Lehekülg:M. J. Eisen, Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa ajalugu, 2. tr.djvu/87

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 87 –

selsamal aastal maapäewa kokku, kus kõige päält maarahu tehti ja siis wenelaste wastu sõtta minek nõuks wõeti. Selsamal ajal ühendas Silwester ennast rootslastega ordo wasta. 1478 aasta lõpul saatsiwad rootslased lubatud abi, aga mitte rohkem kui 200 meest, kes Salatsis piiskopi lossi lähedal maale tuliwad. Silwester kuulutas, et need rootslased saadikutega ligi olla tulnud ja lootis sel kombel neid enese juurde tulla lasta. Aga ordomeister laskis kõik teed, mis Salatsist Riia ja Kokenhuseni poole läksiwad, kinni panna ja kui pääpiiskopp rootslasi tagasi läkitada ei tahtnud, läks Borg isi Salatsi ja piiras lossi ümber, mis juba kaheksa päewa pärast alla heitis. Rootsi sõjamehed lasti wälja, et nad Riiga pidiwad minema, kust nad laewadega koju wõisiwad purjutada. Selle pääle wõttis ordo 14 päewa aja sees 24 piiskopi lossi ära, nende hulgas ka Kokenhusi, kus Silwester aastal 1479 kõige doomkohtuga wangi wõeti. Pääpiiskopp isi pandi Kokenhusi torni kinni, ja lasti Bernard von Borgi poolest kõrgemeistrile kuulutada, et Silwester ial enam wangist lahti ei saa ja et tema palwet, wiimasid elupäiwi Peebalgis lõpetada, kuulda ei wõeta. Doom-isandad wiidi ühed siia, teised sinna ja hoiti kõwasti kinni.

Kui Silwester oma wannet Riia linna kohta tühjaks oli pidanud tegema, sõitis ordomeister Borg linna sisse (1479), kus kõik neli bürgermeistrit teda lossis wasta wõtsiwad ja säält doomkirikusse saatsiwad, kus kiituse laulu lauldi. Teisel päewal kandsiwad ordo ametnikud kiriku waranduse, mis doom-isandad Kokenhusi oliwad wiinud, Riiga tagasi ja paniwad palmipuude pühal kõik jälle wana koha pääle. Selle pääle wõttis ordomeister wiimased pääpiskopi lossid ära ja laskis linna enesele truudust wanduda. Enne nimetatud Siimon von der Borg sundis Silwestri kõik waimulikku wõimust tema kätte andma ja walitses nüüd isi nõnda, nagu oleks tema pääpiskopp. Mõlemad Borgid oliwad 1479 maawalitsejateks saanud. Paawst Sikstus IV. pani seda kuuldes ordo uuesti kiriku wande alla, mispääle Silwester küll wangist lahti sai, aga hädise terwise pärast weel Kokenhusi jäi, kus ta juuli kuu sees 1479 kolmekümne ühe aastase walitsuse järele elu lõpetas; tema keha maeti Riia doomkiriku wõlwi alla maha. Kas ordomeister Bernhard von der Borg temale kihwti anda lasknud, kudas mõned ütlewad, ei ole selgesti teada.


5. Wenelased Liiwimaal.

Silwestri surmaga ei lõpnud tülid pääpiiskopi ja ordo wahel weelgi otsa. Ordomeister Bernhard von der Borg läks oma