Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused Suppid

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused Suppid.

1. Klaar Pulljong. (Klar Bouillon.)

Wotta üks tükk härja lihha, mis pool leisikast ehk 16 naela wagib, sedda möda, kui sa tahhad ennam ehk wähhem suppi sada. Pesse sedda hästi, ning panne külma weega tullele, kui agga ülles keeb, siis wotta wahto hästi peält ärra. Panne siis nattoke jämmedast tougatud Ingwäri ja sola sisse, ja lasse tassa keeta, kaas peäl. Kui lihha jo hakkab küpseks sama, siis panne senna sisse mitmesuggused koritud jured, mis sadawas on, ning suppile arwatakse head maggo andwad, nenda kui Petersilli jured, Silleri, Porganid, üks terwe Sibbul, ja üks kimpoke Petersilli-lehte. Kui se keik saab keenud, nenda et supp tummiks lähhäb, siis kurna sedda Turslagi läbbi ühhe krusi sisse; seäl sees jääb se nattoke seisma, kunni keik paks wajub pohja. Kalla siis tassa sedda suppi paja sisse, hoia agga et mingisuggust pakso, mis pohja on jänud, ei saa mitte senna sekka, waid et se jääb hästi selgeks, ja lasse sedda nattoke Muskat-plomiga üllesketa. Kaewa nüüd keik sisso ühhest Wransk-leiwast wälja, hoia agga et se koor ei murra katki, ja panne sedda koort rösti peäle ehk ahjo sisse kuiwama. Kui nüüd supp peab üllesantud sama, siis panne se kuiwatud saia koor waagna sisse. Walla essike nattoke suppi peäle, et se leib paisub, pärrast walla ni paljo suppi senna peäle, kui tarwis lähhäb, agga keik se rasw, mis peäle lööb, peab ärrawoetud sama. Kui nenda kästakse, siis woib ka kapsta Puddingit sellesinnatse suppi sisse panna. Sedda lihha, mis peäl suppi keedeti, woib ka issi roaks tehha, Märeika-Sinnapi- ehk muu Soostiga.


2. Pruun Supp. (Braune Suppe.)

Wotta härja reiest 15 ehk 16 naela lihha, ehk ennam ja wähhem, nenda kui sa arwad tarwis ollewad. Leika sest sörme paksused wilokad ehk tükkid, ja kloppi neid hästi nuiaga. Woia siis raudpadda sullamatta woiga pohjast ning ümberringi. Panne siis need kloppitud lihha tükkid ühhe küljega nisso jahho sisse, ja seäa neid, jahho külg alla, paja pohja ja äri möda. Kui need lihha tükkid sedda wisi on seätud, siis puhhasta keik suggusi juri, Mori-jured, Petersilli-jured, Silleri, Sibbulad, ja Porganid, mis öhhukessiks wiluks on leigatud, ja panne neid senna sisse, ning ka monningad tükkid sea-kinki. Tösta sütte peäle, lasse tassa morida, kaas peäl, hoia agga, et temma ei körwe kinni, ja panne järrestikko nattoke ennam sütte tuld alla, agga ärra lasse legitseda. Keeda sedda aego suppi selle lihha peäle, mis üllejänud, panne juri ning tükk Ingwäri ka senna sekka. Kui se padda, mis sees se lihha saab moritud, 2 tundi ehk nattoke ennam tulle peäl on seisnud, ning se lihha jo pruniks sanud, siis wotta 2 kulbi täit sest keedetud lihha suppist, ning kalla sedda selle pruni lihha peäle, ärra liguta agga kulbiga mitte ümber, kui lasse sedda agga ligutamatta seista ning tassa keeta. Kui se nüüd 1 tunni aega on seisnud, siis walla jälle 2 kulbi täit senna jure, ja tösta nendatao ikka kulbiga peäle, kunni sa nääd sedda suppi öiget karwa sawad. Pärrast woid sa nipaljo senna peäle wallada, kui sa tahhad, ja lasse sedda keeta, kunni sa arwad sedda parraja pruni ollewad. Panne siis sola mao järrel sisse, kurna sedda suppi-soöla läbbi, ja lasse seista, kunni keik, mis paks on, pohja waub. Kui nüüd supp on öiete selge, siis walla sedda selle pakso peält tassa ärra, ja keeda sedda juurtega, mis kännaste on leigatud, siis on se walmis, agga keik rasw peab peält ärrawoetama. Sellesinnatse suppi sees prugitakse ka Wransk-leiba, agga keik sisso peab essite hästi wäljawoetud sama, ja siis kuiwatakse se koor ahjus ehk rösti peäl, ja pannakse waagnasse, kui se supp üllestöstetakse. Nenda sammoti woib ka Spinatid seäl sees prukida, mis agga essite ülleskuppatakse, ja pärrast ühtlase suppiga keedetakse. Saija leiwa assemel woib ka, kui tahhetakse, üks Pudding kalla- ehk lihha-Waarsist wotta, ja siis pannakse röstitud leiwa tükkid senna ümber. Makroni tangud woib ka prukida, agga neid keedetakse essite lühhikesse Soostiga walge lihha suppi sees, ja pärrast sellesinnatse pruni suppi sees; siis woib need jured ja Spinatid mahhajätta, ning nende assemel röstitud leiwa wilokad sisse panna.


3. Läätse Supp. (Linsen Suppe.)

Keeda jöe-weega suppi 5 ehk 6 naela härja lihha peäl ja panne 2 tükki Ingwäri senna sisse. Kui se 2 tundi on keenud, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi, ja panne poolteist kortert läätsid, ja nattoke woid ühtlase lihhaga senna sisse. Kui lihha on keedetud, siis wotta sedda seest ärra, ja kui läätsed lähhewad katki ning hakkawad mosima, siis kurna keik hopis Turslagi läbbi. Panne siis tükk woid sellesamma paja sisse, mis sees läätsed keedeti, ja lasse sedda nisso jahhoga pruniks sada. Walla nüüd suppi senna jure, lasse nattoke keeta, sola siis mao järrel, ehk panne 2 wilokest sea-kinki senna sisse, sest need andwad head maggo, ja lasse solaga keeta. Sesinnane supp ei pea paksem ollema, kui üks parrajas witmoos. Kui nüüd se supp peab waagna peäle wallatama, siis wotta kinki tükkid seest wälja, leika nelja kantlikkud ehk pitkerkondsed saija tükkid, prae neid woiga, ja panne neid senna sisse. Kui nenda mele pärrast olleks, siis woid sa praetud pekki wotta, peenikesseks leigata, ja senna sisse panna. Selle suppi sees woib ka üks praetud part ehk tedder prukida, siis agga polle saija egga kinki tarwis, kui agga nattoke terwid läätsa peab siis sisse jätma. Tomma noaga kerwid linno rinna sisse, ja kui sa tedda prae warra peält ärrawottad, siis panne sedda ni sammoti pallawalt waagna sisse. Jätta ka monned terwed läätsed linno rinna peäle, kui roog laua peäle wiakse.


4. Supp a la Rään. (Soupe à la Reine.)

Kui üks suur lihhaw kanna on puhtaks tehtud, siis raiu poled tiwad ärra, pili pärrast kanna illusaste ülles, ja lasse tedda keeta ühtlase nende ärrarajutud tiwade- ning 3 ehk 4 naela härja ehk wassika lihhaga. Kui keeb ülles, siis wotta wahto peält ärra, ja kui ennam wahto ei olle, siis panne monningad tükkid terwed Ingwäri, ja tükk woid sisse. Kui se lihha jo hakkab küpseks sama, siis leika ni paljo saija peenikesseks, kui sa arwad suppi tummiks teggewad, ja lasse sedda sellega keeta. Kui kanna tiwad jo ennamiste on keedetud, siis wotta seest wälja, ja touka neid möösri sees ühtlase 24 koritud maggusa Mandliga hästi penikesseks, ja panne neid jälle suppi sisse. Touka sedda aego üks lussika täis Koriandrit penikesseks, ja keeda 6 munna öiete kowwaks, wotta nende seest sedda kollast, röhhu ja höeru sedda pu-lussikaga hästi ühhe kastrulli sees, kunni ta jääb kauniste sitkeks, ja panne need tougatud Koriandrid nende höerutud munna koldste sekka. Kui se lihha ning kanna on keedetud, ja sedda suppi peab üllesandma, siis walla suppi nattoke hobilt munna koldste peäle, neid allati wispeldades; agga sedda Kastrulli pead sa tulle peäl sojas piddama. Kui jo ni paljo suppi on, kui tarwis lähhäb, siis panne sola sisse. Puhhasta nüüd se kanna neist leiwa rasokessist hästi, ja panne sedda waagna sisse, ning walla pärrast se koldne supp jöhwi-soöla läbbi senna kanna peäle. Nüüd peab sull röstitud saija wilud walmis ollema, seäa neid illusaste kanna ümber, ja riwi nattoke Muskatit peäle. Sa pead kowwaste hoidma, et supp ei lähhä kokko, kui sa tedda munna koldste peäle wallad; sepärrast pead sa ühte puhko wispeldama, senni kui se laua peäle saab widud.


5. Pulljong ang Poss. (Bouillon en Poche.)

Wotta 26 naela wassika lihha, 16 naela härja lihha, 4 wanna kanna, üks üddi kont, 2 wassika jalga, nende peält wotta karwad ärra, pesse keik hästi puhtaks, ja panne sedda ühhe katla sisse, mis hästi tinnatud on; panne senna jure üks hea tükk Ingwäri, 20 iwwikest Inglise-würtsi, 8 Neilikest, 3 suurt Muskatplomi lehte, 2 Loorbäri lehte, ja kalla ni paljo wet senna peäle, et se lihha ülle seisab. Panne kaas katla peäle, ja lasse tassa keeta; kui agga keeb ülles, siis wotta wahto peält ärra. Keeda sedda ni kaua, et 3 topi Pulljong ülle jääb, kurna sedda siis jöhwi-soöla läbbi, ja wotta keik raswa peält ärra. Walla pärrast se Pulljong ühhe Kastrulli sisse, agga sellel peab auk kane sees ollema, et aur saab wälja käima, japanm se Kastrull sütte peäle tassa keema. Kaas woetakse wahhest peält ärra, ja sedda wet, mis seestpiddi kane külge jääb, pühhitakse ärra. Liguta ka wahhest suppi ümber, et temmal ei jää nahka peäle, sest se nahk on keige kangem Pulljoni rammo. Kui se nüüd sedda wisi ni kaua on keenud, et ei ennam kui tobi ossa üllejänud, siis walla se Pulljong ühhe tinna tobi sisse. Siis peab sull üks keedaw wee kattel walmis ollema, panne se toop senna sisse seisma, ja lasse tedda 2 tundi keeta. Agga liguta se Pulljong tobi sees tihti ümber, et se ei wea nahka peäle, ja wata hästi järrel, et ühtegi wet katlast ei saa tobi sisse. Saab nüüd se Pulljong ni kaua keenud, kui jo ööldud on, siis walla sedda ühhe Porslini waagna sisse, senni kui ta angutab. Leika sedda pärrast öhhukessiks wiluks katki, panne neid pabberi peäle, ja wii neid ühte soja, agga mitte pallawa kohta kuiwama. Pöra neid wahhest ümber, et nemmad pabberi külge ei hakka kinni. Kui neid nüüd tahhab prukida, siis keeda wet ülles, ja wotta neist kuiwatud wilokessist ni paljo, kui sa arwad tarwis ollewad. Neid sünnib ka tee peäle jure wotta, ja kui ial tarwis on, siis woib suppi nende peäl keeta.


