Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/12

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
12

möda ka se, kes siis jo wanna ja ellatand, mind wottaks önnistada. Sest kes hea nou peäle kuleb, se on murrelik kui ta weel sudab, ja temmal on siis joud käes, kui ta ennam ei suda.

Kaddugo siis keik kartus teie süddamest ärra, nago lasseksin minna omma sanna walleks minna, ehk, et minna sedda, mis siin teile tootakse, iggapiddi ei wottaks piddada. Sest kui ka üks Moisa-Wannem, kes minno järrel selle moisa peäle tulleb, tahhaks selle wasto panna, siis on teil lubba, Kihhelkonna-Kohtusse minna ja selle ülle kaebada. Sepärrast minna ja keik Moisa-Wannemad, kes selle sinnatse seädmisse jures minnoga ühhes nous on, wottame Kihhelkonna-Kohhut seada, et igga üks meie Walla-rahwa seast, kellele moisa polest liga tehhakse, seält woiks abbi sada.