Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/65

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
55

marchos’e ikkest päästis), walitses 161—246 e. Kr., kaotas Parthia ja Baktria. 3) A. III. Suur, walitses 224—187 e. Kr. wõitis (198) Egiptuselt Palästina. Romlaste wastu sõdides (192—189) oli ta sunnitud (189) Wäike-Asias kõik maad, mis Taurus’e mägestikust põhjapool oliwad, romlastele jätma. Suri Elymais’is 187. 4) A. IV. Epiphanes walitses 175—163 e. Kr. Tea walitsuse ajal tõstsiwad juudid Makkabeijide juhatusel mässu.

Antipáthia (Gr. k.), wastumeelsus; wastik tundmus kellegi ehk millegi wastu.

Antípatros (Antipater), Makedonia sõjaülem, Greeka mõttetarga Aristoteles’e õpilane, oli 334 e. Kr. Makedonia maawalitseja ja pärast Aleksander Suure surma ühes Krateros’ega asewalitseja Europa maade üle, wõitis 330 spartalased Megalopolis’e juures ja 322 athenalased.

Antiphlogístika (Gr. k.), arstirohud, mis põletiku wastu tarwitatakse, nagu näit. jää, werelaskmine jne.

Antiphlogistid, 1) arstid, kes kõiki haigusi põletikuwastaste arstirohtudega (antiphlogistika) arstiwad ehk arstida tahawad; 2) lahutusteaduses kutsutakse a-ks lahutusteadlase Lavoisiers’i õpetuse poolehoidjaid.

Antiphon (Gr. k.), riist mille abil hääli (kära, müra, kõnet jne.) wähendatakse ehk kaotatakse, nii et neid enam kuulda pole. A. pandakse tarwitamise puhul kõrwa sisse.

Antiphon (480—411 e. Kr.), Greeka kõnemees. Teda peetakse politilise kõnekunsti loojaks. Hukati (411) äraandjana ära.

Antiphónia, wastulaul; lauldakse jumalateenistuse ajal kahe koori ehk kirikuõpetaja ja koguduse wahel.

Antipóded (Gr. k.), inimesed, kes teine teisel pool maakera elawad, nii et nende jalad otsekohe wastastikku üksteisele on; wastujalgsed. A-del on (pääle nende, kes maa-poolitaja ehk ekwatori all elawad) aastaajad ümber pööratud, nii et kui ühedel suwi, siis teistel talw, kui ühedel kewade, teistel sügise.

Antipyrétika (Gr. k.), palawikuwastased arstirohud.

Antipyrín, walge pulber, tarwitatakse palawiku, neuralgia (erguwalu) ja ergulise pääwalu (migräne) wastu.

Antiqua (l. antìíkwa), Ladina keele trükitähed; näit. a b c d e

Antiquar (Lad. k., l. antikwaar), 1) wana-aja tundja ja uurija; 2) wanade, tarwitatud raamatute kaupleja.

Antirrhinum linaria, wt. käokannus.

Antisana, tulepurskaw mägi Andes’e mägestikus Lõuna-Amerikas, 5746 m. kõrge.

Antisemít, juutide wastane ehk waenlane.

Antisemitísmus, juudi-wastasus.

Antiséptika (Gr. k.), mädanemise wastu tarwitawad arstirohud, nagu: karboli hape, sublimati sulatis, jodoform, lysol, salitsil-hape, kreosot jne.