6. Must Supp. (Schwarze Suppe.)

Wotta üks hanni, raiu tiwad, kaela, pea ning jallad ärra, wotta sissekonnad ja soled seest wälja, puhasta ja pesse keik hästi, ning lasse sedda külma wee sees nattoke seista. Körweta ölle-tulle peäl se nahk jalge peält ärra, leika küned ärra, ja se nahk warwaste wahhel löhki; lauta soled wälja, ja mässi neid jalla kontide ja warwaste ümber. Raiu ninna ärra, löhhu pea poleks, tomma nahk kaela peält ärra, ja leika sedda katki 3 ehk 4 tükkiks. Wotta nahka liwa-puggo peält ärra, ja leika sedda 4 tükkiks katki; ja need tiwad, mis essimesse liikme alt ärra raiutakse, leigatakse parrajaks tükkiks katki. Puhhasta ja pesse keik sedda hästi, panne tinnatud riista sees külma weega tullele keetma, ja kui saab ülleskeenud, siis wotta wahto hästi peält ärra. Panne nüüd tükk woid sisse nattoke hanne raswaga, mis agga wee sees essite on seisnud, ning pissut Ingwäri ja üks sibbulas; panne kaas peäle sedda keetes, siis jääb se rammo puhhas sisse. Touka sedda aego maksa hästi penikesseks, ja segga sedda ärra riiw leiwa, ühhe munna, 2 lussika täie rösa pima, 2 lussika täie sullatud woi, Pipra, Neilikesse, nattoke penikesseks leigatud sibbula, pole lussika täie riwitud Sukro, nattoke sola ning ühhe lussika täie penikesseks leigatud hanne raswaga, mis wee sees essite hästi on liggunud. Segga keik sedda hästi ärra, ja täida sellega sedda nahka, mis sa kaela peält tommasid, agga mitte wägga täisi, ja ömble mollemad otsad kinni. Kui sestsinnatsest Wüllingist middagi peaks üllejäma, siis täida sellega sedda suurt soolt. Wotta nüüd sedda sinnast worsti, ja panne sedda senna keewa suppi sisse. Kui keik hästi on keedetud, siis wotta se worst ja need Krösid ülles, kurna suppi Turslagi läbbi, ja walla sedda taggasi paja ehk katla sisse. Kui ta siis ülleskeeb, siis te sedda hanne werre ja nisso jahhoga tummiks. Kui hanni saab tappetud, siis walla ädikast werre sekka, ning wispelda sedda hästi. Kui sa suppi tummiks teed, siis pead sa sedda hästi wispeldama, kunni ta ülleskeeb. Kui ädikas, mis werre sekka sai wispeldud, ei peaks suppile happo maggo andma siis walla ennam ädikast jure. Panne ka nattoke tougatud Neilikest senna sisse, ja sola ja Sukrud ni paljo, kui tarwis on. Kes tahhab, wotko pruun Sirup Sukro assemel, issiärranis kui hanne werd kassinaste on, sest se annab suppile mustemat karwa. Wimaks wotta koritud oune, leika neid neljaks katki, wotta süddamed seemnega wälja, ja panne neid suppi sisse keetma. Ja kui need ounad on keedetud, siis panne sedda worsti ja need krösid sisse, ja lasse weel nattoke keeta, siis on se supp walmis. Kes sedda sinnast suppi tükkiks ajaks tahhab hoida, se wallago keik ühtlase ühhe kiwwi krusi sisse, ja kui sedda tahhetakse süa, siis polle temmale muud tarwis tehha, kui agga ülleskeeta.


7. Rukki orrakse Supp. (Roggengras Suppe.)

Touka rukki orrast hästi, nenda et se omma sahwti wälja annab, lasse sedda ühtlase hea tükki woiga Kastrulli sees nattoke läbbi keeta, walla pärrast lihha suppi senna jure, ja lasse keeta, kunni se rohho karw saab ärrakeenud. Kurna siis jöhwi-soöla läbbi, ja keeda sedda riiw-leiwaga et ta arro pärrast tummiks saab. Saab se leib hästi sullanud, siis wispelda suppi, siis saab temma parreminne tummiks. Sellesinnatse suppi sees woib ka kannad ja krilleritud ehk rösti peäl woiga praetud wassika ehk talle rinnad prukida. Kui supp antakse ülles, siis wotta wahto ja keik raswa hästi peält ärra, panne sola sisse, rosti monningad leiwa wilud, panne neid ka sisse, ja riwi Muskati peäle.


8. Härja lihha supp Perl- tango ja Roosmariiniga. (Ochsenfleischsuppe mit Perlgraupen und Rosmarin.)

Raiu lihha katki, pesse sedda hästi, panne külma weega tullele, ja kui keeb ülles, siis wotta wahto peält ärra, ja panne nattoke Purjo sisse. Kui jälle nattoke saab keenud, siis kurna sedda suppi Turslagi läbbi. Lasse sedda pärrast ülleskeeta, ja panne siis ni paljo puhtaks lopputud Perl-tangud senna suppi sisse, kui sa arwad tarwis ollewad. Kui temma nüüd hästi on keend ja tangud üllespaisunud, siis harri sedda lihha puhtaks, panne sedda jälle suppi sisse nattoke Pipra- ja monninga Roosmarini-lehhega. Kui tangud ja lihha hästi keenud, siis supp on walmis. Kui paljo raswa jääks senna peäle seisma, siis wotta sedda peält ärra, anna suppi ülles, ja riwi Muskati peäle.


9. Härja lihha supp juurtega. (Ochsenfleischsuppe mit Wurzeln.)

Kui sa tahhad härja lihha suppi, kus lihha sisse jäetakse, juurtega keeta, siis wotta senna tarwis Porganid, Moorid, Kaaljured ja Naered. Sa woid ka Petersilli juri, ja ühtlase nendega monninga neist praego nimmetud juurtest wotta. Neid agga pannakse suppi sisse ükspäinis selle pärrast, et nemmad head maggo suppile peawad andma. Kaapi need jured puhtaks, lopputa ja leika neid katki, ja kui se lihha on ülleskeedetud, ning waht peält ärrawoetud, siiis panne neid suppi sisse, ühtlase nattoke sibbula ning terwe Ingwäriga. Sedda aego kui supp keeb, siis kaapi ja leika need jured katki, mis suppi sisse peawad jäma. Kui kaalid ehk naered peawad jäma, siis leika neid pissukessiks neljakantlikkuks tükkiks; Moorid agga ja Porganid pead sa öhhukessiks ja lühhikessiks träämliks ehk poigeti pole sörme pitkussiks tükkiks leikama. Kui Moorid ja Porganid peaksid wägga jämmedad ollema, siis leika neid essite kahheks katki, ja pärrast mollemad otsad ristamissi löhki. Kui se lihha jo hakkab keetes kül sama, siis wotta sedda pajast wälja, panne külma wee sisse, ja harri sedda puhtaks, agga suppi kurna Turslagi läbbi. Panne siis tükk woid ja nattoke nisso jahho selle tühja paja sisse, lasse nattoke läbbi keeta, agga mitte pruniks jäda; walla pärrast suppi senna peäle, agga nattoke hobilt, ja wispelda hästi, et temma mitte ei jä klimpilisseks. Walla pärrast keik se supp peäle, ja kui saab ülleskeenud, siis panne need leigatud jured ja sedda puhtaks harritud lihha sisse. Lasse nüüd keeta ni kaua kui tarwis lähhäb, ja kui supp waagna sisse saab töstetud, siis riwi nattoke Muskati peäle.


10. Wassika-lihha supp Riisiga. (Kalbfleischsuppe mit Reis.)

Wassika woorwirtel saab ennamiste suppi pärrast woetud. Wotta labbalu ehk rinna tükk, kui ep olle mollemid tarwis, ja jätta terweks ehk raiu tükkiks katki, nenda kui sa isse tahhad. Kui sa agga tahhad reijest ühhe tükki wotta, siis se peab terwelt jäma. Pesse lihha hästi, panne külma weega tullele, ja kui se essite hakkab keema, siis wotta wahto peält ärra: (Sedda peab ikka suppide jures tähhele pannema.) Panne pärrast nattoke Ingwäri, Pippart ja sibbulat sisse. Saab se lihha ni paljo keenud, et sedda woip puhtaks harrida, siis panne sedda külma wee sisse, agga suppi pead sa kurnama, ja jälle katla sisse wallama. Panne senna jure puhhastud ja hästi pestud Riisi-tangud, agga mitte wägga paljo, et supp ei jä wägga paksuks. Panne nattoke woid sisse, lasse tassa keeta, kaas peäl, harri siis se lihha, ja panne sedda jälle senna sisse. Üks tund enne kui temma walmis saab keenud, siis panne Rosinad ja Lemoni-wilokessed sisse, ja kui sa annad suppi ülles, siis riwi nattoke Muskati peäle.


11. Kanna supp Riisiga. (Hünersuppe mit Reis.)

Kanna supp saab nendasammoti keetetud kui wassika lihha supp. Agga ühhest kannast ei saa temma mitte wägge kül, sepärrast woib härja- wassika- ehk talle-lihha senna jure wotta.


