Köki ja Kokka Ramat/Keiksuggused linnud

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Keiksuggused linnud.

275. Kuida linnud peab üllespilima, kui neid praetakse, ehk terwelt prugitakse teiste roade tarwis. (Wie die Vögel gespielet werden, wenn sie gebraten oder zu andern Gerichten ganz gebraucht werden.)

Kui sa linno-pea otsast raiud ärra, siis jätta üks pissike otsoke sest kaelast kehha külge. Raiu need tiwad nattoke selle liikme alt, mis kehha külges on, ja need jallad pölwest sadik ärra. Wa-uta se rinna lu hästi mahha, nenda et se rind saab ümmargusseks, tomma need reied selja wasto, ja kinnita neid pilbaga hästi kinni, mis sa mollemate reiette läbbi pead pistma. Kasta siis linnud keewa wee sisse, ja hööru neid warsi ühhe tükki woiga, ja kui naad külmaks jäwad, siis pekki neid pikketi rinna, kännaste riddamissi penikesse pekkiga, panne neid praewarda peäle, ja pöra neid tassa sütte tulle ees, agga kasta neid saggedaste woiga. Kui sa tahhad nattoke rööska pima praepanno sisse wallada, siis ni paljo woid ei kullu mitte ärra. Panne sedda ikka tähhele, et sa keiksuggused praed woiga saggedaste kastad, ni kaua kui need alles tulle ees pöörtakse; agga nattoke enne, kui sa neid ülles annad, siis ripputa ühteseggatud penikest sola ja jahho nende peäle. Kui sa metspüüd ühheks ehk kahheks tunniks rösa pima sisse panned, enne kui sa neid praed, siis naad hästi paisuwad, ja lähtwad walgeks. Kui sa neid siis praed, siis sa woid neid kasta sellesamma rösa pimaga ja ühtlase woiga. Teised linnud sawad ka sedda wisi heaks. Issiärranis agga on se tarwis, neid rösa pima sees leotada, kui naad wahhest monne päwa on pekkitud seisnud, ning jo kuiwaks läinud.


276. Linno-Hassee. (Vogel-Haché.)

Hakki praetud linno-lihha penikesseks, touka need kontid ka katki, ja keeda neist pruun Kulii nattoke Passilika, Loorbäri lehte, Timiani, sibbula, ning kinki wilokattega. Kui se on keedetud, siis pruni nattoke woid ja jahho, kurna se Kulii senna jure, lasse sedda keeta, kunni ta saab hästi seggaseks, ja panne siis se hakkitud linno-lihha Pipra, Muskati, ja solaga senna sisse; ärra keeda sedda agga mitte, waid lasse sedda palawaks sada, ja liguta tihti ümber. Kui sa üllesannad, siis panne linno reied senna ümber, mis woiga pankoki panno sees praetud on.


277. Rullaad linnoga. (Roullade mit Vogel.)

Te üks Waars torest härja lihhast, leika praetud linno-lihha penikessiks würwliks, ja touka need kontid katki, ning keeda neist üks hea, wäggew Kulii. Kuppata Murklid ja härja mokkad ehk wassika süddame pima ülles, leika penikesseks, ja panne neid selle leigatud linno lihha ning woiga ühhe Kastrulli sisse, lasse nattoke läbbi keeta, ripputa jahho peäle, ja liguta sedda hästi ümber. Kui se pruun-koldseks saab, siis kurna nattoke Kulii senna sisse, ja tuwi sedda Loorbäri lehte, Pipra, sola, ning ühhe terwe sibbulaga, mis otsast sisse kärwitud on. Kui se saab tummiks, ning temmal jo head maggo on, siis wotta se sibbul seest wälja, lasse se Ragu külmaks jäda, ja walla ennamiste keik Soosti ühhe teise riista sisse. La-uta nüüd nattoke paksemmat korda kui üks wie koppeki tükk sedda torest härja lihha-Waarsi ühhe öhhukesse nahha peäle, mis wassika lihha peält ärrawoetakse, panne se Ragu senna peäle, lasse agga mitte wägga paljo Soosti senna sekka tulla, ja rulli siis sedda nahka kokko. Panne öhhukessi härja lihha wilokaid pohja peäle, ühhe pankoki panno sisse, panne se Rullaad senna peäle, ja walla üks kulbi täis lihha-suppi senna jure, ja lasse sedda siis ahjo sees küpseda. Kui se ahjo sees wähhe kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna Rulladi sisse, ja kui se on küpsetud, siis panne sedda ühhe Kostrulli sisse, ja walla sedda Soosti, mis sest Ragust üllejäi senna jure. Kalla ka keik Soosti, mis Rulladi seest panno sisse on jooksnud senna sisse, ja lasse se Rullaad selle Soosti sees nattoke keeta. Kui se Soost wägga wäddel on, siis panne nattoke riwi-leiba senna sisse, ja kui se tummiks lähhäb, siis anna sedda Rulladi ülles.


278. Linno Ragu. (Ragout vom Vogel.)

Kui lind on üllespilitud, siis kasta sedda woiga, ja prae sedda, et ta pool küpseks saab. Panne siis se pann, mis prae all olli, sütte peäle, panne nattoke jahho ja sibbulad senna sisse, liguta sedda allati ümber, ja lasse sedda nattoke läbbi keeta, kunni se pruun-koldseks saab; walla siis ni paljo wet ehk Kulii senna jure, et sest parrajast Soosti saab, ja lasse sedda keeta kahhe Ansjowissi, nattoke Ädika, sola, ja Sukroga, kunni se saab tummiks; ommeti ei pea temmal ei maggus egga happa maggo ollema. Kurna siis se Soost Turslagi läbbi ühhe raud paja sisse, ja panne se lind monne koritud Oliwi, ja Murkliga senna jure. Seks woib ka Kapperst, Riiskid ehk Sampionid prukida, ehk mis ial sadawas on. Lasse siis se lind keeta, kunni ta murreks saab, ja kui sa tedda üllesannad, siis tomma noaga süggawad kärwid pikketi rinna sisse, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilokad senna kärwide sisse, siis ta näitab kännaste wälja.


279. Hasseritud tedred. (Hachirte Birkhühner.)

Prae essite need tedred, ja leika siis keik lihha rinna peält ärra, hakki sedda rinna-lihha penikesseks nero-raswa, ja nattoke pekkiga, ja segga sedda siis ärra 4 munna, sola, Pipra, penikesseks hakkitud sibbula, nattokesse Passilika, ning riwi-leiwaga, mis rösa pima sees on leotud. Peksa keik sedda ühhe pu kulbiga, et se hästi sitkeks saab, ja wülli sedda rinna lu peäle, et linnul temma endine teht ja näggo saab. Leika siis kitsokessed pekki träämlid, agga pool ni pitkad, kui pekkimisse tarwis prugitakse, ja pista need pekki träämlid illusaste linno rinna sisse, otsekui olleks ta pekkitud. Woia siis üks Pläkwagen ehk üks Taarti pann woiga, panne se lind senna sisse, ja lasse sedda ahjo sees pruun-koldseks sada. Te siis üks Soost senna jure, sedda samma wisi, kui praego enne öppetati, ja lasse sedda lindo selle Soosti sees nattoke keeta. Sa woid ka senna jure wotta penikesseks leigatud härja mokkad, ja wassika süddame pima, mis essite on ülleskuppatud, ja woi sees nattoke läbbi keedetud.


280. Linnud ouna-Soostiga. (Vögel mit Aepfel-Sauce.)

Prae pekkimatta tedred prae-warda peäl, ja kasta neid saggedaste woiga. Kui need jo pea on praetud, siis ripputa sola peäle, ja kui need küpsed on, siis panne neid ülles waagna peäle. Kalla siis ouna-Moosi nende peäle, mis jodawa wina, wee, Sukro, ja Korrintidega on keedetud. Panne agga tähhele, et se Moos peab soe ollema, ni hästi kui linnudki, kui sedda nende ülle kallatakse. Sesinnane roog saab ennamiste külmalt söödud.


