wägga hästi. Kerwi sedda kalla wisi pärrast mollemist küljest ärra, somusta agga mitte, kui se kalla wägga suur ja paks ei olle. Kinnita se sabba pilbaga suhho kinni, nenda et kalla saab ümmargusseks, ja lasse sedda ni paljo wee sees keeta, et se kassinaste ülle käib. Panne nattoke sola wee sisse, kui se alles külm on, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne se haug senna sisse, selg alla pohja poole. Panne siis jälle nattoke sola sisse, ja lasse ühtlase maksa- ja maoga kerme tulle peäl keeta, et se ikka äre tasse ülleskeeb, kaas agga peäl. Panne tähhele, et igga naela peäle, mis se kalla wagib, peab üht peo täit jämmedat sola woetama. Kui se haug hästi on keedetud, ja se peab üllesantud sama, siis pista se maggo temma suhho, ja maks panne pea peäle; ehk kui sa tahhad, siis leika sest maksast träämlid, ja panne neid Soosti sisse. Kui sa tahhad haugisid tükkiks katki leigata, siis löhhu neid seljast löhki, lopputa warsi, ja leika need tükkid pool wilto. Kui se pea suur on, siis löhhu sedda löhki, ja keeda sedda wähhä weega sedda samma wisi, kui terwet haugi keedetakse. Panne tähhele, et keik kallad, mis solase wee sees keedetakse, peawad kerme tulle peäl keema, ja neid peab ikka hästi küpseks keetma. Kaua ei pea naad mitte omma suppi sees seisma, kui need agga parrajaste sola on sanud.


355. Haugi praewarda peäl ehk ahjus pradida. (Wie der Hecht am Spieß oder im Ofen gebraten wird.)

Somusta sedda haugi, ja wotta keik sissekonnad köhho seest wälja, pekki sedda siis kordamissi katki leigatud Ansjowissi, ehk Häringi, pekki, ja Salwiga, leika süggawad kerwid pekki korrade wahhel, ripputa penikest sola senna kerwide sisse, ja hööru sedda kalla ka seest penikesse solaga, se-u tedda siis prae-warda peäl hästi kinni, ja kasta saggedaste woiga. Kui sa tahhad, et se haug waagna peäl peab ümmargunne ollema, siis kinnita sabba ja pea pilbaga teine teise külge kinni, siis agga pead sa sedda ahjus pankoki panno sees woiga pradima; wotta sedda agga ahjo seest saggeminne wälja, ja kasta woiga. Sago temma nüüd ahjus ehk warda peäl praetud, siis te üks Soost senna jure sedda wisi: panne nattoke jahho woi jure selle samma panno sisse, mis sees kalla sai praetud, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla nattoke wet, wägga pissut pruun Sirupi, ja üks lussika täis Kaprist senna jure, ja lasse sedda keeta. Kui siis need Kaprid ei anna kül happo maggo, siis walla nattoke Ädikast senna jure, agga mitte ni paljo, et se liig happuks saab. Kui sa annad sedda ülles laua peäle, sis panne se Soost waagna sisse haugi alla, ehk walla sedda ühhe Soosti-kausi sisse.


356. Löhki leigatud haug Ansjowissiga. (Ein aufgerissener Hecht mit Ansiovis.)

Leika se haug seljast löhki, wotta selja-rood ja keik pissikessed rood seest wälja, leika pea otsast ärra ja kerwi sedda kalla. Wotta 10 ehk 12 suuri Ansjowissi ühhe haugi peäle, mis 3 naela wagib, hakki neid rodega tükkis hästi penikesseks, ja segga neid hästi ärra 4 lussika täie maggusa wina, poole korteri sullatud woi, 2 peo täie riwi-leiwa, ja nattokesse tougatud Muskatplomiga. Märi seddasinnast roga lihha-pool külje peäle, ja woia sedda sullatud woiga. Prae sedda siis ühhe plekk- ehk waskplaati peäl ahjus, mis hästi peab ködud ollema, et se kalla wägga pitkamisi küpstes ärra ei kuiwa. Nattoke enne kui sa laua peäle annad, siis märi tedda 3 wispeldud munnaga, ja lasse ahjo sees ni kaua seista, et se saab pruun-koldseks, siis on ta walmis. Sedda woib ni hästi sojalt kui külmalt süa. Sedda samma wisi sünnib ka angriast walmistada, sedda peab agga essite hästi pessema, ja riega jälle kuiwatama.


357. Wüllitud haug. (Gefüllter Hecht.)

Wotta üks haug mis 3 naela wagib, leika nahka, rood ja lihha peast ning sabbast ärra, sedda wisi: et üks kahhe sörme laiune trämel selja nahhast jääb pea külge ja sabbani kinni. Sabba külge jätta nattoke lihha ja rood, senna nahha träämli otsa. Harri siis se ärraleigatud lihha nahhast ja rodest puhtaks, ning te sest üks parrajas Waars. Märi üks suur Kastrull pohjast ja ümberringi sullamatta woiga, ja panne se Waars pea ja sabba külge, ja wormi sedda nenda, et se wälja näitab kui üks haug, mis köwweras seisab. Panne se nahha trämel, mis pea ja sabba wahhel jäi senna peäle, ja seäa nenda, et se wälja näitab, kui haugi selg, wa-uta sedda ka sisse, et se Waarsi külge kinni hakkab, ja krusi se haug mollemist küljest ühhe märja pu lussikaga, et se wälja näitab, kui jämmedad kerwid. Panne nüüd se Kastrull haugiga tullele, walla ni paljo keewat wet peäle, et se ülle käib, panne nattoke sola sisse, ja wata järrel, et se kohhe hakkab keema. Panne tähhele, kui sa wet Kastrulli sisse wallad, et sa ei kalla haugi peäle, waid temma körwa, siis ei rikku sa temma tehti ehk näggo. Kui se pool teist tundi kanega on keenud, siis woib se jo kül olla. Kui sa üllespanned, siis wotta sedda kahhe kalla kulbiga Kastrulli seest wälja, et se katki ei lähhä, ja kui sa Soosti ka tahhad waagna sisse panna, siis walla se wessi hästi peält ärra, mis kallaga on waagna sisse sanud. Senna jure prugitakse Ansjowissi- ehk Ööstri-Soost, mis kalla Soostide seltsis saab öppetud teggema. Tahhad sa sedda haugi pruniks sada, siis märi üks suur pankoki pann, ja panne se haug senna sisse, nendasammoti kui se Kastrulli sisse pannakse, ja prae sedda siis ahjus ehk piisi peäl sütte tullega Kastrulli all ja kane peäl. Siis agga saab üks pruun Soost ilma Korintita sedda samma wisi tehtud, kui praetud haugidegi tarwis, ehk üks munna Soost.


358. Haugisid ehk teise kallo pakkida. (Hecht oder andere Fische einzubacken.)

Somusta se kalla ja keeda sedda solase wee sees, panne siis igga tükk issiärranis, et need sawad külmaks, ja et se wessi nende peält mahha joseb, wotta agga keik rood seest wälja. Te siis üht wäddelat taignast 6 munnast, 10 lussika täie nisso jahhust ja 10 lussika täie rösa pimast, wispelda sedda hästi ärra nattoke penikesseks hakkitud Petersilli lehte, ja Meiraniga. Kasta siis igga kalla tükk issiärranis sellesinnatse wäddela taigna sisse, ja panne neid kohhe klaritud keewa woi sisse. Kui need pruun-koldseks löwad, siis wotta neid seest wälja, panne neid ülles Salwetti sisse waagna peäle praetud halja Petersilli lehtega, ja anna neid laua peäle, kui need alles sojad on. Kui sul ahwenid ehk pissikessed Karrusid on, siis leika neid mitte katki, waid kerwi neid ärra, enne kui sa neid solase wee sees keedad. Angria peält agga saab nahk ärrawoetud, ja siis leigaatkse sedda parrajaks tükkiks katki, ja rood jäwad sisse.


359. Penikesseks noppitud haug ehk ahwenas. (Gepflückter Hecht oder Bars.)

Wotta ühhe pakso haugi, löhhu sedda löhki, leika tükkiks katki, ja keeda sedda solase wee sees, wotta nahka peält ärra, ja harri rood seest wälja, ja noppi sedda siis penikesseks. Wotta hea tükk woid, lasse sedda Ansjowissi, sibbula, ja nisso jahhoga Kastrulli sees nattoke läbbi keeta. Walla nattoke wet senna jure, ja kui se pissut saab keenud, siis panne sedda penikesseks noppitud kalla ja nattoke Muskatplomi, Piprat, ja pissut penikesseks hakkitud Petersilli lehti senna sisse. Kui sa tahhad üllesanda, siis te sedda tummiks kolme lussika täie rösa kore, ja kahhe munna rebboga. Seddasinnast roga woid ka ahwenist tehha, ehk nisuggusest üllejänud kallast, mis solase wee sees on keedetud; siis agga peab keik Soosti kalla ümbert ärraharrima, kui sedda olleks peäle wallatud. Jämme kalla on seks roaks keigeparras. Kui sa ühhe korraga paljo head kalla saad, mis sa warsi ei tahha ärraprukida, siis woid sa sedda ühheks ehk kahheks päwaks keigeparreminne hoida, kui sa solase wee sees sedda warsi keedad, ja siis noppid, nenda kui nüüd on näidetud. Kui sinnul pissikessi haugisid ehk ahwenid on, siis somusta ja harri neid puhtaks, kerwi neid ärra, ripputa penikest sola peäle, pista neid jahho sisse, ja prae neid rösti peäl pool küpseks, ja pärrast woib neid nendasammoti walmistada.


360. Pekkimatta haug prae warda peäl praetud. (Ungespickter Hecht am Spieß gebraten.)

Wotta üht suurt haugi, somusta ja kerwi tedda kaunist süggawast, wotta sissekonnad seest wälja, seäa prae warda otsa, panne sola peäle, ja prae tedda tassase tulle äres, ning kasta saggedaste woiga. Nattoke enne kui sa üllesannad, siis te tedda nenda kui teistgi pradi jahhoga kobrotama. Te siis sest prae woist üks Soost sedda wisi: panne se woi tullele, ja lasse sedda nisso jahho, ja kahhe Ansjowissiga nattoke läbbi keeta, walla nattoke jodawat wina ja wet peäle, ja panne nattoke riwitud Päperkoki senna jure, ja kui se ühte läbbi saab keenud, siis walla se Soost waagna sisse, ja panne se haug senna peäle. Kui kästakse, siis sünnib ka munna-Soosti seks prukida.


361. Haugi tuwida. (Hecht zu stüben.)

Panne woid ja nattoke jahho ühhe Kastrulli sisse, ja pruni sedda nattoke, panne siis üks purjo ehk sibbul, mis otsast sisseleigatud on, senna sisse, ja monni kulbi täis wet, nattoke Wransk-wina, nattoke Muskatplomi, 3 hakkitud Ansjowissi, üks pissoke tükk Sukrut, sola, monningad wärske Sitroni wilokad, segga keik sedda hästi kokko, ja lasse nattoke keeta. Wotta siis üks haug mis 3 naela wagib, leika sedda parrajaks tükkiks katki, panne se kalla ka Kastrulli sisse, lasse sedda tuwida, kunni se kalla küpseks saab, kaas ikka peäl; rapputa agga Kastrulli wahhest. Kui se Soost wägga wäddel on, siis panne nattoke riwi-leiba senna jure, ja kui se siis seggaseks saab, siis anna sedda ülles, wotta agga sibbulat seest ärra.


362. Haugisid ja Ahwenid Häringiga tuwida. (Hecht oder Baars mit Häringen zu stüben.)

Löhhu haugid löhki, ja leika neid parrajaks tükkiks katki. Ahwenid agga pead sa somustama, sissekonnad seest wäljawotma ja oimuste kohta selja sisse kerwima; kui need ahwenad agga suured on, siis leika neid tükkiks katki. Kui sul 3 naela kallo on, siis wotta üks kohhekeskminne suur Häring, tomma nahka peält ärra, harri se lihha rodest puhtaks, leika katki, ja hakki sedda. Panne siis se hakkitud Häring ühhe Kastrulli sisse, ja pärrast se kalla kordamissi senna jure ühtlase riwi-leiwa, woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, katki leigatud Petersilli lehte, ja sibbulaga, walla nattoke Wransk-wina ja wet senna jure, lasse kanega keeta, rapputa Kastrulli saggedast, ja panne sola mao järrel sisse. Kui sa Sitroni wilokaid ehk penikesseks leigatud Sitroni koort senna jure panned, siis need andwad ka head maggo. Saab se pärrast üllesantud, siis riwi nattoke Muskati peäle.


363. Tuwitud haug Märeikaga. (Hecht mit Märrettig gestübt.)

Leika se haug parrajaks tükkiks katki, ja kuppata sedda ülles solase wee sees; tuwi sedda siis woi, riwi-leiwa, nattokesse kallawee, ja riwitud Märeikaga, mis agga essite riwitud Sukroga peab seggatud ollema. Kes tahhab, wallago ka nattoke Ädikast senna jure.


364. Tuwitud haug Oliwittega. (Hecht mit Oliven gestübt.)

Leika se haug parrajaks tükkiks katki, ja panne need tükkid kordamissi ühhe Kastrulli sisse ühtlase woi, riwi-leiwa, hea ossa koritud Oliwitte, nattoke penikesseks hakkitud sibbula, Muskatplomi, Pipra, ja solaga. Walla nattoke jodawat wina ja wet senna peäle, ja lasse sedda tassase tulle peäl kanega keeta, kunni se küpseks saab. Kui sa üllesannad, siis riwi Muskati peäle.


365. Haugi Pastet Ööstrittega. (Hechtpastete mit Austern.)

Löhhu se haug seljast löhki, ja leika sedda parrajaks tükkiks katki, lasse neid siis nattoke läbbi keeta woi, monninga puhtaks harritud Ööstritte, haugi maksa, nattoke Muspatplomi, Pipra, sola, penikesseks hakkitud Petersilli lehte, ja monninga Loorbäri lehtega. Saab nüüd keik nattoke tuwinud, siis lasse sedda külmaks jäda. Panne siis üks öhhuke wäljarullitud woi-taigen Kastrulli ehk Puppetongi wormi sisse, ja märi Kalla-Waarsi nattoke paksem kui üks wie koppeki tükk taigna peäle. Senna sisse panne siis need kalla tükkid kordamissi woi, Ööstritte, kalla maksaga, mis penikesseks tükkiks peab leigatama, ja monninga Wrikadelliga, mis sestsammast kalla-Waarsist on tehtud, ning illusaks tükkiks katki leigatud, ja monni Sitroni wilokaga. Märi jälle Waarsi senna peäle, seäa agga, et sesinnane peälminne Waars, selle Waarsiga mis äärte ümber sai märitud, hästi ühte kinnitakse. Katta sedda pärrast sellesamma woi taignaga kinni, et se hästi tihheks saab, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Essimesses otsas agga, kui se taigen nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monned aukud senna sisse, ja lasse sedda siis täisi küpseda. Te sedda aego üks Oöstri Soost, ja kui sa sedda Pasteti tahhad üllesanda, siis märi need pissikässid sissepistetud aukud munnadega kinni, ja kalla tedda kummuli waagna peäle. Leika siis nago üks kaas peäle, ja walla se Soost senna sisse.


366. Haugesid kuiwatada. (Hechte zu trocknen.)

Löhhu need haugid seljast löhki, wotta sissekonnad seest wälja, ja leika se pea, ni tühti kui se ial sünnib, otsast ärra. Sola neid siis katkihöörutud jämmeda solaga ühhe laia künna sees, sedda wisi: hööru neid solaga keikipiddi, ripputa siis nattoke sola peäle, panne üks haug ikka teise peäle, ja lasse neid sedda wisi ühhe öö ja ühhe päwa seista; kui need haugid wägga paksud on, siis jägo naad kaks ööd ja kaks päwa sedda wisi seisma. Wotta pärrast sola seest ülles, la-uta neid wälja, pista senna ja tenna monningad pilbad sisse, et naad hästi laial jäwad; ripputa neid siis tuulesse ülles, agga willo kohta, et päike nende peäle ei paista, siis woib neid ülle aasta hoida. Keigeparremad agga on need warsi pärrast sedda, kui need on kuiwatud. Kui neid tahhad prukida, siis keeda neid wee sees, kunni naad murreks sawad, wotta pärrast somuksed peält ärra, ja anna neid ülles sellesinnatse Soostiga: lasse woid ja jahho nattoke läbbi keeta, walla pissut wet senna peäle, ja kui se ülleskeeb, siis panne nattoke penikesseks leigatud murro-laukud ehk Petersilli lehti senna sisse, lasse jälle nattoke keeta, panne siis pissut ennam woid sisse ja segga sedda hästi ärra. Kui se woi hästi on sullanud, siis walla se Soost kalla ülle. Seks sünnib ka tuwitud nairid prukida; leika neid pitkerkundseks illusaks tükkiks, ja keeda neid lühhikese wee sees, kaas agga peäl, siis te se Soost jahho ja rohke ossa woiga tummiks, ja keeda sedda seggaminne penikessiks hakkitud Petersilli lehte, ja Pipraga ning walla sedda kalla ülle. Nisuggusi tuwitud nairid sünnib ka haugide peäl prukida, mis üks ehk kaks ööd sola sees on seisnud. Kui need haugid wee sees on keedetud, siis wotta somuksed peält ärra, panne neid ülles, ja walla sedda Soosti peäle.


