Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/205

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
178

dukoht Prantsusemaalt Inglisemaale. Oli 1347—1558 Inglise päralt.

Calamagrotis, wt. kastik.

Calándo (It. k.), wähenedes.

Calcium (l. kaltsium), helekollane, läikiw, sitke metall. Teda leidub loomade ja taimede kehades. Arstid ja päewapiltnikud tarwitawad teda.

Calderon, Don Pedro, kõige kuulsam Hispania näitemängude luuletaja, snd. 1600 Madridis, suri 1681 säälsamas; oli esiteks sõjamees, siis teatri juhataja, wiimaks waimulik mees; on kirjutanud pääle 200 näitemängu.

Calendae, roomlaste juures kuu esimene päew.

Caligula, Gaius Caesar Germanicus, Roma keiser, walitses 37—41 p. Kr.; oli jäle hirmuwalitseja.

Callas, linn Peru-maal; 48,000 el.

Calla palustris, wt. soo-wähk.

Calluna vulgaris, wt. kanarpik.

Calonius, Mattias (1737—1817), Soome õiguseteadlane, oli Soomemaa esimene prokurator 1809—16, tõlkis 1734 a. Rootsi seaduseraamatu Soome keelde.

Caltagirone (l. kaltadshirone), Italia linn Sitsilia saarel; 45,000 el.

Caltanisétta, Italia linn Sitsilia saarel; 43,300 el.

Caltha palustris, wt. konnakapsas.

Calvin, Johannes, pärisnimega Jean Cauvin, usupuhastaja, snd. 1509 Noyon’is (Picardie’s), õppis õiguseteadust Orleans’is ja Bourg’es; tutwustas Parisis põhjalikumalt humanistiliste mõtetega. Piibli ja Luteruse kirjade põhjal otsustas tema ewangeliumi juurde pöörda ja wäikse teadusemehena ewangeliumile end pühendada. Baselis andis tema usuteaduselise kirjatöö „Institutio christianae religionis“ wälja. Genfis oli ta usupuhastajana tegew. C. ei pannud oma õpetustes mitte päärõhku, nagu Lutherus Jumala halastuse, waid Jumala auu ja walitseja-tahtmise pääle. Pühakirja üksikutel õpetustel on tema arwamise järele nägeliselt ühesugune wäärtus. Iseäranis on Wana-testamendi waim tema kohta suurt mõju awaldanud. C. uuendas Augustinus’e ettemääramise (praedestinationi) õpetust. Suri 1564 Genfis.

Camarilla, wt. kamarilla.

Cambridge (l. keembridsh), 1) Inglise kaubalinn Cam’i jõe ääres; 38,400 el.; kuulus ülikool, mis 1229 a. asutatud; 2) linn P.-Amerikas (Massachusett’i riigis), Bostoni linna wastu, 92,000 el. Linnas on kõige kuulsam P.-Amerika ülikool (Harvardi College).

Camellia, Jaapani roos ehk kamelia; kaswab soojades maadas, meil aga toades ehtetaimena.

Camera-obscura (pime kammer), kast, millel esimese külje sees kiirtekogumise klaas, kust wäljasolewa asja kuju kasti sees olewa wiltu peegli pääle langeb. Siit wiskab ehk lööb peegel kuju üles tumeda klaasi ehk selle taga olewa walge paberi