Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/16

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
16

dri-Herradega ühtlaste läbbi watama. Ja kui siis leitakse, et teie ilma asjata jutto teggite, siis peab teid, kui nähha, et teie sedda rummalast peast teggite, nomitama; agga kui Kihhelkonna-Kohhus nääb, et teie sedda pahha melega teggite, siis ta moistab sedda möda nuhtlust, kuida ta leiab teil süüd ollemast.Walla-Kohhus.

Se on se kohhus, mis minna, teie Moisa-Wannem, ommale abbiks wottan, teie wahhendamisse ja rio asja kulamisseks ja ärra selletamisseks.

1. Selle Walla-kohto mehhed peawad ollema üks Mees, kedda minna isse sean, ja nelli teist perremeest, ehk ka kaks, sedda möda kui tarwis lähhäb, kedda walla-perremehhed enneste seast ärrawallitsewad. Ag-