367. Haugi öllede peäl pradida. (Hecht auf Stroh zu braten.)

Löhhu se haug seljast löhki, lopputa hästi, leika pea otsast ärra, ja harri keik rood seest ärra. Kerwi tedda süggawast lihha-pool küljest, ja hööru penikest sola kerwide sisse, ja märi sedda kalla woiga hästi. Panne siis ölgi leiwa läbbida peäle, seäa se haug senna peäle, nahha külg alla poole, lükka ahjo sisse, ja lasse tedda pruunkoldseks sada, wotta agga saggedast ahjust wälja, ja woia tedda woiga. Saab se haug praetud, siis anna warsi ülles, et se ei jä seisma, ja ei lähhä kuiwaks. Suured jämmedad haugid on selle tarwis keigeparremad. Panne agga tähhele, et ahhi hästi soe peab ollema.


368. Paneritud haug. (Panirter Hecht.)

Somusta haugisid ärra, löhhu seljast löhki, lopputa neid puhtaks, ja wotta pea otsast ärra, ja harri keik rood seest wälja. Kui sul pissikessed haugid on, siis leika neid parrajaks tükkiks katki, agga kui haugid suured ja jämmedad on, siis leika neid wiloka wisi katki, panne sola peäle, ja lasse neid nattoke seista, kunni se sool ärrasullab, ehk tommab kalla sisse. Pühki pärrast igga tükk linnase ridega puhtaks, ja kasta neid munna rebbo sisse, mis ühhe neppo täie nisso jahhoga on wispeldud. Wereta need kalla tükkid riwi-leiwa sees, ja pakki neid rohke ossa woiga pannkoki panno sees, pöra agga ümber, et naad kummagil küljel pruun-koldseks sawad. Anna siis sojalt ülles, ja ehhita neid Petersilli lehtega wälja.


369. Haugi, Ahwenid ehk Lattikast pradida. (Hecht, Baars oder Brächsen zu braten.)

Somusta kalla, harri sedda puhtaks, leika pool pea ja sabba otsast ärra, ja lopputa sedda hästi. Kerwi siis kalla ärra, ripputa nattoke penikest sola peäle, ja lasse tedda solaga nattoke seista. Kuiwata siis se kalla linnase riega, pista sedda nisso jahho sisse, mis nattokesse solaga on seggatud, ja panne röösti peäle, ning prae sedda mollemilt poolt ühhetassase sütte tulle peäl. Kui kalla röösti peäl kangeks on weddanud, siis panne sedda woiga pankoki panno sisse, ja kui se siis mollemist küljest pruun-koldseks saab, siis anna sedda ülles nisugguse Soostiga, kui sa isse tahhad, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilokäd senna peäle. Kui sa ei tahha paljo woid kullutada, siis sünnib tedda ka röösti peäl küpseks pradida. Siis agga sullata panno sees nattoke woid, ja kasta ühhe sulle woi sisse, ning woia se kalla kummagil külgel saggedast, kunni se küpseks saab.


370. Haugi, Ahwenast ehk Toorsa-kalla ilma weeta keeta. (Hechte, Baarse oder frischen Dorsch ohne Wasser zu kochen.)

Harri ja lopputa se kalla hästi puhtaks, ning panne sedda puhta wee sisse, kunni sa jouad ühhe laia Kastrulli woiga hästi märida. Ripputa siis hakkitud Petersilli lehti ja sola Kastrulli sisse, ja wotta need kallad wee seest wälja, ning panne neid körwoti senna sisse, ja ärra walla ühtegi wet ennam senna jure, kui agga mis kalla tükkidega senna sisse tulleb. Ripputa siis sola, hakkitud Petersilli lehti ja riwitud Muskati senna peäle, ja panne kaas peäle, se peab agga hästi tihhe ollema, et ühtegi auro ei sa wäljakäima. Lasse sedda siis ühhe tunni aega nödra tulle peäl keeta, kunni se küpseks saab, pöra agga se kalla üks kord ümber, et se kummagil küljel küpseks saab. Anna sedda pärrast ülles sellesamma Soostiga, mis temmal on. Kui seddasinnast wisi saab kallo keedetud, siis panne tähhele, et need kalla tükkid ei sa teine teise peäle pandud, sepärrast peab se Kastrull kaunis lai ollema. Se sool, misga se kalla saab solatud, peab penike ollema, ja sest pead sa ni paljo wotma, kui siiski, kui se kalla wee sees saab keedetud. Kui sa haugisid sedda wisi keedad, siis leika neid tükkiks katki. Ahwenid agga pead sa somustama, ja terwelt jätma, ja ükspäinis ühhe Kerwi selja sisse leikama; agga kui need wägga suured on, siis peab neid ka katki leigatama. Toorsa-kalla saab ka parrajaks tükkiks katki leigatud.


371. Puppetong haugist. (Pouppeton von Hecht.)

Löhhu se haug seljast löhki, ja leika sedda parrajaks tükkiks katki, ripputa nattoke penikest sola peäle, ja prae need tükkid woiga pankoki panno sees. Kui se haug jo pea küpseks saab, siis panne sedda selle woiga, misga ta praeti, Kastrulli sisse, ripputa wähhe jahho senna jure, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis walla monni kulbi täis ülleskeedetud wet ja wähhe jodawat wina senna sisse, panne ka se haugi maks, mis penikessiks träämliks peab leigatama, ülleskuppatud ja penikesseks leigatud Äsparrist, ülleskuppatud wähhi lakkad, hakkitud Petersilli lehti, nattoke Muskatplomi, Piprat ja sola senna sisse. Kui keik nattoke saab keenud, ja se Soost seggaseks lähhäb, siis wotta tulle peält ärra, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego üks kalla-Waars ja märi üks Puppetongi Worm ehk üks Kastrull külma woiga wägga hästi ärra, katta sedda seestpiddi sorme paksuse Waarsi korraga, panne siis se walmistud kalla ühtlase omma Soostiga senna sisse, ja märi jälle nattoke pakseminne sedda Waarsi senna peäle, kui külgide ümber sai pandud, ja katsu, et se peälminne Waars, selle teise Waarsiga, mis külgede ümber panti, hästi saab ühte kinnitud. Panne sedda siis ahjo sisse, ja kui se nattoke seäl sees on seisnund, siis pista penikesse kahwitga monningad augud senna sisse, ning lasse sedda pärrast küpseks sada. Agga nattoke enne, kui sa üllesannad, siis märi need pissikessed augud taignaga kinni, et ühtegi Soosti neist ei sa wälja joosta, kui sa Wormi seest sedda waagna peäle ümber kallad.


372. Roullad haugist. (Roullade von Hecht.)

Wotta 2 haugi, mis ühte kokko 4 naela wagiwad, leika pead, sabbad, oimuksed ärra, löhhu neid seljast löhki, ja wotta keik rood seest wälja. Lopputa siis need kallad wägga hästi, ja kuiwata neid linnase riega. Wotta nahk lihha peält ärra, ja leika sedda lihha sörme-pitkussiks ja paksussiks tükkiks katki, leika nisamma suured tükkid ühhest suitsetud ja keedetud kinkist, ehk ka nisuggusest, mis alles sool-wee sees on, leika agga need lahjad kinki tükkid issiärranis, ja need raswased ka issiärranis. Suitsetud härja keelt sünnib ka kinki assemel wotta. Te nüüd üks kalla-Waars sest üllejänud kalla lihhast, mis ei annud kännaks tükkiks katki leigata, ja panne nattoke Ansjowissi senna sisse. La-uta siis mollemad haugi nahhad laua peäle wälja, ja märi ni pakso Waarsi korda kummagi nahha peäle, kui üks kahhe koppeki tükk, panne agga tähhele, et se Waars peab lihha-külje peäle märitud sama. Panne siis need haugi- kinki- ja pekki-tükkid, ja wähhi lakko ehk ülleskuppatud Ööstrid ehk Musslid (Muscheln) seggamiste senna peäle. Ripputa ülleskuppatud ja hakkitud Murklid, ja hakkitud Kaprid senna peäle. Kloppi nüüd jälle Waarsi nisammoti öhhukesseks wälja, kui segi, mis alla sai pandud, ja panne sedda senna peäle. Kasta siis kät wispeldud munnade sisse, märi sellega sedda peälmist Waarsi ja sillita tedda kännast; rulli siis kummagi nahk kokko, ja se-u neid löngaga hästi kinni, woia rullide otsad wispeldud munnadega, ripputa jahho peäle, ja kloppi neid kättega, et naad nattoke kinnitust sawad. Woia siis üks pläkk-wagen woiga, panne need rullid senna sisse, ja prae neid ahjus ehk piisi peäl, tuld agga peab all ja kane peäl ollema; kasta neid agga woiga saggedast, senni kui neid praetakse, ja lasse neid hästi küpseks pradida. Te sedda aego üks Soost wähhi woist, lasse sedda nattokesse jahhoga pissut läbbi keeta, walla siis lihha- ehk sedda kalla-suppi senna sisse, mis sees need kalla pead ja ärraharritud rood on keedetud, hoia agga, et se supp mitte liaste ei olle solane. Kui se Soost nattoke on keenud, ja seggaseks lähhäb, siis panne need rullid, ning monningad wähhi lakkad senna sisse, ja lasse neid kanega keeta, kunni need hästi paisuwad. Anna neid siis ülles, ja wotta se löng ümbert ärra. Kui wähka ei olle, siis te Ööstri-Soosti. Kuida wisi agga sedda tehhakse, saab pärrast näidetud, kui kalla-Soostide pärrast öppetust antakse. Kui Ööstrid ka ei olle, siis woib wärskest Musslist sedda wisi Soosti tehha: lasse woid ja jahho nattoke läbbikeeta, ja walla siis sedda wet, mis sees wärsked Musslid on keedetud, senna jure, wotta siis need Musslid omma koorte seest wälja, harri neid puhtaks, ja panne neid Soosti sisse.


373. Rullaad teist wisi. (Dito.)

Te need Rullid haugist seddasamma wisi, kui needki, mis praego enne näideti, ja prae neid hästi. Kui sa neid tahhad üllesanda, siis te Kapri-Soosti, walla essite se Soost waagna sisse, wotta se löng rullide ümbert ärra, ja panne siis need rullid Soosti sisse, ning Sitroni wilokaid rullide peäle.


374. Mirrotong ang Mäger. (Miroton en maigre.)

Wotta 3 ehk 4 pissikest haugi, somusta ja leika neid köhhust löhki, harri pead, sabbab, rood, ja oimuksed ärra, ja pesse ja kuiwata neid ühhe linnase riega. La-uta neid siis laua peäle wälja, ja kerwi neid kergeste agga tihti lihha-külje poolt, ripputa nattoke penikest sola peäle, ja märi wägga öhhukest korda Kalla-Waarsi, mis nattokesse Ansjowissiga on ühteseggatud, nende peäle, ja rulli siis igga haug kokko. Te kaks pankoki pimast, munnast, ja jahhust, ja pakki neid agga ühhest küljest. Märi üks Kastrull seest wägga hästi woiga, ja panne woid pohja peäle, panne siis se teine pankook senna sisse, se pakkimatta külg alla, panne need Kalla-rullid körwoti senna peäle, ripputa hakkitud Petersilli lehti, sola, ülleskuppatud ja hakkitud Murklid ja Sampionid nende peäle, ja pritsi nattoke jodawat wina senna peäle, ning panne se teine pankook senna peäle, pakkimatta külg ülletsi, seäa agga, et peälmisse pankoki äred allumisse pankoki äärtesse kinnihakkawad, ja märi need äred pankoki taignaga, siis need parreminne jäwad kinni. Panne pärrast monni tükk woid senna peäle, ja panne kaas peäle, mis öiete tihhe peab ollema, ja lasse sedda hästi küpseda, ahjus ehk piisi peäl; kui sa piisi peäl küpsetad, siis peab tuld all ja kane peäl ollema. Kui sa tahhad üllesanda, siis pöra Kastrull kummuli, ja kalla roga waagna peäle; pärrast kalla jälle ümber teise waagna peäle, misga sedda lauale wiakse, ja wotta keik raswa, mis seäl ümber on, hästi ärra. Leika siis üks kaas senna peäle, ja walla Ööstri- ehk Ansjowissi-Soosti sisse, ning panne se kaas jälle kinni; walla agga se Soost, mis üllejääb ühhe kausi sisse, ja anna sedda lauale. Senna tarwis sünnib ka Mussli-Soosti tehha, mis seddasamma wisi tehhakse, kui Num. 372. wiimses otsas näideti.


375. Kuida Ahwenid peab puhtaks harrima, ja solase wee sees keetma. (Wie Baarse müssen gereinigt, und im Salzwasser gekocht werden.)

Somusta ahwenad hästi, ja leika ühhe suggawa kerwi pitkiti selja sisse, wotta siis sissekonnaf köhho seest illusaste wälja, hoia agga, et sapp ei lähhä katki, lasse se maks sisse jäda, ja wotta se sapp seest wälja. Lopputa neid siis hästi puhtaks, kinnita sabbad pissikese pilbadega suhho kinni, nenda et naad jäwad ümmargussiks. Kui need ahwenad suured on, siis leika neid parrajaks tükkiks katki. Panne siis ni paljo wet tullele, et se jo pea kalla ülle seisab, sola se wessi, kui se alles külm on, ja panne üks kimpoke Petersilli lehti senna sisse. Kui wessi ülleskeeb, siis panne kallad senna sisse, ja sola peäle. Panne kaas peäle, ja lasse neid kerme tullega keeta, nenda et se ikka äre tassa ülleskeeb. Kui nüüd kallad on keedetud, siis ei pea naad mitte kauaks sellesamma wee sisse jäma, kui se ei olle wägga kassinaste solatud; wotta siis pilbad seest wälja, ja anna neid warsi ülles. Walla keik wet hästi peält ärra, ja panne Soosti peäle, missuggust sa tahhad, ehk tummiks tehtud woid, ehk munna-Soosti. Panne tähhele, et sa igga naela kalla peäle pead ühhe kassina peo täie sola wotma. Kui sa tahhad wee-Soosti keeta, siis panne nattoke woid wee sisse, terwet Piprat ka, ja nattoke ennam Petersilli lehti. Kui sa üllesannad, siis seäa, et need ahwenad köhho peäle wisi pärrast jäwad seisma, panne Petersilli lehhed nende ülle, ja walla keik raswa ning nattoke suppi ka senna jure.


376. Ahwenid Ööstrittega tuwida. (Baarse mit Austern zu stuben.)

Wotta sissekonnad ahwenatte seest wälja, agga ärra somusta neid mitte, keeda neid siis solase wer sees, panne pärrast Turslagi peäle, ja wetta siis somuksed holega peält ärra, et need ei lähhä katki. Te siis üks Soost sedda wisi wotta nattoke kalla-leent, hea tükki woid, riwi-leiba, Muskatplomi, nattoke katkileigatud Sitroni koort, nattoke jodawat wina, ja wärsked Ööstrid, ja keeda keik sedda waagna sees Wüürpanno peäl; panne kallad senna sisse, ja kui se Soost seggaseks saab, siis anna roga lauale.


377. Ööstri-Ahwenad. (Austern-Baarse.)

Löhhu ahwenad seljast löhki, agga ärra somusta mitte, ja panne neid rööstiga nödra sütte tulle peäle, ni paljo, et agga lihha lahkub nahha küljest ärra. Wotta neid siis tulle peält ärra, noppi keik lihha nahha peält ärra, ja wotta keik rood hästi seest wälja. Segga siis sedda lihha ärra riwi-leiwa, hea ossa sullatud woi, nattokesse Wransk-wina, pissut Muskatplomi, Pipra, ja solaga. Segga keik sedda hästi ärra, ja panne sedda jälle senna nahha peäle. Prae neid siis ahjus, ehk pankoki panno sees kerme tullega all ning panno peäl. Sawad need hästi pruniks, siis on naad küpsed. Agga kaua ei pea need mitte seisma, waid warsi üllesantud sama.