12. Wassika lihha supp teist wisi. (Kalbfleischsuppe auf eine andere Art.)

Kui lihha on ülleskeenud, ja waht peält ärrawoetud, siis panne terwet Ingwäri ja sibbulad ning ka nisuggused jured sisse, mis suppile head maggo andwad. Agga kaali jured ja naered ei sünni mitte senna jure panna. Kui lihha jo ennamiste kül saab keenud, siis kurna se supp Turslagi läbbi ärra. Panne woid selle tühja paja sisse ja lasse sedda nisso jahhoga nattoke läbbi keeta. Walla sedda suppi nattoke hobilt peäle, ja wispelda hästi, et se ei jä mitte klimpilisseks, pärrast woid sa keik suppi peäle kallata. Nüüd peab sul walmis harritud ja kennaste leigatud jured ollema, nenda kui Petersilli- Silleri- Porgani- ehk Moori-jured. Agga kui sa tahhad ma-oune selle tarwis wotta, siis pead sa neid nattoke ülleskuppatama, korima, ja siis terwelt suppi sisse pannema. Tahhad sa Spinatid sisse panna, siis puhhasta, lopputa, ja kuppata neid ülles, ja lasse wet hästi peält ärrajoosta. Agga kui sa tahhad Portulagid sisse panna, siis wotta neid lehte warte küljest ärra, ja panne neid kuppatamatta sisse. Harri se lihha puhtaks, wotta nahk peält ärra, ja panne sedda jälle ühtlase nende lehtega suppi sisse, ja lasse keik täisi keeta. Kui saaks kästud, et lihha mitte ei pea suppiga laua peäle sama, siis woib sedda issi-roaks Wrikassee Soostiga tehha, ehk ka teist wisi walmistada. Ja siis polle mitte tarwis sedda lihha, pärrast sedda, kui ta on harritud, suppi sisse panna, issiärranis kui supp jo wäggew kül on Kui agga supp saab üllesantud, siis panne röstitud saija-wilud ehk wäljakaewatud ja kuiwatud Wransk-leiba sisse. Kui se lihha ei jä suppi sisse, siis woib ni hästi sellesinnatse kui ka keigesugguste lihha-suppide tarwis Puddingit kalla- ehk lihha-Waarsist tehha. Spinatid woib ka teist wisi harrida, kui nattoke enne ööldi, se on: tuwi ülles ja te neid munna-koldsega tummiks, leota pärrast röstitud saija-wilokad suppi sees, panne Spinatid nende peäle, ja pärrast waagna sisse, kui supp jo üllestöstetud on. Makroni-tangud woib ka keiksugguste lihha-suppide sees prukida, kui lihhaga, kui ka ilma lihhata. Kui Makroni tangud sellesinnatse wassika lihha suppi sisse pannakse, siis ei sa mingisuggust muud senna sisse pandud, kui agga röstitud saija leiba, mis siis sisse pannakse, kui suppi waagnasse töstetakse. Seddasamma wisi kui tuwitud Spinatid saija wilokatte peäle sawad pandud, woib ka lahti keedetud munne nende assemel prukida, ning Spinatid nende peäle seäda. Kui supp wägga wäddel on, siis woib 2 ehk 3 munna-kollast wotta, ja hästi wispeldades suppi nendega tummiks tehha, kui sedda üllesantakse.


13. Kanna supp teist wisi. (Hünersuppe auf eine andere Art.)

Keeda kanna suppi seddasamma wisi, kui nüüd praego wassika suppi pärrast sai ööldud, agga ma-ounad, Petersilli- ehk Silleri-jured sündiwad keigeparreminne senna jure wotta. Ploom-kapstad sünnib ka prukida, agga siis ei pea mingisuggusi juri suppi sisse jäma. Nendasammoti woib ka walge kapsta pead wotta, neid löhki leigata, ja suppi sisse panna, agga siis ei pea mingisuggusi juri wotma, ei mao egga näo pärrast, supp agga peab raswane ja rammokas ollema. Kui haljad nored herned on sadawas, siis woib neid ka ühtlase Porganidega prukida. Selle suppi sisse woib ka Portulagi lehte panna, ja nattoke Meivani annab ka head maggo, agga sedda woetakse seest wälja, kui suppi antakse ülles, ja wiimaks riwitakse Muskati peäle.


14. Lamba lihha supp. (Schaaffleischsuppe.)

Kui supp on ülleskeenud, ja waht peält ärrawoetud, siis panne tükk Ingwäri ja Sibbulast sisse, ja lasse sedda sellega nattoke keeta. Kurna siis suppi Turslagi läbbi, ja te sedda tummiks; ja kui sa tahhad et lihha peab suppi sisse jäma, siis wotta nored koritud ja neljaks leigatud naered, ja Portulagi lehte, ja panne neid sisse. Kui agga lihha ei pea suppi sisse jäma, siis wotta nisuggusi juri, kui nende enne nimmetud suppide sees prugitakse, ja panne neid sisse.


15. Kuida koldsid hernid pead keetma. (Gelbe Erbsen zu kochen.)

Keeda solast lihha, Pekki ja lihha-worsti, mis seest sool hästi on wäljaliggunud; keeda ka wärsket lihha issiärranis, kui sedda sadawas on, agga wata hästi järrel, et se waht mollematte paddade peält saab ärrawoetud. Sedda aego pead sa keik ussi-södud ja mustad herned, ning keik raisad wälja noppima; pesse siis herned, panne neid tullele, ja walla ni paljo külma wet peäle, et temma ülle herneste käib. Kui wessi on ärrakeenud, siis kurna sedda wärske lihha suppi hernede peäle, ehk walla ennam wet jure, et neil hea pitk Soost on. Kui sinnul wärsket lihha on, siis harri sedda puhtaks, ja lasse sedda siis hernede sees täisi keeta. Panne woid ja nattoke terwet Ingwäri jure, ja kui nattoke saab keenud, siis wotta keik herne kored, mis suppi peäl ujuwad, peält ärra. Lasse siis keeta, senni kui herned moosiwad, ja kurna sedda solast lihha suppi ühtlase raswaga Turslagi läbbi senna hernede sekka, agga mitte ennam kui sola pärrast tarwis on. Kui herned ei tahha moosida, siis walla nattoke külma wet peäle, enne kui sa sedda solast lihha suppi peäle kurnad. Kui herned kül on keenud, ja neid peab üllesantama, siis panne sedda solast lihha ehk worsti ehk Pekki, mis ial on, senna sisse. Kui sa tahhad need herned suppi seest ärrakurnada, siis polle muud mingisuggust seäl jures tähhele panna, waid et sa lihha suppi nende peäle kallad, et need nattoke wäddelamaks lähtwad, siis woib neid parreminne Turslagi läbbi kurnata. Se tulleb ikka tähhele panna, et herned peab jöe-weega keetma, sest hallika-wee sees ei jä nemmad mitte tümmaks.


16. Herne supp teist wisi. (Dito Erbsensuppe.)

Panne puhhastud herned külma wee sisse, ja lasse neid keeta. Kui wärske lihha suppi on, siis walla sedda senna jure, kui ep olle mitte, siis walla külma wet senna peäle. Kui nüüd herned hakkawad moosima, siis panne hea tükk woid, nattoke Meirani, Timiani, nattoke Pippart ja Ingwäri jure. Kui herned on keedetud, siis höeru neid Turslagi läbbi, lopputa padda hästi puhtaks, walla suppi jälle senna sisse, panne leigatud Silleri juri senna jure, ja lasse nendega keeta, siis supp saab head maggo. Kui jured on keedetud, siis panne nattoke lopputud kaprist ja sola mao järrel sisse. Sedda suppi woib siis waagna sisse üllesanda ühhe wüllitud haugiga, mis on praetud ehk keedetud. Ehk sa woid ka keedetud pekki wotta mis peenikessiks träämliks on leigatud ja sedda, ühtlase saijaga, mis nendasammoti on leigatud ja woiga panno sees praetud, senna sisse panna.


17. Parti supp. (Endtensuppe.)

Kui üks hea lihhaw part on puhtaks tehtud, ja üllespilitud, siis panne tedda külma weega paja sisse. Kui ülleskeeb, siis wotta holega wahto peält ärra, ja panne tükk woid, nattoke Pippart, terwet purjo, ja terwet Ingwäri sisse. Kui jo ennamiste saab keedetud, siis kurna sedda suppi, kalla sedda ühtlase partiga taggasi paja sisse, ja panne 2 peo täit kaera-tango, katki leigatud Porganid, ja nattoke Muskatplomi senna jure. Lasse siis keeta ni paljo kui tarwis on, ja kui suppi peab üllesantama, siis riwi nattoke Muskati peäle, ja panne sola mao järrel sisse.


18. Linno supp. (Vogelsuppe.)

Wotta ühhe praetud linno, touka tedda lihha ja ludega russuks, agga enne kui sa tedda toukad, siis kaapi ärra keik mis wihha on. Panne hea tükk woid ühhe pissokesse raudpaja sisse, ja se tougatud lind senna jure, lasse pissokesse tulle peäl pruniks morida jahho, nattoke sibbula, Petersilli ning Porgani juurtega, mis öhhukessiks wilokessiks leigatakse. Kui temma nüüd pruniks on sanud, siis walla lihha suppi senna peäle, kui sedda sul on, ehk ülleskeedetud wet; ja kui se supp öiget koleri (Couleur) on sanud, siis woid ni paljo senna jure wallada, kui arwad tarwis ollewad. Leika monningad kinki wilud senna sisse, ja lasse keeta, senni kui supp saab rammokaks. Panne pärrast tükk woid ja jahho ühhe teise riista sisse, ja lasse prunida, agga liguta hästi ümber, et se mitte ei sa körwetud; kurna siis suppi senna sisse, panne tougatud Pippart, Muskatplomi ja sola, ning seddasuggust wüllitud leiba senna jure, mis warsi sellesinnatse roa järrel öppetakse teggema, ja lasse keeta. Kui suppi peab üllesantama, siis panne sedda wüllitud leiba ka waagna sisse. Ehk kui sa tahhad, siis wotta selle assemel üks ilmapekkimatta tädder, leika temma rindo kummagi polel pitketi kaks süggawat hawa, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilud nende sisse. Sedda suppi woib ka keeta üllejänud linno kontidest.


19. Wüllitud leib, mis linno suppi sisse pannakse. (Gefülltes Brod in der Vogelsuppe.)

Te üks Waars torest linno lihhast, seddasamma wisi kui lihha Waars tehhakse; wotta üks raspelsai, leika ümmargust auko temma pohja sisse, ja kaewa keik sisso seest wälja. Märi sedda saija seest hästi ärra ühhe sullega, mis wispeldud munna sisse on kastetud, ja wülli siis sedda Waarsi senna sisse. Märi se wälja-leigatud koore tükk ka, ja panne sedda nago kaas augo peäle; se-u löngaga tuggewaste ümber, et temma hästi kinni seisab, ja lasse sedda suppi sees keeta, mis agga enne ärrakurnatakse. Kui middagi sest Waarsist peaks üllejäma, mis saija sisse ei mahhu, siis te sest pissokessed klimpid, ja panne neid ühtlase suppi sisse keetma.


20. Porsa supp. (Ferkensuppe.)

Kaapi, pesse ja te wägga hästi puhtaks üks pima porsas, wotta pool ehk terwe porsas, sedda möda kui tarwis on, raiu tedda katki arrolisseks tükkiks, löhhu pea poleks, wotta aio wälja, lopputa wägga hästi, ja panne külma weega tullele. Kui ta ülleskeeb, siis wotta waht peält ärra, ja panne terwet Ingwäri, Pippart, Sibbulat ning sola sisse. Kui lihha on keenud, siis kurna suppi ärra, ja walla sedda taggasi paja sisse; te siis sedda tummiks happo koore, munna koldse, ädika- ning nisso jahhoga. Panne se lihha waagna sisse, walla suppi senna jure, ja riwi Muskati peäle.


