Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/55

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
45

Anánjew, kreisi-linn Herssoni kubermangus Tiligula jõe ääres, umbes 18,000 el.

Anápa, linn Kubani piirkonnas (oblastis), Temrjuki kreisis, Musta mere ääres, 7600 el.

Anapästus, kolmejakuline wärsi-mõõt. A. sünnib see läbi, et kahejakulisele mõõnale tõus järele käib. Teda tähendatakse nii: ◡ ◡ —; näitus: ͝a g ͝a nü͞üd! ͝ä r ͝a ka͞r͞da! A-t on raske Eesti keeles puhtalt tarwitada. Meie keele loomus ei luba mitte nii hõlpsasti kaht rõhuta sõnajakku rõhuga jakule ette panna. Kergem on a-t tarwitada, kui esimeses wõi ka wiimases jakus jambus tema asemele wõetakse.

Anarhia (Gr. k.), 1) walitsuseta olek, seltskonnakord ilma riigita ja üksikute inimeste kõige suurema wabadusega; 2) korratus, segadus.

Anarhismus, ühiskondlik mõtte-teaduseline (sotsial-filosofialine) õpetus, mis 19. aastasajal on sündinud ja seltskonna-korda nõuab, mis üksikutele inimestele täieliku wabaduse annab. Tema tunnistab inimeste sõpruses kooselamise omaks paleuseks ehk idealiks ja on iga sunduse wastu. Et riik, walitsuse-kohad ja kohtud sundust tarwitawad, siis on tema nende wastu ja nõuab riigi asemele wäikseid iseseiswaid kogukondasid ehk ühisusi, mis wabade lepingute põhjal sünniwad. Wahet teha tuleb kommunistlise ja indiwidualistlise a. wahel. Esimene õpetab, et kõik, mis saadakse ja tehtakse, üleüldsuse omandus on ja et kõige selle kohta kõikidel ühesugused õigused on. Selle poolehoidjad on Wene anarhistid, Bakunin ja Krapotkin, ja ka suurem jagu Ladina maade anarhistisid. Wähem poolehoidjaid on indiwidualistlisel anarhismusel, mis eraomanduse tarwilikuks tunnistab. — Anarhismuse õpetus ei nõua wägiwallategusid, aga sellegi pärast on paljud anarhistid endid terrorismuse poolehoidjateks tunnistanud, ja „riigile ta wägiwalla-tegude eest kättetasumise“ hääks kiitnud. — Anarhismusel on Austria, Belgia, Hispania, Hollandi, Italia ja Prantsuse tööliste keskel 19. aastasaja lõpupoole, iseäranis 70-datel ja 80-datel aastatel, palju sõpru olnud, ja on neid mõnel pool weelgi. Prantsusemaal seisawad tööliste ametiühisused praegu alles anarhismuse mõju all, Hollandis ei wõta mõni jagu töölisi parlamendi-walimistest ikka weel osa, sellepärast et anarhismus selle asjataks loeb, ja Hispanias on ka nüüd weel anarhistlisi töölisi rohkem kui sotsialistlisi.

Anas boschas, wt. sinikael.

Anastáltica, werdwaigistawad arstirohud.

Anatólia, Wäike-Asia.

Anatómia (Gr. k.), õpetus inimese (anthropotomia), taimede (fütotomia) ja loomade (zootomia) keha ehitusest ja kujudest (wormidest). Inimese kehaehituse õpetus jaguneb mitmesse osasse: 1) süstematiline-a.