Köki ja Kokka Ramat/Kuida Hanned ja Partid roaks peab walmistama

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Köki ja Kokka Ramat
Cajsa Warg, tõlkinud Johann Lithander

Kuida Hanned ja Partid roaks peab walmistama.

250. Kuida hanne-pooled, mis suitsetakse peab walmistama. (Wie man geräucherte Gänsehalben zubereiten muß.)

Kui sa süggise wottad hanned körre peält ärra, siis pane neid wannas Kuus, ühhe puhta lauta sisse, nuuma peäle. Sööda neid siis need kolm essimest päwa penikesseks hakkitud nairidega, mis nattoke kroowitud kaertega on segatud, pärrast pead sa neil puhhast kaera andma, ühhe poole wakka ossa, igga hanne peäle. Sa pead neid 4 ja 5 korda päwas söötma, agga anna nattoke hobilt, ja peälegi peab neil allati puhhast wet ja liwa ees ollema. Kui igga hanni omma jaggo on sanud, siis need jo kül on nuumatud, ja kui naad wägga pissokessed ep olle, siis peab igga hanni 13 ehk 14 naela wagima. Kui neid peab tappetama, siis lasse neid päwa enne wee jure wälja, ehk walla leiget wet ühhe riista sisse, et need seäl isse sawad ennast hästi puhtaks pesta. Panne neid ööseks ühhe puhta lauta sisse, ja tappa neid teisel päwal ärra. Kui se werri hästi on seest wälja jooksnud, siis noppi ja körweta neid ölle-tulle peäl, ja kuiwata neid hästi ühhe linnase riega. Pesse neid siis leige wee- ja nisso kliidega, agga lopputa need kliid hästi peält ärra, ja ripputa neid teiseks päwaks ülles. Noppi siis keik uddo-karwad ja werre-sulled hästi ärra; raiu kaelad, tiwad ja jallad ärra, leika selja roo illusaste ärra, wotta keik sissekonnad ja keik raswa seest wälja, lopputa neid hästi, et need walgeks lähtwad ja ühtegi werd ennam ep olle nähha. Ripputa neid jälle ülles, et se werrine wessi hästi wälja nörriseb, ja siis sola neid teisel päwal sedda wisi sisse: hööru neid essite penikesse solaga, ja ripputa siis penikest sola ühhe hea pu riista pohja peäle, panne siis üks kord hanne-pooli senna sisse, ja ripputa penikest sola peäle, panne jälle kord hanne-pooli sisse; ja ripputa ikka kordamissi sola senna wahhel, agga selle wiimse korra peäle pead sa nattoke ennam sola pannema, ja keik hanne-pooled peab sedda wisi sisse seätama, et raswa külg alla jääb. Panne pärrast üks pohhi kiwwiga senna peäle, et need hanne-pooled hästi kokko wa-uwad. Kui need sedda wisi 6 ehk 8 päwa sola sees on olnud, sis wotta ülles, kasta neid leige wee sisse ja panne neid ühhe laua peäle, ning sillita neid kättega, et naad libbedaks lähtwad. Kuiwata neid siis hästi ühhe puhta linnase riega, ja ripputa neid ühheks ehk kahheks päwaks ülles külma suitso kätte. Ömble pärrast üks öhhuke linnane rie, ehk mähhi hallid Pabberid nende ümber, ripputa neid jälle warsi ülles tassase ja külma suitso sisse; seäl peawad naad 10 ehk 12 päwa rippuma. Kui sa neid sealt mahha wottad, siis ripputa neid wimaks ühhe külma hone sisse ülles, seäl kus tuul hästi läbbi käib. Monned ütlewad, hanne-pooled sedda samma wisi ka sündiwad tuules kuiwatada, kui sea-kinkidki. Neid woib ka tükkiks aiaks sola sisse jätta, ja kui sa tahhad neid kapsta ehk hemeste jures prukida, siis leota neid wee sees wälja, ja keeda neid, nenda kui teinegi sola-lihha tükk saab keedetud.


