Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/111

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
96

mitu rahwust koos elawad, on maapäewadel õigus oma asjaajamise keelt ise walida. Aga selle juures ei tohi nad teise maakeele wastu hoolimatud olla, waid peawad ka ses kirjutatud paberisi wastu wõtma. Niisamati on lugu ka teiste omawalitsuse asutustega.

Authentiline (Gr. k.), õige, usalduse wääriline; authentiline seaduse seletus, niisugune seaduse seletus, mis seaduseandja enese poolt tuleb.

Autobiographia (Gr. k.), oma enese eluloo kirjeldus.

Auto da fé, nii nimetati 13. aastasajal waleusuliste ehk ketserite-hukkamist inkwisitsioni kohtute poolt. Meie kiriku-ajaloo kirjutaja, õpetaja M. Lipp kirjutab selle üle järgmiselt: „Kole surmamine, mida auto da fé, s. o. usutegu nimetati, wõeti enamisti pühapäewa hommikul ette. Koledal kellade-kõlinal läks haruldane rong kohtukojast kiriku juurde, ees dominikaanlased inkwisitsioni lipuga, kuhu pääle kirjutatud oli: „Õigus ja halastus,“ siis tuliwad kahjatsejad kollases kahjatsemise riides ja kuradi nägudega maalitud, selle järele hukkamõistetud niisamasuguses riides, siis mustad, tuleleekidega ja kuraditega maalitud surnukirstud, kus ärapõgenenud waleusuliste pildid ja surnute luud-kondid oliwad, mida ka ühes ära põletati, wiimaks preestrid ja mungad. Pärast jutlust kuulutati weel kord otsus, kohtu päämees lõi süüdlasele rinna pääle ja ilmalik kohus täitis otsuse.“ Kõige enam tarwitusel oli a. d. f. Hispaania maal.

Autodidakt (Gr. k.) ise-õppija; see, kes ise ennast on harinud, s. o. oma enesele koolmeister on olnud.

Autograph (Gr. k.), kiri, mis keegi oma enese käega kirjutanud.

Autokratia (Gr. k.), wt. isewalitsus.

Automat (Gr. k.), 1) iseliikuja; iseenesest liikuw masina-wärk; 2) (piltlikult) masinalikult liikuw inimene.

Automobil, wankrisarnane sõiduriist, mis ilma hobuseta, kas auru ehk elektri jõuul sõitja juhatusel edasi liigub. A. on praegu suuremates linnades rikaste inimeste juures kaunis laialiselt tarwitusel. Tema abil wõib 30—50 w. tunnis sõita.

Hariduse sõnaraamat Automobil.png

Automobil.

Autonómia (Gr. k.), omawalitsus, oma seaduseandmise õigus. A. anti Greekamaale, kui romlased selle ära wõitsiwad. Ta on praegugi paljudel maadel, iseäranis neil maadel, kes oma hariduse Inglisemaalt on saanud, olemas. Täieliku a-ga maad on peaaegu nagu iseseiswad riigid. Nemad tunnistawad