281. Kuida Metsised ja Tedrid woib hoida. (Auerhühner und Birkhühner zu conserviren.)

Kui ennam wärskid lindo on, kui et neid keik ühhel hobil jouaks wärskelt süa, siis noppi neid, wotta sissekonnad seest wälja, ja harri neid hästi puhkaks. Hööru neid seest ja wäljas poolt ühteseggatud penikesse sola, tougatud Ingwäriga, ja panne neid warsi röstiga nödra sütte tulle peäle, ja lasse neid pitkamissi läbbi ja läbbi sojaks sada. Lasse neid pärrast hästi ärrajahtuda, ja panne neid kordamissi Loorbäri lehte, ning terwe Inglise Würtsiga ühhe puhta werendeli sisse, ja walla ni paljo head Ädikast peäle, et se nende ülle käib. Kui sa nüüd tahhad neid prukida, siis peawad need essite 3 päwa wee sees ligguma, agga sa pead igga pääw uut wet peäle wallama. Neist sünnib siis parreminne Ragu kui pradi tehha.


282. Linno Pastet. (Vogel-Pastet.)

Kui sul on metsised, tedrid ehk metspüüd, siis harri neid hästi puhtaks, ja pili neid wisi pärrast ülles; prae neid prae warda peäl pool küpseks, ja kasta neid saggedaste woiga, ning lasse neid siis külmaks jäda. Panne se prae-pann sütte peäle, ja selle prae-woi jure, mis seäl sees on, panne nattoke nisso jahho, ning üks katki leigatud sibbul. Lasse sedda nattoke ülleskeeta, et se pruun-koldseks lähhäb, ja walla nisuggust pruun Kulii senna jure, mis linno Pasteti keigesündsam on, ja lasse sedda 2 terwe Ansjowissiga nattoke keeta. Kui se Soost saab tummiks, ning temmal head maggo on, siis kurna sedda Turslagi läbbi, ja lasse külmaks jäda. Te siis üks kowwa Pasteti taigen, ja wormi sedda kantlikkuks, ehk pitkerkonseks, ehk ümmargusseks, ehk kuida wisi sa tahhad, panne sedda ühhe öhhukesse pu-pohja ehk tuggewa Pabberi peäle, ja te se Pastet ni tuggewaks, et ta ennast kous hoiab. Panne essite pohja peäle Pasteti sisse öhhukessed pekki wilokad, ja siis wäljakloppitud Koogid ühhest nisuggusest Waarsist, mis linno Pasteti tarwis prugitakse, seäa agga need Koogid teine teise korwa ni tihheste kinni, ni hästi pohja peäl, kui ümberringi, et ühtegi wahhet nende wahhel ei jä. Kui linnud on suured, siis leika 2 süggawad kärwid pikketi rinna sisse, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilud nende kärwide sisse. Agga kui sa metspüü ehk muu pissokeste lindude peäle Pasteti teed, siis panne need Sitroni wilokad nende wahhel, ja pärrast need linnud, koritud Oliwi, Murkli, Sampioni, ehk Riiskidega seltsis senna Waarsi peäle. Tösta siis nattoke sest külmast Soostist, mis sa essite teggid, senna sisse, et se Pastet wägga kuiwaks ei jä, ja katta wimaks keik, mis sa olled sisse pannud, wälja kloppitud Waarsiga kinni. Panne siis üks kaas sestsammast taignast senna peäle, krusi sedda mele pärrast wälja, woia se Pastet wispeldud munnadega, ja panne sedda ahjo sisse, mis hästi pallaw peab ollema. Kui se taigen wäljas poolt nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga senna ja tenna monned augud Pasteti kane sisse, ja lasse tedda siis küpseda. Agga nattoke enne, kui sa tedda ülles annad, siis wotta se kaas ja keik raswa peält ärra, te sedda Soosti sojaks, ja walla sedda senna sisse. Panne sedda jälle ahjo sisse, siis on se walmis, ja anna tedda murtud Salwetti sees waagna peäl ülles.


283. Kuida linno-Pastet waagna peäl peab tehtama. (Eine Vogelpastete auf der Schüssel zu machen.)

Prae üks metsis prae warda peäl pool küpseks, ja kui ta alles soe on, siis leika illusaste sedda körre ni hästi kui sedda rinna-luud ärra; wata agga järrel, et rinnal siisgi omma näggo jääb. Te üks nisuggune Waars, mis linno Pasteti tarwis prugitakse. Wotta siis üks kohhekeskminne suur wagen ja woia se pohhi woiga, panne se linno-rind senna peäle, ja reied senna körwa, et se näitab wälja, otsego olleks temma terwe lind, leika agga monned riipsud lihha sisse, ja panne wäljakrusitud Sitroni wilokad senna sisse. Wotta siis se Waars, leika sedda wähhäldasiks tükkiks, kloppi neid wälja, ja prae neid nattoke pankooki panno sees woiga, panne neid siis linno-lihha ümber, ja Murklid ning Sampionid ka, ehk muud seddasuggust, mis agga kä on. Kasta waagna äred wee ehk munnadega, ja panne üks ni körge kord Pasteti taignast senna ümber, kui se lindki on. Walla seddasamma suggust Soosti senna sisse, kui Pasteti jures Num. 282. näideti, ja kloppi se Waars wälja, ning la-uta sedda seestpoolt taigna äärte ümber keikipiddi wälja. Te siis üks kaas sestsammast taignast, panne sedda peäle, kinnita sedda agga munna walgega, et se jääb hästi tihheks, kruusi mele pärrast wälja, woia wispeldud munnadega, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kui se taigen wäljaspoolt nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monned aukud kane sisse, ja lasse sedda pärrast täisi küpseda. Kui sa sedda üllesannad, siis wotta kaant peält ärra, ja wata järrel, kas Pasteti sees ni paljo Soosti on, kui sa arwad tarwis ollewad; kui mitte, siis walla ennam senna jure; agga se Soost mis sa jure wallad, peab sojaks tehtud sama. Kui sa sedda Pasteti tahhad suuremaks tehha, kui ühhest metsisse rinnast, siis wotta ennam lindo senna jure; wotta agga keik kontid seest wälja, touka neid katki, ja te neist Kulii, sedda wisi, kui siin ramatus Kulii öppetakse teggema. Tahhad sa suurest linnust Pasteti tehha, sedda wisi, kui Numr. 282. näidati, siis wotta nenda sammoti keik kontid seest wälja. Kui sa agga metspüüst, tu-ist, pöldpüüst ehk muist wähhemist lindudest tahhad waagna peäl Pastet tehha, siis polle siin jures ühtegi muud tähhele panna, kui agga et se taigen waagna äärte ümber saab looka wisi wormitud. Pissikeste lindude seest ei woeta kontid mitte wälja, neid pilitakse agga illusast ülles, kui naad praetakse. Kui nisuggused weikessed linnud taigna sisse ilma waagnata pannakse, siis saab se teigen seddasamma wisi wormitud, kui waagna peäl.