251. Kuida hanne-raswa peab walmistama. (Gänseschmalz zuzubereiten.)

Hakki se hanne-rasw hästi penikesseks katki, ja lasse sedda penikesse solaga tassa keeta. Kui sa pu kulbiga katla seest nattoke raswa ülles töstad, ja se rasw siis kulbi sees keeb, siis on ta jo kül keedetud. Wotta siis tulle peält ärra, ja kurna sedda Turslagi läbbi, ning liguta hästi ümber, senni kui se jo hakkab angetama. Walla sedda siis ühhe kiwwi kruusi sisse, siis woib sedda woi assemel kapsta ehk hernede sees prukida. Pomadi sünnib ka sedda samma wisi hanne raswast tehha, kui sea raswastki.


252. Kuida hannet peab praadima. (Eine Gans zu braten.)

Kui hanni on puhtaks tehtud, siis wülli pissokessed ounad temma sisse, pista agga essite monningad aukud kahwliga ounade sisse. Ömble siis se nahk kinni, panne hannet prae-warda peäle, ja pöra sedda tassase tulle jures ümber. Kasta tedda essite woiga, pärrast agga tösta ühtepuhko sedda raswa peäle, mis hanne seest mahha tilgub. Nattoke enne kui sa ülles annad, siis ripputa sola, mis jahhoga seggatud, peäle, et ta hästi kobrotab, nenda kui üks muugi praad. Praetud hannet woib ka Plumi wüllingiga wüllida, sedda samma wisi kui porsastki.


253. Hani happo kapstaga. (Eine Gans mit Sauerkohl.)

Se hanni ei sa mitte wüllilud, kui agga muido wisi pärrast praetud. Tuwi sedda aego happo kapstad, ja panne neid waagna sisse hanne alla, kui sa tedda ülles annad.


254. Hanni Sawoi kapstaga. (Eine Gans mit Savoykohl.)

Keeda hannet terwe Pipra, Ingwäri, Muskatplomi, Loorbäri lehte ning solaga, ja tuwi Sawoi kapstad woi, jahho, ning selle samma suppiga, mis sees need on keedetud. Kui sa tahhad sedda üllesanda, siis panne essite sedda hannet waagna sisse, ja tösta need tuwitud kapstad senna peäle. Panne agga tähhele, et ühtegi muud sest hannest ei sünni selle roa tarwis wotta, kui agga se rind ja need reied. Keik muud lihha woid sa teiste roade tarwis jätta.


255. Mis lahja hannele peab tehtama, kui tedda praetakse. (Wie man einer magern Gans, wenn sie gebraten wird, zu Hülfe kommen kann.)

Kui se hanni jo pea saab küpseks praetud, siis sola tedda, ja ripputa saggadaste riwi-leiba temma peäle, agga pärrast ei pea sa tedda ennam mitte kastma.


256. Hanni Uritsidega. (Eine Gans mit Gurken.)

Kui hanni on puhtaks tehtud, siis pekki sedda Asia, ehk solatud Uritside, ning Ansjowissiga, ja prae sedda prae-warda peäl ilma wüllingita. Wotta siis nattoke raswa, mis hanne seest on wälja tilgunud, ja panne solatud Uritsid ehk nattoke Asia, mis paksuks träämliks on katki leigatud, senna sisse, lasse sedda nattoke keeta, ripputa pissut jahho peäle, ja kui se pruun-koldseks saab, sis walla nattoke lihha-suppi ehk wet senna sisse, ja lasse sedda Soosti keeta monninga Sitroni wiloka, Loorbäri lehte, ning ühhe Ansjowissiga, kunni ta tummiks lähhäb, ja temmal jo hea maggo on. Kui sa hannet annad ülles, siis walla sedda Soosti waagna sisse, ja panne hanni senna peäle.


257. Praetud hanni Plumi ning Ounadega. (Eine Bratgans mit Pflaumen und Aepfeln.)

Prae hannet ilma Wüllingita prae-warda peäl. Keeda sedda aego Plumid wee, nattokesse jodawa wina, Sukro, ja Kaneliga ni tümmaks, et neid Turslagi läbbi woib muljuda, ja et naad ni paksuks lähtwad, kui üks Moos. Kori oune ka, leika neid kahheks katki, wotta seemne süddamed seest wälja, ja tuwi neid issipäinis Sukro ja weega, hoia agga, et naad katki ei lähhä. Saab nüüd se hanni praetud, ja sa tahhad tedda ülles anda, siis tösta essite se Plumi-Moos waagna sisse, ehhita need ounad senna ümber, ja panne hanni senna peäle. Kui sa ükspäinis oune tahhad prukida, siis keeda pakso ouna-Moosi, wärwi sedda Kirsi marja Sahwtiga, ja tuwi siis teisi oune, mis jäetakse walgeks, neid seäa roa ümber waagna peäle. Ehk kui sa tahhad, siis jätta Moosi walgeks, need pooled ounad agga wärwi punnasseks. Sedda sinnast roga sünnib ni hästi sojalt kui külmalt süa.