378. Kortletti-Ahwenad. (Cottelets-Baarse.)

Somusta ahwenad, leika pead otsast ärra, löhhu neid seljast löhki, wotta selja-roo ja keik pissikessed rood seest wälja, ning kerwi neid lihha-pool küljest. Kasta siis sullatud woi sisse, ja wereta neid pärrast riwi-leiwa sees, mis on ühteseggatud Pipra, nattokesse Muskatplomi, sola, ja hakkitud Petersilli lehtega. Prae neid pärrast woitud Pabberiga röösti peäl kerme sütte-tulle peäl, et need mollemilt poolt pruun-koldseks sawad, ja anna neid Petersilli lehtega ülles, mis woi sees on praetud.


379. Ahwenid ehk haugid punnase Soostiga tuwida. (Baarse oder Hecht mit einer rothen Sauce zu stuben.)

Kui sa need kallad olled somustanud, ja puhtaks harrinud, siis kuppata neid ülles solase wee sees. Lasse nattoke woid ja jahho Kastrulli sees nattoke läbbikeeta, ja walla ni paljo kalla-suppi senna sisse, et se saab parrajaste solasseks, ja panne kalla-Rulti ehk wet, ehk lihha-suppi senna jure. Panne ka Muskatplomi, Ingwäri, koritud wähhi lakko, ülleskuppatud ja woi sees nattoke läbbi keedetud Murklid ja wähhi-woid senna jure, lasse sedda tassa keeta, kunni se Soost seggaseks saab. Panne siis need ülleskuppatud kallad senna sisse, ja lasse neid nödra tulle peäl küpseks keeta, kaas agga peäl, ja rapputa Kastrulli saggedast.


380. Luts-kalla tuwida. (Quappen zu stuben.)

Leika luts-kalla parrajaks tükkiks katki, ja lopputa neid hästi; panne siis need tükkid kordamissi Kastrulli sisse, ühtlase woi, penikesseks leigatud sibbula, Perersilli lehte, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja riwi-leiwaga, ja walla ni paljo wet peäle, et se jo pea ülle kalla käib. Lasse sedda kanega tassa keeta, kunni se kalla saab tümmaks, panne siis sola peäle, walla nattoke Wransk-wina senna jure, ja panne monningad Sitroni wilokad ka senna sisse. Kui sa enne aego wallad sedda wina sisse, ehk solad sedda kalla, siis ei lähhä temma mitte tümmaks.


381. Luts-kalla keeta. (Quappen zu kochen.)

Panne se kalla külma wee sisse, ja lasse tedda tassa keeta, kunni ta jo hakkab tümmaks sama, ja panne siis sola sisse. Lasse sedda aego hea tükk woid, ja pool lussika täit jahho Kastrulli sees nattoke läbbi keeta. Walla siis üks ehk kaks kulbi täit wet senna jure, ja lasse sedda nattoke keeta ühhe terwe sibbulaga mis otsast on sisseleigatud, ning penikesseks hakkitud Petersilli lehte, nattokesse Pipra, ja solaga. Panne siis se kalla senna sisse, ja lasse sedda tassa keeta. Rapputa agga Kastrulli wahhest, ja kui sa üllesannad, siis riwi nattoke Muskati peäle.


382. Merre-härgi tuwida. (Steinquappen zu stuben.)

Keeda need merrehärjad ennamist küpseks solase wee sees, ja panne neid siis Turslagi peäle. Panne pärrast hea tükk woid ühhe laia Kastrulli sisse, ja lasse sedda pissut jahhoga nattoke läbbi keeta; walla wet ja ni paljo kalla leent senna jure, et se parrajast solaseks saab. Panne ka penikesseks hakkitud Petersilli lehti, sibbulat, Muskatplomi, ja Piprat senna jure. Kui keik ni paljo on keenud, et se seggaseks sanud, siis panne need kallad körwoti senna sisse, ja lasse neid kanega tassa tuwida, kunni naad küpseks sawad, ja anna neid ülles.


383. Karpi-kalla ja Lattikast solase wee sees keeta. (Karpen und Brachsen in Salzwasser zu kochen.)

Leika se karpi-kalla ilmasomustamatta katki, ja kui sa pea otsast ärraleikad, siis jätta nattoke lihha senna külge, panne agga tähhele, et sa sedda sappi maksa peält holega ärrawottad. Leika siis se kalla kahhe poik sörme-laiussiks tükkiks katki, jätta agga nattoke sissekonna iggaühhe tükki sisse, ja priitsi wiin-Ädikast nende peäle; panne neid ühhe tinna waagna peäle, ja katta neid kanega kinni. Panne ni paljo wet ühhe tinnatud katlaga tullele, et se kassinaste kalla ülle käib; panne agga sola sisse, kui se wessi alles külm on, ja panne monningad Sitroni wilokad, terwet Piprat, ja, Loorbäri lehti senna sisse. Kui ülleskeeb, siis panne se pea essite sisse, ja kui se nattoke saab keenud, siis panne need teised tükkid ka sisse, ja sola peäle, ja lasse kattel kerme tullega keeta, et se ikka äre tassa ülleskeeb, kaas agga peäl. Kui se hästi on keedetud, ja parrajaste solatud, siis panne sedda sellesamma wee Soostiga ülles waagna sisse, ja üks murtud Salwet senna ülle.


384. Lattikast punnase winaga tuwida. (Brachsen mit rothen Wein zu stuben.)

Somusta se lattikas, leika sedda parrajaks tükkiks katki, ja lopputa neid hästi. Panne woid ühhe Kastrulli sisse, ja siis se kalla kordamissi riwi-leiwa, woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja solaga; walla siis nattoke wet, agga ennamiste punnast wina senna jure, nenda et se ülle kalla seisab. Panne tükk Sukrut ja monningad Sitroni wilokad senna jure, lasse sedda kanega keeta, kunni ta kül saab. Karpi-kalla saab seddasamma wisi punnase winaga tuwitud.


385. Lattikast sissesolata. (Brachsen einzusalzen.)

Somusta need kallad, wotta sissekonnad seest wälja, ja leika pead otsast ärra, sest neid sünnib wärskelt prukida. Lopputa neid hästi, ja pesse köhhud seest wispliga, et keik werri ärratulleb. Panne siis need kallad werre-sola sisse, ja lasse neid seäl sees 2 ehk 3 ööd seista. Lauta neid pärrast Kuuse oksade peäle, et keik sool-wessi hästi wälja nörriseb ja panne neid solaga kordamissi ühhe tündri sisse, ning panne pohja kiwwiga peäle, et naad hästi kinni wajuwad. Kui tahhad prukida, siis leota neid essite wee sees, ja siis woib neid maggus-happo sibbula Soosti, ehk murro-laukudega süa.


386. Paneritud lattika keeled. (Panierte Brachsenzungen.)

Keeda need lattika pead solase wee sees, wotta keeled seest wälja, ja harri neid hästi puhtaks. Tomma siis noaga penikessed kerwid nende sisse, panne nattoke sola peäle, ja lasse neid omma solaga nattoke seista. Kuiwata neid siis linnase riega ärra, kasta wispeldud munnade sisse ja pista ühteseggatud riwi-leiwa ning jahho sisse, ja keeda neid klaritud woi sees. Kui sa üllesannad, siis ehhita neid Petersilli lehtega wälja, mis woi sees on praetud. Neid woib ka Ööstrittega tuwida.


387. Lattikast tuwida. (Brachsen zu stuben.)

Lattikast sünnib sedda samma wisi tuwida kui karrusid.


388. Karrusid tuwida. (Karusen zu stuben.)

Somusta need Karrusid, wotta sissekonnad seest wälja, hoia agga, et se sapp ei lähhä katki, ja leika tihhedad penikessed kerwid nende sisse. Kui need Karrusid on suured, siis leika neid keskelt, ehk parrajaiks tükkiks katki. Panne neid siis ühhe suure Kastrulli sisse kordamissi woi, riwi-leiwa, nattokesse Muskatplomi, Pipra, sola, nattoke penikesseks hakkitud murro-laukude, Petersilli lehte, ülleskuppatud ning woi sees kedetud Murklide, ja monninga Sitroni wilokaga. Walla siis nattoke wet ja jodawat wina senna peäle, ni paljo et se rohket Soosti annab, ja lasse neid kanega hiljokeste keeta, kunni need küpseks sawad. Kui sa neid laua peäle annad, siis riwi Muskati peäle.


389. Tuwitud Karrusid pima- ja wähhi lakkadega. (Karusen zu stuben.)

Harri need Karrusid sedda samma wisi puhtaks, kui need teisedki Numr. 388, ja kuppata neid ülles solase wee sees. Te sedda aego pimast üks Soost, ja lasse sedda keeta nattokesse riwi-leiwa, wähhä Muskatplomi, Pipra, nattokesse hakkitud Petersilli lehte, ja 4 lussika täie kalla-lemega. Saab se nüüd nattoke seggaseks, siis panne se kalla, ning koritud wähhi lakkad, wähhi woid, nattoke teist woid, ja Asparrist, mis ülleskuppatud ja penikesseks nago herned katkileigatud on, senna sisse, ja lasse keik sedda tassa tulle peäl kanega tuwida. Kui se Soost wägga wäddel on, kui sa sedda üllesannad, siis te sedda 2 ehk 3 munna rebboga tummiks, ja panne sola sisse. Panne essite need Karrusid waagna peäle, walla siis Soosti ülle, ja riwi Muskati peäle.


390. Kuida Kingseppa kalla peab walmistadama. (Den so genannten Schuster zuzubereiten.)

Sel kallal on nahk ilma somuksita, ja sedda woib tuwida seddasamma wisi kui need Karrusidki Numr. 388, agga mitte pima, ja wähhi lakkkadega kui need Karrusid mis Numr. 389 öppetati tuwima. Wotta keik sissekonnad seest wälja, pesse sedda kalla hästi puhtaks, ja kerwi tedda ärra; neidsinnatsi kingseppi woib ka seddasamma wisi keeta, kui sissetehtud Angriast, ja külmalt Ädikaga süa. Siis naad ka heaks lähtwad, sest se on üks wägga raswanne kalla.


391. Kuida Angriast peab kuiwatama. (Aala zu trocknen.)

Leika need Angriad seljast löhki, sola ja kuiwata neid nisammoti kui haugi, panne agga nattoke ennam sola peäle, ja kaapi ning pesse neid hästi puhtaks, enne kui sa leikad neid löhki, ja siis jäwad naad 2 ööd ja 2 päwa sola sees seisma. Kui tahhad prukida, siis leika neid parrajaiks tükkiks katki, kerwi neid ärra lihha-pool küljest, ja prae neid röösti peäl, ja siis süakse neid Ädikaga.


392. Kuida Angriast peab sissesolama. (Aale einzusalzen.)

Leika need Angriad köhhust löhki, wotta sissekonnad seest wälja, pesse neid hästi, ja lasse siis sedda wet hästi peält ärrajoosta. Hööru neid seest ja wäljaspoolt penikesse solaga, ja panne neid solaga kordamissi ühhe werrendali sisse, pööra seljad allaspiddi ja katsu, et naad hästi tihti sawad sissepandud. Panne pärrast üks pohhi kiwwiga peäle, et need hästi kinni wajuwad. Kui need 3 ehk 4 päwa on seisnud, siis wata järrele, kas se sool-wessi punnaseks läinud, wotta siis need kallad riista seest wälja, kalla sedda soolwet ärra, ja lasse sedda kallade peält ka hästi ärrajoosta. Sola neid siis ueste jälle seddasamma wisi sisse, siis naad seiswad ülle aasta. Kui agga se sool-wessi mitte ei olle punnaseks läinud, siis jägo need Angriad selle essimesse soolmissega. Keik kalla, mis sissesolatud on, peab ühhe külma hone ehk kelri sees seisma. Kui sedda Angriast peab prugitama, siis leota hästi, ja keeda sedda wee sees. Tuwi ka Porganid, mis penikessiks träämliks on leigatud sedda samma wisi, kui nairidki kuiwatud haugide tarwis tuwitakse, ja kui sa Angriast üllesannad, siis panne essite need Porganid waagna peäle, ja pärrast sedda angriast Porganitte peäle, kui sa essite keik wet temma peält olled ärrawallanud.


393. Angriast tuwida. (Aal zu stuben.)

Wotta sissekonnad seest wälja, ja pesse se Angrias hästi, pekki sedda siis Ansjowissi, ja Pomerantsi korega, ja kui se paks kalla on, siis kerwi tedda kaunist süggawast, ja keera sedda ümmargusseks nago üks röngas. Panne sedda Kastrulli sisse ühhe tükki woiga, lasse nattoke läbbi keeta, kaas agga peäl, walla siis pissut wet senna peäle, ja panne riwi-leiba, mönningad Sitroni wilokad, Loorbäri lehti, nattoke Muskatplomi ja sola senna jure. Lasse sedda nüüd tassa keeta, ja kui ta kül saab keenud, siis wa-uta nattoke Sitroni Sahwti, ja walla nattoke Portugisi wina senna sisse, ning panne tükk Sukrut ka senna jure, ommeti mitte ni paljo, et ta sest maggusaks saab. Lasse siis se kalla jälle nattoke keeta, ja kui sa ülles annad, siis te sedda holega, et temma omma wormitud näule jääb. Kes tahhab, wötko nahka peält ärra, ehk leikago tedda parrajaks tükkiks katki.


394. Angriast sissetehha. (Aale einzulegen.)

Kui sa sissekonnad olled seest wäljawotnud, siis leika se angrias parrajaks tükkiks katki, ja panne sedda külma wee sisse monninga terwe Pipra iwwa, sola, ja nattokesse Tilliga. Lasse sedda sellega keeta, kunni se tümmaks saab, ja panne sedda siis waagna peäle jahtuma. Kui nüüd se kalla omma weega külmaks on sanud, siis panne sedda ühhe kruusi sisse, walla nattoke Ädikast wee sekka, ja walla sedda ärraseggatud wet ühtlase nende rohhudega kalla ülle. Angrial on ikka parrem maggo, kui se nahk peäle jääb, kes agga sedda ei tahha, wötko sedda peält ärra.


395. Angriast pradida. (Aal zu braten.)

Pesse angriast wägga hästi, kuiwata siis linnase riega, ja leika tedda köhhust löhki, ning wotta se selja roo illusaste seest wälja, nenda et ühtegi lihha senna külge ei jä. Ripputa penikest sola lihha-külje peäle, ja lasse sedda üks rohke tund seista. Lopputa siis wägga hästi, ja panne selle teise poole peäle monningad pestud Salwii lehhed, penikesseks hakkitud sibbulat, Piprat, Ingwäri, ja monningad Pomerantsi kore ning Ansjowissi träämlid; panne siis se teine pool senna peäle, ja se-u sedda jämmeda löngaga kinni, et temma kous seisab. Keera siis se kalla ümmargusseks, ja panne sedda nattokesse woiga pankoki panno sisse. Panne kaas peäle, ja prae sedda tullega panno all ja kane peäl. Tösta agga wahhest kaant peält ärra, ja kalla sedda raswa nattoke hobilt ärra. Saab se angrias küpseks praetud, siis kalla ennamiste keik raswa peält ärra, ja walla Ädikast senna peäle; kui se siis ülleskeeb, siis. anna tedda selle Ädikaga laua peäle.


396. Angriast ahjo sees pradida. (Aal im Ofen zu braten.)

Se saab sedda samma wisi tehtud, kui löhhutud haug Ansjowissiga.


397. Rull-sült angriast. (Rollsülz von Aal.)

Wotta suuri angriaid, leika neid seljast löhki, leika selja rood peaga tükkis ärra, ja ripputa nattoke penikest sola, tougatut Piprat ja Neilikest lihha küljede peäle. Rulli siis need kallad poigeti hästi kowwaste kokko, se-u need rullid löngaga truiste kinni, lasse keeta, ja te neid pärrast sisse sedda samma wisi kui Numr. 394. sai näidetud. Seddasinnast sülti woib tükkiks aiaks hoida, kui se agga külma hone sees seisab. Kui sa üllesannad, siis wotta lönga ümbert ärra, ja leika sedda wiloka wisi katki, siis süakse sedda Ädikaga.


398. Waarseritud angrias. (Farcirte Aale.)

Pesse se angrias wägga hästi puhtaks, wotta nahk peält ärra, agga nenda, et ta üsna terwe jääb. Harri siis se lihha roodest puhtaks, ja te sest üks Waars, nenda kui üks muu kalla-Waars tehhakse, panne agga senna sisse penikesse hakkitud sibbulad, Ansjowissi, ülleskuppatud ja hakkitud Murklid, Petersilli lehti, ning Sampionid. Saab nüüd sesinnane Waars, kaunist sitkest tougatud, siis toppi sedda warsti sarwe läbbi nahha sisse, seäa agga, et ta jääb ühhe terwe angria näule ehk tehtile. Kui sa peat otsast ärraleikad, siis jätta üht roo otsokest senna pea külge, pista sedda jälle senna samma auko sisse, kus se ennegi olli, ja kinnita nahka pea külge pissikeste pilbadega hästi kinni. Keera siis se wüllitud angrias ümmargusseks, panne tedda ühhe pläk waagna peäle, mis woiga hästi on märitud, ja lasse ahjus ehk Taarti panno sees, tullega alt ning peält läbbi pradida. Anna tedda siis sojalt ühhe murtud Salwetti peäl ülles.