284. Külm linno-Pastet. (Eine kalte Vogel-Pastete.)

Kui sa tahhad külma linno-Pasteti tehha, siis moista, et suured linnud, nenda kui metsised ja tedrid seks keigesündsamad on. Prae neid essite, ja wotta siis keik kontid seest wälja, öiete seddasamma wisi, kui Numr. 283. näideti. Panne nattoke nisso jahho ja sibbulad, ehk penikesseks leigatud Sarlottid prae-woi sisse, misga need linnud kasteti, ja lasse sedda nattoke läbbi keeta. Walla siis hea rammokas pruun Kulii senna sisse, ja lasse sedda keeta koritud Oliwide, Ansjowissi Loorbäri lehte, ning Ädikaga, et ta nattoke happuks saab; liguta hästi ümber, ja kui se Soost tummiks jääb, ning temmal head maggo on, siis kurna sedda Turslagi läbbi, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego üks nisuggune Waars, mis linno-Pasteti tarwis prugitakse, olgo praetud linnust ehk teisestki lihhast, mis sull agga juhtub ollema. Agga sellesinnatse Waarsi sees ei pea ühtegi raswa ollema, waid sa pead sedda pekki, ja woiga raswaseks teggema. Panne pärrast nees linnud sisse, ehk taigna sisse ilma waagnata, ehk waagna peäle. Kui se Pastet ilma waagnata saab tehtud, siis panne essite pekki wilokad pohja peäle teigna sisse, la-uta siis sedda Waarsi pekki wilokatte ülle, ja panne pärrast need linnud senna peäle, pista Sitroni wilokad rinnade sisse, ja walla siis head ossa Soosti senna jure. Siin ei sa ühtegi Waarsi linnude peäle pandud, kui agga üks kord öhhukessed pekki wilokad. Te wimaks üks kaas sestsammast taignast, panne sedda hästi tihheste kinni, krusi wälja, ja woia sedda wispeldud munnadega, ning panne ahjo sisse. Kui se taigen wäljaspiddi nattoke kinnitust saab, siis pista penikesse kahwliga monned aukud kane sisse, ja lasse sedda küpseda. Saab se Pastet küpseks, siis wotta sedda ahjo seest wälja, leika se kaas lahti, ja wotta need peälmissed pekki wilokad peält ärra, walla üks klaas jodawat wina, ning nattoke ennam Soosti, mis soe peab ollema, senna sisse, kui sedda Soosti, mis jo enne seäl sees on, kassinaste olleks. Wi se Pastet jälle ahjo, ja kui ta nattoke seäl sees on seisnud, siis wotta sedda wälja, wotta keik raswa peält ärra, ja lasse sedda külmaks jäda.


285. Linnud Sjelee sees. (Vögel in Gelée.)

Te sedda metsist ehk tedri hästi puhtaks, pili tedda ülles, pekki ja prae tedda pool küpseks, kasta agga saggedaste woiga. Wotta siis 3 puhtaks harritud härja jalga, leika neid pissikessiks tükkiks, ja keeda neid purruks katki. Kurna siis se Soost, mis sees need härja jallad keedeti, ja panne se pool praetud lind ühtlase prae-woiga senna sisse. Panne nattoke Kanelt, nattoke tougatud köömlid, monningad solatud Lemoni wilokad, wiin-Ädikast, Sukrut ja nattoke woid senna sisse. Sedda suppi peab ni paljo ollema, et se linno ülle seisab, ja lasse sedda tassa keeta, kaas ikka peäl. Kui se on keedetud, siis panne sedda ühhe Kastrulli ehk teise riista sisse, agga se lind ei pea mitte wägga pohja peäl seisma, waid temma all peab nattoke suppi ollema; kurna pärrast jöhwi sööla läbbi ni paljo suppi senna jure, et se ülle linno käib, ja siis woid sa sedda 8 päwa ja wahhest kaueminne hoida. Kui sedda tahhetakse prukida, siis te sedda riista sojaks, ja kui se lind omma Sjeleega annab lahti, siis pöra tedda kummuli waagna peäle ühhe murtud Salwetti sisse.


286. Sissepakkitud metsis ehk tedder. (Eingebackter Auer- oder Birkhahn.)

Noppi se lind, pili ülles, ja prae sedda pool küpseks. Te sedda aego üks Waars torest härja lihhast. Kui se lind on pool praetud, siis leika se rind rinna-luga tükkis peält ärra, lasse agga need tiwad ja reied selja-roo külge kinni jäda, ja hoia, et sesamma selja-rood ehk körre mitte katki ei lähhä, waid et sellel temma lodud näggo jääb. Te siis üks penike Ragu sedda wisi: leika kinki, lihhawat ja lahja seggaminne, penikesseks würwliks, ja keeda neid lihha-suppi sees nattoke. Kui sup on sissekeenud, siis ripputa nattoke nisso jahho senna peäle, liguta agga hästi ümber, kunni se jääb pruun-koldseks, ja walla siis pruun Kulii senna sisse. Kui ülleskeeb, siis wotta se linno rinna-lihha, mis agga jo enne peab pissikessiks würwliks leigatud ollema, wotta ka ülleskuppatud ja nendasammoti penikessiks leigatud wassika süddame pima ning ülleskuppatud ja katki leigatud Murklid, nattoke Muskatplomi, ja monningad Sitroni kore träämlid, panne keik sedda senna sisse, ja lasse sedda tassa tuwida. Kui se lihha on murreks sanud, siis panne üks lussika täis Kapperst senna jure, ja lasse siis se Ragu külmaks jäda. Se Soost agga peab tummi ollema. Walmista pärrast illusad wilokad sest Waarsist mis essite sai tehtud, kloppi neid wälja, panne neid linno körre sisse ja küljede wasto, need Waarsi wilokad agga peawad hästi teine teise liggi seätud ollema, nenda et ühtegi wahhet nende wahhel ei jä, panne siis se külm Ragu Waarsi peäle senna linno körre sisse, ja la-uta jälle Waarsi ülleültse senna peäle, panne agga tähhele, et ühtegi auko senno sisse ei jä, et Soost ei tilku seest wälja. Kui sa sedda Waarsi olled peäle la-utanud, siis peab se otsekui üks lodud lind wälja näitma. Woia siis üks wagen, ehk üks pankoki pann, panne se lind senna sisse, ja lasse sedda ahjus küpseda Kui temma siis wäljaspoolt nattoke kinnitust saab, sis pista penikesse kahwliga monningad aukud rinna sisse, et se aur wälja peäseb, ja kui se jo pea küpseks saab siis wotta wälja, ja lasse tedda külmaks jäda. Te siis üks Taarti taigen, rulli wälja, panne sedda linno ülle, ja krusi sedda ka, agga moista, et se taigen ei pea üsna mahha ullatama, waid se lind peab alt nattoke wälja paistma. Kui sa tedda üllesannad, siis te nattoke pruun Kulii sojaks, ja kui siis Soosti linno seest olleks wälja joosnud, sis walla sedda ka Kulii sekka. Tösta siis essite se Kulii waagna sisse, ja panne se lind senna peäle, se taigen agga, misga se lind kaetud on, ei pea mitte Soosti sisse ullatama. Kui se lind seest wägga kuiw olleks, kui sedda laua peäl lahti leigatakse, siis woib sest Soostist, mis waagna sees on nattoke senna sisse tösta. Kui se Soost peaks wägga raswane ollema, siis kassi raswa peält ärra, kui sa sedda üllesannad.