21. Wähhi supp. (Krebssuppe.)

Keeda suppi 5 ehk 6 naela härja ehk wassika lihha peäle, wotta holega keik wahto peält ärra, kui hakkab keema, ja panne nattoke terwet Ingwäri, tükk woid, sibbulat, nattoke Petersilli lehte, juri ja hea tükk saija sisse, et supp sest nattoke paksuks jääb. Sedda aego kui supp keeb, siis wotta 80 wähhi, kuppata neid ülles, harri lakkad ja sörrad koorest hästi puhtaks, ja te koortest wähhi-woid, nenda kui sessinnatses ramatus kalla-roa öppetusses näidetakse. Kui supp on hästi wäggew, siis kurna sedda Turslagi läbbi, agga temma peab siis arro pärrast nattoke paks ollema. Pärrast panne keik wähhi woid, nattoke Muskatplomi, wähhi lakkad ja sörrad senna jure, lasse nattoke keeta, ja panne siis sola mao järrel sisse. Kui sa annad suppi ülles, siis wispelda sedda nattoke; siis se jääb ühhetassaseks punnaseks, kui ta wägga wäddel ei olle. Kui tahhad wüllitud wähhid suppi sisse panna, siis sünnib sedda ka tehha. Keeda neid suppi sees, enne kui tedda kurnatakse, ja panne neid, kui supp kurnatud on, jälle sisse, siis ei jä wähhi purro mitte suppi sisse. Puddingit woib ka sellesinnatse suppi sees prukida, se saab sedda wisi tehtud, kui teinegi wähhi-Pudding, agga temma peab nattoke wähhem ollema.


22. Humri, se on: merre-wähhi supp. (Hummersuppe.)

Keeda essite head wäggewat lihha suppi, wotta, kui hakkab keema, keik wahto peält ärra, panne pärrast 2 ehk 3 wähheldased Ingwäri tükkid sisse, ja kui ennamiste jo saab keenud, siis panne saija wilokad senna jure, ni paljo kui sa arwad suppi tummiks teggewad. Wotta nüüd 2 suurt ehk 3 pissokest merre wähhi, wotta keik lihha koore seest wälja, ja panne wee sisse. Leika se suur koor katki arrolissiks tükkiks, et Wüllingit woib sisse panna; harri ka puhtaks sedda silledat suurte sörrade koort, et ka selle sisse woib Wüllingit tehha; wotta habbeme küljest sedda tükki ärra, kus need pisskessed sörrad külges on, lopputa weega wähhi rood ühtlase keik üllejänud koortega ja touka neid katki, ja te neist punnast woid, nenda kui ettespiddi siin ramatus wähhi woi pärrast peab öppetud sama. Raiu nüüd merre wähhi lihha öiete peenikesseks, ja panne neero raswa sekka, ni samma paljo, kui sul merre wähhi lihha on, agga keik soned peab hästi neero raswa seest ärraharrima. Kui ep olle neero raswa, siis woib nattoke woid wotta; segga siis sedda ärra nattoke rösa piima, katki leigatud Petersilli lehte, nattoke Muskatplomi, Pipra, sola, munna, ning riiw leiwaga, et ta kauniste sitkeks lähhäb. Wülli sedda nüüd koorte sisse, woia Wüllingit wispeldud munna walgega, ja panne need wüllitud koored lihha suppi sisse keetma. Kui on keedetud, siis wotta neid ühhe auklisse kulbiga ülles, kurna se supp ärra, panne jälle tullele nattoke puhtaks tehtud ja löhkileigatud Silleri juurtega ning selle punnase woiga, nattoke Muskatplomi, Pipra, ja solaga, ja siis panne ka need wüllitud koored senna sisse. Kui siis supp arro pärrast tummi ei olleks, siis panne nattoke riiw leiba senna jure, ja lasse keeta. Se supp ei pea mitte wägga wäddel ollema, sest siis se punnane woi ikka jääb peäle seisma. Kui suppi üllesantakse, siis wotta essite neid wüllitud koored wälja, ja wispelda pärrast sedda suppi, et se ülleültse punnaseks jääb. Wotta siis ühhe Wransk-leiwa, leika auko allumisse koore sisse, wotta keik sisso seest wälja, ja saab se saija koor ahjus kuiwanud, siis panne tedda waagna sisse, walla suppi peäle, ja panne need wüllitud wähhi koored ümber. Kes tahhab, tehko merre wähhi Puddingit nende wüllitud koorte assemel.


23. Mussli supp. (Muschelsuppe.)

Wotta keiksuggusi juri, Petersilli- Moori jured, Porganid, ühhe purjo, tükki woid, ja ni mitto saija wilud, et supp neist woib parrajaste tummiks sada; keeda keik sedda ühhe kanno weega, kunni jured suppile head maggo andwad. Wotta sedda aego wärsked Musslid, mis omma koorte sees on, ja pesse neid hästi. Panne ni paljo wet tullele, kui arwad ülle Musslide seiswad, sola sedda, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne Musslid ka sisse ühtlase ühhe koritud walge Spansk-sibbulaga. Lasse neid kanega keeta, senni kui Musslid andwad ennast lahti. Kui se sibbul siis jääb mustaks, siis on need Musslid kihwti täis, ja ei kolba mitte, agga kui sibbul on walge, siis on need head. Wotta siis monningad Musslid omma koorte seest wälja, hakki essite penikesseks, ja touka neid pärrast 6 kowwaks keedetud munna koldsega, et jäwad hästi sitkeks. Kalla nüüd sest weest, mis sees Musslid on keenud, selle wee sekka, mis sees jured keewad, et se head maggo sest saab. Kurna se supp Turslagi läbbi, agga se ei pea wägga wäddel, waid saiast kaunis paks ollema, ja sedda saia peab Turslagi läbbi höörutama. Panne suppi jälle tullele, ja nattoke Muskatplomi, Pippart ning sola ka sisse, kui se Mussli wessi ei annaks arrolist solast maggo. Kui siis ülleskeeb, siis te tedda tummiks selle tougatud munna koldsega, ja wispelda hästi, et temma kokko ei lähhä. Anna siis suppi warsi ülles, ja kurna sedda jöhwi soöla läbbi waagna sisse, ja wispelda waagnas ühtepuhko, sedda kurnades. Panne pärrast need terwelt keedetud Musslid omma koortega waagna sisse, riwi Muskati peäle, ja lasse laua peäle wia. Kes ei tahha Musslid koortega suppi sisse panna, wotko koored peält ärra.


24. Kalla supp rösa pimaga. (Fischsuppe mit Milch.)

Lasse kalla tümmaks keeta sola, ühhe kimpo Petersilli lehte, ja ühhe koritud sibbulaga, mis otsast risti sisse on leigatud. Walla pärrast poolteist topi rööska pima ehk ennam ja wähhem, nenda kui tarwis lähhäb, kastrulli sisse, ja kurna Turslagi läbbi senna jure ni paljo kalla wet, et sa arwad tedda parraja solatse jäwad, panne senna jure tükk woid, nattuke Muskatplomi ja Pippart, panne tullele, ja kui ülleskeeb, siis te sedda tummiks ühhe korteri happo kore, 4 munna koldse, 4 neppo täie nisso jahho, ja ni paljo Ädikaga, et ta parrajati happuks saab. Kui se keeb, siis wispelda sedda ühte puhko, et temma ei lähhä kokko. Kui supp saab hästi ülleskeenud, siis panne kalla tükkid essite waagna sisse, walla supp senna jure, riwi Muskati peäle, ja nattoke hakkitud Petersilli lehte. Kui sa nattoke Kaperst tahhad sekka panna, siis panne neid waagna sisse, walla nattoke Ädikast peäle, ja seäa sedda Wüürpanno peäle, et ta sojaks jääb. Kui supp on walmis, siis tösta wagen Wüürpanno peält ärra, walla se supp sisse, wispelda nattoke, ja panne kallad sisse. Panne tähhele: Kui Kaperst prugitakse, siis ei pea mitte Ädikast sel aial sisse pannema, kui sa sedda suppi tummiks teed.


25. Kalla supp teist wisi. (Fischsuppe auf eine andere Art.)

Leika hea ossa Petersilli juri katki, keeda neid weega, ja panne sola sisse, agga mitte ni paljo, kui kalla peäle pannakse, panne kimpoke Petersilli lehte senna jure, ja üks terwe sibbul ka, mis otsast risti sisse leigatud. Kui se nüüd nattoke saab keenud, siis panne 2 ehk 3 naela puhtaks tehtud ahwenid ehk särgi sisse; kui särjed on, siis peab neid katki leikama. Kui se kalla on keedetud, siis panne sedda ühhe suppi waagna sisse, ja kaas peäle, ja tösta se wagen ühhe paja peäle, et ta ikka soe seisab. Kalla agga suppi paja seest wälja, tösta padda jälle tullele panne hea tükk woid sisse, saab se sullanud, siis panne nattoke nisso jahho jure, ja lasse sedda nattoke läbbi keeta. Kurna se supp senna peäle, wispelda et temma tummiks jääb, ja panne nattoke Muskatplomi ja Pippart sisse. Kui ta nüüd keeb, siis te tedda tummiks 4 ehk 6 munna koldse, ning nattoke ennam kui ühhe korteri happo korega. Kui se koor ei te mao järrel happuks, siis woib nattoke Ädikast jure wallada. Wispeldamatta ärra jätta sedda suppi mitte, sest ajast, kui tedda tummiks tehti, ja kui se siis hästi keeb, siis woib sedda waagna sisse kalla peäle wallada ja Muskati peäle riwida. Kalla assemel woib ka Kalla-Puddingit kesk waagna sees prukida. Se sünnib sedda wisi: Te essite Kalla-Waarsi haugi-kallast omma wisi järrel, woia siis padda sullamatta woiga, ja te Waarsist ühhe parraja suure Puddingi senna paja sisse, ning panne tullele, walla ülleskeedetud wet Puddingi jure, ja seäa, et se padda warsi keema hakkab; panne pärrast keik kalla rood ja krösid, mis Waarsist üllejänud senna sekka, siis keeb keik rammo neist wälja, panne ka Petersilli juri senna jure. Panne sola mao järrel sisse, ja te siis nendasammoti, kui praego enne Ahwena suppi pärrast ööldi. Nisugguse Puddingiga on suppil parrem näggo. Sedda Puddingit woib ka kalla suppi sees prukida, mis pimaga keedetakse.