399. Krilleritud angriast. (Grillirter Aal.)

Wotta nahk angria peält ärra, leika sedda tükkiks katki, kerwi neid tükka ärra, ja ripputa sola peäle. Wotta siis nattoke woid, nattoke Passilika, Petersilli lehti, penikesseks hakkitud sibbulad, Loorbäri lehti, ja Piprat, segga keik sedda hästi ärra, lasse se angrias sellega pissut läbbi keeta, ja kui ta jo pea küpseks saab, siis wotta need tükkid järrestikko seest wälja, lasse se Soost nende peält hästi ärrajoosta, ja wereta neid riwi-leiwa sees ümber ning prae neid röösti peäl. Te sedda aego üks Soost sedda wisi: kuppata happo oblikad ülles, ja wääna se Sahwt rie läbbi nende seest wälja, lasse wähhä woid nattokesse penikesseks hakkitud sibbulaga läbbi keeta, ripputa jahho senna peäle, liguta hästi ümber, ja kui se hakkab koldse karwaseks löma, siis walla se wäljawääntud Sahwt senna jure, ja segga sedda hästi ärra. Saab se nattoke keenud, siis walla üks lussika täis wet ehk lihha-suppi senna jure, ning panne ka nattoke hakkitud Kaprid, sola ja Piprat senna sisse, ja kui se mao järrel happo ei olle, siis wa-uta Sitroni Sahwti senna jure. Kui sesinnane Soost seggaseks saab, ja temmal hea maggo on, siis walla sedda waagna sisse, ja panne se praetud angrias senna peäle.


400. Praetud angria wilokad. (Gebratene Aalscheiben.)

Wotta nahk angria peält ärra, ja leika sedda wiloka wisi katki, wotta agga keik rood tassakest wälja, et need wilokad ei lähhä katki; panne siis need wilud kordamissi sola, Pipra, Loorbäri lehte, ja sibbula wilokattega ühhe kiwwi kausi sisse, walla ni paljo Ädikast senna jure, et se angria ülle käib, ja lasse sedda 2 tundi seista. Wotta siis need angria wilokad sealt seest wälja, pista neid nisso jahho sisse, ja prae neid woiga pannkoki panno sees, et need mollemist küljest koldse-pruniks sawad. Panne neid siis waagna peäle ülles, ja prunitud Petersilli lehti äärte ümber, ning wa-uta nattoke Sitroni Sahwti peäle. Need angriad, mis sedda wisi walmistakse, peawad suured ollema.


401. Angrias a la Doob. (Aal à la Daube.)

Pesse se angrias wägga hästi, leika tedda seljast löhki, ja lopputa keik werd seest ärra. Leike keik lihha nahha külgest ärra, hoia agga, et nahk ei lähhä katki, ja harri keik rood ka lihha seest ärra. Wotta pool ni paljo haugi-lihha, kui sedda angria-lihha on, hakki sedda ühtlase selle angria-lihhaga hästi penikesseks, ja panne sola, Piprat, pissut tougatud Neilikest ja riwitud Muskati senna jure. Leika siis monningad träämlid ühest teisest angriast, mis peält ka nahk on ärrawoetud, ja panne poolt ossa sest hakkitud lihhast angria nahha peäle, sellesamma külje peäle, mis ennegi lihha wasto olli, ja panne siis üks kord neist wäljaleigatud träämlidest senna peäle; panne jälle teine pool ossa sest hakkitud lihhast senna peäle, ja rulli sedda kokko, et se rull saab ni pitkaks, kui se angria nahk lai on. Ömble siis üks öhhuko rie hästi kowwaste senna ümber, ja lasse sedda nende ärraharritud roodega keeta, ja walla ni paljo wet peäle, et se agga ülle seisab, walla ka nattoke punnast wina senna jure, ja panne sola sisse, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra. Panne siis terwet Piprat ja Loorbäri lehti senna sisse, ja kui se kül saab keenud, siis wotta se linnane rie ümbert ärra, panne se rull ühhe kiwwi waagna sisse, ja walla sedda suppi, senni kui ta alles pallaw on, senna ülle. Saab se pärrast öiete külmaks, siis te se wagen sojaks, et se ennast lahti annab, ja kalla sedda kummuli ühte teise waagna peäle, misga ta lauale antakse. Sedda woib ka wiloka wisi katki leigata, ja omma ennese Sjeleega wälja ehhitada. Sesinnane roog saab Ädikaga södud.


402. Löhhi-kalla selga pradida. (Lachsrücken zu braten.)

Leota se löhhi-kalla selg kaks ööd, ehk ni kaua kui sa isse arwad tarwis ollewad, ja panne sedda aego monnikord uut wet peäle. Kui sa sedda tahhad prukida, siis ripputa sedda essite monni tund ülles, et ta kuiwaks lähhäb, te siis se röst hästi pallawaks, panne se selg senna peäle, ja prae sedda iggapiddi hea kange sütte tulle peäl. Sedda Soosti senna tarwis te prunitud woist ja jahhust, weest, Ädikast, ühhe peo täie Korrintidest, nattokesse pruni Sirupist, nattokesse Ingwärist ja Sitroni wilokattest, nenda et ta maggus-happuks lähhäb, lasse sedda keeta, et se seggaseks saab, ja walla sedda kalla ülle, kui sa sedda üllesannad.


403. Löhhi-kalla Wilud. (Scheiben-Lachs.)

Leika se keskminne tükk ühhest solatud löhhi kallast öhhukesse wahheda noaga wiloka wisi pool wilto katki, agga need wilud peawad kaunid laiad ja öhhukussed ollema. Panne neid siis ühheks ööks wee sisse, ja kui sa tahhad neid keeta, siis panne neid tassakest ühhe paja sisse, walla ni paljo wet peäle, et se hästi ülle seisab, ja kui se ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ja tösta sedda warsi tulle peält ärra. Kalla siis wessi peält ärra, ja walla külma wet jälle peäle, ja lasse sedda sellega seista, kunni se külmaks jääb, kalla siis ka sedda wet peält ärra, ja wotta igga wilokas holega ülles, lopputa neid sellesamma wee sees, ja harri keik somuksed ning se walge waht peält ärra, te sedda agga illusast wisi pärrast, et se ei näita wälja, kui olleks nülgitud ja kaapitud. Panne neid kännaste waagna peäle, ja wotta koritud sibbula wilokad, ning panne need senna peäle.


404. Solast löhhi-kalla tuwida. (Gesalzenen Lachs zu stuben.)

Kui sa sedda löhhi-kalla wiloka wisi olled katki leikanud, ja wee sees leotanud, nenda kui sedda teistki, mis praego enne öppetati, siis panne rohkeste wet peäle, et se hästi ülle seisab, panne sedda tullele, ja ni pea, kui se ääre tassa ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ja tösta sedda tulle peält mahha. Kalla siis se wessi seest ärra, ja walla külma wet peäle, kalla agga ka sedda warsi peält ärra, Wotta siis need kalla wilud seest wälja, harri somuksed ja wahto holega peält ärra, nenda et need wilokad ei lähhä mitte katki. Panne pestud woid, nattoke wet, Wransk wina, Sukrut, riwi-leiba, ja Muskatplomi ühhe waagna sisse, tösta se wagen Würpanno peäle, ja lasse sedda nattoke keeta, panne siis need kalla tükkid senna sisse, lasse neid tassa tuwida, kaas agga peäl. Kui nüüd se Soost sest kallast maggo saab ja seggaseks lähhäb, siis anna sedda roga ülles.


405. Solatud löhhi-kalla nenda walmistada, et saab nago olleks ta wärske. (Gesalzenen Lachs zuzubereiten als wäre er frisch.)

Wotta üks keskminne tükk ühhest löhhi-kallast, ni suur kui sa tahhad, pesse hästi, ja leota sedda 8 päwa wee sees, ja panne 2 kord päwas uut wet peäle. Keeda sedda siis wee sees Tilli, terwe Pipra, terwe Muskatplomi, ja Lorbäri lehtega. Saad se nüüd keedetud, siis lasse se kalla omma ennese Suppiga külmaks jäda. Panne siis se kalla ühhe Kruusi sisse, ja walla sedda suppi senna peäle; siis se monneks päwaks woib seista; sedda sünnib ka warsi süa.


406. Wärske löhhi-kalla solase wee sees keedetud. (Frischen Lachs in salzem Wasser gekocht.)

Leika se löhhi kalla löhki, wotta sissekonnad seest wälja, ja leika sedda ni suureks tükkiks katki, kui sa isse tahhad, ning lopputa neid hästi. Panne wet tullele, ja sola sisse, kui wessi alles külm on, siis panne ka monningad Loorbäri lehhed, terwet Inglise Würtsi ehk Piprat, monningad Tilli oksokessed ja monned terwe Muskatplomi lehhed senna sisse. Kui wessi ülleskeeb, siis panne se löhhi-kalla senna sisse, panne weel sola jure, ja kaas peäle, lasse sedda äkkitselt ülleskeeta, ja wotta wahto peält ärra. Saab se kalla keedetud, siis panne need tükkid waagna peäle, ja kalla se supp ühhe Kruusi sisse, ning lasse sedda ärrajahtuda. Kui ni hästi kalla kui supp on külmaks sanud, siis panne se kalla senna suppi jure Kruusi sisse. Sedda samma wisi saab lattikas, Karpi- haugi- seina, ja kohha-kalla ka keedetud, kui neid tükkiks aiaks tahhab hoida, ja siis süakse neid külmalt Ädikaga.


407. Löhhi-kalla poege walmistada. (Lachsforellen zuzubereiten.)

Kui Löhhi-kalla poegi solase wee sees tahhad keeta, siis keedetakse neid seddasamma wisi kui wärske löhhi-kalla; ja neid woib ka tükkiks aiaks hoida. Kui neid agga tahhetakse sojalt süa, siis woib munna-Soosti nende peäl prukida, mis kalla-Soostide seltsis öppetakse teggema.


408. Löhhi-kalla Pastet. (Lachs-Pastete.)

Leika solatud löhhi-kalla wiloka wisi katki, seddasamma wisi kui Numr. 403. näideti, ja leota sedda ühhe öö wee sees. Te üks kalla-Waars haugi-kallast, ja panne nattoke sest leotud löhhi-kallast senna sekka; pesse agga se woi, mis sa senna tarwis prugid, wägga hästi. Kasta siis igga leotud löhhi-kalla wilokas issiärranis keewa wee sisse, ja harri kohhe somuksed peält ärra. Panne siis needsinnatsed wilokad körwoti, agga mitte ni liggi, et need teine teisesse putuwad, ja lasse neid ärrajahtuda. Te siis sest Waarsist monningad pissikessed Klimpid, ja keeda neid lihha-suppi ehk wee sees, leika neid pärrast wähhikessiks kännaks tükkiks katki; määri üks wagen pohjast pestud woiga, ja kasta waagna ääred weega märjaks, ning panne üks woi-taigen nende äärte peäle. Seäa siis need löhhi-kalla wilokad risti waagna sisse, agga jätta pissikessed wahhed nende wahhel, ja, panne monni tükk pestud woid, Muskatplomi, riwi-leiwa, wärsked Ööstrid, kui neid on, ja need keedetud Klimpid kalla korrade wahhel. Walla nattoke maggussat jodawat wina, ja ni paljo sedda suppi, mis sees need Klimpid keedeti, senna jure, et se parrajast Soosti annab. Määri siis se Waars sedda wisi senna peäle, et ta sest taignast kinnihakkab, mis äärre peäle pandi, ja krusi sedda noaga wälja, woia sedda klaritud woiga, ja ripputa riwi-leiba peäle. Lasse siis ahjo sees küpseda, ja kui se peält nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse, ja kui se küpseks saab, siis anna sedda ülles.


409. Löhhi-kalla Sjeleega. (Lachs mit Gelée.)

Somusta üks wärske löhhi-kalla, wokka sissekonnad seest wälja, ja leika se kalla keskelt katki, ehk jätta tedda terwelt, nenda kui sa isse tahhad. Segga nattoke wet ja jodawat wina ärra, panne se löhhi-kalla senna sisse, sola, Loorbäri lehte, Tilli, ja terwe Pipraga; panne tullele, keeda sedda hästi, ja wotta wahto peält ärra. Wotta siis kalla seest wälja, ja lasse sedda külmaks jäda. Agga sedda suppi kurna ühhe puhta riista sisse, ja wotta keik raswa hästi peält ärra. Lasse sedda siis hirwe sarwega keeta, kunni se nattoke kangeks tommab, kaas ikke peäl. Kui saad katsnud, ja nääd sedda arro pärrast kange ollewad, nenda kui Sjelee peab ollema, siis kurna sedda ühhe Salwetti läbbi, ja walla jälle ühhe puhta riista sisse; panne senna jure 4 hästi wispeldud munna walget, panne jälle tullele, lasse äkkitselt ülleskeeta, ja walla siis ni paljo Kirsimarja Sahwti senna sisse, et se illusat kolläri saab. Lasse sedda ueste 3 ehk 4 korda äkkiselt ülleskeeta, tösta agga igga keedo korra wahhel tulle peält mahha, ja kurna sedda pärrast nenda kui teistki Sjelee kurnatakse. Pekki sedda aego se löhhi-kalla monne Neilikesse, ja Kanneliga, ja panne sedda ühhe parraja riista sisse, nenda et se ei jä wägga liggi wasto pohja, waid et se Sjelee temma alla jääb. Kui siis keik on hästi külmaks sanud, siis walla se Sjelee kalla peäle. Kui sa tahhad sedda üllesanda, siis te se riist sojaks, nenda et se Sjelee annab ennast lahti, ja lö siis se löhhi-kalla ühhe Plaati peale ümber, mis sa siis murtud Salwettiga pead waagna peäle pannema. Lattikast woib seddasamma wisi keeta, siis agga saab Sitroni Sahwti, Kirsimarja Sahwti assemel woetud.


410. Löhhi-kalla Kirsimarja Soostiga. (Lachs mit Kirschensauce.)

Keeda Kirsimarjo pisko wee sees, kunni need Moosiks katki lähtwad, ja hööru neid siis Turslagi läbbi. Lasse nattoke woid ja jahho ühhe Kastrulli sees läbbi keeta, ja kalla siis se Kirsimarja Moos senna sisse, panne ka nattoke jodawat wina, Sukrut, Kanelt, ja ühhe taugatud Neilikesse senna jure, te sest üks parrajaste paks Soost, ja kui ülleskeeb, siis panne se löhhi-kalla senna sisse, ning lasse sedda nattoke tuwida, ja anna sedda siis lauale. Panne agga tähhele, et se löhhi-kalla peab enne solase wee sees keedetud ollema. Seddasinnast Soosti pead sa ühhe kiwwi paja sees keetma, muido ka-ub se Kirsimarja kollär ärra. Kirsimarja lihha woib ka selle tarwis wotta.


411. Kuida kohha-kalla puhtaks harritud ja keedetud. (Wie der Sandat gereinigt und gekocht wird.)

Somusta se kohha-kalla, wotta sissekonned seest wälja, ja leika tedda poigeti parrajaks tükkiks katki, ning keeda neid solase wee sees, seddasamma wisi, kui haugidki keedetakse. Selle peäl prugitakse seddasinnast Soosti: Panne hea tükk woid ühhe panno sisse, ja jahwatud Sinnäpid senna jure, liguta sedda lussikaga tulle peäl ümber, kunni woi saab hästi sullanud, ja kui se kalla saab waagna peäle pandud, siis walla seddasinnast Soosti peäle. Seks woib ka seddasinnast woi-Soosti prukida, kui haugide ja ahwenatte peäl prugitakse.


412. Kohha-kalla juustoga tuwitud. (Sandat mit Käse gestubt.)

Somusta sedda kohha-kalla, serwi tedda wisi pärrast ärra, wereta nisso jahho sees, mis solaga on seggatud, ja prae sedda rösti peäl pool-küpseks, leika siis parrajaks tükkiks katki, ja tuwi sedda woi, jodawa wina, ja weega, mis pooleks woetakse, ning Muskatplomi, sola, riwi-leiba, ja nattokesse riwitud juustoga, mis agga mitte ei pea wihha ollema. Lasse kanega tassa keeta, ja siis anna tedda ülles.