258. Külm hanne Pastet. (Eine kalte Gans-Pastete.)

Lasse hannet ülle öö Ädika sees seista, te siis kowwa Pasteti taignat, ja wormi sedda hanne suurusse järrel. Panne essite pekki wilokaid, ja Loorbäri lehti pohja peäle, ja siis se hanni senna peäle; agga se hanni peab pekkitud ollema monninga Neilikesse, ja nattoke katki murtud Kaneliga, monned Loorbäri lehhed pead sa ka hanne peäle pannema. Katta siis sedda hannet pekki wilokattega ja panne kaant sest sammast taignast senna peäle, kinnita sedda hästi, et se Pastet jääb tihheks, ja lasse sedda 3 tundi ahjus küpseda. Kui se taigen wähhä kinnitust on sanud, siis pista monned aukud penikesse kahwliga senna sisse, ja lasse sedda siis täisi küpseda. Wotta siis wälja, te Pastet lahti, ja wotta need peälmissed pekki wilokad ühtlase Loorbäri lehtega peält ärra, panne wälja krusitud Sitroni wilokad rinna sisse, ja kui ta hästi on jahtunud, siis wotta klaari ja angunud Sjelee, mis wassika jalladest ja hirwe-sarwest tehtud, öiete sedda samma wisi, kui Kalkuni pärrast a la Dobb Numr. 218. öppetati, ja panne sedda senna ümber. Panne wimaks se Pastet ilma kaneta ühhe murtud Salwetti sees waagna peäle ülles.


259. Hanne Pastet wassika lihhaga. (Eine Ganspastete mit Kalbfleisch.)

Tomma se nahk ja keik raswa hanne peält ärra, leika siis sest lihhast wähhäldased tükkid, ja wotta keik kontid ärra. Röösteta siis se lihha rösti peäl, ja lasse sedda ühhe werendeli tundi Loorbäri lehte, sibbula, ja solaga Ädika sees seista. Pekki siis se lihha penikesse pekkiga, ja wotta wähhäldassed wassika lihha tükkid, ning pekki neid ka pekkiga, otse läbbi. Pruni need wassika lihha tükkid woi sees, wotta siis ülles, ja panne nattoke jahho selle samma woi sisse, ja lasse sedda pissut läbbi keeta, et se jääb pruun-koldseks, walla siis nattoke wassika lihha-suppi senna sisse, ja lasse sedda keeta nattokesse Muskatplomi, Neilikesse, sola, ning selle pekkitud hanne lihhaga. Kui keik ühtlase nattoke on keenud, ning se Soost saab tummiks, siis lasse sedda hästi ärrajahtuda, ja te siis rukki jahhust üks parras kowwa Pasteti taigen, ja wormi sedda ühhe pissokesse hanne näo järrele. Panne nüüd essite pekki wilokaid pohja, ja ripputa nende peäle Piprat, nattoke Muskatplomi ning Loorbäri lehti, panne siis se wassika lihha senna peäle, ripputa jälle neidsammo rohhusid peäle, ja panne wimaks se hanne lihha senna peäle. Lasse nattoke Soosti ka sekka tulla, ja panne nattoke sibbulat ning Sitroni wilokaid sisse. Panne wimaks pekki wilokad peäle, ja katta se Pastet kanega sestsammast taignast hästi tihheste kinni; krusi sedda wälja kuida sa tahhad, märi sedda wispeldud munnadega, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Unnusta agga mitte ärra penikesse kahwliga monned aukud taigna sisse pista, ni pea kui ta nattoke kinnitust on sanud. Kui se jo küpse on, ja sa tahhad sedda üllesanda, siis awwa sedda lahti, wotta need peälmissed pekki wilokad ja keik raswa peält ärra; te se üllejänud Soost sojaks, ja walla sedda senna sisse. Anna tedda wimaks ühhe Salwetti sees waagna peäl lauale, agga se kaas peab peäl ollema.