26. Luts kalla supp. (Quappensuppe.)

Harri se luts-kalla puhtaks, wotta nahka peält ärra, leika tükkiks katki, walla ni paljo wet peäle, kui suppi pärrast tarwis on, ja panne tullele. Kui ülles keeb, siis wotta waht peält ärra, panne sola ja üks suur koritud sibbul, ots risti löhki leigatud, senna jure, ja lasse sellega keeta, kunni kalla tümmaks saab. Wotta tedda siis ülles, ja panne hea tükk woid ning riiw-leiba suppi sisse, et ta parrajati paksuks jääb. Kui se nüüd sellega nattoke saab keenud, nenda et supp jääb tummiks, siis kurna sedda Turslagi läbbi, ja kalla jälle paja sisse. Kui siis jälle ülleskeeb, panne nattoke Muskatplomi ja penikesseks leigatud Petersilli lehte senna sekka, ja kui supp sellega nattoke saab keenud, siis panne se kalla senna sisse, et ta hästi sojaks jääb, ja siis woib sedda üllesanda. Selle suppi sees woib ka üks kalla klimp prukida, mis lutsust, nenda kui mu kalla Waars tehhakse; sedda suppi woib siis happo kore- ning munnaga tummiks tehha, nenda kui enne jubba ööldi. Ööstrid andwad ka head maggo, kui neid agga on. Merre-härjast woib ka seddasamma wisi suppi keeta, agga siis pannakse kohhe sola wee sisse.


27. Supp Määger. (Soupe Maigre.)

Kahhe kanno jöe-wee jure, wotta poolt topi puhtaks noppitud koldsed herned, panne keiksuggusi juri senna sisse, Porganid, Petersilli- ja Silleri jured, sibbulad, nattoke Timian ja Roosmarin, ja lasse neid 3 tundi tassakest keeta, kaas peäl; agga panne tähhele, et herned ei lähhä moosima, kui agga et need suppile maggo andwad. Sedda aego puhhasta ja somusta ärra 3 naela kalla, haugi kalla ehk ahwenad, touka neid hopis lihha ja luga, panne neid siis paja sisse ühtlase nattoke woi, ja hea ossa riiw leiwaga, ja pruni neid nattoke Passilikaga. Kurna pärrast se supp Turslagi läbbi senna peäle, panne nattoke Pippart, Ingwäri, Muskatplomi, ja sola sisse, ja lasse keeta, et ta jääb tummiks, ja kui sa annad ülles, siis kurna sedda jöhwi soöla läbbi. Senna sisse woib siis öhhukessed haugi kalla wilud panna, mis nattoke sisse kerwitud ja selja rood seest on wäljawoetud. Nende peäle pannakse peenikest sola, ja lastakse sola al nattoke seista; pärrast kuiwata neid linnase riega, kasta wispeldud munnade ja siis nisso jahho sisse, ja pradi neid woiga panno sees. Kes tahhab, woib ka ühhe klimpi kalla Waarsist senna sisse tehha. Kui suppi annad lauale, siis riwi Muskati peäle.


28. Rootskäri-kalla supp. (Stockfischsuppe.)

Ta-u Rootskärid hästi, ja lasse wee sees 2 ööd ja 2 päwa ligguda, agga walla uut wet igga pääw peäle. Tomma kalla peält nahk ärra, ja harri keik rood seest wälja; kaapi keik ärra, mis punnane on, ja panne sedda, ni pea kui ta puhhas on, wee sisse. Panne siis essite Turslagi peäle, ja pärrast ühhe Salwetti sisse, et wessi hästi wälja nörjub. Wotta sedda kalla, ni paljo kui üks kinni wa-utud täis korter, ja hakki sedda katki; wotta 7 loti riiw-leiba, mis enne on liggunud 2 lussika täie rösa pima sees, 5 munna, nattoke Muskatplomi, Pippart, sola, peenikesseks hakkitud Petersilli lehte, hea tükk woid, ni suur kui parti munna, ja 11 loti nisso jahho; touka keik sedda ühtlase kallaga Möösri sees. Saab se hästi tougatud, siis walla ni paljo wet katla sisse, kui sa arwad suppi pärrast tarwis ollewad, ja panne nattoke woid sisse. Kui se ülleskeeb, siis wotta üks märjaks kastetud pu-lussikas, ja panne klimpid sest tougatud ja seggatud kallast sisse, ja kui need sawad walmis keenud, siis wotta neid ühhe auklisse kulbiga ülles; agga suppi kurnad sa Turslagi läbbi. Selle tühja katla sisse panne nattoke woid ja 2 lussika täit nisso jahho, lasse nattoke läbbi keeta, ja walla sedda suppi nattoke hawalt senna jure, ja wispelda sedda senni, kui ta jääb nattoke tummiks. Panne siis hea peo täis Rossinad, ja ni sammo paljo kännaste leigatud Petersilli juri senna sisse. Lasse suppi ni kaua tulle peäl seista, et need Rosinad ja Petersilli jured sawad kül keenud. Leika siis se üllejänud Rootskäri kalla, mis mitte ei sanud hakkitud, neljakantlikkuks tükkiks, panne neist ni paljo, kui sa tahhad, suppi sisse, ühtlase nende ülleskeedetud klimpide ja penikesseks hakkitud Petersilli lehte- ning nattoke Muskatplomiga. Kui kalla jääb pehmeks, siis tösta suppi waagna sisse, sola tedda, ja riwi Muskati peäle. Siin tulleb tähhele panna, et pärrast, kui kalla jo on pehmeks sanud, ei pea temma ennam keema, egga sola senna peäle pantama, enne kui supp saab üllestöstetud, sest siis jääb kalla kowwaks. Sedda kalla keedetakse jöe-weega, sest hallika-wessi teeb tedda sitkeks.


29. Löhhi kalla supp. (Lachssuppe.)

Raiu löhhi kalla selja parrajaks tükkiks katki, pesse ja panne 2 ööks ja 2 päwaks wee sisse, ehk ni kauaks, et ta saab parrajaste leotud, agga walla kaks kord päwas puhhast wet peäle. Wotta 2 kanno rööska pima, ja ühhe korteri ossa penikessed oddra-tangud, ja pesse neid hästi. Keeda sedda rööska pima, ja kui ülleskeeb, siis wispelda need tangud senna sisse, lasse 3 tundi keeta, agga liguta neid saggedaste. Panne löhhi kalla selja tükkid külma weega tullele, agga et wessi hästi ülle seisab, ja kui ülleskeeb, siis wotta wahto peält ärra. Nattoke enne kui rooga peab üllesantama, siis panned sa nattoke woid ühtlase selle ülleskeedetud löhhi kallaga suppi sisse. Kui löhhi kalla mitte ei peaks sedda suppi solatseks teggema, kui ta nattoke seäl sees olnud, siit panne ühhe kulbi täie sest löhhi weest senna jure, siis supp saab wäggewamat maggo. Kui sa suppi waagna sisse töstad, siis ripputa tougatud Pippart peäle.


30. Kirno- ehk Petti-pima supp. (Buttermilchsuppe.)

Panne petti pima tullele ühhe peo täie puhtaks tehtud, pestud ja jälle ärrakuiwatud korintidega, ja lasse ühte-puhko ümberligutades werendeli tunni keeta, Sukro, ühhe tükki terwe kaneli, nattoke tougatud Anisi, Sitroni kore, ja ni paljo riwitud rukki leiwaga, et ta sest nattoke paksuks jääb. Kui suppi peab üllesantama, siis te sedda tummiks ühhe pole ehk terwe korteri rösa kore, ja 3 ehk 4 munna koldsega, sedda möda kui sul ennam ehk wähhem suppi on.


31. Sojad saiad Mandlittega. (Heis-Weggen mit Mandeln.)

Wotta pissikessed ümmargussed saia kakkud, ja leika ümmargune kaas kore peäle; kaewa keik sisso seest wälja ja panne sedda ühhe kausi sisse, ja leota sedda rösa-kore ehk pima sees, ning hööru lussikaga hästi katki. Wotta üks munna igga kakko peäle, ja lö sedda selle leotud saia sekka, panne senna jure ärrakoritud ja penikesseks tougatud Mandlid, Sukrut, 2 lussika täit sullatud woid igga kakko peäle, ja nattoke sola, segga keik sedda hästi ärra, ja panne Wüürpanno peäle, et ei angeta ärra, ja wülli sedda siis nende tühja koorte sisse, panne se ärraleigatud ümmargune kaas peäle, se-u jämmeda löngaga hästi ümber kinni, et se kaas paigal seisab, ja panne need kakkud ühhe laia kastrulli sisse, et nemmad üks teise kärwas seiswad; kalla pärrast pima peäle sesamma kastrulli sisse, agga mitte ni paljo, et ta kakkude ülle käib, ja lasse sellega pole tunni keeta, ja kui piim keetes liaste wähheneb, siis walla nattoke jure. Keeda ühhe teise riista sees toop rööska pima, ehk ennam, sedda möda, kui tarwis lähhäb, ja panne nattoke Sukrut ja woid sisse. Kui nüüd peab lauale antama, siis wotta löngad ümbert ärra, ja panne kakkud ühhe süggawa waagna sisse. Kalla sedda keedetud pima kastrulli sisse, ja wispelda sedda ärra 2 munna koldsega. Walla pärrast nattoke pima kakkude peäle, ja mis ülle jääb, saab ühhe kausiga laua peäle widud.


32. Wee supp keigesuggusest haljast rohhust (Wassersuppe von allen Arten Grünes.)

Lasse wet ülleskeeta, ja panne ni paljo saia-sisso sisse, et se supp parrajati paksuks saab. Panne senna sisse hea ossa pea-Sallatid ja Spinatid, mis tullewad katki leigata. Panne ka koritud ja wiluks leigatud wärsked uritsid, Portulagi lehte, katki leigatud Petersilli lehte, Pippart ja nattoke Ingwäri senna sisse. Lasse sedda kanega keeta, senni kui need rohhud sawad hästi pehmeks, ja siis panned sa tükk woid sisse. Kui supp tulleb üllesanda, siis wispelda senna sisse 6 ehk 8 munna kollast, nattoke rösa kore, ehk pima, ning nattoke jahhoga, et se jääb tummiks. Sola pärrast mao järrel, ja riwi Muskati peäle.


33. Rohhilinne Herne supp ilma lihhata. (Grüne Erbsensuppe ohne Fleisch.)

Po-eta herned wälja, panne külma weega tullele keetma peenikesseks leigatud Porganitte, nattoke Meirani, hakkitud Petersilli lehte, monni Portulagi lehhe, Pipra- ja woiga. Kui keik on hästi keedetud, siis te suppi tummiks woi, ja jahhoga. Kui sa suppi üllesannad, ja temma wägga wäddel on, siis wispelda üks ehk kaks munna kollast senna sisse, sola mao järrel, ja riwi Muskati peäle.


