Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/5

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
5

rema pölwe peäle, nende maad harrides ja nende tööd tehhes. Ärge tehke nende tööd polikult, egga tehke neile holetusse läbbi kahjo, waid kuulge nende sanna ilma nurrisematta, sest se on teie kohhus, ja siis on teil julgus sedda wasto wotta, mis nemmad teile peawad andma.

Olge siis igga üks, kes teie perremehhed ja perre naesed, issad ja emmad, lapsed ja orjad ollete! olge igga üks waggad ja waprad, ja sanna kulikud minno wasto, kes minna teie Moisa-Wannem ollen. Kaswatage omma hea ello wisi läbbi omma lotust minno peäle, et teie minno al woiksite ellada kui lapsed, omma wannematte ees. Sest minna ja igga Moisa-Wannem sowime ja tahhame, et teie keik kui waggad ja moistlikkud innimessed ellaksite. Meie tahhaksime teid hea meiega igga rummalussest lahti tehha, ja nääksime, et teie kässi ikka hästi käiks.