260. Kuida hannet sissetehhakse. (Gänse einzusülzen.)

Leika se hanni kahheks ehk neljaks tükkiks katki, ja pesse sedda wägga hästi. Panne siis külma weega tullele, ja kui ülles keeb, siis wotta wahto peält ärra. Panne agga mitte ennam wee jure, waid et se ülle lihha käib. Panne siis Loorbäri lehti, monningad terwed Neilikest, terwet Piprat, sola ning wassika jalgo senna sisse, ja lasse sedda keeta, kunni se supp neist wassika jalladest nattoke rammo saab; wotta siis need jallad seest wälja, agga se hanne-lihha peab keema kunni se murredaks saab. Wotta siis se lihha ülles, ja lasse sedda ärrajahtuda, agga kurna suppi, ja panne sedda issipäinis. Kui nüüd se supp hästi külmaks sanud, siis wotta keik mis raswanne on, peält ärra, walla sedda ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda 2 ehk 3 korda kange tulle peäl ülles keeta, tösta agga igga korra wahhel tulle peält ärra, ja kui ta wimist korda ülles keeb, siis walla nattoke Ädikast sisse, ja kurna sedda siis ühhe Salwetti läbbi. Kui nüüd se supp on hästi külmaks jänud, agga weel mitte angunud, siis panne sedda hannelihha, ühhe kiwwi Kruusi sisse, ja walla sedda suppi senna peäle. Kui sedda tahhab prukida, siis anna sedda omma ennese Soostiga lauale. Kui jälle tükkiks aiaks tahhetakse hoida, siis sullata woid senna peäle, mis nago Kaas peäl seisab, kui ta külmaks jänud.


261. Kuida sesamma teist wisi tehhakse. (Dito auf eine andere Art.)

Löhhu se hanni löhki, panne sola peäle, ja prae sedda ahjo sees. Keeda siis üks Sjelee hirwe sarwest ehk wassika jalladest, ärra panne muud ühtegi senna jure, kui kurna sedda agga. Touka siis üks kammalo täis kuiwatud Kirsi marjo, ja keeda neid ühhe toobi ossa wee sees, kunni se wessi head marja maggo saab, ja wäna sedda siis ühhe rie läbbi, ning walla ni paljo Sjelee senna peäle, et sa arwad tedda nattoke angetawad. Panne siis terwet kannelit, Sukrut, ja nattoke Ädikast senna jure, ning lasse sedda kolm ehk nelli korda kange tulle peäl äre tassa ülleskeeta, tösta sedda agga igga korra wahhel tulle peält ärra. Kurna sedda siis ühhe Salweti läbbi, ja kui se hanni ja Sjelee öiete on ärrajahtunud, siis panne sedda hannet ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, ning walla Sjeleet peäle. Kui sa sedda ülles annad, siis panne se Sjelee hanne peäle, ja ka ümberringi. Sedda samma wisi woib ka Kalkunid sisse tehha.


262. Hanne-Ragu. (Gänse-Ragout.)

Üllejänud hanne-prae peäle sünnib Sinnapi Soosti tehha nendasammoti kui sedda praetud hannegi peäle tehhakse. Leika agga se üllejänud hanne praad pissokessiks tükkiks katki, ja keeda neid sellesinnatse Soosti sees.


263. Hanni läätsedega. (Eine Gans mit Linsen.)

Hanned läätsedega walmistakse sedda samma wisi kui partitki läätsedega. Kes agga üllejänud külma hanne praadi tahhab seks prukida, se läikago sedda keskelt löhki; ja kui se teine pool alles terwe on, siis sojenda sedda rösti peäl, ja woia sedda woiga. Sedda sünnib ka wähhäkässiks tükkiks leigata, kasta agga siis need tükkid sullatud woi sisse, ja wereta neid riwi-leiwa sees ümber, ja rösteta neid pärrast rösti peäl. Körrest ja kontidest keeda suppi, ja panne läätsed senna sisse.


264. Hanni a la Dobb. (à la Dobb von einer Gans.)

A la Dopp hannest tehhakse sedda samma wisi kui kalkunistgi.