413. Rootskärid walmistada. (Stockfisch zurecht zu machen.)

Kui need Rootskärid mitte ep olle walitud, siis ta-u neid kirwe pohjaga hästi, panne neid pärrast ühheks ööks ja päwaks merre-wee sisse, harri siis nahka peält ärra, ja wotta keik rood seest wälja. Panne neid ühhe tinnatud riista sisse, walla külma wett peäle, ja lasse neid tassa keeta, kunni sa nääd neid murredaks sawad, ja kui essite ülleskeewad, siis wotta wahto hästi peält ärra. Sa pead wägga holas ollema järrele waatma, millal naad murredaks sawad; sest kui need ennam keewad, kui agga tarwis on, siis lähtwad nemmad kowwaks. Panne neid siis warsi Turslagi peäle, ja lasse se Turslag paja peäl seista, et need selle soja wee auro peäl sojalt seiswad, kunni sa neid üllesannad. Kalla siis neid Rootskärid Turslagi seest kummuli waagna peäle, ja walla nattoke Soosti ülle, ripputa ka nattoke Piprat senna peäle, ning anna se Soost mis üllejääb kausiga lauale. Te agga sedda Soosti sedda wisi: lasse nattoke woid ja jahho läbbi keeta, walla nattoke wet senna jure, liguta hästi ümber, ja lasse sedda ülleskeeta, panne weel ennam woid senna jure, liguta sedda tulle peäl ümber, kunni woi saab ärrasullanud, ja riwi nattoke Muskati senna sisse, siis on ta walmis.


414. Rootskärid tuwida. (Stockfisch zu stuben.)

Kui middagi sest Rootskärist ülle peaks jäma, mis praego enne nimmetati, siis woid sa sedda nenda tuwida: Panne woid Kastrulli sisse, ja keeda sedda nattokesse nisso jahhoga pissut läbbi; walla ni paljo rööska piina senna jure, et sest parrajast Soosti saab, ja kui se ülleskeeb, siis panne se kalla nattokesse Pipra, ja Muskatplomiga senna sisse, lasse tuwida, ja kui sa üllesannad, siis panne sola mao järrel sisse. Kes tahhab, pango ka Porganid senna jure, neid peab agga essite keetma, ja pissikessiks würwliks katki leikama, ja siis ühtlase kallaga Kastrulli sisse pannema. Neid Porganid sünnib ka ümmargussiks wilokaks katki leigata, ja siis kalla ümber waagna peäle panna.


415. Rootskäri Pastet. (Stockfisch-pastete.)

Ta-u Rootskärid hästi waljust, ja lasse neid kaks ööd wee sees ligguda, noppi siis sedda lihha nahha külgest ärra, keeda sedda nattokesse wee sees, ja panne pärrast Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Otsi siis keik rood seest wälja, ja hakki sedda kalia penikesseks tükkiks, nattoke wähhemad kisi herned. Wotta siis poolt topi sedda hakkitud kalla, üht korterid rööska pima, 8 loti kowwa nisso saia ehk webakkid, mis penikesseks tougatakse ja rösa pima sees leotakse, ning üht korterit sullatud woid, ja kui se leib pima sees hästi tümmaks on liggunud, siis segga keik hästi ärra nattokesse Muskatplomi, Pipra, sola, ning 6 munnaga, need munnad agga wispeldakse essite issiärranis, ja seggatakse siis selle teise roa sekka. Määri üks Worm ehk Kastrull woiga, kalla se seggatud roog senna sisse, ja küpseta sedda ahjus ehk piisi peäl, tuld agga peab all ja peäl ollema. Kui sul Ööstrid on senna jure panna, siis need andwad ka head maggo; neid woib ehk terwelt sissepanna, ehk katki hakkida. Kui agga Ööstride sees wet on, siis pead sa wähhem pima ehk ennam leiba wotma, et se wägga wäddelaks ei saa, waid et ta kous seisab, kui sa üllesannad ehk Wormi seest wälja kallad. Seddasamma wisi woib ka Kabilljo walmistada, kui sedda essite wee sees hästi leotakse, siis ülleskuppatakse, nahka peält ärrawoetakse, ja pärrast seddasamma wisi penikesseks hakkitakse.


416. Rootskäri Pastet teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Tuwi need Rootskärid seddasamma wisi, kui neid pimaga tuwitakse (wata Numr. 414 panne agga mitte Porganid senna sekka. Kui sul wärsked Ööstrid on, siis panne neid senna sisse, ja lasse sedda tuwitud kalla külmaks jäda. Woia siis üks Worm woiga ärra, ja panne ühhe tümma ja öhhukesse wäljarullitud woitaigna senna sisse. Määri sörme paksust kalla Waarsi korda pohja peäle ja ümberringi, ja panne sedda kalla senna sisse. Katta sedda Waarsiga jälle kinni, ja panne taignat senna peäle, et se hästi saab kinnikaetud, ja ühtegi Soosti ei saa wäljajoosma, ning küpseta sedda ahjus. Kui se agga nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monned aukud senna sisse, ja lasse sedda täisi küpseda. Kui sa pärrast üllesannad, siis määri need aukud munnadega kinni, kalla Pastetit kummuli waagna peäle, ja raspli tedda riwi rauaga.


417. Rootsi maa Kabilljo ueste sissesolata, et ta parreminne seisab. (Schwedischer Cabillau umzusalzen, daß er sich besser hält.)

Wotta se Kabilljo tündri seest wälja, lopputa need tükkid puhta wee sees, la-uta ühhe linna laua peäle, panne need Kabilljo tükkid senna peäle, ja katta linna nende ülle. Kui keik tükkid on kuiwaks sanud, siis panne neid jälle tündri sisse kuiwa ja jämmeda Spansk solaga, ja panne tähhele, et se Kabilljo tündri sees ikka kuiwa solaga ilma soolweeta seisab.


418. Kabilljo tuwida. (Cabillau zu stuben.)

Kui se Kabilljo hästi on leotud, siis leika sedda parrajaks tükkiks katki, panne külma wee sisse, ja lasse keeta. Saab se keedetud, siis harri nahka peält ärra, ja te senna tarwis üks Soost sedda wisi: Panne woid ja nattoke jahho kastrulli sisse, ja kui se nattoke saab läbbikeenud, siis walla ni paljo pima senna jure, kui sa arwad Soosti pärrast tarwis ollewad, liguta sedda hästi ümber, ja kui ülleskeeb, siis panne se kalla nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja katki leigatud Petersilli lehtega senna sisse; lasse siis nattoke keeta, ja anna sedda pärrast ülles. Kes tahhab, woib ka Porganid senna sisse panna, agga neid peab essite wee sees tümmaks keedetud ja pärrast ärrakoritud sama. Kui sa neid terwelt prugid, siis leika neid pitkiti löhki, ja üllesandes panne ikka üks juur igga kalla tükki körwa. Seddasamma wisi woib ka lehhelisse sees leotud Längid walmistada, kui need agga essite wee sees on keedetud, ja waht peält ärrawoetud. Siin tulletakse mele, et keik solatud, ja lehhelisse sees leotud kalla peab külma wee sisse pantama, kui sedda keedetakse.


419. Kabilljo Pastet. (Cabillau Pastet.)

Tuwi Kabilljo seddasamma wisi kui seddagi, mis praego enne öppetati teggema, agga ilma Porganitta. Panne keedetud Wrikadellid, wähhi lakkad, keedetud haugi maksad ja Ööstrid ehk lattika keeled senna sisse. Kui se Kebilljo sellega tükkis on tuwitud, siis lasse sedda külmaks jäda. Määri siis üks Puppetongi Worm ehk Kastrull külma woiga, ja ripputa katkihöörutud Makroni tangud senna sisse. Panne poik sörme paksust tore kalla-Waarsi korda Kastrulli sisse, pohja peäle ja ümberringi ja siis se tuwitud kalla senna peäle, katta sedda sellesamma Waarsiga kinni, panne agga tähhele, et se peälminne Waars peab selle Waarsiga, mis ümberringi sai pantud, hästi ühtekinnitatud sama. Küpseta pärrast Pastetit ahjus, kalla Wormi seest kummuli waagna peäle, ja anna tedda sojalt ülles.


420. Kuida Längid lehhelisse sees leotakse. (Länge eine Art von Stockfisch in Lauge zu legen.)

Wotta 5 korterit head söölutud kasse-tuhka, ja üht korterit walget lubbja ühhe kuiwatud Längi-kalla peäle. Raiu se kalla pea otsast ärra, ja leika se kehha kolmeks tükkiks katki. Ripputa essite lubbja ja siis tuhka pohja peäle ühhe riista sisse, panne siis se kalla senna sisse, pöra agga se nahha-külg alla. Ripputa jälle tuhka, ning pärrast lubbja senna peäle, ja nenda panne ikke kordamissi, senni kui sul weel kalla on sissepanna; panne agga tähhele, et mitte lubbja, waid tuhka kalla wasto pannakse. Walla siis ni paljo merre-wet senna peäle, et se jääb ülle kalla seisma, ja lasse tedda ligutamatta 4 päwa ja ööd seista. Wotta pärrast kalla seest wälja, agga lopputa sedda tuhka sellesamma lehhelissega hästi peält ärra. Panne siis se kalla ühhe teise pu-riista sisse, walla ni paljo wet senna peäle, et se ülle käib, ja lasse sedda ühhe öö ja päwa seäl sees olla. Sedda wisi peab ikka uut wet peäle pantama, kunni se kuus ööd ja päwa on seisnud, ja siis woib sedda prukida. Kui sa agga hakkad sedda roaks walmistama, siis polle ennam tarwis, kui ikke päwa järrel uut wet peäle panna, kunni sedda kalla weel on üllejämas. Kui hea külm talwe on, siis sa woid sedda kalla keigeparreminne hoida, kui sa sedda hästi leotad, siis wee seest wäljawottad, ja pärrast lassed külmetada. Sest kui se wägga kaua wee sees liggub, siis lähhäb ta kowwaks. Panne tähhele: et keige lehhelisse-kalla tarwis saab merre-wet prugitud, ja kui sa sedda keedad, siis panne sedda ilma solata külma wee sisse. Leika se längi-kalla parrajaks tükkiks katki, ja kui se on keedetud, siis panne Turslagi peäle, ja anna sedda ülles sullatud woi, ehk tummiks tehtud woi-Soostiga, ning ripputa penikesseks tougatud Piprat senna peäle. Sa woid ka seddasamma lehhelist, mis sees se kuiwatud läng leotati, haugide ja solatud längi-kalla tarwis prukida. Need solatud längid agga peawad essite 2 ööd ja päwa wee sees ligguma, siis seiswad naad 6 ööd ja päwa lehhelisse sees, ja nenda sammoti ka haugid, ja pärrast leotakse neid wee sees, seddasamma wisi, kui kuiwatud längid.


421. Längid tuwida. (Länge zu stuben.)

Längid tuwitakse seddasamma wisi kui Kabilljo.


422. Spurtid, kamliad ja walget kalla lehhelisse sisse panna. (Spurten, Butten und Witlinge in Lauge zu legen.)

Wotta pool teist topi head söölutud kasse-tuhka 4 kanno wee peäle, lasse sedda ühhe werendeli tundi keeta, ja walla siis ühhe pu-riista sisse, ning lasse sedda teise päwani seista. Wotta sedda aego kamliade peält nahka ärra, ja leika oimuksed ka ärra. Panne neid siis wee sisse ühtlase Spurtide, ja walge kallaga. Wotta teisel päwal kallad wee seest wälja, ja panne neid ühhe pu riista sisse, ning walla ni paljo sedda külma lehhelist senna peäle, et se ülle käib. Kalla agga sedda lehhelist tassa peält ärra, et ühtegi tuhka senna sekka ei tulle. Lasse se walge kalla ühhe öö ja päwa seäl sees seista, agga need teised kallad jäätakse kahheks ööks ja päwaks senna sisse, ehk ennam ja wähhem, sedda möda, kui sa nääd neid üllespaisuwad. Panne neid pärrast puhta wee sisse, ja walla igga pääw uut wet peäle; kunni se lehhelinne kalla seest hästi on wäljaliggunud. Kui ni kange külm peaks ollema, siis woib neid ka lasta külmetada. Neidsinnatsi kallo keedetakse seddasamma wisi, kui kuiwatud längid. Agga kamliade tarwis sünnib ka kuiwatud ja tuwitud haljad herned ehk tuwitud Porganid prukida, kui sa ei tahha woi-Soosti senna jure tehha.


423. Marriniritud Häring. (Marinirter Hering.)

Wotta ni mitto häringi kui sa tahhad, leota neid wee sees wägga hästi, ripputa siis ülles, ja lasse neid ühhe päwa kuiwada, ning prae neid siis rösti peäl, hea sütte tulle peäl. Kui need külmaks sawad, siis panne neid kordamissi Loorbäri lehte, terwe Pipra, ja Neilikestega ühhe krusi sisse, ja walla siis head Ädikast senna jure, et se nende ülle seisma jääb.


424 Häringi Pastet. (Heringspastet.)

Panne ni mitto niisaga häringi wee sisse, kui sa tahhad, keika neid agga keskelt katki. Wotta ühhest Kabilljost sedda öhhukest köhho-lihha, leika sedda penikesseks träämliks katki, ja lasse need häringid ni hästi kui need Kabilljo träämlidki kolm ööd wee sees seista, panne agga saggeminne uut weet peäle, et naad hästi sawad wäljaleotud. Motta siis need niisad häringide seest wälja, ja hakki neid hästi penikesseks. Segga neid ärra riwi-leiwa, Pipra, penikesseks hakkitud sibbula ja nattokesse Muskatplomiga. Panne tükk woid ühhe Kastrulli sisse, ja kui se saab sullanud, siis panne need ärraseggatud häringi niisad senna jure, lasse läbbi keeta, ja walla nattoke lihha-suppi ehk wet senna peäle, panne need leotud Kabilljo träämlid senna jure, ja lasse sedda keik nattoke tuwida, kunni se Soost seggaseks saab, ja panne siis jahtuma. Kuiwata need häringid ühhe linnase rättikoga, ja panne neid waagna sisse kordamissi nende tuwitud Kabilljo träämlitte, Soosti ja monninga keedetud kalla-Wrikadelliga, mis agga illusaste peab katki leigatama. Katta siis se Pastet Taarti taignaga, kasta agga need ääred märjaks, siis hakkab se taigen parreminne kinni, ning küpseta ahjus. Kui se nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse, ja lasse tedda küpseda. Kui sa üllesannad, siis wotta Pasteti lahti, ja kui sa nääd wägga kassinaste Soosti seäl sees ollewad, siis te sedda Soosti sojaks, mis sees se Kabilljo sai tuwitud, ja walla sedda senna sisse.


425. Köwweraks keertud häring. (Krumm gemachter Hering.)

Pesse häringid hästi, panne neid ühheks päwaks ja ööks wee sisse, leika neid seljast löhki, pista ühhe auko sabba läbbi, ja aja se pea sealt läbbi, ning panne neid ühhe suure kiwwi waagna sisse, ja walla ni paljo kewat wet senna jure, et se hästi ülleseisab, ja häringid seäl sees ujuwad. Katta sedda kohhe ühhe teist waagnaga kinni, ja panne ühhe mitme kordse rättiko senna peäle, et ühtegi auro wälja ei tulle, ja lasse need härringid kaks tundi sedda wisi seista. Kalla pärrast sedda wet peält ärra, anna need häringid ülles, ripputa penikesseks hakkitud Petersilli lehti ja nattoke tougatud Piprat peäle; ja siis süakse neid ölli- ja Ädikaga.


426. Keedetud Häring. (Gekochter Hering.)

Leota se häring ühhe öö ja päwa wee sees, panne agga 2 ehk 3 korda uut wet peäle, leika sedda siis keskelt katki, panne sedda külma wee sisse, lasse keeta, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra, ning tösta tedda tulle peält mahha. Rösteta siis tümma rukki leiwa wilokad rösti peäl koldse-pruniks, kasta neid selle häringi suppi sisse, ning panne neid waagna peäle. Kalla siis se supp häringi peält ärra, panne sedda waagna sisse leiwa wilokatte peäle, ja walla sullatud woid senna ülle.


427. Praetud Häring. (Gebratener Hering.)

Leota se häring kaks ööd ja päwa wee sees, panne agga igga pääw uut wet peäle. Kaks ehk kolm tundi enne kui sa tedda praed, siis pista üks pilbas silmade läbbi, ja ripputa need härringid ülles, et naad nattoke kuiwaks lähtwad. Leika siis üks pissike serw igga häringi selja sisse, ja pista tükk sibbulast senna serwi sisse. Wereta neid nisso jahho sees ümber, te se röst pallawaks, panne häringid senna peäle, ja lasse neid hea sütte tulle peäl kummagil külgel pruun-koldseks sada. Te selle tarwis üks Soost sedda wisi: panne nattoke woid ja sibbulast panno sisse, lasse sedda ühhe neppo täie nisso jahhoga prunida, walla nattoke Ädikast senna jure, ja lasse sedda keeta. Kui sa need häringid waagna peäle üllesannad, siis kurna sedda Soosti Turslagi läbbi senna ülle.


