Lehekülg:Mahtra sõda 1902 Vilde.djvu/634

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

— 633 —

nõudel olla Antsule ja wist ka mõnele muule kaebealusele wiimaks seda kergendust tehtud, et nad wangisolemise-ajaks raudadest wabastatud. Nad pandud alles siis jälle raudu, kui nad mitme kuu pärast Mahtrasse wiidi peksunuhtlust kohtu-otsust mööda wastu wõtma.

Terwelt wiiskümmend isikut mõistis sõjakohus surmanuhtlusele; kaks meest pidiwad 1500 hoopi kadalippu saama ja Siberisse minema ning kolmele määrati üksnes peksu karistus kadalipu läbi. Tule ja riisumise läbi tehtud kahju eest wastutas süüdlaste warandus, mis enampakkumisel ära pidi müüdama. Sõjakohtu otsus, mille kindralkuberner würst Suworow kõigekõrgemale poole kinnituseks ette pani, muudeti aga Keisri käsul pehmemaks: surmanuhtlusest wabastati kõik süüdlased ning kõige suurem kadalipu-hoopide arw määrati tuhande hoobi peale.

Mahtra kurbmängu wiimane südant-lõhestaw waatus oli 10. küünlakuu päewal 1859 selle mõisa wäljal.

Walda oli aegsaste suurem wäejagu ilmunud. Talud saiwad käsu, sulast ehk tüdrukut mõisa saata, kes wankri esimesed rattad, koti kõlkaid ning labida ja luua kaasa pidiwad wiima. Wankri-rataste peal pidi nõrku nuheldatawaid läbi kadalipu weetama, kõlka-kottide peal taheti neid süüdlasi peksta, kes ainult witsu pidiwad saama, ning labidaid ja luudasid läks lume rookimiseks wäljal tarwis, et sinna peksmise-paika walmistada. See paik oli häärberi, rehe ja mõisa wahel, lagedal põllul. Poisid ja tüdrukud kühweldasiwad paksu lume kõrwale, pühkisiwad paiga luudadega üle, ning warat-