34. Hallid herned. (Graue Erbsen.)

Puhhasta ja pesse hernid, ja panne neid jöe weega keetma. Kui pehmeks jäwad, siis te neid tummiks woi ja jahhoga. Sedda jahho ei pea mitte wägga paljo ollema, et se Soost liig-paksuks ei sa; agga woid ei pea mitte wägga kassinaste wotma, sest need sinnatsed herned kannatawad rohkeste raswa. Kui need herned, pärrast sedda, kui neid tummiks tehti, nattoke sawad keenud, agga mitte ni kaua, et nemmad hakkawad moosima (sest needsinnatsed herned ei pea mitte moosima, kui agga pehmeks sama) siis sola neid mao järrel. Kui üllesannad, siis wispelda 5 ehk 6 munna kollast senna sisse, ja walla nattoke Ädikast ja Sukrut jure, et se jääb maggus happo. Kui roog on walmis, siis peab se Soost ni paks kui üks parrajas witmoos ollema. Tösta herned waagnasse, ja riwi Muskati peäle. Neidsinnatsid hernid woib ka teist wisi keeta: keeda neid essite jöe-weega, et jäwad öiete tümmaks, pärrast sola neid mao järrel, ja kurna keik wet nende peält ärra, tösta neid waagnasse, ja walla nende ülle hea ossa sedda raswa-wet, mis paja sisse jääb, kus Moorpraadi sees on praetud, ühtlase selle Sjeleega, mis seäl sees on.


35. Rohhilinne wee supp. (Grüne Wassersuppe.)

Keeda wet keiksugguste juurtega, mis head maggo andwad, ning nattoke Ingwäri, Pipra, sibbula- ja woiga; puhhasta Spinatid ja kuppata neid ülles. Kui wessi ni paljo on keenud, et temmal hea maggo an, siis kurna sedda Turslagi läbbi. Panne tükk woid tühja paja sisse, ja lasse sedda nisso jahhoga nattoke läbbi keeta; kalla sedda läbbikurnatud wet senna peäle, ja lasse ülleskeeta; panne Spinatid senna sisse ühhe suggu juurtega, mis sa tahhad, olgo Petersilli, Moori, ehk Silleri jured, ehk Porganid, ja lasse nendega keeta. Kui se supp peab üllestöstetud sama, siis panne 1 ehk 2 munna kollast nattoke suppiga waagnasse; wispelda tihti et se mitte kokko ei lähhä; walla siis keik suppi peäle, panne röstitud saia wilud senna jure, ja riwi Muskati peäle. Senna sisse woid ka lahti keedetud, munnad panna; panne neid saia wilude peäle, pärrast kui need on hästi läbbi liggunud, siis munnad jäwad senna peäle. Seddasinnast suppi woib ka Portulagi lehtest tehha; neid ep olle tarwis ülleskuppatada, lehhed agga lopputakse hästi, ja pannakse suppi sisse.


36. Wee supp teist wisi. (Dito.)

Keeda wet hea tükki woiga, peenikesseks leigatud murrolaukude, ja hakkikud Petersilli-lehtega. Kui nattoke on keenud, siis wispelda 10 ehk 12 munna, sedda möda kui waagen suur on, wotta keik raswa wee peält ärra, ja kalla sedda munnade peäle, walla ka sedda wet ni paljo senna peäle, kui tarwis lähhäb. Riwi Muskati peäle, ja kalla keik ühhe tinna waagna sisse, panne wüürpanno peäle, ja lasse keeta, kunni need munnad nattoke kangeks lähtwad. Tösta siis waagnat wüürpanno peält mahha, pradi leiwa wilud woiga ja panne neid munnade alla. Kes sedda suppi Porslini waagna sisse tahhab sada, walmistago sedda rooga kastrulli sees, ja kallago sedda pärrast leiwa wilude peäle waagna sisse. Se supp näitab wälja nago munna roog, ommeti on nattoke suppi munnade wahhel nähha.


37. Kibbo witsa marja supp. (Hanbuttensuppe.)

Wotta 3 peo täit kuiwatud kibbowitsa marjo, lopputa hästi, ja keeda neid weega kauniste tümmaks ühhe tinnatud wask katla ehk kiwwi paja sees. Kui marjad sawad keenud, siis kurna suppi Turslagi läbbi, ja wa-uta kulbiga keik rammo koorte seest wälja. Tösta kattel suppiga jälle tullele, ja panne üks hea peo täis sinnised Rossinnad ehk Prunnellid sisse. Kui Prunnellid sisse pannakse, siis leiga neid katki. Kui siis ülleskeeb, siis te suppi sedda wisi walmis: Panne tükk woid pankoki panno sisse, lasse sedda hea ossa riiw leiwaga nattoke läbbi keeta, ja panne sedda siis suppi sisse ühtlase pissokeste Sitroni-kore träämlitte, jodawa Wransk wina, Sukro- ehk Sirupiga mao järrel, ning peenikesseks tougatud Kaneliga. Kui nattoke saab keenud, et rohhud maggo on annud, ja supp parrajati tummiks jänud, siis prafi saia wilud woiga, ja kui sa annad ülles, siis panne need praetud saia wilud senna suppi sisse, ja ripputa Sukrut ja Kanelit peäle.


38. Wärske kirsi marja supp. (Frische Kirschensuppe.)

Tomma warred kirsi marjade küljest ärra, keeda neid wee sees kauniste tümmaks, wa-uta neid ühhee arwa jöhwi soöla läbbi, touka marja kiwwid, ja panne neid jöhwi soöla sisse, kalla suppi peäle, ja kurna sedda läbbi, siis saab se neist seemnist head maggo. Panne tükk woid nattoke jahhoga sesamma riista sisse, mis sees suppi peab keedetama, ja lasse sedda nattoke tumme koldseks jäda, kalla suppi senna peäle, panne tükk terwet kaneeli ja Sitroni koort jure, ja lasse keeta. Panne pärrast Sukrut ja jodawat wina ka sisse, et ta sest head maggo saab. Kasta sedda aego terwed ilmakeetmatta kirsi marjad wispeldud munna walge sisse, ja weereta neid pärrast soölutud peenikesse Sukro sees; seäa neid siis ühhe talriku peäle, nenda et nemmad teine teisesse ei putu, panne leige ahjo sisse, ehk paista neid tulle ees, et nemmad kuiwaks jäwad, hoia agga hästi, et need ei wea pruniks, sest kui need kuiwaks sawad, siis peawad need öiete walged ollema. Kui supp saab üllesantud, siis leota praetud saia wilud sesamma suppi sees, seäa need Sukroga kuiwatud marjad nende wilude peäle, ja panne need wilud siis marjadega tükkis waagna sisse. Kui sajad hästi on leotud, siis jäwad marjad nende peäl kinni; se näitab siis kännaste wälja. Seddasamma wisi woib ka kuiwatud kirsi marjust suppi keeta, ja siis pannakse sisse tehtud marjo saia wilude peäle.


39. Pluumi supp. (Pflaumensuppe.)

Wotta pool korter Perl-krupid ehk jämmedad kruupid, lopputa neid hästi, panne külma weega tullele, ja wotta wahto peält ärra. Kui keeb ülles, siis panne tükk woid ja 1 naela Pluumid, mis hästi on pestud, senna sisse, lasse siis seeta, et tangud hästi paisuwad, ja Pluumid katki keewad. Kurna siis Turslagi läbbi, ja wa-uta keik rammo Pluumide seest wälja, et suppil saab kange marja-maggo, ja te sedda maggusaks. Kui supp saab üllesantud, siis panne röstitud leiwa wilokad sisse, ning Sukrut ja kaneelt peäle. Kes ei tahha paljo Pluumid kullutada, se wotko punnast marja Sahwti, se annab head maggo ja illusat koleri. Kes Perl-tango armatseb, woib neid suppi sisse jätta, agga siis peab kassinaminne Pluumid wotma, ja kiwwid nende seest wälja leikama, enne kui neid sisse pannakse. Sedda suggu tangudest woib ka suppi ilma Pluumita keeta; agga siis antakse suppile maggo jodawa wina- ja Sukroga. Seks sünnib ka marja- ehk Sitroni-Sahwti wotta, ja siis pannakse Rossinad ehk Korintid sisse.


40. Riisi supp. (Reissuppe.)

Pesse Riisid hästi puhtaks, panne keema, wotta wahto peält ärra, ja panne siis nattoke woid sisse. Kui tangud ennamiste on keenud, siis panne pestud Rossinad, ehk Korintid, ja Sitroni kore räämlid sisse. Anna suppile maggo, Sukro ja jodawa winaga, ja kui annad ülles, siis ripputa Sukrut ja Kaneelt peäle.


41. Riisi-jahho supp. (Suppe von gemahlnen Reis.)

Riisi jahhust saab seddasamma wisi suppi tehtud, agga lasse wet essite ülleskeeta, ja wispelda siis jahhud sisse, panne tükk woid senna jure, ja te sedda walmis, nenda kui selle endise suppi pärrast ööldi; agga sellesinnatse suppi sisse pannakse röstitud saia wilukad.


42. Prunelli supp. (Brunellensuppe.)

Wotta hea ossa Prunellid, leika katki, ja keeda neid wee, Sitroni kore- ja terwe kaneliga. Panne ni paljo jodawat wina ja Sukrut sisse, et se head maggo saab, ja lasse keeta kunni Prunellid tümmaks lähtwad. Anna siis suppi ülles lahti keedetud munnade- ja röstitud saia wiludega. Agga leota essite need wilud sellesamma suppi sees, ja seäa siis munnad nende peäle. Wimaks ripputa Sukrut ja Kaneelt peäle.


43. Ouna supp. (Aepfelsuppe.)

Koori oune, leika wiloka wisi katki, ja panne neid warsi wee sisse, siis ei wea need mitte punnaseks; lasse neid pärrast terwe kaneliga keeta, ja kui need hästi on moosinud, siis mulju neid Turslagi läbbi. Walla siis ni paljo wet peäle, se supp saab parrajati paksuks, lasse pärrast nattoke keeta, ja anna temmale jodawa wina, ja Sukroga head maggo. Rossinad ja Korintid peab kül ka sisse pantama, agga neid peab issipäinis keetma, muido nemmad suppi mustaks teggewad. Kui supp saab üllesantud, siis panne röstitud leiwa wilud sisse, ja ripputa Sukrut ja kaneelt peäle.


44. Tärklis supp. (Stärklissuppe.)

Wotta ühhe kanno ossa wet, ja panne senna sisse üks peo täis puhtaks tehtud Rossinad, üks peo täis räämli wisi leigatud Prunellid, tükk terwet kanelit, ja se koor ühhe Sitroni peält. Lasse keeta, kunni Prunellid ja Rossinad hästi sawad paisunud, walla siis üks korter Riinsk ehk Wransk wina sisse, ja panne Sukrut mao järrel senna jure, ja lasse nattoke keeta. Nattoke enne kui sa lauale annad, siis wotta üks lussika täis walget Tärklist, mulju sedda hästi katki ühhe kousi sees külma weega, walla kulpi täit suppi senna peäle, ja kalla siis taggasi suppi sisse, ja te sedda sellega tummiks; agga liguta kulbiga, se supp saab hästi seggaseks. Kui ta siis saab üllskeenud, siis ei pea se mitte kaua seisma, et temmal ei sünni nahka peäle. Anna sedda warsi röstitud saia wilokattega ülles, ja wotta sedda kanelit ja Sitroni koort seest wälja, ning ripputa peenikesseks tougatud Sukrut ja kanelit peäle. Kes tahhab, pango lahti keedetud munne ka senna sisse.