428. Häring ang Roob. (Hering en Robe.)

Kui sa need häringid wee sees olled leotanud, ning seddasamma wisi kuiwatanud kui praego enne näideti, ja sibbulad ka selja sisse pannud, siis wotta ni suured Pabberi tükkid, kui sa arwad iggaühhe häringi ümber ullatawad, märi need Pabberid külma woiga, ja mähhi neid illusaste igga häringi, ümber, ja mulju neid ühhest küljest kokko, et naad hästi kinni seiswad. Prae siis need häringid rösti peäl, pöra neid mollemil wahhest ümber, ja anna neid Pabberittega tükkis ülles. Kes Soosti senna jure tahhab, tehko sedda nisammoti, kui Num. 427. öppetati, ja andko sedda kausi sees lauale.


429. Reimi sissesolata. (Strömlinge einzusalzen.)

Harri need reimed hästi puhtaks, wotta sissekonnad seest wälja, lopputa ja panne neid siis korwide ehk söölade sisse, et wessi hästi peält mahha jooseb. Panne neid siis hästi tihti ühhe tündri ehk werendeli sisse, ja höörutud sola igga korra wahhele. Wimaks panne üks pohhi kiwwiga senna peäle, et need hästi kokko wa-uwad.


430. Marrineritud reimed. (Marinirte Strömlinge.)

Kui sa wärskid reimi olled puhtaks harrinud, siis leika pool pea ja pool sabba otsast ärra, lopputa ja serwi neid wisi pärrast ärra, ja pista neid nisso jahho sisse, mis nattokesse solaga on seggatud. Prae neid siis pannkoki panno sees woiga hästi koldse-pruniks. Kui need reimed külmaks sanud, siis panne neid kordamissi Loorbäri lehte ja terwe Pipraga ühhe Kruusi sisse, ja walla head Ädikast senna ülle. Sedda wisi sünnib ka solatud reimed sissetehha, agga neid peab essite hästi wäljaleotama, ja siis sawad naad hea ölli- ehk klaritud woiga praetud. Need peawad agga head raswased silkud ollema.


431. Wärsked reimed sissetehha. (Frische Strömlinge einzulegen.)

Harri need reimed hästi puhtaks, leika pool pea ärra, ja serwi neid kännast. Panne neid siis kordamissi terwe Pipra, Loorbäri lehhe, sola, ja monninga Tilli oksaga ühhe kruusi sisse. Walla ni paljo Wiin-ädikast senna jure, et se ülle käib, ja panne se kruus ühhe wee-paja sisse, ja lasse sedda 6 tundi keeta. Panne üks talrik kiwwiga kruusi peäle, et ta mahha wajub, hoia agga et ühtegi wet kruusi sisse ei tulle. Saab se kalla sedda wisi keedetud, siis woib sedda, sellesamma Soostiga, mis temma peäl on, ni hästi sojalt kui külmaltki süa.


432. Reimed nago Pudding. (Strömling in Façon von Pudding.)

Wotta wärsked reimed, leika pead ja sabbad otsast ärra, leika neid seljast löhki, wotta keik rood seest wälja, ja harri neid hästi puhtaks. Määri pannkoki panno woiga kaunist paksust, panne need reimed kordamissi senna sisse, pöra agga nahha-küljed allaspiddi, ripputa igga korra wahhel nattoke riwi-leiba (mis peäle agga essite nattoke jodawat wina priitsitakse) nink Muskatplomi, penikest sola, penikesseks leigatud Sitroni koort, ja monningad pissikessed woi wilokad; selle wiimse korra peäle peab ka riwi-leiba pantama, ja monningad öhhukessed woi wilokad. Sawad need reimed sedda wisi sissepandud, siis panne üks hea tihhe kaas panno peäle, lasse neid tassa tullega alt ning peält pradida, ja kui sa üllesannad, siis wotta se Pudding ühhe laia koki labbidaga seest wälja, et se ei lähhä katki. Panne siis riwi-leiba selle woi sisse, mis panno sisse ülle jääb, ning kaks penikesseks hakkitud Ansjowissi, lasse sedda hea tulle peäl äkkitselt ülleskeeta, walla kulbi täis wet senna jure, lasse nattoke keeta, ja liguta sedda hästi ümber, et se Soost lähhäb seggaseks. Walla siis sedda Soosti Puddingi ülle, ja wa-uta nattoke Sitroni Sahwti peäle, ning anna lauale.


433. Tuwitud reimed. (Gestubte Strömlinge.)

Kui sul wärsked reimed on, siis leika pool pea otsast ärra, harri puhtaks ja serwi neid illusaste. Määri üks Kastrull woiga, panne need reimed riwi-leiwa, sola, nattokesse Muskatplomi, Pipra, woi ning monni Sinoui wilokaga kordamissi senna sisse. Walla nattoke jodawat wina ja wet peäle, et se parrajast Soosti annab, ja lasse neid nödra tulle peäl kanega tuwida, rapputa agga Kastrulli üks ehk kaks korda, ja anna neid ülles praetud reimedega äärte ümber.


434. Siiga-kalla sissesolata. (Sick einzusalzen.)

Sola siiga-kalla sisse, seddasamma wisi kui angriast. Süggise agga wotta sedda ülles, ja panne ueste sisse, sedda wisi: kalla sedda wanna sool-wet peält ärra, panne nattoke sola korrade wahhel, wajuta jälle mahha, ja hoia sedda kelri ehk ühhe teise külma hone sees. Kui sa tahhad prukida, siis keeda sedda wee sees, ja anna sedda sibbula-Soosti, ehk nairidega ülles.


435. Wärsket siiga-kalla keeta. (Frischen Sick zu kochen.)

Siiga-kalla keedetakse solase wee sees nendasammoti kui teisedki kallad, ja selle tarwis saab munna-Soosti prugitud.


436. Suitsetud siiga-kalla pradida. (Geräucherten Sick zu braten.)

Kasta suitsetad siiga-kalla nödra ölle sisse, ja prae sedda rösti peäl tassase sütte tullega. Te senna tarwis üks Soost sedda wisi: wotta woid ja üks neppo täis jahho, walla nattoke wet senna jure, liguta hästi ümber, kunni se ülleskeeb, ja panne pärrast ädikast ja nattoke Sukrut senna sisse. Panne agga tähhele: Soostil peab ennam happo kui maggus ollema. Kui se kalla on praetud, ja sa tedda üllesannad, siis walla essite sedda Soosti waagna sisse, ning panne pärrast kalla senna peäle. Seddasinnast kalla woib ka Ädikaga ilma Soostita süa. Suitsetud reimed sawad seddasamma wisi praetud, ja neid antakse ilma Soostita ülles.


437. Tasko-wähhid walmistada. (Taschenkrebse zuzubereiten.)

Murra need wähhid katki, agga lasse need suured kored terweks jäda, ja wotta keik jallad ärra. Wotta siis keik lihha raswa ja marjaga tükkis seest wälja, wauta sedda pu lussikaga katki, ning segga sedda ärra riwi-leiwa, sullatud woi, nattokesse jodawa wina, Pipra, ja nattokesse Muskatplomiga. Wülli seddasinnast rooga nende suure koorte sisse, ja lasse need wähhid pankoki pannode sees ahjus küpseda, kunni naad pruun-koldseks sawab. Neid sünnib ka sütte tullega alt ja peält piisi peäl küpsetada. Panne tähhele, et need wähhid essite peawad solase wee sees ülleskuppatud sama.


438. Wähhid rösa pima sees tuwitud. (Gestubte Kräbse in süßer Milch.)

Kuppata wähhid ülles, ja harri neid sedda wisi puhtaks: wotta se suur peälminne koor peält ärra, leika sabbade peält üks penike trämel koort ka ärra, ja wotta sedda soolt, mis seäl sees on, seest ärra, ja leika need pissikessed jallad ka kummagist küljest ärra. Leika need sörra otsad ärra, ja wotta kored sörrade peält ärra, panne agga tähhele, et se lihha peab terwelt jäma. Sullata siis woid Kastrulli sees, panne nisso jahho senna jure, lasse nattoke läbbi keeta, walla rööska pima senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need wähhid ja nattoke Muskatplomi, Piprat ning Sukrut senna sisse. Liguta ümber, ja lasse keeta, kunni se seggaseks saab, panne siis sola sisse, ja te sedda Soosti wähhi woi, ehk wähhi pulwriga punnaseks.


439. Wähhid wüllida ja tuwida. (Kräbse zu füllen und zu stuben.)

Kui sa need wähhid olled ülleskuppatanud, siis kori ja harri neid puhtaks seddasamma wisi kui praego enne Numr. 438. öppetati. Wotta keik lihha lakkade seest wälja, agga se alluminne nahk lakkade peäl, js se koor mollemil poolel, peab kehha külge kinni jäma. Wotta pissikeste wähhide seest ennam lihha senna jure, hakki siis keik wähhi lihha penikesseks, ja segga sedda ärra riwi-leiwa, nattokesse rösa pima, 3 ehk 4 munna, wähhä sullatud woi, nattokesse Muskati, Pipra, nattokesse penikesseks leigatud Petersilli lehte, Sukro, ja solaga. Segga keik hästi ärra, ja wülli siis sedda seggatud rooga senna kehha ja lakka-kore ning selle suure kore sisse. Ni pea agga kui sa jouad neid wüllida, siis kasta ühhe sulle wispeldud munna walge sisse, ja woia neid sellega. Panne siis pima Sukro ja woiga tullele, ja kui ülleskeeb, siis panne need wähhid senna sisse, ja lasse neid keeta. Sedda pima peab rohkest ollema, ja neid peab keedetama, kunni se Soost saab parrajaks. Kui sa need wähhid üllesannad, siis panne neid waagna peäle, hoia neid sojalt, te sedda Soosti monne munna rebboga tummiks, panne sola sisse, ja walla sedda wähhide ülle.


440. Wähhi-woi. (Kräbsenbutter.)

Touka need kored ühtlase ühhe tükki woiga hästi penikesseks, ja panne neid ühhe raudpaja sisse, mis sees tükk woid on sullatud. Lasse nattoke läbbikeeta, liguta hästi ümber, walla siis ni paljo wet senna jure, et se ülle koorte seisab, ja lasse tassa keeta. Tösta siis se padda tulle peält mahha, lasse sedda seista, kunni keik pohja wa-ub, ja se punnane woi peäle jääb angetama. Wotta siis sedda woid peält ärra, ja pruki sedda punnase Soostide tarwis. Merre-wähhi korest woib ka seddasamma wisi woid tehha.


441. Pissikessed wähhi-Pastetid. (Petits Patées von Kräbsen.)

Kuppata 40 wähhi solase wee sees ülles, ja wotta keik lihha koorte seest wälja. Te koortest wähhi-woid, ja hakki sedda lihha hästi penikesseks. Wispelda 3 munna wägga hästi Kastrulli sees tulle peäl, ja kui naad sawad nago üks wäddel pudro, siis tösta Kastrulli tulle peält mahha. Panne keik wähhi-woid, mis sa koortest said, kaks munna rebbo, se hakkitud wähhilihha, nattoke penikesseks hakkitud Petersilli lehti, riwitud Muskati, sola ja nattoke riwi-leiba, mis agga rösa pima sees peab leotud ollema, senna sekka. Segga keik sedda hästi ärra, ja panne sedda pissikeste Wormide sisse, Taarti taignaga peäl ja alla. Küpseta neid pärrast ahjo sees, siis sünnib neid sojalt süa.


442. Pissikessed Wähhi-Puppetongid. (Kleine Pouppetons von Kräbsen.)

Panne woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda pissut nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, walla lihha-suppi senna jure, ja nattoke wähhi-woid, ja lasse sedda keeta, kunni se seggaseks saab. Panne siis wähhi-lakko, Murklid ehk Sampionid ja nattoke haugi-kalla lihha senna sekka. Se haugi kalla peab agga essite solase wee sees ülleskuppatud, ja keik rood seest wäljawoetud sama. Leika keik sedda pissikessiks würwliks katki, ja lasse sedda nattoke keeta sola, Pipra, Muskatplomi, ja penikesseks hakkitud Petersilli lehtega. Wotta siis tulle peält mahha, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego üks Waars haugi kallast, ja panne nattoke wähhi-lihha senna sekka; kloppi sedda Waarsi wälja, panne sedda pissikeste Wormide sisse, mis agga woitud on. Panne siis se külm Ragu nende Wormide sisse, agga ärgo sago need Wormid mitte nenda täis, et se Soost äärte ülle käib. Katta neid pärrast sellesamma Waarsiga kinni, ja lasse neid ahjus küpseda, kunni se Waars saab küpseks, ning anna neid kohhe ülles. Kui haljad herned sadawas on, siis woib ka neid selle Ragu sisse panna, kui se alles keeb; agga neid peab essite woi sees nattoke läbbi keetma, ja üks ossa neist saab penikesseks hakkitud, ning Waarsi sekka seggatud.


443. Penike Ragu Wähhidest. (Fein Ragout von Krebsen.)

Kuppata essite need wähhid ülles, wotta siis kored lakkade ja sörrade peält ärra, ja te koortest wähhi-woid. Panne nattoke woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda nattokesse jahhoga läbbi keeta, walla nattoke lihha-suppi senna jure, panne need wähhi-lakkad ja monningad keedetud kalla Wrikadellid ka sisse, ja lasse keeta; need Wrikadellid agga peab nisamma suureks leikama, kui need wähhi-lakkadki on. Panne siis ni paljo sedda wähhi-woid senna jure, et se saab parrajaste punnaseks, ja nattoke Muskatplomi, sola, pissikest tükki Sukrut, Ingwäri ja Murklid, mis essite woi sees on nattoke läbbi keedetud, ja lasse keik sedda keeta, kunni se Soost seggaseks saab; siis on ta walmis. Kui agga tahhetakse seddasinnast Ragu issi roaks tehha, siis tösta sedda ühhe pissikesse waagna sisse, ja kui se nattoke saab ärrajahtunud, siis ripputa riwi-leiba senna peäle, ja panne sedda ahjo sisse, kunni ta illusat kolläri saab ning anna pärrast ülles. Kui Ööstrid on, siis ka neid sellesinnatse Ragu sees woib prukida.


444. Wüllitud Leiwad. (Gefülltes Brod.)

Wotta ümmargussed nisso saia kakkud, ni suured kui pissokessed weebakkid, raspli neid riwi rauaga ümberringi, leika siis üks ümmargunne kaas peäle, kaewa keik sisso seest wälja, hoia agga et se koor ei lähhä katki. Lasse siis need ööned saiad omma kaantega klaritud woi sees keeta, kunni naad pruun-koldseks sawad. Siis peab sull üks penike wähhi-Ragu walmis ollema, seddasamma wisi tehtud, kui praego enne Numr. 443. öppetati, panne ükspäinis sedda tähhele, et need wähhi-lakkad peawad trämliks, ja need suured Murklid katki leigatud sama; senna sisse woib ka Ööstrid panna, agga Wrikadellid peawad mahha jäma. Kui need saiad on keedetud, siis panne se penike Ragu nende sisse (Ragu ja saiadki peawad mollemad sojad ollema) panne kaned peäle, ja anna neid ühhe murtud Salwetti peäl sojalt ülles. Neidsuggusi saio sünnib ka tuwitud Ööstri, ning penikesse Raguga wüllida, mis härja su-laedest on tehtud.


445. Wüllitud Leiwad teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Wotta wähhi-lakko, leika neid träämliks katki, ja te neist üks penike Ragu, panne penikesseks leigatud Asparrist ja Murklid senna sekka, ning lasse sedda külmaks jäda. Raspli siis pissokessi saia kakkosid riwi rauaga, leika kaned peäle, ja kaewa keik seest wälja, hoia agga, et need kored ei lähhä katki. Saab se Ragu hästi ärrajahtunud, siis panne sest nattoke igga ühhe saia sisse, woia need pissokessed kaned wispeldud munnaga äärte ümber, et naad omma kakkode peäle hästi kinnihakkawad, ja se-u neid jämmeda löngaga kinni. Kasta siis keik saiad wispeldud munnade sisse, ripputa riwi-leiba peäle, ja panne neid warsi keewa klaritud woi sisse, ning lasse keeta, kunni need pruunkoldseks sawad. Wotta siis lönga ümbert ärra, ja anna need saiad ühhe murtud Salwetti peäl sojalt ülles. Kui sa ni paljo woid ei tahha kullutada, siis küpseta neid ahjus. Ja siis polle ühtegi muud tähhele panna, waid, kui sa need saiad olled rasplinud, ja sedda pehmet seest wälja kaewanud, siis woia neid sees piddi, ning ka need kaned wispeldud munnadega, ja lasse neid sedda wisi nattoke seista. Panne pärrast se penike Ragu nende sisse, kaned peäle, kasta need saiad wispeldud munnade sisse, panne neid woitud pläkk waagnatte peäle, ja küpseta neid ahjus, kunni naad illusat kolläri sawad, ning läbbi ja läbbi pallawad on.