287. Metspü Pastet walge Soostiga. (Pastete von Hasselhühner mit einer weißen Sauce.)

Te metspüüd puhtaks, pili wisi pärrast ülles, kasta keewa wee sisse, ja siis warsi märi neid külma woiga. Panne siis need metspüüd kastrulli sisse, ja walla ni paljo lihha-suppi ehk wet peäle, et se nende ülle käib. Panne 2 ehk 3 suitsetud kinki wilokast senna jure, ja lasse keeta, kui agga ülleskeewad, siis wotta waht peält ärra, ja panne üks sibbul, mis otsast rist löhki leigatud, Loorbäri lehti, Petersilli lehti, jämmedast tougatud Ingwäri ja nattoke woid senna sisse, lasse kanega keeta, ja kui metspüüd jo pea kül on keedetud, siis wotta neid seest ülles, ja lasse neid külmaks jäda. Lasse agga Soosti keeta, kunni se kinkist head maggo saab, ja kurna sedda siis Turslagi läbbi. Panne nüüd nattoke woid ja jahho selle tühja kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla siis se kurnatud Soost senna sisse, ja lasse sedda wärske Ööstridega keeta, agga kui neid ep olle, siis panne koritud Oliwid, ülleskuppatud ja woi sees nattoke läbbi keedetud Murklid ehk Sampionid senna sisse, ja lasse sedda Soosti sellega keeta. Panne weel nattoke Muskatplomi ja sola mao järrel senna sisse, ja kui Soost saab tummiks, siis lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego wassika lihhast seddasuggust Waarsi, kui koddo lojuste lihha Pasteti sees prugitakse. Te ka nisso jahhust kowwa Pasteti taignast; wotta ühhe maddala waagna, woia se pohhi külma woiga, rulli se Pasteti taigen wälja, kasta need waagna äred weega, ja panne üks taigna täamel senna peäle, mis ni lai peab ollema, kui need waagna äredki on. Wotta üks teine taigna trämel, rulli sedda wälja, ja seäa sedda looka wisi püsti waagna äre ümber, ja märi sedda seest Waarsi korraga, mis nattoke paksem on, kui üks wie koppeki tükk. Panne siis need metspüüd wisi pärrast waagna sisse, ja walla se Soost senna jure. Panne wälja krusitud Sitroni wilokad senna peäle; katta sedda pärrast Waarsiga, liida agga seddasinnast peälmist Waarsi selle äärmisse Waarsiga hästi kokko. Te pärrast üks kaas sestsammast taignast, ja kinnita sedda öiete tihheste selle taignaga, mis äärte ümber püsti seisab. Te wimaks üks knööp sestsammast taignast, krusi sedda tupso wisi wälja, ehk nenda kui sa tahhad, panne sedda kesk kane peäle, woia se Pastet wispeldud munnadega, ja panne sedda ahjo sisse. Kui se taigen wäljas poolt nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud kane sisse. Kui ta siis küpseks saab, siis anna tedda ülles.


288. Katoo dö Selinott. (Gateau de Gelinottes.)

Te üks sitke waars torest härja ehk wasika lihhast, ja üks penike Ragu praetud metspüüst, ehk muu praetud linnust. Wotta agga ükspäinis se rinna-lihha neist lindudest, ja leika sedda würwliks ehk öhhukesseks wilokaks. Touka need kontid, ja keeda neist üks hea rammokas Kulii monninga kinki wilokatte, Loorbäri lehte, nattokesse Passilika, ja ühhe sibbulaga, mis otsast sisse leigatud. Kui se Kulii on keenud, ning hästi wäggewaks sanud, siis kurna sedda Turslagi läbbi. Panne siis nattoke woid ja jahho kastrulli sisse, pruni ja liguta sedda hästi ümber, tösta pärrast monni kulbi täis Kulii senna sisse, ja kui se on keenud, ning se Soost tummiks läinud, siis pane se linno-lihha senna sisse, ühtlase Murklide, koritud Oliwide, ehk Kapridega, pissikeste Sitroni wilokatte, ning solaga. Kui keik nattoke on keenud, siis lasse sedda külmaks jäda. Leika sedda aego kaks härja lihha wilokast, ni suured siis üks pu-talrik, kloppi neid hästi murredaks, ja pekki sedda teist wilo ühhelt poolelt penikesse pekkiga illusast kui üks lindki saab pekkitud. Märi siis üks Kastrull külma woiga, ja panne öhhukessed pekki wilokad pohja peäle, panne siis se pekkitud härja-lihha wilokas senna peäle, se pekkitud külg pekki wilokatte wasto. Panne siis ni laia Waarsi korda senna peäle, kui se härja lihha wilokas suur on, agga nattoke paksem kui üks wie Koppeki tükk, te ka sestsammastWaarsist äred ümberringi senna Kastrulli sisse, ja panne se külm Ragu, mis essite sai tehtud senna sisse. Te pärrast üks kook sestsammast Waarsist, agga se peab nattoke paksem ollema, kloppi sedda wälja, ja panne sedda senna peäle, kinnita sedda hästi tihheste selle Waarsiga mis äärte ümber sai pandud. Panne nüüd se pekkimatta härja lihha wilokas senna peäle. Kasta ühhe sulle wispeldud munnade sisse, ja woia sedda ülleültse ning ümberringi, nenda et se hästi ko-us seisab. Panne wimaks 2 ehk 3 öhhukest pekki wilo, ehk woiga woitud Pabberit senna peäle, ja tösta se Kastrull ahjo sisse. Kui se wäljaspiddi nattoke kinnitust on sanud, siis pista kahwliga monningad aukud ni süggaweste senna sisse, et se kahwel Raguusse ullatab. Kui küpseks saab, siis wotta need peälmissed pekki wilokad ehk sedda Pabberit peält ärra; märi need kahwli aukud wispeldud munnadega kinni; Kalla kummuli waagna peäle, ja wotta need pekki wilokad ärra, mis pohja peäl ollid.


289. Metspüüd happo kapstaga. (Hasselhüner mit Sauerkraut.)

Tuwi happo kapstad pruniks, pekki metspüüd, ja prae neid küpseks prae-warda peäl. Kui sa nüüd tahhad üllesanda, siis panne essite happo kapstad waagna peäle, ja siis need metspüüd wisi pärrast senna peäle.


290. Metspüü Wrikassee. (Fricassée von Hasselhünern.)

Harri metspüüd hästi puhtaks, ja piili neid illusaste ülles. Kasta neid keewa wee sisse, ja märi neid külma woiga. Panne neid siis ühhe Kastrulli sisse, ja walla ni paljo wet peäle, et se nende ülle käib, ja lasse neid keeta, ning wotta wahto peält ärra. Panne pärrast üks otsast rist löhki leigatud sibbul, Petersilli lehti, jämmedast tougatud Ingwäri, sola, Sitroni koort, ja nattoke woid senna sisse; lasse need metspüüd sellega keeta, et need jo pea küpseks sawad, ja wotta neid siis seest wälja, kurna agga sedda suppi Turslagi läbbi. Panne nüüd nattoke woid ja jahho selle tühja Kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla siis ni paljo sest kurnatud suppist senna jure, et sest üks parrajas Soost saab, liguta sedda hästi ümber, ja kui se nattoke on keenud, siis panne need metspüüd senna sisse, ning Muskatplomi, ülleskuppatud ja woi sees nattoke läbbi keedetud Murklid ja Riiskid ehk Sampionid. Lasse sedda nüüd tassase tulle peäl tuwida, rapputa agga Kastrulli wahhest, ja kui need metspüüd kül on keenud, siis te sedda Soosti munna koldsega tummiks, panne ka nattoke Sukrut, ja Sitroni Sahwti ehk Ädikast senna sisse, ommeti ei pea temma üsna maggus egga happo ollema. Panne ka sola mao järrel sisse, ja kui sa olled sedda üllesannud, siis riwi nattoke Muskati peäle. Sellesinnatse roa sisse woib ka wärsked Ööstrid panna, agga siis ep olle munna koldsed tarwis, ei maggust, egga happo, ei Murklid, Riiskid egga Sampionid, sest se saab neist Ööstrist head maggo. Panne ükspäinis tähhele, et kui sa lassed sedda jahho ja woid läbbi keeta, sa siis ni paljo jahho wottad, et se Soost ei sa wägga wäddelaks.


291. Wilee dö Selinott. (Filets de Gelinottes.)

Leika praetud metspüde rinna peält öhhukessed wilokad, ni pitkad, kui neid woib sada, panne neid Kastrulli sisse, walla 2 ehk 3 kulbi täit lihha suppi senna peäle, ja panne nattoke Muskatplomi, sola, woid, nattoke Sukrut, riwi-leiba ja Sitroni Sahwti senna jure, agga mitte ni paljo, et se sest maggusaks ehk happuks lähhäb, waid et se keigest neist rohtudest head maggo saab. Lasse sedda tassase tulle peäl tuwida, rapputa agga Kastrulli wahhest, ja kui se Soost on tummiks sanud, siis anna sedda ülles.