265. Partid prunitud nairidega. (Endten mit gebräunten Rüben.)

Koori nairid, leika neid penikessiks träämliks ehk teist wisi katki, ja pruni neid panno sees woiga, agga liguta neid hästi ümber, et naad ühhe tassa pruniks jäwad. Ripputa siis nattoke nisso jahho nende peäle, ja kui need siis sawad nattoke ülles kihhisenud, nenda et jahhud ka nattoke pruniks lähtwad, siis wotta need nairid seest wälja, ja walla wet senna panno sisse. Kui se hästi ülles keeb, siis walla sedda ühhe Kastrulli sisse, ja panne praetud partid, nattoke Ingwäri ning sola ka senna sisse. Lasse nattoke keeta, ja panne siis need nairid ka senna jure. Pärrast peab se ni kaua keema, et se Soost neist nairidest head maggo saab. Kui sa roga annad ülles, siis liguta Soosti hästi ümber, et temma öiete seggane seisab, ja tösta siis sedda Soosti nairidega tükkis senna partide peäle.


266. Partid pruni Kuliiga. (Endten mit brauner Couli.)

Prae partid prae-warda peäl, ja leika siis seljad ning reied illusaste ärra. Touka siis seljad hästi penikesseks ja te neist pruun Kulii wee- ehk suppiga, Ansjowissi, ühhe pissikesse tükki küüslauko ehk ühhe teise sugguse sibbulaga, Loorbäri lehte, Neilikeste, Pipra, sola, ning ühhe Wransk leiwa korega, et se saab tummiks. Kui keik se rammo seest on hästi wälja keenud, siis walla nattoke punnast jodawat wina senna sisse. Kurna siis se Kulii jöhwi sööla läbbi, ja panne need parti rinnat ning reied senna sisse, ja lasse neid ni kaua tulle peäl olla, et need agga sojaks sawad, ja anna neid ülles. Metspartid ja korpiitsakad sünnib ka sedda samma wisi walmistada.


267. Partid Lemoniga. (Endten mit Lemonen.)

Keeda need partid wee sees lihha-suppiga, kaas agga peäl, ja wotta wahto hästi peält ärra. Kui need partid jo pea sawad kül keenud, siis wotta neid seest ülles. Lasse siis woid ning jahho nattoke läbbi keeta, kurna nattoke parti-suppi senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne need partid senna sisse, ja lasse neid keeta Lemoni wilokatte, tougatud Ingwäri, riwitud Muskati, ning solaga, kui se Lemon ei te kül solatseks. Kui sa ülles annad, siis liguta hästi ümber, et se Soost hästi seggaseks jääb, ja kui sa siis need partid ülles panned, siis walla sedda Soosti ühtlase Lemoni wilokattega nende peäle.

{{keskel|{{suurem|268. Kuida praetud partid nende omma Sahwtiga laua jures walmistakse. (Gebratene Endten mit ihrem eigenen Saft auf dem Tisch zuzubereiten.)}}}}

Kui need partid on praetud, ja neil hästi Sahwti sees on, siis tomma noaga süggawad kerwid pitkiti rinnade sisse, panne kerwide sisse Piprat, ja sola ning penikesseks hakkitud küüslauko, (kui sedda sallitakse) piggista Sitroni Sahwti ka senna sisse, ja panne ühhe waagna nende peäle, ja wa-uta neid kokko, et naad laiaks lähtwad, siis sawad need heaks.


269. Parti Ragu läätsedega. (Ragout von Endten mit Linsen.)

Wotta kahhe parti peäle ühhe korteri ossa läätsid, keeda neid tümmaks wärske lihha suppi sees, mis jöe weega on keedetud. Prae sedda aego need partid prae-warda peäl, ja kui need läätsed on öiete tümmad, ning jo mosiwad, siis mulju neid Turslagi läbbi, jätta agga muist terwed jälle. Pruni siis woid ja jahho, ja walla sedda senna läätsede jure. Se läätse-Moos, mis sa Turslagi läbbi muljusid, peab arro pärrast, nago üks Soost, tummiks tehtama, ja kui tarwis on, siis walla nattoke ennam lihha-suppi senna jure, panne ka nattoke neist terwest läätsist senna sisse. Te sedda siis happo maggusaks Ädika, ja Sukro, ehk pruni Sirupiga, kui se parrajas pruun ei olle. Kui nüüd ülleskeeb, siis panne need praetud partid, ning nattoke sedda woid, misga neid praeti, senna sisse, ja lasse neid seäl sees nattoke keeta. Kui sa üllesannad, siis liguta Soosti ümber, et se hästi seggaseks jääb, ja tösta sedda partide peäle waagna sisse. Teisi lindo woib ka seddasamma wisi walmistada, neid agga pead sa pekkima, enne kui sa neid pradid.