45. Kaera tango supp. (Habergrützsuppe.)

Parraja suure waagna tarwis wotta üks korter kaera tango, panne neid jöe weega tullele keema, ja wotta waht peält ärra. Kui ülleskeeb, siis panne nattoke woid sisse, ja lasse tangud keeta, et supp saab hästi seggaseks. Kui wessi keetes wägga kahhaneb, nenda et supp jääb liigpaksuks, siis walla nattoke wet jure. Kurna se supp ühhe tihheda Turslagi läbbi, et tangud ei lähhä läbbi, ehk ühhe arwa jöhwi soöla läbbi, ja kui se on kurnatud, siis panne nattoke woid, ja Rossinad ehk Korintid sisse, agga neid peab essite hästi puhhastama ja pessema, muido jääb supp mustaks. Lasse nüüd keeta senni kui Rossinad hästi paisuwad, ja panne sola ja nattoke Pippart sisse. Kui sa suppi annad ülles, siis panne saia leiwa, mis neljakantlikkuks tükkiks leigatud ja woiga pruun koldseks on praetud, waagna sisse. Sukkur annab ka head maggo. Seddasinnast suppi woib ka teist wisi keeta: Wotta pool ni paljo kaera tango, ja kui need on keedetud ja ärrakurnatud, nenda kui jo enne ööldi, siis panne tükk woid selle tühja paja sisse, ja lasse sedda nisso jahhoga nattoke läbbi keeta, ja walla se ärrakurnatud supp senna jure. Sedda wisi polle temmal mitte ni kange tango maggo. Keeda pärrast Rossinattega, ja tösta sedda waagna sisse, praetud ja neljakantlikkuks tükkiks leigatud saia leiwaga.


46. Sago-tango Supp. (Sagosuppe.)

Kui kümme waimo sömas on, siis wotta pool korter Sago-tango, pesse neid hästi, et nendel pahha maggo ep olle, ja panne neid keewa wee sisse Sitroni kore, ja ühhe tükki terwe kaneliga. Kui tangud sisse pannakse, siis wispelda nattoke, et need ühhest ärralahkuwad, ja kui need klaariks lähtwad, ehk läbbi paistwad nago konna marjad, siis on need kül keend. Anna siis suppile maggo Wransk wina, Sitroni Sahwti- ja Sukroga, ja kui sa tahhad tedda punnaseks sada, siis walla punnast wina sekka; ehk kui ep olle wina, siis woib ka Sitroni- ehk marja-Sahwtiga toime sada. Kui Prunellid suppi sisse tahhetakse, siis leika katki, ja panne neid sisse nattoke enne, kui need tangud joudwad keeta, nendasammoti ka Rossinad. Kui saab üllesantud, siis panne praetud leiwa wilukad sisse, ja ripputa tougatud Kanelit ja Sukrut peäle. Sago-tangud woib ka lihha suppi sees prukida, agga siis peab se supp isseennesest hästi wäggew ollema.


47. Anisi supp. (Anissuppe.)

Keeda hea ossa Korintid weega, keeda ka jämmedast tougatud Anisid issi riista sees weega, prae riwitud saia leiba woi sees, ja kui se pruunkoldseks sanud, siis panne sedda Korintide sekka, ja lasse keeta. Panne senna jure jodawat wina, Sukrut, tükk terwet Kanelit, penikessed Sitroni koore räämlid, nattoke Muskatplomi, pissokessed Sukkati wilukad, ja pärrast ni paljo sedda Anisi wet, et supp sest maggo saab. Wärwi siis suppi Sahwraniga sedda wisi: panne Sahwrani ühhe penikesse linnasse hilbo sisse, kasta sedda suppi sisse, ja wa-uta sedda kollast Sahwti seest wälja, et supp illusat kolöri saab. Kui saab üllesantud, siis ripputa Sukrut ja Kannelit peäle, ja wotta se terwe Kanneli tükk seest wälja. Selle suppi sees woib ka Prunellid prukida, agga need sawad katki leigatud, ja ühtlase Korintidega keedetud.


48. Köömli supp. (Kümmelsuppe.)

Keeda wet ülles, ja panne tougatud Köömlid sisse, ja kui need ni kaua keenud, et wessi neist head kanged maggo saab, siis tösta sedda riista tulle peält ärra, siis keik se paks heidab pohja. Walla nüüd sedda wet ühhe waagna sisse, lopputa riista puhtaks, panne jälle tullele, ja hea tükk woid sisse; lasse sedda sullada, panne nattoke nisso jahho jure, ja lasse sellega nattoke läbbi keeta. Kalla pärrast sedda klaari köömli wet senna peäle, ja kui se siis saab keenud, siis peab se supp ni paks kui üks öhhuke witmoos ollema. Kui saab üllesantud, siis panne saia leiba sisse, mis neljakantlikkuks tükkiks leigatud ja woi sees pruniks on praetud; wimaks riwi Muskati peäle, ja unnusta mitte sola ärra.


49. Rösa koore ehk ölle supp. (Sahn oder die sogenannte Biersuppe.)

Wotta pima ja nödra öllut, üht ni paljo kui teist, ja keeda kummagit issipäinis ülles. Kui se piim ülleskeeb, siis peab sul nattoke külma pima ühhe kausi sees ollema; wispelda ni paljo nisso jahho selle külma pima sisse, et kui sa sedda selle ülleskeedetud pima sekka wallad, temma siis jääb kui üks paks witmoos. Kui öllud saab ülleskeenud, siis wotta wahto peält ärra, ja panne Sukrut ehk Sirupi mao järrel sisse, ning ka katki leigatud Pomerantsi koort, olgo se kuiwatud, ehk wärske ehk sisse tehtud; wispelda pärrast sedda öllut pima sekka, ja kui ta siis ülleskeeb, siis on supp walmis. Kui annad ülles, siis woib saia leiba neljakantlikkuks tükkiks leigata, senna sisse panna, ning Sukrut ja Kanelit peäle ripputada. Kui agga selle assemel riiw leiba saiast ehk rukki leiwast tahhetakse, mis kooki panno sees pruunkoldseks on praetud, siis panne sedda pallawalt panno seest kesk suppi waagna sisse, ja mulju sedda hästi unnikasse kokko; lasse sedda nattoke ärrajahtuda, siis hakkab temma parreminne kokko; walla siis suppi hiljokeste senna leiwa unnika ümber, et se mitte laiale ei laggu.


50. Munna öllut. (Eyersuppe.)

Keeda pool teist toopi lahjemat öllut ülles, wotta wahto peält ärra, ja panne penikesseks leigatud Pomerantsi koort ja Sukrut ehk Sirupi mao järrel sisse. Kui peab üllesantama, siis te sedda 6 munna koldsega tummiks, wispelda nattoke nisso jahho senna sekka, liguta ja wispelda ühte puhko, sest muido lähhäb temma korralt kokko, ja kui se siis saab ülleskeenud, siis on ta walmis. Panne siis pissokessed neljakantlikkud saia tükkid waagna sisse; walla suppi peäle, ja ripputa Sukrud ja tougatud Kanelit peäle. Kui tahhetakse, siis woib ka selle suppi sees nisuggust riwi-leiwa unnikast prukida, kui selle endise suppi sees.


51. Öllut leiwaga. (Bier und Brod.)

Keeda nödra öllut ülles, wotta wahto peält ärra, panne Sukrut ehk Sirupi mao järrel sisse, ja ni paljo riwitud tükki leiba, et supp hästi tummiks jääb, kui ta sellega nattoke saab keenud. Leika siis leiba neljakantlikkuks tükkiks, prae neid woiga pruunkoldseks, panne neid waagna sisse, ja walla sedda keedetud öllut peäle, siis se on walmis. Kes Korintid tahhab sisse panna, peab neid hästi puhhastama ja pessema, ja siis ölle sees keetma. Juusto woib ka selle suppi sees prukida, agga siis peab sedda enne ärrakoorima, siis neljakantlikkuks tükkiks leikama, ja waagna sisse pannema.


52. Jodawa wina supp. (Weinsuppe.)

Wotta poolt topi wet pole tobi Wransk wina peäle, ja lasse sedda nattoke Sukroga ülleskeeta, wispelda nattoke jahho 6 munna koldsega ärra, walla nattoke ülleskeedetud wina munnade peäle, ja kalla neid pärrast wina sisse, agga wispelda ühtepuhko, et se kokko ei lähhä. Kui hästi saab ülleskeenud, siis tösta suppi ülles, panne pissokesssd saia würwlid sisse, ripputa Sukrut ja Kanelit peäle, ehk panne sedda Klimpi sisse, mis ka praego öppetakse teggema.


53. Üks Klimp suppide sees prukida. (Ein Klimp in Suppen zu gebrauchen.)

Wotta 2 kammalo täit riwitud maggusat happo rukki leiba, ja prae sedda panno sees woiga pruunkoldseks; wotta korteri ossa rööska koort ehk pima, ja panne se praetud leib senna sisse; panne weel senna jure 5 tükki hästi wispeldud munna, nattoke Sukrut, ja Korintid mis hästi on puhhastud pestud ja linnase riega jälle ärrakuiwatud, ja segga sedda hästi ärra. Märi nüüd Salwetti sullamatta woiga, panne se taigen senna sisse, ja se-u löngaga hästi kinni, panne siis katlasse keewa wee sisse, sola sedda wet nattoke, ja lasse pool teist tundi kanega keeta. Kui annad ülles, siis wotta Salwet ümbert ärra, ja panne se klimp waagna sisse, agga hoia et ühtegi wet ei lähhä senna sisse.


