Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/60

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
50

tantide õpetus, aga ta liturgia katoliklaste oma. Ka on ta walitsus katoliku kiriku walitsuse moodi. Tema eesotsas on piiskopid ja kaks pääpiiskoppi, kellest Canterbury pääpiiskopp ülem on. Kiriku pää on aga kuningas. Alamad waimulikud nimetatakse piiskoppide, need aga kuninga poolt. Piiskopid on ülemkoja liikmed, selle eest on aga parlamendil õigus kiriku asjade wahele segada. Rahaga ei toeta riik kirikut niihästi kui mitte sugugi.

Anglosaksid, üleüldine nimetus Germani tõugu rahwale, kes Jüüdimaa (Jütlandi) poolsaarel elas ja kelle hulka pääasjalikult anglid, saksid ja jütid arwati. A. läksiwad (449) Hengist ja Horsa juhatusel Inglisemaale, wõitsiwad säälsed rahwad ära ja asutasiwad sinna 7 riiki, nimelt: Kent, Essex, East-Anglia, Wessex, Northumberland, Mercia ja Sussex. — Wessex’i kuningas Egbert ühendas (827) kõik need üheks ainsaks riigiks. 1066 tuliwad normanlased ja häwitasiwad Hastings’i lahingu läbi anglosakside riigi ja wõimu.

Anglosakside keel. Anglosakside keel on Germani keelte haru, mille anglid ja saksid Inglisemaale wiisiwad ja mis sääl 7. aastasajal kuninga-koja, kiriku ja kirjanduse keeleks, iseäranis Alfred Suure tegewusel tõusis. Pärast seda, kui normanlased 11. aastasajal Inglisemaa oma wõimu alla wõtsiwad, sai Põhja-Prantsuse keel kuninga-koja, kohtu- ja ülematsugu rahwa keeleks, kuna anglosakside keelt ainult alamatsugu rahwas weel rääkis. Pärastpoole aga sulasiwad anglosakside ja Põhja-Prantsuse keeled ühte ja sellest segust sai siis praegune Inglise keel oma alguse.

Angóla, Portugalia asumaa Lääne-Afrikas, Kongoriigi ja Saksa Lõuna-lääne Afrika wahel; 1,315,460 rkm. suur, 412 milj. in. Päälinn: Loanda.

Angolapuu, punane wärwipuu.

Angora, Türgi linn Wäike-Asias, 28,500 el. Wanal ajal kutsuti teda Ankyra’ks.

Angora kits (capra Angora), suurte, rippuwate kõrwade ja pika, pehme, siidise willaga kits, keda Wäike-Asias, iseäranis Angora maakonnas kaswatatakse. Kõige paremat willa saadakse ühe-aastastest loomadest. A. will kaswab kuui 30 cm. pikaks ja temast walmistatakse wäga peenikest riiet, narmaid, jalg- ja woodi-waipe jne.

Hariduse sõnaraamat Angora kitsed.png

Angora kitsed.