270. Parti Pastet. (Endtenpastet.)

Kloppi need partid hästi laiaks, ja rösteta neid rösti peäl, pekki siis pekkiga, ja panne neid ühhe hakkitud sibbula, Loorbäri lehte, ning Passilikaga, öseks Ädika sisse. Te siis rukki jahhust üks kowwa Pasteti taigen, ja wormi tedda missugguseks sa isse tahhad; panne pekki wilokad pohja sisse, ja siis need partid peäle, ripputa agga nattoke tougatud Neilikest, Piprat, Loorbäri lehti, monningad pissikessed Kaneli tükkid ning sola senna peäle, walla ka nattoke Ädikast, mis sees need partid ollid, sekka, hoia agga, et sibbulad, mis Ädika sees on, ei sa senna sekka, ja panne wimaks pekki wilokad peäle. Te siis üks kaas sestsammast taignast, panne sedda hästi tihheste kinni, ja lasse sedda Pasteti kolm tundi ahjus küpseda. Kui agga se taigen wähhegi kinnitust on sanud, siis pista ühhe penikesse kahwliga monned aukud senna sisse. Saab se Pastet küpseks, siis te sedda lahti, wotta need peälmissed pekki wilokad ja keik raswa peält ärra, ja kui Pasteti sojalt süakse, siis te sest peält ärrawoetud raswast üks Soost pruni Kuliiga, ja walla sedda senna sisse. Kui agga sedda külmalt süakse, siis polle Soosti tarwis.


271. Parti Pastet musta Soostiga. (Endtenpastete mit schwarzer Sauce.)

Kui sa partid ärra tappad, siis wispelda sedda werd, kunni se külmaks jääb, ja walla nattoke Ädikast senna sisse. Kui partid on puhtaks tehtud, siis raiu need seljad illusaste ärra, tiwad agga ja reied peawad rinna külge jäma. Raiu ommeti need kaks wiimsed tiwa liikmed ärra, kloppi rinnad hästi, et need laiaks lähtwad, ja pruni neid ruttuste rösti peäl. Lasse neid hakkitud sibbula, Loorbäri lehte, ja Passilikaga Ädika sees ülle öö seista, ja panne neid siis ühhe kowwa Pasteti taigna sisse, mis ahjo sees peab küpsetud sama, nenda sammoti, kui se teine Pastet, mis praego enne öppetati teggema. Touka sedda aego need selja luud hästi penikesseks, keeda neid wee sees ühhe sibbula, ning terwe Ingwäriga. Kui keik rammo hästi seest on wäljakeenud, siis kurna se Kulii, ja kui sa Pasteti ülles panned, siis te sedda lahti, wotta need peälmissed pekki wilokad ning keik raswa peält ärra. Te sestsinnatsest raswast ning sest kurnatud Kuliist üks Soost, ja sedda Soosti te parti werre, ning nisso jahhoga tummiks; panne nattoke Neilikest, Sukrut, sola, ning happo senna sisse, ja kui sa Pasteti ülles annad, siis walla sedda Soosti peäle.


272. A la Dobbe partidest. (a la Daube von Endten.)

Partidest woib sedda samma wisi a la Dobb tehha kui kalkunistgi.


273. Partid ouna-Soostiga, mis külmalt süakse. (Endten mit Aepfel-Sauce, so kalt gegessen wird.)

Prae need partid prae warda peäl, lasse neid külmaks jäda, ja pekki neid siis kanneli, ning Neilikestega. Keeda siis üks wäddel ouna-Moos Korintide, ja nattokesse maggusaga, sedda möda kui ounad happud on. Saab se Moos hästi külmaks, siis tösta sedda waagna sisse, ja panne need partid senna peäle. Kui agga partid tahhetakse tükkiks ajaks seisma panna, siis panne neid ühhe kiwwi-krusi sisse. Kui agga sedda tehhakse, siis wolla nattoke Ädikast Moosi sisse, kui sa alles sedda keedad, ja kui ta hästi külmaks sanud, siis walla sedda partide peäle Kruusi sisse. Sedda Moosi peab ni paljo ollema, et se jääb partide ülle seisma.


274. Kuida partid woib sisse tehha. (Endten einzumachen.)

Partid sawad sedda samma wisi sissetehtud, kui hannedki.