292. Kuida metspüüd Sjelee sees woib hoida. (Hasselhüner in Gelée zu conserviren.)

Kui sull 12 metspüüd on, siis wotta 2 naela hirwe-sarwe, walla 3 kanno wet senna peäle, ja lasse 3 tundi kanega keeta, ja kurna sedda pärrast jöhwi sööla läbbi. Noppi sedda aego need metspüüd, ja harri neid seest ja wäljaspoolt hästi puhtaks. Piili neid pärrast ülles, ja kasta neid keewa wee sisse, ning panne neid ni paljo weega tullele, et se nende ülle käib, kui agga keewad ülles, siis wotta wahto peält ärra. Panne siis nattoke Inglise-würtsi, monningad Loorbäri lehhed, sola ja Sitroni wilokad senna sisse, ja lasse keeta, kunni need metspüüd pool-küpseks sawad; siis wotta seest wälja, ja panne neid waagna peäle, agga mitte wägga teine teise liggi, et need sedda parreminne ärrajahtuwad. Wotta keik raswa selle metspüü-suppi peält ärra, ja kurna sedda jöhwi sööla läbbi; walla siis se hirwe-sarwe Sjelee senna jure, ja lasse sedda 3 ehk 4 korda äre tassa ülleskeeta, panne agga nattoke Ädikast, Sukrut ja sola mao järrel senna sisse. Saab nüüd se Sjelee sedda wisi keedetud, siis kurna sedda Salwetti läbbi, ja lasse sedda seista, et se pea külmaks jääb. Wotta siis need pilbad metspüde seest wälja, ja panne neid Klaas-kruside sisse, ni mitto iggaühhe krusi sisse, kui ühhel hobil peab prugitama, ja walla se Sjelee senna peäle. Lasse neid sedda wisi teiseks päwaks seista, ja walla siis sullatud woid peäle, ja kui need selle woi pohjaga ühhe päwa on seisnud, siis panne pissikessed pu-pohjad kruside peäle, ja wi need krusid ühhe kuiwa ja külma keldri sisse. Kui sa paasto kuus metspüüd sedda wisi sisse panned, siis sa neid Jani päwani ja weel kaueminne woid hoida. Neid woib sellesamma Sjeleega süa. Neid sünnib ka Ragu ehk Pastetide tarwis prukida. Jää-kelri sisse ei pea neid mitte pantama, sest seäl sullab se Sjelee, ja linnud lähtwad hukka.


293. Hasseritud metspüüd. (Hachirte Hasselhühner.)

Harri metspüüd puhtaks, ja pesse keik werd seest hästi wälja; tomma siis sedda nahka rinna peält holega ärra, et se katki ei lähhä, ja wotta rinna-lu peält keik lihha ärra, ning hakki sedda nattokesse nero-raswa, ja pekkiga hästi penikesseks. Wotta saia leiba, leika sedda koort päält ärra, ja leota sedda leiba rösa-pima sees. Segga siis sedda hakkitud lihha sellesinnatse saia leiwa, munnade, nattoke jodawa wina, sola, Pipra, wägga pissut Passilika, ning Muskatplomiga. Touka sedda siis pu nuiaga, et se jääb hästi sitkeks, ja wülli sedda senna rinna lu peäle, nenda et se saab omma endist näggo, ning tomma sedda nahka jälle peäle. Kasta öhhukessed linnased nartsud wee sisse märjaks, ömble neid metspüde ümber, panne neid siis ni paljo lihha suppi sisse, et se agga nende ülle käib, ja lasse neid tümmaks keeta, panne ka sola sisse. Wotta siis need metspüüd seest wälja, ja need nartsud ümbert ärra, ja kurna sedda suppi Turslagi läbbi. Panne woid ja jahho selle tühja paja sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla siis se kurnatud supp senna peäle, panne head ossa puhtaks harritud Ööstrid, nattoke Muskatplomi ja Piprat senna sisse, ja lasse sedda keeta. Panne pärrast ka need metspüüd senna sisse, ja kui naad nattoke sawad keenud, siis anna neid ülles. Kui Ööstrid mitte ei peaks ollema, siis panne Murklid, ja Sampionid sisse; agga siis pead sa nattokesse Ädika, ehk Sitroni Sahwtiga Soostile maggo andma, ja te sedda ka munna koldsega tummiks.


294. Üks Pastet Korpiitsakast ehk hallist Räästast Ploom-Kapstaga. (Pastete von Schneppen oder Kramsvögel mit Blumkohl.)

Harri need linnud hästi puhtaks, ja wa-uta neid laiaks. Te siis nisso jahhust üks kowwa Pasteti taigen, ja wormi sedda kuida sa ial tahhad. Harri need Ploomkapstad puhtaks, ja leika neid kahheks ehk neljaks tükkiks katki. Panne nüüd essite pekki wilokaid Pasteti sisse, ja siis need linnud, ning Ploomkapstad lindude körwa, agga mitte kordamissi lindude peäle, panne pärrast tougatud walget Piprat, Muskatplomi, sola ning woid ka sisse, ja pekki wilokad jälle senna peäle, ja katta sedda wimaks sellesamma taignaga, et se saab hästi tihheks. Lasse tedda siis pool kolmat tundi ahjo sees küpseda, ja kui sa üllesannad, siis peab sull üks Soost walmis ollema, mis sedda wisi tehhakse: panne nattoke Muskatplomi lihha suppi sisse, ja te sedda tummiks munna rebbo, ja nattokesse jahhoga. Wotta siis Pasteti lahti ja need peälmissed pekki wilokad peält ärra, walla sedda Soosti senna sisse, lasse tedda hästi alla joosta, hoia agga, et Ploomkapstad ei lähhä katki.


295. Kuida hallid räästad peab sissetehtama. (Kramsvögel einzulegen.)

Kui sa sissekonnad lindude seest olled wäljawotnud, ja need linnud hästi puhtaks harrinud, siis pekki neid nattoke terwe Neilikeste, ja kaneliga, keeda neid pärrast lühhikesse wee sees nattokesse Ädika, sola, ja Sukroga, kaas agga peäl, ja wata järrel, et need wägga paljo ei sa keedetud, sest siis ei seisa naad mitte kaua. Sawad need nattoke ennam kui pool küpseks keedetud, siis panne neid iggaüht issiärranis laia waagnatte peäle, ja suppi kurnatakse ühhe teise waagna sisse. Kui keik sedda wisi ülle öö on seisnud, siis panne need linnud ühhe Krusi sisse, walla sedda Suppi senna jure, ja sullata woid senna peäle. Needsinnatsed linnud woib Ragu tarwis prukida, neid sünnib ka pradida woi, ja tougatud kaddaka marjadega. Kui neid prugitakse, siis pead sa need Neilikessed ja sedda Kanelit seest wäljanoppima.


296. Sesamma teist wisi tehtud. (Dito auf eine andere Art.)

Wotta sissekonnad seest wälja, harri need linnud puhtaks, ja lopputa neid hästi. Panne neid siis kordamissi ühhe raud-paja sisse, mis tihheda kanega, panne ka head küpsed ja tougatud kaddaka marjad, hea ossa woid, ning arro pärrast sola senna sisse. Lasse neid tassase tulle peäl pradida, wata agga järrel, et need, mis all wasto pohja on, ei sa wägga paljo praetud; sepärrast wahheta ümber peälmissed alla, ja allumissed peäle. Kui need jo pea küpseks sawad, siis pakki neid hästi kowwaste ühhe krusi sisse, walla keik woid, misga need praeti, senna peäle, agga sedda peab ni paljo ollema, et se nende ülle käib. Lasse siis se kruus ülle öö seista, ja se-u sedda pärrast kinni, ja hoia sedda siis ühhe külma hone ehk hea keldri sees. Needsinnatsed linnud woid sa prukida mis tarwis sa ial tahhad. Panne agga tähhele, et ni hästi needsinnatsed kui need teisedki Numr. 295. ei pea enne sissetehtama, kui süggise, kui jo hakkab külmetama.