446. Merre-wähhid tuwida. (Hummer zu stuben.)

Wotta se lihha koorte seest wälja, ja panne sedda wee sisse, et se sola- ja lubja-maggo weab seest wälja, ning te neist koortest punnast woid. Panne siis woid ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda nisso jahhoga nattoke läbbi keeta; ning panne ni paljo sedda punnast woid senna jure, et se Soostil illusat kolläri annab. Walla nattoke wet senna jure, ja kui se pissut saab keenud, ja wahhest ligutatud, siis panne se leotud merre-wähhi lihha ühtlase Sukro, nattokesse Muskatplomi, ja Pipraga senna sisse, ning lasse sedda nödra tulle peäl tuwida. Nattoke enne kui sa üllesannad, siis walla wähhä nmggusat wina senna sekka. Wransk wina sünnib ka kül senna sekka wallada, siis agga on ennam Sukrut tarwis, sest se peab nattoke maggus ollema. Kui se Soost sest nisso jahhust ei saa parrajaste tummiks, siis panne nattoke riwi-leiba senna sisse. Pimaga sünnib ka seddasamma wisi merre-wähhid tuwida; siis agga ei woeta ühtegi jodawat wina, ja wee assemel saab pima Soosti sisse pandud. Sedda punnast woid woib ka wotta, sedda woib ka mahha jätta, nenda kui iggaüks tahhab.


447. Kuida merre-wähhid talwest sadik Nellipühhini woib hoida. (Die Hummer vom Winter bis Pfingsten zu conserviren.)

Wotta keik lihha terwelt koorte seest wälja, ja wa-uta sedda kordamissi woiga, mis hästi on solatud ja puhtaks harritud, ühhe suure klaas-krusi ehk puhta pütti sisse kowwaste kinni, ja panne korrade wahhele nattoke terwet Piprat ja Loorbäri lehti. Kui sa sedda tahhad roaks walmistada, siis sünnib ka seddasamma woid prukida, pesse agga sedda essite hästi. Koorte sisse woib Wriseritud merre-wähhid tehha. Kuida agga neid tehhakse, saab pärrast näidetud.


448. Sesamma teist wisi. (Dito auf eine andere Art.)

Kui se lihha koorte seest on wäljawoetud, siis panne sedda nattokesse terwe Pipraga hea kange Wransk wina sisse; se riist agga, mis sisse sedda pantakse, peab hästi tihhe ning kinnikaetud ollema. Kui sa siis tahhad seddasinnast lihha roaks walmistada, siis kuppata sedda essite nattoke ülles, sest muido on temmal wägga kange wina maggo. Need merre-wähhid, mis sedda wisi sissetehhakse, peawad wärsked ja head ollema.


449. Merre-wähhid jodawa wina, ja Ädikaga sissetehha. (Hummer mit Wein und Eßig einzulegen.)

Löhhu need merre-wähhi lakkad löhki, touke need suured sörrad katki, ja wotta sedda lihha holega seest wälja, et se katki ei lähhä. Kui se lihha sedda wisi koorte seest on wöljawoetud, siis panne sedda kordamissi Loorbäri lehte, terwe Pipra, nattokesse Muskatplomi, ja solaga ühhe puhta werendeli sisse. Lö siis se pohhi werendeli peäle kinni, et se hästi tihheks saab, ja lasse uhherdiga ni suurt auko pohja sisse, et üks pissike Trehter sinna sisse mahhub. Lasse siis Trehtri läbbi ni paljo jodawat wina ja wiin-Ädikast, pool kummagist, werendeli sisse, et se jääb ülle merre-wähhide seisma, ja panne sedda auko kebbaga jälle kinni, siis seiswad naad kaua aego, ja neid woib siis sedda wisi sissetehtud süa. Neid sünnib ka tuwida, agga siis peawad naad essite wee sees ligguma, nattoke merre-wähhi Pulwrit peab ka nende peäle pantama, et se Soost punnaseks saab. Kui se werendel üks kord saab lahti tehtud, siis wata järrel, et se ni tihti jälle saab kinni pandud, kui ial sünnib.


450. Merre-wähhi Pulwrit tehha. (Hummerpulver zu machen.)

Wotta keik marjad hea ja wärske merre-wähhide seest, ja keik se mis punnane, lihha peält ärra, hakki hästi penikesseks, ja kuiwata sedda ühhe petsahjo sees, mis wägga pallaw mitte ep olle, sest se ei pea mitte körwema, waid kuiwama. Kui se nüüd sedda wisi on kuiwaks ja pärrast külmaks sanud, siis touka sedda hästi penikesseks Möösri sees, lasse Wloor-sööla läbbi, ja panne sedda Puddeli sisse, korki agga hästi kinni, ja hoia sedda ühhe külma hone sees. Seddasinnast Pulwrit woib Suppide sees klimpiks prukida, nenda kui teistki merre-wähhi Puddingit, kui sa sedda munnade, riwi-leiwa, ja pimaga seggad ärra. Sedda sünnib ka Soosti sisse panna, kui sa merre-wehhid tahhad tuwida, siis saab se punaseks. Issiärranis agga saab se sissetehtud merre-wähhide tarwis prugitud. — Wähhidest tehhakse ka seddasamma wisi Pulwrit.


451. Wriseritud merre-wähhid. (Frisirte Hummern.)

Wotta se penike lihha nende pissikeste liikmette seest wälja, mis suurte sörrade külges on, panne keik marjad, keik raswa ning üddi, mis kehha sees on, senna jure, hakki penikesseks, ja segga sedda nattokesse jodawa wina, riwi-leiwa, nattokesse Muskatplomi, klaritud woi, ja nattokesse Sukroga ärra. Leika need suured kored keskelt katki, ja te need wahhedad ääred ümmargusseks, et naad parremat moodo sawad. Leika ka se laiem tükk neist suurtest sörradest äärte ümber noaga tassaseks. Panne siis sedda seggatud rooga koorte peäle, ja panne neid ühhe pläkk-waagna peäle, mis woiga on woitud, ja lasse neid ahjo sees pruun-koldseks sada. Neid sünnib ka piisi peäl küpsetada, siis agga peab all ja peäl tuld ollema. Anna neid pärrast murtud Salwetti peäl ülles.


452. Merre-wähhi Kookid. (Hummerkuchen.)

Panne woid Kastrulli sisse, ja lasse sedda nattokesse nisso jahhoga läbbi keeta, walla hea ossa lihha-suppi senna jure, ja lasse sedda merre-wähhi lihha, ning Murklidega keeta, mollemid agga peab pissikessiks würwliks katki leikama. Panne ka puhtaks harritud Ööstrid, Piprat, sola, Muskatplomi, ning punnast merre-wähhi woid, mis koortest on tehtud, senna sekka. Lasse sedda nattoke keeta, kunni se head maggo saab, ja lasse siis seddasinnast penikest Ragu külmaks jäda, kurna agga essite nattoke Soosti peält ärra. Te sedda aego haugi-kallast üks Waars, panne nattoke merre-wähhi lihha ja merre-wähhi woid senna sekka. Määri nüüd Munkpanno aukud woiga hästi ärra, panne ni paksust Waarsi korda, kui üks wie koppeki tükk ümberringi nende aukude sisse, ja pärrast sedda penikest Ragu Soostiga tükkis ni paljo igga auko sisse, kui senna mahhub, ja katta sedda sellesamma Waarsiga kinni. Lasse neid ni kaua ahjus seista, kunni se Waars küpseks saab. Wotta siis panno seest wälja, ja panne neid körwoti ühhe laia Kastrulli sisse. Walla se Soost senna jure, mis Ragu peält sai ärrakurnatud, ja lasse neid seäl sees keeta, kunni naad hästi paisuwad, ja anna neid omma Soostiga ülles.


453. Ööstrid tuwida. (Austern zu stuben.)

Kui sa Ööstrid olled lahti wotnud, ja puhtaks harrinud, siis panne neid ühtlase selle Sahwtiga, mis nende sees on, ühhe waagna peäle. Lasse neid siis Wüürpanno peäl tuwida tore woi, nattokesse Muskatplomi, Pipra, ja nisso saiaga, mis würwliks on katki leigatud, liguta hästi ümber, et need ühhe tassa sawad keedetud, ja katta neid ühhe teise waagnaga kinni, ja kui need nattoke on keenud, siis anna neid ülles. Kui jodawat wina nende peäle tahhetakse, siis ei pea se peäle wallatadama, ennego need saia tükkid on wäljapaisunud, ja nattoke enne kui neid üllesantakse; sest kui sa sedda enne peäle wallad, siis need Ööstrid kowwaks lähtwad. Kui Ööstride sees Sahwti ep olle, siis walla nattoke wet peäle, ja ärra keeda neid mitte kaueminne, waid et naad nattoke kangeks lähtwad.


454. Ööstrid pradida. (Austern zu braten.)

Kui sa need Ööstrid olled lahti wotnud, ja puhtaks harrinud, siis jätta neid iggaüht omma poole kore sisse, ja pista ühhe terrawa noa otsaga Ööstri läbbi kore sisse. Panne siis igga Ööstri peäle tükk wärsket woid, nattoke riwi-leiba, wägga pissut Muskatplomi ja Piprat. Prae neid röstiga hea sütte tulle peäl, kunni need koorte ümber nattoke pruunkoldseks sawad.


455. Ööstrid Pabberi laekade sees. (Austern in Papierladen.)

Te praetud kannadest ehk kalkuni rinnadest üks Waars sedda wisi: harri se pruun nahk peäle ärra, leika lihha katki, ja hakki sedda ühtlase monne Ööstriga hästi penikesseks, panne riwi-leiba, 2 munna, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke penikesseks hakkitud Petersilli lehti, sullatud woid ja sola senna sekka, ja segga keik sedda hästi ärra. Sullata siis woid, mis ep olle liast solane, panne Ööstrid ja penikesseks hakkitud Petersilli lehti ning pool tougatud Piprat senna jure; lasse neid seäl sees tassa tuwida, kunni naad nattoke kangeks weddawad. Te siis pissikessed Pabberi laekad, ni suured, et üks kaarti leht pohja peäle mahhub, ja määri sedda Waarsi pohja peäle ning ümberringi, ni pakso kui üks wanna Taalri tükk. Panne siis need tuwitud Ööstrid, ni mitto kui neid körwoti igga laeka sisse mahhuwad, senna sisse, määri Waarsi jälle peäle, ning ripputa riwi-leiba ülle, ja woia neid wärske klaritud woiga. Panne siis need laekad rösti peäle, ja pradi neid sütte tulle peäl küpseks, agga peält te neid kuuma labbidaga pruun-koldseks, ja anna neid siis sojalt ülles.


456. Ööstrid koorte sees walmistada. (Austern in den Schaalen zuzubereiten.)

Need Ööstrid ja se Waars walmistakse seddasamma wisi, kui jubba praego enne Num. 455. näideti. Wotta siis süggawad ja öhhukussed Ööstri kored, määri sedda Waarsi ni paksust nende sisse, kui sedda nende hilja nimmetud laekade sisse määritakse, panne 3 ehk 4 Ööstrid iggaühhe kore sisse, määri jälle Waarsi peäle, ja katta neid öhhukesse Taarti taignaga kinni. Küpseta ahjus, ja anna neid sojalt ülles, ja siis süakse neid warsi. Neid sünnib ka, ni tored kui naad on, omma koorte sees sellesamma Taarti taignaga sedda wisi walmistada: Te need Ööstrid omma koorte sees lahti, panne 2 ehk 3 kokko ühhe kore sisse, panne nattoke riwi-leiba, Muskatplomi, Piprat ja nattoke woid peäle, ja se Taarti taigen senna ülle, ja küpseta ahjus ning anna neid sojalt ülles. Kalla-Waarsi sunnib ka Taarti taigna assemel prukida.


457. Ööstri Pulwer. (Austernpulver.)

Hakki wärsked Ööstrid ühtlase nende habbemega hästi penikesseks, sola neid penikesse solaga hästi, ja sötku ni paljo head nisso jahho senna sisse, et sest öhhukessi kookisid sünnib tehha. Panne siis need kookid Pabberi peäl ahjo sisse, mis parrajaste soe on, nenda et need küll küpsewad, agga mitte ärra ei körwe. Touka siis need Kookid Pulwriks, panne sedda Klaas-krusi ehk Puddeli sisse, mis hästi peab kinnikorkima ja siis külmas kohtas hoidma. Kui sesinnane Pulwer wähhä rösa pima sees essite saab leotud, siis se tuwitud kallale, keigesugguse Ragule ning ka Rootskäri Pastetile head maggo annab.


458. Musslid keeta. (Musscheln zu kochen.)

Keeda wet ülles, ja panne sola sisse. Pesse siis need Musslid wägga hästi, ja panne neid ühtlase ühhe koritud sibbulaga senna wee sisse. Lasse neid kerme tullega keeta, kaas agga peäl; ja kui keik kored ennast lahti annud, ja need Musslid kangeks on weddanud, siis naad küll on keenud. Kui agga se sibbul on mustaks lönud, siis need Mussild on kihwtised, ja need ei kolba mitte süa. Näikse need agga head ollewad, siis anna neid ühhe murtud Salwetti peäl ülles. Keeda woist, weest, Ädikast ja Sukrust happo munna-Soosti senna tarwis, te sedda munna rebboga tummiks, ja anna sedda Soosti kausi sees ülles. Neid süakse ka wahhest Ädika, ja Pipraga.


459. Tuwitud Musslid. (Gestubte Muscheln.)

Keeda need Musslid seddasamma wisi kui needki mis praego enne nimmetati, wotta neid siis korte seest wälja, ja walla monni kulbi täis sedda wet, mis sees need keedeti, Kastrulli sisse, ja panne nattoke Muskatplomi, Piprat, woid ja ni paljo riwi-leiba senna jure, et ta sest seggaseks saab. Saab se nüüd nattoke keenud, siis panne need Musslid senna sisse, et ka need nattoke keewad. Rapputa Kastrulli hästi, ja wähhä enne kui sa üllesannad, siis walla nattoke jodawat wina senna sisse.


460. Rootskäri Pastet. (Stockfischpastete.)

Ta-u need Rootskärid waljust, ja lasse neid üks ehk kaks ööd wee sees ligguda, noppi siis sedda kalla nahha küljest ärra, ja harri keik rood ja penikessed nahhad seest ärra. Panne siis se kalla külma weega tullele, lasse sedda üht ainust korda ääre tassa ülleskeeta, ja wotta wahto hästi peält ärra. Panne sedda siis Turslagi peäle, ja kui se wessi hästi peält ärrajoosnud, siis noppi keik, mis punnane on, seest ärra, hakki sedda hästi penikesseks, ning segga sedda munnade, riwi-leiwa, sullatud woi, sola, Muskatplomi, ja nattokesse Pipraga ärra. Kui sa keik sedda olled hästi läbbi segganud, siis panne se teine kalla, mis seggamatta on ühhe waagna peäle. Katta agga waagna ääred kahhe poiksorme paksusse korraga sest ärraseggatud kallast, ja panne ka seddasamma ärraseggatud kalla lussikaga selle teise kalla peäle, mis waagna sees on, panne agga sedda hästi tihti, et se teine kalla waagna sees sellega saab öiete kinnikaetud; se ei polle agga tarwis, et sa tedda lussikaga sillitad ärra, waid et se hästi tihti saab pandud. Te siis üks Soost sedda wisi: Keeda poolt korterid wet ülles, wispelda ni paljo nisso jahho senna sekka, et se saab nago üks wäddel Wittmoos; kui se on keenud, siis tösta sedda panno tulle peält mahha, ja panne warsi hea ossa külma woid senna sisse, liguta ümber, kunni se ärrasullab, ja walla sedda kalla ülle, mis waagna sees on, agga mitte äärre peäle. Panne siis se wagen ahjo sisse ehk piisi peäle, ja lasse sedda küpseda tullega all ning peäl, ja kui se illusat Kolläri sanud, siis anna sedda ülles.


461. Wärskid kallo kahheks päwaks hoida, et naad ommeti head on. (Frische Fische zwey Tage zu conserviren, daß sie doch gut bleiben.)

Somusta ning harri sedda kalla puhtaks, kui ta alles ellus on, panne sedda siis tinna waagna peäle, ja Petersilli okse alla ning peäle, ja kalla wahhele ka. Panne siis üks teine tinna wagen senna ülle, ja seäa et need waagnad hästi tihti teine teise peäl seiswad. Wii pärrast se kalla keldri seisma, siis on ta hea, kui sa sedda keedad.