54. Rohhilinne supp. (Grüne Suppe.)

Wotta wie ehk kue suure Salladi pea tarwis üks hea peo täis happo oblikast ja ni samma paljo körwlit, 7 ehk 8 Maltsa lehte, hea peo täis Portulagi lehte, 2 ehk 3 sibbulad, ni suured kui Saksama pehkled, 2 ehk 3 purjo laugud ning monningad Silleri lehhed. Lopputa keik hästi, mulju wet seest wälja, hakki sedda katki, ommeti mitte ni peenikesseks, kui rohhilinne kapstas saab hakkitud; agga sibbulad peab issiärranis hakkima. Panne sedda aego üks kiwwi padda hea tükki woiga tullele, lasse sedda tassa tulle peäl keeta, ja kui woi tumme karwasseks saab, siis panne need hakkitud rohhud senna sisse, agga liguta tihti ümber, et need ei hakka paja pohja kinni. Panne Pippart ja sola mao järrel sisse, ja kui need rohhud ühtlase woiga hästi on keedetud, siis walla essite keewa wet, ja pärrast suppi senna jure. Lasse sedda pool tundi aega ikka tassase tulle peäl keeta. Panne pärrast pissikessed saia kore ehk webakki tükkid sisse, lasse nendega jälle üks pool tund keeta ennego sa annad suppi ülles. Kui sa tahhad ühte kanna ehk kanna poega sellesinnatse suppi sisse panna, siis sünnib sedda wet, mis sees kanna on keenud, wee assemel sisse wallada, ja siis saab se supp sedda parramaks. Agga temma saab ka weega head maggo.


55. Herne supp kuiwatud ehk küpsest rohhilissest hernest. (Erbsensuppe von grüngetrockneten oder andern reifen grünen Erbsen.)

Wotta ni paljo hernid kui seks korraks tarwis on, panne neid hea jöe-wee sisse. Panne öhto, enne kui sa neid prukid, 3 ehk 4 puhtaks kapitud Porganid ja ni sammo paljo Petersili jured senna jure. Keeda sedda tassase tulle peäl ülles, ja lasse sedda ülle öse ühhe kiwwi paja sees kanega kinnikaetud, tullise tuhha peäl seista. Panne sedda hommiko jälle tassase tulle peäle keema, kunni need herned sawad hästi tümmaks. Wotta siis keik jured seest wälja, ja kurna sedda suppi nattoke hobilt ühhe jöhwi soöla läbbi, ning mulju herned pu lussikaga, et keik nahhad jäwad soöla sisse. Segga siis ni paljo lihha suppi ehk wet herne Moosi sisse, kui sa arwad tarwis minnewad. Panne tükk woid selle tühja paja sisse, ja lasse sedda ühtlase wähhä nisso jahho ja ühhe penikesseks leigatud sibbulaga prunida. Walla sedda herne suppi senna jure, ja lasse sedda nattoke penikesseks hakkitud Silleri süddame lehtega keeta. Sola mao järrel, wotta se sisso ühhe Wransk leiwa seest wälja, murra sedda koorokest suureks tükkiks katki, ja panne neid üks pool tund, ennego supp saab üllesantud, senna sisse; kui saia tükkid paisuwad ja sawad tümmaks, siis supp on walmis. Kes sibbulad ei tahha sisse panna, jätko neid mahha.


56. Pruun supp Sukroga. (Braune Suppe mit Zucker.)

Keeda härja lihhast wäggewat suppi, panne juri ja sibbulad mis head maggo andwad, senna sisse, ja kui supp on keenud, siis kurna sedda. Wotta üks puhhas prae kulp, mis rau-ast on tehtud, kasta tükk Sukrut, ni suur kui üks pool kanna munna wee sisse, ja panne sedda senna kulbi sisse, lasse kulbi sees tassa sütte tulle peäl hästi prunida agga mitte körweda, ning panne se prunitud Sukkur suppi sisse, lasse sellega nattoke keeta, siis woib sedda leiwaga üllesanda. Se sünnib ka Makroni ehk Saago tango ehk Pinatid ühtlase lahti keedetud munnadega sisse panna, nenda kui ühhe mu lihha suppi sisse, mis pruniks on tehtud. Panne tähhele, et kui sul ennam suppi on, sa ikka ni paljo Sukrud pead wotma, et supp saab parrajaste pruniks.


57. Lamba lihha supp happo kore- ja munnaga tummiks tehtud. (Schaaffleischsuppe mit saurem Schmant und Eyern abgerührt.)

Kui sa ühte kanno lamba lihha suppi nairede- ehk kaali jurikattega keedad, siis te sedda üllesandes ühhe pole korteri happo kore-ja 3 munna rebboga tummiks.


58. Linno supp happo korega. (Vogelsuppe mit saurem Schmant.)

Kui lind on noppitud, puhtaks harritud ja piilitud, nenda kui kohhus on, siis panne sedda külma wee sisse; kui ülles keeb, siis wotta wahto hästi peält ärra, ja panne woid ning sibbulad ka, kui sedda sallitakse, sisse. Saab se lind keedetud, siis kurna suppi, te sedda woi, ja jahhoga tummiks, ja kui sa annad ülles, siis te sedda walmis happo kore- ja munna rebboga, selle samma arro järrel, kui sedda hilja nimmetud lamba lihha suppigi. Kui juri sellesinnatse suppi sisse tahhetakse, siis Porganid keige parreminne sündiwad seks wotta.


59. Porgani klimpid lihha suppi sees. (Porkanenklimpen in Fleischsuppen.)

Pesse 4 ehk 5 suurt Porgani, keeda neid wee sees tümmaks, ja kori ning riwi neid riwi rau-a peäl. Panne neid siis ühhe rie sisse ning wääna keik Sahwti seest wälja. Wotta siis üks korter neist Porganidest, 12 loti tougatud nisso webakkid, pool korter sullatud woid, pool korter rööska pima, hea lussika täis riwitud Sukrut ja nattoke sola. Wotta siis se pool ossa neist tougatud webakkidest, ja kalla se sullatud woi senna peäle, ning panne se teine pool ossa pima sisse. Segga siis keik, ni hästi Porganid kui Sukrutgi ärra, ja panne wimaks 4 hästi wispeldud munna sekka. Kasta käed märjaks, ja rulli klimpid ni suuriks kui sa tahhad, ja panne neid suppi sisse.


60. Ouna supp kuiwatud ounadest. (Äpfelsuppe von getrockneten Äpfeln.)

Wotta odra tango ehk Perl- ellik odra krubid, keeda neid wee sees, ja kui ülleskeewad, siis wotta wahto hästi peält ärra. Panne siis hea tükk woid, ja 2 peo täit kuiwatud oune, tükk Kanelit ja Sitroni koort sisse. Lasse keik sedda keeta, kunni need tangud sawad tümmaks ning se supp seggaseks; senni kui keewad, mulju need ounad katki, siis need parremat maggo andwad. Kui supp jo pea peab üllesantama, siis kurna tedda Turslagi läbbi, panne jälle tullele, ja lasse ühtlase ni paljo pruun Sirupiga keeta, et sa arwad sedda parrajaste maggusaks sawad. Kui sa annad ülles, siis panne röstitud saia wilud waagna sisse, walla suppi ka sisse, ja ripputa Kanelit peäle. Kes wähhema kulloga sedda suppi tahhab tehha, woib sedda kurnamatta jätta, et ni hästi tangud kui ounadki senna sisse jäwad. Kes tahhab, woib ka kanelit ja Sitroni koort mahhajätta. Sedda ei woi mitte ni otse kohhe üttelda, kui paljo tango peab woetama, sedda agga sünnib üttelda, et neist ni paljo peab wotma, et supp parrajaste tummiks saab. Kui agga ounad on hästi happud, siis kahhe peo täiest kül on. Kes wäggewamat ouna maggo suppi sisse tahhab sada, se wötko neist rohkemat ossa. Agga se pruun Sirup on tarwis, sedda suppi maggusaks tehha. Ounad teggewad kül suppi mustaks, agga ei anna temmal illusat pruni kolöri, nenda kui se Sirup teeb. Seddasinnast suppi peab ühhe kiwwi- ehk hästi tinnatud riista sees keetma.


61. Tikkelbäri marja supp. (Stachelbeerensuppe.)

Keeda suppi tango- wee- ja woiga, nendasammoti kui praego öppetati, agga ilma ounata; keeda ka weega üks Moos Tikkelbäri marjadest, mis weel polle walmis, ja mulju sedda ühhe tihhe Turslagi läbbi, et ühtegi semet egga nahka ei sa senna sekka tullema. Saab se supp keedetud ja kurnatud, siis panne sedda jälle tullele, lasse nattoke keeta, ja panne ni paljo sedda Moosi senna sekka, kui sa arwad sedda parrajaste happoks teggewad, ja panne ka Sukrut mao järrel senna jure. Kui sa sedda üllesannad, siis panne röstitud leiwa wilokad sisse, ja ripputa tougatud kanelit peäle. Sesinnane supp peab ka kiwwi- ehk hästi tinnatud riista sees keema. Selle suppi tarwis sünnib ka sisse tehtud Tikkelbäri marjad ni hästi kui toredki prukida.


62. Kalla supp. (Fischsuppe.)

Somusta ja harri illusaste sedda kalla puhtaks, panne nattokesse solaga paja sisse, walla ni paljo külma wet peäle, kui suppi pärrast tarwis lähhäb. Senna jure panne üks wähheldane sibbul, ehk purjo sibbul, mis otsast risti löhki leigatakse, ja üks kimpoke Petersili lehte. Lasse sedda keeta, senni kui kalla rammo hästi saab wälja keend, agga mitte wägga järso tulle peäl. Kui ta hakkab ülleskeema, woetakse wahto holega peält ärra. Kui supp head kalla maggo sanud, siis kurna sedda Turslagi läbbi. Walla siis nattoke külma wet kalla peäle, anna temmal sola mao järrel, ja lasse tedda nattoke keeta. Senni panne üks teine padda selle kurnatud kalla suppiga tullele; senna sisse pannakse kaunis tükk woid ja nattoke hakkitud Petersili lehte. Wispelda siis kausi sees kolm ehk nelli munna nattokesse nisso jahhoga, walla senna jure pole tobi ossa rööskat pima, nattoke hobilt, et ta ei jä klimpilisseks. Kui kalla supp ülleskeeb, siis wallatakse need wispeldud munnad ja piim senna sisse, ja wispeldakse ühtepuhko, et ta ei jookse kokko. Panne siis arro pärrast sola sisse, ja kui jo kül saab keend, tösta padda tullelt mahha ja wispelda nattoke enne kui sa waagnasse annad. Kui nenda kästakse, siis panne kalla senna suppi sisse, ja riwi Muskati peäle. Kes kaks rihti sest tahhab sada, tuwigo sedda kalla issi tükkis, siis mekkib parrem. Selle tarwis woib puddo kalla wotta, olgo ahwenad ehk särjed, et agga supp saab kalla maggo, siis se on üks puhhas. Kes happo maggo armatseb, wallaga nattoke Ädikast suppi sisse.


63. Jahho klimpid, mis lihha suppi sees prugitakse. (Mehlklimpen in Fleischsuppe.)

Wotta korteri ossa wet, ja pool korter sullatud woid, panne tullele ja keeda nisso jahhoga üks kowwa pudder. Kui ta kül keend ja külmaks läinud, siis segga senna sisse nelli munna, üks lussika täis penikest Sukkurt, nattoke Muskatplomi ja sola. Wotta siis lussikaga ni suured klimpid kui tahhad, ja panne suppi sisse keema.