297. Kuida hallid räästad peab pradima. (Kramsvögel zu braten.)

Noppi need linnud hästi puhtaks, ja kui need wärsked on, siis ärra wotta mitte sissekonnad seest wälja, kui pilli neid ülles pissikeste pilbadega; panne neid pissikeste wardade peäle, ja se-u neid pärrast praewarda peäl kinni, ja kasta neid saggedaste woiga. Kui naad siis pool küpseks on praetud, siis ripputa head küpsed ja penikesseks tougatud kaddaka marjo nende peäle, ja kasta neid ikka woiga, kunni need sawad küpseks. Ripputa siis ühteseggatud jahho ja sola nende peäle, nenda kui iggaühhe teisegi prae peäl ikka ripputakse, et se hästi kobrotab, ja kui sa üllesannad, siis peab sull röstitud saia wilokad walmis ollema, panne neid waagna sisse, walla se prae-woi nende ülle, ja panne need linnud senna peäle.


298. Hallid räästad ang Sürpriis. (Kramsvögel en Surprise.)

Harri need hallid räästad puhtaks, ja wotta sisse konnad seest wälja. Wülli neid tore lihha Waarsiga, ja prae neid siis praewarda peäl, kasta agga saggedaste woiga, kunni need küpseks sawad. Panne siis nattoke nisso jahho, ning üks katkileigatud sibbul prae-woi sisse, pruni sedda nattoke, ja walla siis pruun Kulii, ehk kui sedda ep olle, lihha suppi senna sisse. Sedda wet, mis sees Murkiid on ülleskuppatud, sünnib ka senna sisse wallada. Lasse sedda keeta, kunni se Soost saab seggaseks, kurna sedda Turslagi läbbi, ja keeda sedda jälle monningatte pissikeste Sitroni wilokatte, ülleskuppatud ja träämli wisi leigatud Murklide, ja würwliks leigatud Sampionide, ehk Riiskide ning solaga. Senna sisse woib ka üllestud härja mokkad panna, need peawad agga penikesseks träämliks leigatud, ja woi sees nattoke läbbikeedetud ollema. Keeda nüüd seddasinnast penikest Ragu ühtlase nende praetud halli räästadega, ja kui Soostil head maggo on, ning se jo tummiks saab, siis lasse neid külmaks jäda. Wotta siis ümmargussed saia kakkud, ni mitto, kui sull lindo on, ja ni suured, et ühhel linnul üggaühhe saia sees maad on. Raspli need saiad riwi-rauaga ümberringi, leika siis üks kaas nende peäle, ja kaewa keik sisso seest wälja, hoia agga, et ühtegi auko kore sisse ei jä. Määri siis need saiad ja need kaned seestpiddi tore lihha Waarsiga, agga wägga öhhukeste, ja panne üks hall räästas, ühtlase selle penikesse Ragu, ning Soostiga igga ühhe saia sisse. Panne siis kaned saiade peäle, määri agga need äred Waarsiga, et need hästi hakkawad kinni, ja se-u neid jämmeda löngaga kinni, et need kaned ei kukku peält ärra. Kasta siis need saiad wispeldud munnade sisse, ja wereta neid penikesse riwi-leiwa sees. Panne neid pärrast ühhe woiga woitud pläkwaagna peäle, ja lasse neid ahjus küpseda, kunni need pruun-koldseks sawad; wotta lönga ümbert ärra, ja anna neid ühhe murtud Salwetti sees ülles. Seddasamma wisi woib ka nored tuid waltnistada. Sa woid ka seddasinnast roga sedda wisi tehha, et sa need hallid räästad Waarsiga ei wülli, egga need saiad sellega ei määri. Raspli agga need saiad, wotta keik sisso seest wälja, ja määri neid seest hästi, ning need kaned ka wispeldud munnadega; lasse neid sedda wisi nattoke seista, ja kui need linnud on külmaks sanud, siis panne neid ühtlase Raguga saiade sisse, se-u kaned löngaga kinni, ja kasta need saiad wispeldud munnade sisse, ning wereta neid riwi-leiwa sees, ja lasse neid ahjus küpseda.


299. Tuid ang Sürpriis Sallati sees. (Tauben en surprise in Sallat.)

Wotta nored tuid, noppi ja harri neid hästi puhtaks, piili illusaste ülles, ja keeda neid a la Prääs sedda wisi: Leika pekki wilokad, panne neid ühhe laia Kastrulli sisse pohja peäle, nende peäle panne wassika lihha wilokad, ning üks ehk kaks kinki wilokad ühtlase Loorbäri lehte, nattokesse Passilika, Timiani, ning monne Sitroni wilokaga. Walla üks hea kulbi täis lihha-suppi senna jure, panne need tuid senna sisse, kaas peäle, ja panne tuld ni hästi kane peäle, kui ka Kastrulli alla. Lasse sedda nüüd tassa keeta, kunni need tuid sawad täisi keedetud, ja pärrast lasse neid külmaks jäda. Wotta sedda aego head suured Sallati pead, ni mitto kui sull tuid on, kuppata neid ülles, agga lasse sedda wet nende seest hästi wälja joosta. Wotta siis keik süddame lehhed Sallati seest illusaste wälja, panne tore lihha ehk kalla-Warsi nende assemel senna sisse, jätta agga tuidel nago pässa Waarsi sisse, panne neid senna sisse, ühtlase nattokesse külma Kuliiga, katta siis need tuid Waarsi, ja Salladi lehtega, ja se-u neid jämmeda löngaga hästi kinni. Saab se tehtud, siis keeda need Salladi pead sellesamma Präsi sees, mis sees need tuidki keedeti, walla agga 2 ehk 3 kulbi täit lihha suppi senna jure, ja lasse keeta, kaas ikke peäl, ommeti ilma tulleta kane peäl. Kui need on täisi keedetud, siis wotta neid seest wälja, wotta se löng ümbert ärra, kurna Soosti Turslagi läbbi, ja wotta raswa peält ärra. Panne siis woid ja jahho Kastrulli sisse, lasse sedda nattoke läbbi keeta, walla se kurnatud Soost senna jure, panne sola sisse, ja lasse sedda keeta, kunni sellel head maggo saab, ning temma tummiks lähhäb. Panne siis need wüllitud Sallati pead senna sisse, keeda neid tassase tulle peäl, ja anna neid omma ennese Soostiga ülles. Seddasamma wisi woib ka hallid räästad ehk pissikessed kannapojad walmistada.


300. Waarseritud ja Planeritud Tuid. (Farcirte und planirte Tauben.)

Harri tuid puhtaks, hakki tui lihha ja maksad hästi penikesseks, segga neid siis ärra riwi-leiwa, röörei, mis ühhest munnast on tehtud, ühhe ehk kahhe tore munna, nattokesse Passilika, Muskatplomi, Pipra, ja solaga, ning te sest üks Waars. Saab nüüd keik se ühte kokko hästi tougatud, siis wülli nattoke iggaühhe tui sisse, ja prae neid warda peäl, ehk keeda neid a la Prääs nenda kui tuid ang Sürpriis keedetakse. Kasta neid pärrast wispeldud munnade sisse, wereta neid riwi-leiwa ja nisso jahho sees, mis pooleks teine teisega on ühteseggatud, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni naad illusat karwa sawad, ja anna neid sojalt ühhe murtud Salwetti sees ülles.