462. Ahwenid pakkida. (Baarse zu backen.)

Somusta ahwenad, ja leika ühhe süggawa serwi pitkiti selja sisse, kinnita siis se sabba pea külge pilbaga kinni, et naad köwweraks jäwad, ja keeda neid solase wee sees, et need jo pea küpseks sawad, ning panne neid pärrast ühhe rie peäle, et keik wessi peält ärranörriseb. Te sedda aego üks taigen 4 munnast ja ühhe korteri rösa pimast, ja wotta ni paljo nisso jahho senna tarwis, et se taigen saab nago üks parrajas Wittmoos. Kui siis se wessi kalla peält hästi on ärranörrisenud, siis wotta need pilbad ärra, kasta need kallad selle taigna sisse, ning keeda neid klaritud woi sees, kunni need pruun-koldseks sawad, ja anna neid murtud Salwetti peäl ülles. Neid sünnib ka palja waagna peäle, prunitud Petersilli lehtega äärte ümber, üllesanda. Keigesugguse tuwitud kalla jures woib neid ka waagna äärte ümber prukida.


463. Kalla-sült. (Fischsülze.)

Wotta ühhe haugi-kalla, mis 3 naela wagib, leika löhki, ja tükkiks katki, ja keeda sedda solase wee sees, ja kui on keedetud, siis panne need tükkid ühhe waagna peäle, ja lasse neid ärrajahtuda. Kurna se kalla-supp jöhwi sööla läbbi, ja lasse sedda ka külmaks jäda. Wotta kaks kohhekeskmissi merre-wähki, keeda neid ka solase wee sees, kui need enne küll ei olle solased, ja kui on keedetud, siis wotta keik lihha nende suurte sörrade ning lakkade seest wälja, ja leika sedda träämliks katki: Leika se haugi lihha ka nendasammoti träämliks katki, harri agga essite keik rood ja keik nahka peält ärra. Siis peab sul üks kowwa Sjelee, mis wassika jallast on tehtud, walmis ollema, walla nattuke kalla-suppi senna jure, hoia agga, et ühtegi raswa egga pakso ei kalla-suppi egga Sjelee sekka ei tulle. Walla nüüd sedda ärraseggatud Sjelee ühhe Kastrulli sisse, panne 2 Loorbäri lehti senna jure, ja te sedda pärrast kui teistki Sjelee munna walgega klariks. Keeda wisi pärrast ülles, klari Ädikaga ärra, ommeti ei pea se mitte liig happuks jäma, ja kurna sedda Salwetti läbbi, nenda kui kohhus on. Panne siis nattoke Sjelee ühhe süggawa kiwwi waagna sisse pohja peäle, ja seäa et ka nattoke Sjelee jääb äärte ümber seisma. Panne need merre-wähhi sörrad ja Petersilli lehti korra pärrast senna peäle, ja siis panne se kalla ja se merre-wähhi lihha kordamissi senna sisse, panne agga tähhele, et sa neid wägga liggi waagna äärte peäle ei panne. Kui sa keik sedda wisi olled sissepannud, siis kallale Sjelee, mis üllejänud, tassa senna ümber, se Sjelee agga peab hästi külm, ommeti mitte üsna kangeks läinud ollema. Sedda Sjelee peab ka ni paljo ollema, et se jääb kalla ülle seisma. Kui sa tahhad üllesanda, siis panne se kiwwi wagen ühhe paja ülle, mis sees keewat wet on, ehk ka kuma tuhha peäle, et ta sojaks saab, ja kui se ennast lahti annab, siis kalla sedda Sülti kummuli ühhe murtud Salwetti peäle. Kes tahhab, woib ka Ööstrid sellesinnatse Sülti sisse panna, agga neid peab nende omma Sahwti sees nattoke keetma, ja kui naad on külmaks sanud, siis selle teise kallaga kordamissi sisse pannema. Siin tulleb agga tähhele panna, et ühtegi Sahwti ei pea nendega senna sisse sama.

{{keskel|{{suurem|464. Üks Soost haugide ehk Ahwenatte tarwis, mis solase wee sees on keedetud. (Sauce, die man zu Hechte oder Baarse, so in gesalzenem Wasser gekocht sind, gebrauchen kann.)}}}}

Wotta üks suur sibbul, kori ja leika suureks würwliks katki, ja keeda sedda wee sees, kunni se pehmeks saab; kalla siis se wessi peält ärra, ja walla jälle uut wet senna sibbula peäle, ja kui se ülleskeeb, siis panne puhtaks harritud ja öhhukessiks wilokaks katkileigatud Pttersilli juri senna sisse. Sa woid ka need jured teist wisi katkileigata, nenda kui sa isse tahhad. Kui need jured on tümmaks sanud, siis panne hea tükk woid, ja ni paljo riwi-leiba senna sekka, et se Soost seggaseks saab, ja wimaks panne pool teist lussika täit riwitud juusto, mis ep olle wihha, senna jure. Kui se nüüd nattoke on keenud, siis on Soost walmis, ja kui kalla saab üllespandud, siis walla sedda senna ülle. Kui agga tahhetakse, siis sünnib ka sedda Soosti-kausi sees lauale anda.


465. Luts-kalla ilma weeta tuwida. (Qwappen ohne Wasser zu stuben.)

Leika sedda kalla parrajaks tükkiks katki, ärra tomma mitte nahk peält ärra, ja wotta senna tarwis üks raud-padda, mis hea tihheda kanega on. Panne essite kaunist rohkest woid pohja peäle, ripputa nattoke nisso jahho ja penikesseks hakkitud sibbulat ning Petersilli lehti senna peäle. Kui sa siis sedda kalla kahhe weega hästi puhtaks olled lopputanud, siis panne sedda senna jure, ärra walla ühtegi wet senna sisse, kui agga mis muido kalla tükkidega senna sisse tulleb. Panne siis kaas peäle, ja lasse sedda ühhe tunni aega tassase tulle peäl keeta, siis saab Soosti küll, kui agga se kaas hästi tihhe on. Nattoke enne, kui sa üllesannad, siis panne sola mao järrel sisse, sest kui sa sola sissepanned ennego kalla tümmaks saab keenud, siis jääb ta ikka kowwaks. Seks ei kolba mitte jämmedad ja wannad luts-kallad, waid pissikessed ja ellusad.


466. Wärskid Reimi keeta. (Frische Strömlinge zu kochen.)

Harri need reimed puhtaks, ja leika pooled pead otsast ärra. Wotta siis üks pissike raudpadda, mis hea tihheda kanega on, ja panne essite monningad Tilli oksokessed pohja peäle; panne siis reimed, sola ja terwet Inglise Würtsi kordamissi senna sisse ja siis jälle reimid, ja te ikka seddasamma wisi, kunni jo ni paljo reimi sees on, kui sa tahhad. Walla ni paljo wet senna jure, et se hästi ülle seisab. Panne pärrast kaas peäle, ja lasse sedda 4 ehk 5 tundi tassase tulle peäl keeta, siis on ta walmis. Need reimed woib siis Ädikaga süa, neid woib ka monneks päwaks hoida, ja külmalt süa. Kui reimed on keedetud, siis panne neid waagna peäle ülles, et need külmaks jäwad, lasse sedda suppi ka ärrajahtuda. Panne pärrast need reimed ühhe krusi sisse, ja walla sedda suppe ülle. Kui neid Ädikaga süakse, siis on naad wägga head.


467. Ahwenid woi sees keeta. (Baarse in Butter zu kochen.)

Wotta kohhekeskmissi suuri ahwenid, somusta ja harri neid puhtaks, leika pooled pead otsast ärra, ja tomma ühhe süggawa serwi pitkiti selja sisse, panne penikest sola nende peäle, ja lasse neid omma sola sees ühhe tunni aega seista. Kuiwata neid siis ühhe riega, kasta wispeldud munna sisse, ning wereta neid ühteseggatud riwi-leiwa ja nisso jahho sees. Panne siis warsi keewa klaritud woi sisse, lasse küpseks keeta, ja anna neid, prunitud Petersilli lehtega äärte ümber, murtud Salwettiga waagna peäle ülles. Seks sünnib nisuggust woid prukida, mis sees kookid on keedetud.


468. Haugi-kalla ahjo sees pradida. (Hechte im Ofen zu braten.)

Wotta üks suur haugi-kalla, mis 5 ehk 6 naela wagib, somusta, harri ning pesse tedda puhtaks, leika mollemil küljel süggawad serwid sisse, panne sola peäle, ja lasse tedda omma solaga nattoke seista. Kinnita siis ühhe pilbaga se sabba pea külge kinni, et ta köwweraks jääb, ja panne sedda ühhe pankoki panno sisse, mis woiga hästi on ärramäritud. Siis peab sull sesinnane Soost walmis ollema: Lasse woid ning jahho nattoke läbbi keeta, walla wet senna jure, ja liguta ümber, et se seggaseks saab, panne ennam woid sisse, ja kui se ülleskeeb, siis te sedda Soosti 2 ehk 3 munna rebboga tummiks, ja walla sedda warsi senna haugi ülle, ning ripputa warmalt riwi-leiba peäle. Panne sedda pärrast ahjo sisse, mis parrajaste on köödud, ja lasse küpseda, ja kui küpseks saab, siis anna tedda murtud Salwettiga ülles. Panne tähhele, et sa rohkest woid pead selle Soosti sisse pannema, mis haugi ülle saab wallatud, kui sa sedda ahjo sisse panned. Kui tedda agga lauale antakse, siis te Ansjowissi ehk munna-Soosti senna tarwis, ja anna sedda Soosti-kausi sees ülles.


469. Angrias Riisi tangoga. (Aal mit Reis.)

Wotta üks suur angrias, hööru sedda hästi liwaga, et keik nilw peält ärratulleb, ja kui se hästi on pestud, siis löhhu tedda seljast sabbani sadik löhki. Wotta pea ja sabba ärra, ning keik selja-rood seest wälja. Kui se angrias puhtaks harritud ja pestud on, siis hööru sedda hästi ühteseggatud Pipra, ja solaga. Keeda sedda aego Riisi-tango woiga wee sees, ja kui tangud jo pea küll sawad, ja ni paksud on, kui üks pudder, siis panne nattoke Salwii ehk Meiranid senna sekka. Määri siis nattoke paksemat korda kui üks wie kopeki tükk sedda Riisi-pudro angria ülle, lihha külje peäle, ja rulli siis angriast kokko nago üks rull-sült, nenda et se rull ni pitkaks saab, kui se löhhutud angrias lai on. Kasta siis ühhe öhhukesse linnase ride wee sisse märjaks, mähhi sedda rulli ümber, ja se-u löngaga hästi kinni. Panne se rull solase keewa wee sisse, ja lasse sedda kaks tundi keeta, ja kui on keedetud, siis wotta se rie löngaga tükkis ümbert ärra. Siis peab sull sesinnane Soost walmis ollema: Panne woid ja nattoke jahho Soosti-panno sisse, lasse sedda pissut läbbi keeta, walla nattoke wet ja wiin-Ädikast senna jure, et se Soost saab wähhä happuks, liguta hästi ümber, ja kui se seggaseks saab, siis panno nattoke Muskatplomi senna sisse, ja te sedda 2 ehk 3 munna-rebboga tummiks. Walla sedda angria ülle, ja anna ülles.


470. Angriast sissesolata. (Aal einzusalzen.)

Kui need angriad alles ellawad, siis lasse neid ühhe tündri ehk törre sisse, nenda et neil ruumi on seäl sees joosta. Walla siis lihha- ehk pekki-soolwet nende ülle, ehk kui sedda wahhest ei olle, sis ripputa jämmadat sola nende peäle, kaks peo täit igga leiska angria peäle. Kui need angriad sedda wisi sola ehk sool-wee sisse on pandud, siis panne üks pu-pohhi kiwwiga nende peäle, et need ei peäse alt ärra, waid et need muido seäl all hästi keerlewad, kunni keik nilw peält ärratulleb, ja nemmad ärrasurrewad. Lasse need seäl sees teise päwani seista, ja wotta need siis järrestikko ülles, ning pühhi käega se nilw hästi peält ärra. Küüri neid siis liwaga pörmando peäl puhtaks, lopputa hästi, löhhu köhhust löhki, wotta soled seest wälja, ja pesse neid jälle hästi ärra. Sola neid pärrast ühhe werendeli sisse, höörutud solaga igga korra wahhel, ja panne ühhe pu-pohja kiwwiga senna peäle. Kui se angrias sedda wisi saab harritud, ja pärrast ühhe külma hone ehk keldri sees hoidud, siis ei lähhä ta mitte ni pea hukka.


471. Löhhi-kalla Sanga wisi solata. (Den sogenannten Samga einzusalzen.)

Pesse se löhhi-kalla kaewo weega hästi puhtaks, ja kuiwata sedda illusast ühhe jämmeda riega, leika pärrast löhki, agga siis ei pea sa sedda ennam wee sees lopputama ehk pessema, kui agga keik nilw ja werri peab ühhe puhta riega hästi ärrapühhitud sama. Panne siis need löhhi pooled ühhe hea kuiwa künna ehk suure kiwwi waagna sisse, ja hööru neid ülleültse lihha- ja nahha-küljest penikesse Lünepurgi solaga. Wotta siis muud head sola, touka penikesseks, ja ripputa sedda kalla peäle, ni hästi alla kui peäle. Pöra se nahha-külg essite alla, teisel päwal agga pöra sedda peäle, ja nenda pead sa iggapääw ümberwahhetama. Kui nüüd se kalla sedda wisi holega on harritud, siis woib sedda jo näljandamal päwal Pipra, ja solaga süa. Sedda sünnib ka öhhukeseks wilokaks leigata, ja Pabberi laekade sees rösti peäl pradida; siis se ka on hea.


472. Lehhelisse-kalla Pastet. (Laugefisch-Pastete.)

Leika se lehhelisse-kalla parrajaks tükkiks katki, ja keeda sedda wee sees. Kui se kalla on keedetud, siis panne tedda Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajoseb. Wotta saia leiba, leika wiloka wisi katki, ja leota sedda rösa pima sees. Wotta siis üks tinna-wagen, määri sedda hästi woiga pohjast ärra, panne üks kord neid leotud saia wilokaid senna sisse, ja siis üks teine kord sedda keedetud kalla senna peäle, ja wimaks panne monni tükk woid, nattoke Muskatplomi ja piprat senna peäle, ja nenda pead sa ikka saia-wilokad, kalla, woid ning rohhud kordamissi sissepannema, kunni jo ni paljo sees on, kui sa arwad tarwis ollewad, ja walla siis ni paljo rööska pima senna jure, kui waagna sisse äärtest sadik mahhub, et se parrajast Soosti annab. Katta se wagen ühhe Taarti taignaga kinni, ja panne pärrast üks teine Taarti taigen ülle se essimisse, ning krusi sedda peälmist melepärrast wälja. Kasta agga waagna ääred essite weega märjaks, ja panne ka taignast nende peäle, ning krusi sedda ka illusaste ärra. Panne sedda pärrast ahjo sisse; kui se agga essite nattoke kinnitust saab, siis pista ühhe jämmeda sukka wardaga monned aukud senna ja tenna taigna sisse, ja lasse sedda ahjo sees seista, kunni se taigen saab küpseps, ning anna pärrast laua peäle ülles. Sellesinnatse Pasteti tarwis sünnib Länga ehk muud lehhelisse kalla prukida, kui sa agga Pasteti sisse sedda kalla panned, siis panne ühtegi sola mitte sisse, sest siis se kalla jääb kowwaks. Keik suured rood pead sa kalla seelt ärranoppima, ja need kalla tükkid ei pea mitte suured ollema. Kui se wagen on süggaw, et sa rohkeste rööska pima woid sissewallada, siis polle se mitte tarwis, et sa issierranis Soosti senna jure teed.


473. Praetud häring riwi-leiwaga. (Gebratenen Hering mit Reibbrod.)

Wotta ni mitto häringid kui tarwis lähhäb, kaapi somuksid peält ärra, ja lopputa neid puhtaks. Leika pead ja sabbad ärra, löhhu need häringid löhki, wotta keik rood seest wälja, ja panne neid ühheks ööks wee sisse. Panne homiko teist wet peäle, ja nattoke enne kui sa neid praed, siis panne neid ühhe puhta rie peäle, et naad öiete kuiwaks sawad. Kasta siis igga häringi pool sullatud woi sisse, ja wereta neid seggatud riwi-leiwa ja nisso jahho sees ümber, ning panne neid siis ühhe pankoki panno sisse, mis sees nattoke sullatud woid on, ja prae neid mollemist küljest pruun-koldseks. Te senna tarwis üks Soost sedda wisi: Panne woid Soosti panno sisse, ja lasse sedda wähhä nissojahoga nattoke läbbi keeta, walla wet senna jure, ja te sedda Ädika ning Sukroga mao järrel maggus happuks, walla siis Soosti-kausi sisse, ja anna sedda lauale, kui sa need häringedki üllespanned. Seks sünnib ka Korintidega Soosti tehha, nenda kui praetud löhhi-selja tarwis prugitakse.