Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/17

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
17

ga see mees, kedda minna isse sean, istub walla-kohtus essimesse paiga peäl.

2. Ka woib perremehhe poeg walla-kohto-mehheks sada, kui temma mitte teise perre sullane ei olle.

3. Kui teie ommad kohto-mehhed ollete wallitsenud, peate neid minno ette toma, et minna teid woin juhhatada kui ma leian et teie nisuggust ollete wotnud kes ei kolba, ja siis peate temma assemelle teist wallitsema.

4. Igga walla-kohto-mees jääb ello aiani selle ammeti peäl, kui temma sedda ni kaua tahhab ja woib piddada. Agga se kohto-mees, kes kurja tö pärrast süalluseks sanud, ei olle sedda au ennam wäärt; ja siis peawad teised kohto-mehhed minno ees temma peäle kohhut moistma ja tedda ammeti peält ärralükkama.