301. Ragu jännesest. (Ragout von Haasen.)

Nülgi se jännes, ja tomma keik öhhukessed nahhad peält ärra, raiu tedda katki parrajast suureks tükkiks, ja lopputa neid wägga hästi. Panne siis se lihha kordamissi paja sisse, mis tihheda kanega, nattokesse woi, monne öhhukesse pekki wiloka, Loorbäri lehte, nattokesse nisso jahho, Pipra, sola, 2 ehk 3 terwe Neilikesse ning nattoke sibbulaga. Panne siis kaas peäle, ja lasse sedda tassase tulle peäl keeta, siis se ajab omma Sahwti wälja. Kui se jo hakkab kül sama, siis walla nattoke Ädikast senna sisse, agga mitte ni paljo, et se liig happuks lähhäb. Kui se nüüd on keedetud, siis panne essite se lihha, wisi pärrast waagna peäle, wotta siis ennamist keik raswa Soosti peält ärra, liguta sedda hästi ümber, et se jääb seggaseks, ja walla sedda lihha peäle, wotta agga keik pekki seest wälja. Kui sa need jännekse lihha tükkid lopputad, ning paja sisse panned, siis sago nattoke wet ka senna sekka tullema.


302. Ragu ang Liwer. (Ragout en Lièvre.)

Nülgi jännest, tomma keik öhhukessed nahhad peält ärra, ja harri sedda hästi puhtaks. Leika keik lihha kontide ning labba lude peält ärra. Wotta öiete wärsket lahja sea-lihha, ni paljo kui jännekse lihha on, hakki keik sedda lihha penikesseks, ühtlase ühhe peo täie ülleskuppatud Murkli, ehk Trühwli, (Trüfel) sibbula, ja nattokesse Nokkanboliga. Panne senna jure Piprat, sola, nattoke tougatud Neilikest, nattoke Passilika, 2 munnakollast; keik agga peab hästi penikesseks hakkitud sama. Leika ni suured wärske pekki würwlid kui pissikessed herned ehk läätsed; sedda pekki peab ni paljo ollema, kui sedda lihhagi, ja segga sedda lihhaga hästi ärra. Panne nüüd pekki wilokad ühhe Puppetongi Wormi ehk ühhe Kastrulli sisse, pohja peäle ni hästi, kui äärtegi ämber, rulli siis sedda ärraseggatud lihha kakko wisi kokko, panne sedda Wormi sisse, panne monned Loorbäri lehhed senna peäle, katta monninga pekki wiluga, ning küpseta sedda ahjo sees, ehk piisi peäl, ja panne tuld alla ning kane peäle. Kui sedda sojalt süakse, siis kalla sedda warsi ümber Wormi seest waagna peäle, ni pea kui se hästi küpseks on sanud. Wotta keik raswa ja need pekki wilokad ärra, leika üks süggaw rist selle kakko sisse, agga mitte läbbi, ja walla head wäggewat ja soja Kulii senna peäle, agga sellel peab kinkist head maggo ollema. Kui seddasinnast Ragu külmalt süakse, siis lasse sedda Wormi sisse jäda, kunni se saab külmaks, ja kui sa tahhad sedda Wormi seest wäljawotta, siis panne se Worm sütte peäle, etse Ragu Wormi küljest lahti tulleb, kalla sedda siis kummuli wälja, wotta need pekki wilokad ärra, ja anna sedda ühhe murtud Salwettiga ülles. Sedda sünnib ka wiloka wisi katki leigata, ja neid siis ühhe murtud Salwetti peäle panna.


303. Jännes happo kapstaga. (Haasen mit Sauerkohl.)

Tuwi prunid ehk walged happo kapstad, pekki üht jännest, ja prae tedda hästi prae-warda peäl. Kui sa tahhad sedda üllesanda, siis panne essite kapstad waagna sisse, ja, siis se praetud jännes senna peäle.


304. Kuida hirwe praadi raiutakse ja praetakse. (Wie ein Hirschbraten zerhauen und gebraten werden muß.)

Hirwe-praad saab essite seddasamma wisi raiutud kui üks kahhekordne talle praad, raiu agga ennamiste pool reis ärra, ning wotta keik se öhhuke nahkne lihha külje ludest sadik ärra, nenda et se mollemilt poolt ühhetassaseks saab. Raiu siis se tükk ärra, mis seljast on üllejänud kaelast sadik, nisamma laialt kui se essimenne tükk, sest woib ka ühhe ehk kaks pradi sada, seddamöda kui se hirw suur on. Reied woib ka praeks prukida. Panne siis se praad ühheks ehk kahheks ööks ja päwaks Ädika sisse, ja pekki sedda illusaste linno wisi, ning prae sedda warda peäl, kasta agga woiga saggedaste, ja nattoke enne, kui sa üllesannad, siis te tedda kobrotama jahhoga, mis penikesse solaga seggatud on. Se Soost saab seddasamma wisi tehtud, kui sedda keigesugguste linnude tarwis tehhakse; sa woid ka kirsimarja Soosti seäl jures prukida.


305. Kuida hirwe- ehk Renntiiri-lihha hoitakse. (Hirsch- oder Rennthierfleisch zu conserviren.)

Panne se lihha ühhe pütti sisse terwe Pipra, ja Loorbäri lehtega, ja walla ni paljo Ädikast senna peäle, et se rohkest ülle seisab; kui sa tahhad sedda prukida, siis leota sedda essite. Kui se Ädikas wägga kibbe on, siis walla wet senna jure, issiärranis, kui se lihha peab kaua seisma, ommeti ennam ehk wähhem, sedda möda, kui se ilm külmem ehk sojem on.


306. Pruun Ragu hirwe lihhast. (Braun Ragout von Hirschfleisch.)

Kui se lihha Ädika sees on olnud, siis prae sedda prae-warda peäl, ja kasta sedda woiga. Kui se on praetud, siis panne nattoke jahho prae-woi sekka, selle samma panno sisse, mis prae all olli, panne ka kaks Ansjowissi, nattoke Rokkanbool ehk sibbulad senna jure, ja lasse sedda tulle peäl nattoke prunida. Walla siis pruun Kulii ehk lihha suppi senna jure, ja kui sedda ep olle, siis walla selle eest wet. Lasse sedda keeta, kunni se Soost seggaseks saab, kurna sedda siis Turslagi läbbi ühhe Kastrulli sisse, ja panne se praetud hirwe lihha ka senna sisse; keeda sedda nüüd Murklide, ehk Riiskide, monningatte Sitroni wilokatte, nattoke Neilikesse, ja solaga, kunni se head maggo saab, ja anna sedda siis ülles. Kui sa hirwe lihhast tahhad Ragu tehha, siis woid sa selle tarwis rinnad ehk labba luud, ehk reied wotta, olgo naad terwed, ehk sago naad katki raiutud, nenda kui sa tahhad. Sest woib ka Pasteti seddasamma wisi tehha, kui muust linnustgi. Kui se rind lihhaw on, siis sünnib sedda ka sisse solada, ja kui se 8 päwa sola sees olnud, siis woib sedda nairdega süa. Sa woid ka Suppi keeta ühhest wärskest hirwe rinnast, nenda kui teisestki lihhast.


307. Ragu hirwe lihhast Kirsimarja Soostiga. (Ragout vom Hirsch mit Kirschensauce.)

Prae se hirwe lihha prae-warda peäl, ja touka sedda aego üks peo täis kuiwi kirsimarjo, ning keeda neid wee sees, kunni naad keik Sahwti wälja annud, sa kurna siis se supp ühhe jöhwi sööla läbbi. Kui se lihha jo on praetud nina solatud, siis walla se prae-woi ühhe pissikesse kiwwi-paja sisse, ja lasse sedda pissut keeta natokesse nisso jahhoga, liguta hästi ümber, walla se kurnatud kirsimarja supp senna jure, ja panne nattoke Sukrut senna sekka. Panne se praetud lihha senna sisse, ja lasse keeta, kunni se Soost tummiks saab, ning temmal head maggo on, ja anna siis sedda roga lauale. Kui sull kirsimarja Sahwri ehk kirsimarja lihha on, siis wotta sedda, kuiwa kirsimarja eest sellesinnatse Soosti tarwis. Kui sa kirsimarja lihha prugid, siis sa pead sedda Soosti sees ni kaua keetma, et temma sest head maggo saab. Kurna sedda siis Turslagi läbbi, enne kui se praetud lihha saab senna sisse pandud. Peälegi tulleb tähhele panna, et kui sa Kirsimarja lihha ehk Sahwti prugid, siis sa pead sedda Soosti pitkaks teggema lihha-suppi, ehk weega.


