Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/102

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
87

Auru-haamer, masin, mida suurtes raua-wabrikutes raua tagumiseks tarwitatakse. Temaga töötatakse järgmiselt: Auru jõuul tõstetakse 1000 puuda ja weel rohkem kaaluw raudpakk kuni 10 jalga kõrgele ja lastakse säält alasi pääl olewa ja tagumiseks määratud rauatüki pääle langeda. Auru-haamri abil wõib määratud suuri raudpakkusid taguda, aga ka muna-koore katki lüia.

Hariduse sõnaraamat Auru-haamer.png

Auru-haamer.

Aurum (Lad. k.), kuld.

Aurumasin. Kui kinnises riistas wesi keema aetakse, siis sünnitawad keedetawa wee aurud nii suurt rõhku, et seda elawaks tööjõuuks wõib tarwitada. See nähtus andis põhjust aurumasina ülesleidmiseks. Esimene a. walmistati 18. aastasaja algusel Papini põhjusmõtte järele. — A. põhjusmõte. Wesi, mis katlas keema aetakse, sünnitab auru. Aur tungib tsilindrisse, milles liikuw kann auru rõhu mõjul üles ja alla surutakse. Tõuseb näit. kann tsilindri ülemisesse otsa, siis saab aur isesuguse wärgi läbi tsilindri päälmisesse osasse juhitud ja kann surutakse auru jõuu läbi tsilindri alumisesse otsa. Kanni üles- ja alla-käimise liikumine juhitakse mehanismuse abil rataste pääle, mis ümberkäies kasulikku tööd teewad. — Nõnda seisab siis a. kolmest pääosast koos, nimelt aurukatlast, tsilindrist, selle sees aurujõuul liikuwast kannist ja liikumist edasiandwast mehanismusest. — Aurukatel. Aurukatlal peab niisugune kuju olema, et tuleleek temale paremini juurde pääseks ja selle läbi siis rohkem auru sünnitaks. Seks ehitatakse paigalseiswatele aurukataldele abikatlad juurde, ja liikuwatele kataldele tuletorud sisse. Aurukatlad tehtakse paksudest raudplaatidest, mis neetitega kindlasti üksteisele külge pandakse. Ahjust läheb suits korstnasse, katlast aga aur — tsilindritesse. Juhtub, et katlasse auru liig palju on sündinud, siis wõib katel sellest lõhkeda. Katla lõhkemist aga hoiawad hoiatusekraanid, mis teatawa aururõhu tekimisel iseenesest lahti lähewad ja üleliigse auru wälja lasewad. Aururõhku katlas mõõdetakse manometrite abil, kuna katla küljes olewad klaastorud weepinna kõrgust katlas näitawad. — Tsilinder. Katlast tuleb aur tsilind-