308. Pruun Ragu Renntiiri lihhast. (Braun Ragout von Rennthierfleisch.)

Renntiiri lihha on keigeparras, kui se ühhe öö ehk kaks Ädika sees on olnud, siis woib sest Ragu tehha, seddasamma wisi, kui hirwe lihhastki.


309. Rentiiri lihha Ragu kirsimarja Soostiga. (Ragout von Rennthierfleisch mit Kirschensauce.)

Se saab seddasamma wisi tehtud, kui hirwe lihhastki.


310. Renntiiri lihha praad. (Braten von Rennthierfleisch.)

Panne se Renntiiri lihha Ädika sisse, ja pekki sedda pekkiga, nenda kui üks lind saab pekkitud, ja prae sedda praewarda peäl. Se Soost senna jure, saab seddasamma wisi tehtud, kui sedda lindude tarwis tehhakse.


311. Moor-praad Renntiiri lihhast. (Schmorbraten von Rennthierfleisch.)

Wotta tükk Renntiiri lihha, lasse sedda Ädika sees 2 ehk 3 päwa seista, pekki sedda jämmeda pekkiga poigeti läbbi, nenda kui üks teinegi Moor-praad saab pekkitud, wereta agga sedda pekki penikesse sola, tougatud Pipra ja Ingwäri sees, mis ühte seggatud on. Wotta siis üks pissike raudpadda, mis tihheda kanega, ja panne essite monningad pekki wilokad pohja peäle, ja Loorbäri lehti, ning üks kulbi täis wet, panne siis se lihha senna peäle, ja lasse sedda 5 ehk 6 tundi tassase tulle peäl seista, kaas ikka peäl. Kaks tundi enne kui sa sedda üllesannad, siis pöra pradi ümber, et se iggapiddi pruniks lähhäb. Kui sa Soosti senna jure tahhad sada, siis te sedda sest raswast, mis paja sees on; lasse sedda nisso jahhoga ühhe kiwwipaja sees nattoke läbbi keeta, ja anna temmal kirsimarja Sahwti ja Sukroga head maggo. Walla siis se Soost waagna sisse, ja panne se praad senna peäle.


312. A la Doob Renntiiri lihhast. (à la Daube von Rennthierfleisch.)

Keeda üks wassika pea ning 4 wassika jalga wee sees, kunni se supp saab kui üks kowwa Sjelee, kurna sedda siis Turslagi läbbi, ja lasse sedda teiseks päwaks seista. Wotta siis üks tükk Renntiiri lihha sest paksemast reiest, mis 8 päwa, weega seggatud Ädika sees on seisnud, leika keik kontid illusast seest wälja, nenda et sel lihhal ommeti temma omma teht ja näggo jääb, ja pekki sedda jämmeda pekkiga poigeti läbbi, ning prae sedda prae-warda peäl, et se pool küpseks saab, kasta sedda saggedast woiga, ja panne sedda pärrast ühhe kiwwipaja sisse ühtlase selle prae woiga, ning walla se wassika Sjelee senna jure. Wotta agga essite keik sedda öhhukest nahka peält ärra, mis Sjelee peäl on ajanud, ja wata hästi järrel, et sa ühtegi pakso, mis pohja on heitnud, senna sekka ei walla. Lasse siis se praetud lihha seäl sees keeta, ühtlase Loorbäri lehte, 3 ehk 4 terwe Neilikesse, nattokesse Sukroga, ni paljo kirsimarja Sahwti, ja solaga, et ta sest head maggo saab. Saab se lihha küpseks keenud, siis panne sedda ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, seäa agga sedda nenda, et ei jä üsna pohja peäle seisma, waid et nattoke suppi saab senna alla, sest sedda pead sa warsi peäle wallama, ni keew kui se on, ja kui se nüüd sedda wisi ülle öö on seisnud, siis on ta walmis. Kui sa sedda üllesannad, siis panne se wagen nödra sütte tulle peäle, ja liguta waagna, kunni se annab ennast lahti, ja kalla sedda siis kummuli üllesandmisse waagna peäle ühhe murtud Salwetti sisse. Kui siis middagi pakso Sjelee peäl olleks, siis kassi sedda noaga illusast ärra, ja ehhita sedda wäljakrusitud Sitroni wilokatte, ja halja lehtega. Kes sedda lihha monneks päwaks tahhab hoida, wotko sedda mitte waagna seest wälja. Panne tähhele et sesinnane a la Doob ei pea ühhegi mu riista sees keema, kui agga kiwwi riista sees, sest muido ka-ub se Kolär sest Sjeleest ärra.


313. Külm Pastet Renntiiri lihhast. (Kalte Pastete von Rennthierfleisch.)

Wotta üks Renntiiri reie tükk, mis 2 ehk 3 päwa Ädika sees on seisnud, leika keik kontid seest wälja, pekki sedda poigeti läbbi jämmeda pekkiga, ja prae sedda praewarda peäl pool küpseks, agga enne kui sa tulle jurest wottad ärra, siis ripputa sola peäle, ja lasse sedda siis külmaks jäda. Panne nattoke nisso jahho ja üks pissike penikesseks leigatud Rokkanbool ehk üks teine sibbul praewoi sisse, liguta hästi ümber, ja lasse sedda nattoke prunida. Walla siis head wäggewat pruun Kulii senna jure, keige enneminne nisuggust mis tougatud linno-prae körrest ehk ludest ja kinki wilokattest on keedetud, agga kui sedda suggust Kulii ep olle, siis woib ka teist suggust selle assemel wotta. Panne ka Loorbäri lehti, Sukrut, ja Ädikast senna jure. Lasse nüüd keik sedda keeta, liguta hästi ümber, et se seggaseks saab, ja kui selsinnatsel Soostil head maggo on, siis kurna Turslagi läbbi, ja lasse sedda külmaks jäda. Te sedda aego ni suggune Waars härja lihhast, mis Pastetide tarwis keigeparreminne sünnib, panne agga ühtegi nero-raswa senna sekka, waid te sedda pekki ja woiga parrajast raswaseks. Te ka rukki jahhust üks kowwa Pasteti taigen, ning wormi sedda neljakantlikkuks ja ni suureks, kui se lihha tükk on. Panne siis öhhukessi pekki wilokaid pohja peäle senna sisse, ja nende peäle ning ümberringi Pasteti sisse panne nattoke paksemat korda Waarsi kui üks wie koppeki kükk. Panne siis se Rentiiri lihha senna sisse, ja ni paljo Soosti kui ial mahhub, ning Sitroni wilokaid lihha peäle, ja senna peäle jälle öhhukessi pekki wilokaid. Katta keik sedda kinni kanega, mis sestsammast taignast saab tehtud, ja krusi sedda wälja. Woia pärrast wispeldud munnadega, ja küpseta sedda ahjus. Kui se taigen peält nattoke kinnitust on sanud, siis pista penikesse kahwliga monningad aukud senna sisse ja lasse sedda täisi küpseda. Wotta siis se Pastet ahjo seest wälja, leika kaas lahti, wotta need peälmissed pekki wilokad peält ärra, walla üks wähhike klaas punnast wina senna sisse, panne se kaas peäle, ja wi sedda jälle ahjo. Saab se seäl nattoke seisnud, siis wotta sedda wälja, kassi keik raswa hästi peält ärra, ja kui se on külmaks sanud, siis anna sedda ühhe murtud Salwetti sees waagna peäl ülles. Kui sedda sinnast Pasteti sojalt tahhetakse süa, siis ei pea mitte jodawat wina senna sisse wallatama, kui agga head wäggewat Kulii, kui se Soost mitte ei lö ette, mis enne seäl sees on.